Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מיסוי עסקאות חליפין – תיאוריה, עסקאות קומבינציה והלוואות ללא ריבית

₪390.00 ₪295.00
מק"ט: 15071

מחבר: ד"ר דוד אלקינס

Taxation of Barter Transactions – Theory, Combination Transaction and Interest Free Loans

דיני מיסים: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר מיסוי עסקאות חליפין, הוא הראשון בישראל בתחום זה המשלב תיאוריות מורכבות עם הדין הישראלי המצוי.
 
הספר דן בהרחבה בנושאים הבאים:

  • ההכנסה בעסקת חליפין: זיהוי; כימות; סיווג
  • הוצאות בעסקת חליפין: ההכרה בקיומן; התרתן בניכוי
  • חזקת השקילות: היישום הכללי והיישום הייחודי; סתירת החזקה
  • עלותם לצורך מס של נכסים ושירותים שנרכשו בעסקת חליפין לא שווה
  • עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות
  • מודלים לניתוח השלכות המס של עסקאות חליפין: המודל הריאלי; מודל ההכנסות וההוצאות הרעיוניות; מודל ההוצאה הנחסכת; מודל הערך הנוכחי
  • עסקאות קומבינציה: מכר מלא ומכר חלקי; שווי המכירה כאשר הדירות אינן שוות ערך; שינוי ייעוד של הקרקע מנכס קבוע למלאי; השפעת הדחייה בקבלת התמורה על שווי המכירה; מכירת דירת מגורים מזכה במסגרת עסקת קומבינציה
  • הלוואות ללא ריבית: שיוך ההלוואה למערכת היחסים המתאימה; הלוואות בתמורה לנכס או לשירות; הלוואות מתנה; הלוואות מחברה לבעלי מניותיה; הלוואת מבעל מניות לחברה
אודות המחבר

ד"ר דוד אלקינס הינו מומחה בתחום המיסים, דוקטור למשפטים, מרצה במכללה האקדמית נתניה ובאונברסיטת SMU שבארצות הברית.
 
הידע המעמיק של המחבר גם בדין האמריקאי אותו הוא מלמד באופן קבוע בארה"ב מעניק מימד מרשים ומועיל ביותר לדיוניו בדין הישראלי.
 
גישתו מקורית והוא אינו נרתע מביקורת ראויה על הסדרים קיימים ועל התפתחותו של הדין הישראלי בסוגיות שונות.

.
הקדמה | רשימת קיצורים | תאוריה – I חלק | פרק 1: מבוא | א. עסקאות חליפין – בימים ההם ובזמן הזה | ב. המודל הריאלי לניתוח השלכות המס של עסקאות חליפין | ג. מודלים חלופיים | ד. הערה מתודולוגית: "עסקאות שוק", "יחסים מיוחדים", עסקאות מזומנים ועסקאות חליפין | ה. ההמשך: עסקאות קומבינציה והלוואות ללא ריבית | פרק 2: עסקאות חליפין ועקרון המימוש | א. עקרון המימוש – כללי | ב. עסקת חליפין: מימוש של רווחים? | ג. דחיית מס בעקבות עסקת חליפין – עסקאות של נכס תמורת נכס | 1. חלוקה מחדש של זכויות במקרקעין | 2. השפעת התחלופה | 3. מימוש כפוי | ד. דחיית מס בעקבות עסקת חליפין – הקצאת מניות או אופציות לעובדים | ה. סיכום | פרק 3: ההכנסה בעסקת חליפין: זיהוי, כימות וסיווג | א. זיהוי ההכנסה וכימותה | ב. סיווג ההכנסה | ג. סיכום ביניים | ד. פסיקה | 1. פרשת מנחם | 2. פרשת שפר | פרק 4: ההוצאות בעסקת חליפין: הכרה בקיומן וניכוין | א. מבוא | ב. ההכרה בקיומה של ההוצאה | ג. התרת ההוצאה בניכוי | ד. סיכום | פרק 5: חזקת השקילות | א. חזקת השקילות: היישום הכללי והיישום הייחודי | Davis ב. היישום הייחודי של חזקת השקילות – פרשת | ג. היישום הייחודי של חזקת השקילות – פרשת זבידאת | ד. חזקת השקילות בחקיקת המס הישראלית | 1. מכירת נכסים | 2. מכירת שירותים | ה. סתירת החזקה | פרק 6: עלותם לצורך מס של נכסים ושירותים שנרכשו בעסקת חליפין לא שווה | א. הצגת הסוגיה | Philadelphia Park Amusement ב. פרשת | ג. מדוע שונה דינה של עסקת חליפין מדינה של עסקת מזומנים? | ד. פרשת עונאללה | ה. דיון על אודות פרשת עונאללה | Philadelphia Park Amusement 1. הלכת עונאללה לעומת הלכת | 2. סעיף 21 לחוק מיסוי מקרקעין | 3. סוגיה נוספת: השווי לעניין מס רכישה ושווי הרכישה | ו. מס הכנסה ומס רווח הון | 1. מס הכנסה | 2. מס רווח הון | פרק 7: עיתוי ההכרה בהכנסות ובהוצאות | א. מבוא: בסיס מצטבר ובסיס מזומנים | ב. בסיס מזומנים: הכנסות | 1. שווה כסף | 2. קבלה קונסטרוקטיבית | ג. בסיס מזומנים: הוצאות | 1. יחסי הגומלין בין סכום ההוצאה ובין מועד הוצאתה | 2. התעשרות ושיטת הדיווח על בסיס מזומנים | 3. שיטת הדיווח על בסיס מזומנים וסוגיית הנזילות | פרק 8: מודלים חלופיים | א. מבוא | ב. מודל ההכנסות וההוצאות הרעיוניות | 1. בחינת המודל: השלכות המס של פעולות הדומות מבחינה כלכלית | 2. בחינת המודל: מהו דמיון כלכלי? | 3. בחינת המודל: עסקת חליפין לא שווה | 4. בחינת המודל: עיתוי התשלום | 5. סיכום הדיון על אודות מודל ההכנסות וההוצאות הרעיוניות | ג. מודל ההוצאות הנחסכות | 1. בחינת המודל: עסקת חליפין כחיסכון בהוצאה | 2. בחינת המודל: חיסכון בהוצאות כהכנסה | 3. בחינת המודל: הכרה בקיומן של הוצאות | 4. בחינת המודל: כימות ההכנסות וההוצאות | 5. בחינת המודל: עיתוי ההכנסה וההוצאה | 6. מודל ההוצאות הנחסכות: סיכום | ד. מודל הערך הנוכחי | ה. סיכום | עסקאות קומבינציה – II חלק | פרק 9: עסקאות קומבינציה | א. הקדמה | ב. מכר מלא | 1. מנקודת מבטו של בעל הקרקע | (א) שווי המכירה של הקרקע | (ב) שווי הרכישה של הקרקע | (ג) מס רכישה בשל רכישת הדירות | (ד) עיתוי תשלום מס שבח ומס רכישה | (ה) שווי הרכישה או העלות של הדירות | 2. מנקודת מבטו של הקבלן | (א) הכנסה ממכירת הדירות | (ב) הוצאות בשל רכישת הקרקע | (ג) מס רכישה בשל רכישת הקרקע | 3. טבלת סיכום: מכר מלא | ג. מכר חלקי | 1. מנקודת מבטו של בעל הקרקע | (א) שווי המכירה של הקרקע הנמכרת לקבלן | 1) פרשת מעוזי רביבים | 2) הביקורת בספרות על פרשת מעוזי רביבים | [א] השפעתו של מיקום הדירה על שווייה | [ב] רווח יזמי | 3) הפתרון המוצע לתעלומת שווי המכירה לעומת החלטת ועדת הערר בפרשת מעוזי רביבים | (ב) שווי הרכישה של הקרקע הנמכרת לקבלן | (ג) שינוי ייעוד של הקרקע מנכס קבוע למלאי | 1) כללי | 2) דינה של הקרקע אשר ייעודה השתנה | (ד) מועד תשלום המס | (ה) מס רכישה | (ו) שווי הרכישה או העלות של הדירות בידיו של בעל הקרקע ויום רכישתן | 1) בהעדר שינוי ייעוד של הקרקע | 2) לנוכח שינוי ייעוד של הקרקע | 2. מנקודת מבטו של הקבלן | (א) כימות ההכנסה | (ב) סיווג הקבלן כקבלן בונה או כקבלן מבצע | (ג) הוצאות בשל רכישת הקרקע | (ד) מס רכישה בשל רכישת הקרקע | 3. טבלאות סיכום: מכר חלקי בהיעדר שינוי ייעוד ומכר חלקי לנוכח שינוי ייעוד | 4. מתכונת חלופית לעריכת עסקת קומבינציה מהסוג של מכר חלקי | 5. טבלאות סיכום: מכר חלקי במתכונת החלופית בהיעדר שינוי ייעוד ולנוכח שינוי ייעוד | ד. הבדלי המיסוי בין המכר המלא לבין המכר החלקי – מוצדקים? | 1. הקדמה | 2. השוואת יתרונותיהם וחסרונותיהם של המכר המלא והמכר וחלקי | 3. הלכת אחים ברקאי | 4. הביקורת על הלכת אחים ברקאי | 5. הפתרון המוצע | (א) מס שבח | (ב) מס רכישה | 1) מס רכישה בשל מכירת הקרקע לקבלן | 2) מס רכישה בשל מכירת הדירות לבעל הקרקע | (ג) הדין הרצוי – סיכום | פרק 10 : השפעת הדחייה בקבלת התמורה על שווי המכירה | א. הקדמה והערה מתודולוגית | ב. הדחייה בקבלת התמורה וערך הזמן של הכסף | ג. פרשת תנובה | ד. הערות אודות פרשת תנובה | ה. פרשת פיגין | ו. הערות אודות פרשת פיגין | ז. פרשות ענבר ושיכון ובינוי | 1. פרשת ענבר | 2. הערות אודות פרשת ענבר | 3. פרשת שיכון ובינוי | 4. הערות אודות פרשת שיכון ובינוי | ח. פרשת דופין | ט. הערות אודות פרשת דופין | י. פרשת קליל תעשיות | יא. הערות אודות פרשת קליל תעשיות | יב. פרשת המכון הגיאופיסי | יג. הערות אודות פרשת המכון הגיאופיסי |יד. פרשת חכים | טו. הערות אודות פרשת חכים | טז. סיכום | פרק 11 : מכירת דירה מזכה במסגרת עסקת קומבינציה | א. הקדמה | ב. הזכאות לפטור בעסקת קומבינציה מסוג של מכר החלקי | ג. פרשת בן עמי | ד. תיקון 8 לחוק מס שבח מקרקעין | ה. ניסוחו הלקוי של סעיף 49 א(ב) לחוק מיסוי מקרקעין | ו. מכירת דירת מגורים במסגרת עסקאות קומבינציה: המסלולים החלופיים | ז. ההשוואה בין המסלולים: מכר חלקי עם פטור לעומת מכר חלקי בלי פטור | ח. ההשוואה בין המסלולים: מכר מלא לעומת מכר חלקי בלי פטור | ט. ההשוואה בין המסלולים: מכר מלא לעומת מכר חלקי עם פטור | 1. שווי המכירה של הקרקע | 2. שווי הרכישה של הקרקע | 3. מס רכישה | 4. סיווג הקבלן | 5. שווי הרכישה של הדירות בידיו של בעל הקרקע | (א) פרשת שדמי | (ב) דיון אודות פרשת שדמי | 1) יום הרכישה | 2) שווי הרכישה וסוגיית מיסוי הכפל | הלוואות ללא ריבית – III חלק | פרק 12 : הלוואות ללא ריבית: מבוא | א. הקדמה | ב. מערכות היחסים העשויות לשמש כרקע להלוואות ללא ריבית | 1. מניין מערכות היחסים | 2. שיוך ההלוואה למערכת היחסים המתאימה לנוכח קיומן של מערכות יחסים אחדות | (א) פרשת מינץ וזילברשטיין – המערכה הראשונה | (ב) דיון אודות עמ"ה מינץ וזילברשטיין | ג. מודל הערך הנוכחי | פרק 13 : הלוואות "ללא ריבית" בתמורה לנכס או שירות | א. הקדמה | ב. מודל הערך הנוכחי | ג. מודל הערך הנוכחי לעומת מודל ההכנסות וההוצאות הרעיוניות | ד. המודל הריאלי | ה. המודל הריאלי מול מודל הערך הנוכחי | ו. הסדרים תחיקתיים | I.R.C. - 1. ההסדר התחיקתי האמריקאי: סעיף 7872 ל | 2. ההסדר התחיקתי הישראלי: סעיף 3(ט) לפקודה | ז. הלוואות "ללא ריבית" בתמורה לנכס או לשירות אחר | ח. פרשת אלישע | פרק 14 : הלוואות מתנה | א. הקדמה | ב. ההסדר התחיקתי האמריקאי | ג. ההסדר התחיקתי הישראלי | 1. סעיף 3(ט) לפקודה | 2. סעיף 85 א לפקודה | ד. סיכום | פרק 15 : הלוואה ללא ריבית מחברה לבעלי מניותיה | א. הקדמה | ב. ההסדר התחיקתי בארצות הברית | ג. ההסדר התחיקתי בישראל | 1. הלוואות שאינן עסקאות בין- לאומיות | (א) השלכות המס מצדה של החברה | (ב) ניכוי הוצאות ריבית על ידי בעל המניות | (ג) סיווג ההכנסה בידיו של בעל המניות | (ד) פרשת מינץ וזילברשטיין – המערכה השנייה והמערכה השלישית | 2. הלוואה מחברה לבעליה מניותיה שהיא בבחינת עסקה בין- לאומית | (א) סעיף 85 א לפקודה | (ב) יחסי הגומלין בין סעיף 85 א לפקודה לבין סעיף 3(ט)( 1)(ג) לפקודה | פרק 16 : הלוואה ללא ריבית מבעל מניות לחברה | א. הקדמה | ב. הלוואות שסעיף 85 א לפקודה אינו חל עליהן | 1. השלכות המס מנקודת מבטו של בעל המניות | (א) הכנסות | (ב) הוצאות | (ג) השלכות המס מבחינות של בעל המניות על פי מודלים חלופיים | 2. השלכות המס מנקודת מבטה של החברה | (א) הכנסות | (ב) הוצאות | ג. הלוואות שהן עסקאות בין- לאומיות | סיכום – IV חלק | פרק 17 : סיכום | א. עסקאות חליפין והמודל הריאלי | ב. הכנסות מעסקאות חליפין | ג. עסקאות חליפין ועקרון המימוש | ד. הוצאות בעסקאות חליפין: הכרה בקיומן, כימותן והתרתן בניכוי | ה. מודלים חלופיים | 1. מודל ההכנסות וההוצאות הרעיוניות | 2. מודל ההוצאות הנחסכות | ו. עסקאות קומבינציה והלוואות ללא ריבית | ז. עסקאות קומבינציה | 1. מכר מלא ומכר חלקי | 2. הדין הרצוי | 3. שינוי ייעוד של הקרקע מנכס הון למלאי | 4. קביעת שווי המכירה לנוכח הפרשי שווי בין הדירות | 5. פטור לדירת מגורים מזכה במסגרת עסקת קומבינציה | ח. הלוואות ללא ריבית | 1. מודל הערך הנוכחי | 2. הלוואות "ללא ריבית" בתמורה לנכס או לשירות | 3. הלוואות ללא ריבית מחברה לבעלי מניותיה | 4. הלוואות ללא ריבית מבעל מניות לחברה | מפתחות | מפתח חקיקה ישראלית | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | הצעות חוק | תכניות מיתאר ארציות | מפתח פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | בתי משפט מחוזיים | ועדות ערר | בתי משפט שלום | מפתח ספרות ישראלית | ספרים | מאמרים | דו"חות | פרסומים | מקורות עבריים | מפתח חקיקה זרה | מפתח פסיקה זרה | אנגליה | ארצות הברית | מפתח ספרות זרה | ספרים | מאמרים | דו"חות | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled