Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מיסוי חברות ובעלי מניותיהן

₪690.00
מק"ט: 13057

מחבר: ד"ר דוד אלקינס

Taxation of Companies and company's Shareholders

כרכים: 2

דיני חברות; דיני מיסים: ד
אודות הספר

הספר נועד הן למי שזו פגישתו הראשונה עם התחום המרתק של מיסוי חברות והן למי שכבר בקי ברזיו.
 
הספר משלב אפוא בין עקרונות לבין פרטים והוא כולל מאות דוגמאות, טבלאות, סקיצות ודיאגרמות, על מנת להפוך תחום מורכב ומסובך זה לנגיש.
 
בין הסוגיות הנידונות בספר:

  • עקרונות משטר המיסוי הדו-שלבי
  • עקרונות משטר המיסוי הבינלאומי של חברות
  • מיסוי דיבידנדים (חלוקת רווחים וחלוקה מההון, הלוואות ללא ריבת לבעלי מניות, מניות הטבהת רכישה עצמית של מניות)
  • השלכות המס של דרכי מימון חלופיות
  • רכישת חברות עם הפסדים צבורים
  • המיסוי בעקבות מכירת מניות
  • מיסוי בעת פירוק
  • שינוי מבנה (מיזוג, פיצול, העברת נכסים לחברות)
  • חברות עליהן חל משטר מס מיוחד (חברת מעטים, חברה נשלטת זרה, חברת משלח יד זרה, חברת החזקות ישראלית, חברה תושבת האזור, חברה משפחתית, חברה שקופה, חברת בית)

מתוך ההקדמה לספר מאת פרופ' יוסף מ' אדרעי


זהו הספר הראשון המופיע בישראל, בתחום מיסוי חברות, המשלב תיאוריות מורכבות עם הדין הישראלי המצוי. הידע המעמיק של אלקינס גם בדין האמריקאי – אותו הוא מלמד באופן קבוע בארה"ב – מעניק ממד מרשים ומועיל ביותר לדיוניו בדין הישראלי. גישתו מקורית. הוא אינו נרתע מביקורת ראויה על הסדרים קיימים ועל התפתחותו של הדין הישראלי בסוגיות שונות.

אודות המחבר

ד"ר דוד אלקינס הינו מומחה בתחום המיסים, דוקטור למשפטים, מרצה במכללה האקדמית נתניה ובאוניברסיטת SMU שבארצות הברית.
 
הידע המעמיק של המחבר גם בדין האמריקאי אותו הוא מלמד באופן קבוע בארה"ב מעניק ממד מרשים ומועיל ביותר לדיוניו בדין הישראלי.
 
גישתו מקורית והוא אינו נרתע מביקורת ראויה על הסדרים קיימים ועל התפתחותו של הדין הישראלי בסוגיות שונות.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 10800/06 אמנון סלמן נ' פקיד שומה טבריה

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ע"מ (חי') 22951-09-09 אלי שור נ' פקיד שומה חיפה
עמ"ה (י-ם) 27-09 פלפלון סנטר בע"מ נ' פקיד שומה ירושלים 1
.
כרך א | חלק 1: מבוא | פרק 1: המודלים למיסוי חברות | א. מהו "מיסוי חברות"? | ב. חישוב ההכנסה החייבת של חברה | ג. המודלים למיסוי רווחי חברות | 1. מודל המיסוי הכפול | 2. מודל השקיפות | 3. מודל של שינוי שווי שוק | 4. מודלים של שילוב | פרק 2: המודל הדו-שלבי | א. הצגת המודל הדו-שלבי | 1. שיעורי המס הנהוגים ונטל המס הכולל | 2. בעל מניות שהוא חברה | ב. הבנת המבנה הדו-שלבי ככלי ניתוח פרשני: פרשת ע י ט ותיקון 49 לחוק לעידוד השקעות הון | 1 . פרשת ע י ט | 2. תיקון 49 לחוק לעידוד השקעות הון | א. תיקון 49 לחוק לעידוד השקעות הון - פרשנות מצמצמת | ב. תיקון 49 לחוק לעידוד השקעות הון - פרשנות מרחיבה | פרק 3: חברה כ"תושבת ישראל" | א. מבוא | ב. הגדרה של תושבות | 1. המבחן הראשון: מקום ההתאגדות | 2. המבחן השני: שליטה וניהול | חלק 11: דיבידנדים | פרק 4: דיבידנד: חלוקת רווחים והחזר הון | א. הקדמה | ב. דיבידנד - חלוקת רווחים | 1. כימות הרווחים - כללי החשבונאות הפיננסית ועקרונות | מס הכנסה | א. הפרשים תמידיים | 1. הכנסות פטורות | 2. קנסות | 3. הפסדים שאינם ניתנים לקיזוז | 4. הוצאות עודפות | 5. מס חברות | ב. הפרשים זמניים | ג. סיכום: הרווחים הצבורים לצורכי מס | 2. המועד לבחינת הרווחים הצבורים לצורכי מס | 3. חלוקת דיבידנד בניגוד להוראותיו של חוק החברות | ג. הפחתת הון | 1 . כללי | 2. חישוב הרווח בעקבות הפחתת הון | פרק 5: מתן שירות בלא תמורה או בתמורה חלקית (לרבות הלוואות בלא ריבית) מחברה לבעלי מניותיה | א. מבוא | ב. הכנסה אצל החברה | ג. סיווג ההכנסה אצל בעל המניות | ד. ניכוי הוצאות על ידי בעל המניות | ה. סיכום | פרק 6: מניות הטבה וזכויות לרכישת מניות | א. מבוא | ב. מניות הטבה כהכנסה | 1. מניות הטבה בחוק החברות | 2. חלוקות יחסיות וחלוקות בלתי-יחסיות | א. חלוקה יחסית של מניות הטבה בין בעלי המניות הרגילות | ב. חלוקת מניות הטבה לבעלי מניות בכורה | ג. חלוקה בלתי-יחסית של מניות הטבה בין בעלי המניות רגילות | ד. מניות הטבה כהכנסה: סיכום ביניים | 3. ברירה בין מניות ובין כסף ומניות הטבה הניתנות לפדיון | 4. מיסוי מניות הטבה במדינות אחרות | א. ארצות הברית | 1. פרשת Towne | 2. פרשת Macomber | 3. פרשת Koshland | 4. פרשת Sprouce ופרשת Strassburger | 5. סעיף ל – I.R.C | ב. אנגליה | 1. פרשת Bouch | 2. פרשת Blott | 3. פרשת Fisher's | 4. Income and Corporation Taxes Act | 5. זכויות לרכוש מניות | ג. מכירת מניות הטבה | 1. מניות ההטבה לא נחשבו להכנסה | א. כללי | ב. זכות לרכוש מניה | 1. בעל המניות רכש מניות נוספות | א. בידוד מרכיב ההטבה | ב. החלת ההסדר | 2. בעל המניות מוכר את הזכות | 2. מניות ההטבה נחשבו לדיבידנד בעת הקצאתן | פרק 7: רכישה עצמית של מניות | א. מבוא: חלוקה או מכירה? | ב. השלכות הסיווג | ג. סיווג הרכישה לצורכי מס | 1. ניתוח תיאורטי | 2. הדין המצוי | ד. סיווג דיפרנציאלי | פרק 8: דיבידנד בידיו של יחיד | א. מבוא | ב. בעל מניות מהותי: הגדרה |1. אמצעי השליטה | א. הזכות לרווחים והזכות לחלק מעודפי הפירוק | 1 . כללי | 2. 10% מהזכות לרווחים או עודפי פירוק – משמעותו | ב. הזכות למנות מנהל |ג. הזכות להצביע | ד. זכות הווטו | 2. מקור הזכות לאמצעי שליטה | 3. "יחד עם אחר" | א. קרוב | ב. משתף פעולה | 4. "בעקיפין" | ג. דיבידנדים מחברות זרות ומחברות הרשומות בחו"ל | 1 . כללי | 2. דיבידנדים מחברה תושבת ישראל הרשומה בחו"ל | 3. דיבידנדים המחולקים ליחידים תושבי ישראל על ידי חברות זרות מתוך הכנסות שהופקו בישראל | א. גבולות תחולתו של סעיף | 1. דיבידנדים שאינם משורשרים מחברות ישראליות | 2. דיבידנדים המתקבלים על ידי תושבי חוץ | ב. סעיף 163: טכניקה | פרק 9: דיבידנד בידיה של חברה | א. הקדמה | ב. התנאים לתחולתו של סעיף 126(ב) לפקודה | 1. התנאי הראשון: החברה שקיבלה את הדיבידנד היא תושבת ישראל | 2. התנאי השני: הדיבידנד התקבל מחברה החייבת במס חברות | א. חברה החייבת במס חברות | ב. "במישרין או בעקיפין" | 3. התנאי השלישי: הדיבידנד מחולק מתוך רווחים שהופקו בישראל | א. תכלית החקיקה | ב. דיבידנד משורשר | ג. זיכוי עקיף בשל מסי חוץ | 1. התנאים לזיכוי העקיף | 2. טכניקת הזיכוי העקיף: דיבידנד מגולם | 3. שחזור המס הזר | 4. זיכוי עקיף עקיף | א. כללי | ב. גבולותיו של הזיכוי העקיף העקיף | ד. זיכוי בשל מס חברות ישראלי שכבר שולם | חלק 3: מימון | פרק 10: השלבות המס של דרכי המימון החלופיות | מבוא | מימון על ידי בעלי המניות | 1. השקעה בהון מניות והלוואת בעלים - קווי דמיון | א. שיעורי המס | ב. עיתוי | ג. מכירת ההשקעה | 2. השקעה בהון מניות והלוואת בעלים - נפקות הברירה | א. החזר הון | ב. ניכוי הוצאות ריבית על ידי בעל המניות | ג. קיזוז הפסדים של בעל המניות | ד. ניכוי הוצאות הריבית על ידי החברה | ה. קבלה קונסטרוקטיבית ודיבידנד להלכה | נטילת הלוואה מגורמים חיצוניים | 1. השפעת המס על בחירת הגוף המממן | 2. מימון בהון זר לעומת מימון בהון עצמי: משקיעים מקרב הציבור | 3. מימון עקיף על ידי בעל שליטה | ערבות של בעל המניות | 1. השפעות אפשריות על שיעור המס של בעל המניות | 2. פירעון הערבות | א. פרשת גולדשטיין | ב. ביקורת על פסק דין גולדשטיין | ג. פרשת ארנולד | ד. הערות לפרשת ארנולד | חלק 4: רכישת מניות, מכירת מניות ופירוק | פרק 11: רכישת חברה עם הפסדים צבורים | א. מבוא | ב. ניתוח תיאורטי | ג. פסיקה | 1. פרשת מפי | 2. פרשת רובינשטיין | 3. מטרות נוספות מלבד ניצול ההפסדים | 4. פרשת אבנעל | 5. פרשת בן ארי | 6. סיכום ההלכה הפסוקה | ד. הצעת חוק לביטול הפסדי העבר לאחר העברת השליטה | ה. סיכום | פרק 12: מכירת מניות - רווחים ראויים לחלוקה | א. מבוא | 1. מיסוי מכירת מניות בלא הסדרי מס ייחודיים | א. כאשר המוכר והקונה שניהם יחידים | ב. כאשר המוכר הוא יחיד, והרוכש הוא חברה | ג. כאשר המוכר והקונה שניהם חברות | ד. כאשר המוכר הוא חברה, והרוכש הוא יחיד | ה. סיכום ביניים | 2. הצעה לפתרון | ב. סעיף 94ב לפקודה | 1. כללי: עקרונות ההסדר התחיקתי | 2. רווחים ראויים לחלוקה שנצברו לפני 2003 | 3. החלת הוראותיו של סעיף 94ב לפקודה כאשר המוכר הוא יחיד: מיסוי הרווחים הראויים לחלוקה בראי שיעורי מס רווח הון הרגילים | א. שיעורי המס הרגילים החלים על רווח הון בידיו של יחיד - סקירה היסטורית | ב. מיסוי הרווחים הראויים לחלוקה כאשר המוכר הוא יחיד | 1. מועד רכישה - משנת 2003 והלאה | 2. מועד הרכישה - בשנות המס 1961 – 2002 | 3. מועד הרכישה - עד שנת המס 1960 | 4. דיבידנדים אשר שיעור המס החל עליהם נקבע בהוראות אחרות מלבד סעיף 125ב או סעיף 126(ב) לפקודה | רווחים ראויים לחלוקה: הגדרה | א. הרגל הראשונה: הרווח החשבונאי המותאם | ב. הרגל השנייה: ההכנסה החייבת המותאמת | 1. רווחים פטורים | 2. המס החל על ההכנסה החייבת | 3. דיבידנד שחולק מתוך ההכנסה החייבת | 4. הפסד שלא קוזז | 5. סוגיות שאינן זוכות להתייחסות בחישוב ההכנסה החייבת המותאמת | א. הוצאות עודפות | ב. קיזוז הפסדי העבר | ג. רווחים בלתי-ממומשים | ג. תקופת צבירת הרווחים הראויים לחלוקה | 1. סוף התקופה: תום שנת המס שקדמה למועד מכירת המניות | 2. תחילת התקופה: תום שנת המס שקדמה למועד רכישת המניות ולא לפני שנת המס 1996 | א. רווחים שנצברו לפני רכישת המניות | ב. רווחים שנצברו לפני 1996| ג. ייחוס דיבידנד לרווחים כאשר רווחיה של החברה הופקו בתקופות שונות | 6. מכירת מניות בהפסד | ג. צבירה שלילית של רווחים ראויים לחלוקה | 1. הדין הרצוי | 2. סעיף 94ג לפקודה | א. אופיו האנטי-תכנוני של סעיף 94ג לפקודה | ב. תחולתו של סעיף 94ג לפקודה | ג. ניצול שיעורי המס השונים החלים על דיבידנד | ד. דיבידנדים אשר שולם בגינם מס | פרק 13: פירוק | א. מבוא | 1 . כללי | 2. מיסוי בעת פירוק לולא הסדר סטטוטורי | ב. התנאים לתחולתו של משטר המס של חברות מתפרקות | 1. הליכי פירוק פורמליים: פרשת סיוון | 2. תחילתם של הליכי פירוק פורמליים | 3. פירוק למעשה: פרשת נצחון נתן | 4. הליכים פורמליים ופירוק למעשה - שני תנאים מצטברים | 5. יציאה מפירוק וחזרה למשטר המס הרגיל | 6. בחירת משטר המס | ג. ההסדרים הסטטוטוריים בדבר חבות המס של חברה מתפרקת | 1. מכירת מלאי ומתן שירותים במהלך הפירוק | 2. מכירת נכסים הכפופים למשטר מס רווח הון | 3. מכירת זכויות במקרקעין או זכויות באיגודי מקרקעין | א. סעיף 3 לחוק מיסוי מקרקעין | ב. העברת זכויות במקרקעין או זכויות באיגודי מקרקעין לבעלי מניותיה של החברה | 1. כללי | 2. התנאים לפטור מכוח סעיף 71 לחוק מיסוי מקרקעין | א. העברת המקרקעין התבצעה אגב הפירוק | ב. לא ניתנה תמורה בעד הזכות | 1. ביטול מניותיו של בעל המניות | 2. חלוקת מקרקעין משועבדים לידי בעלי המניות | ג. הזכויות במקרקעין הוקנו לבעלי המניות באותה מידה שבה היו להם זכויות באיגוד המתפרק | ד. ייעודה של הזכות במקרקעין או הזכות באיגוד לא שונה למלאי עסקי | ה. בתקופה שקדמה לפירוק לא היתה בחברה המתפרקת הקצאה מיטיבה | 1. הזכויות במקרקעין לא נרכשו על ידי החברה במהלך ארבע השנים שקדמו לפירוק | ד. ההסדרים הסטטוטוריים בנוגע לבעלי המניות של חברה מתפרקת | 1. חישוב רווח ההון והמס בגינו: הרווחים הראויים לחלוקה | 2. מקרקעין המועברים לבעלי המניות בפטור ממס שבח לפי סעיף 71 לחוק | א. כללי | ב. השפעת הפטור על חישוב רווח ההון בשל מכירת המניות והשבח בעת מכירת המקרקעין | 1. כאשר הזכויות במקרקעין הגיעו לידיה של החברה באפריל 1998 או לאחר מכן | א. חישוב רווח ההון בשל מכירת המניות | 1. תיאום המחיר המקורי | 2. תיאום הרווחים הראויים לחלוקה | ב. מכירת המקרקעין על ידי בעל המניות | 1. סעיף 31(א) לחוק מיסוי מקרקעין | 2. הרווח הנוסף: סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין | 2. כאשר הזכויות במקרקעין הגיעו לידיה של החברה לפני אפריל 1998 | א. חישוב רווח ההון בשל מכירת המניות | 1. תיאום המחיר המקורי | 2. תיאום הרווחים הראויים לחלוקה | ב. מכירת המקרקעין על ידי בעל המניות | 1. סעיף 31(א) לחוק מיסוי מקרקעין | 2. סעיף 71א לחוק מיסוי מקרקעין | 3. פירוקו של איגוד מקרקעין | א. סעיף 31(ב) לחוק מיסוי מקרקעין ב. איגוד מקרקעין אשר על פירוקו אין תחולה לסעיף 93 לפקודה | חלק 5: שינוי מבנה | פרק 14: מיזוג | א. מבוא | 1. מיזוג – הגדרה | 2. השלכות המס של המיזוג בלא הטבות של פרק המיזוגים | א. החברות המעבירות | ב. בעלי מניותיהן של החברות המעבירות | ג. החברה הקולטת | 3. ההטבות על פי פרק המיזוגים | ב. התנאים להטבות | 1. תנאים מקדמיים | א. מטרה עסקית וכלכלית | ב. היעדר מטרה של הפחתת מס בלתי-נאותה | ג. מטרה של ניהול ותפעול מאוחד של עסקי החברה | ד. היעדר השתתפותם של איגודי מקרקעין | ה. זהותה של החברה הקולטת | ו. יחסי שווי | 1. המגבלה הראשונה: מגבלת ה - 10% | א. מיזוג של חברות המחזיקות זכויות זו בזו | ב. מיזוג שבו משתתפות חברת-אם וחברת-בת | 2. המגבלה השנייה: מגבלת פי ארבעה | א. חברה המחזיקה בזכויות בחברה אחרת | ב. סייגים למגבלת פי ארבעה | 1. נסיבות אשר בהן מוסרת המגבלה כליל | 2. נסיבות אשר בהן הסרת המגבלה מותנית באישור המנהל | א. חברת עתירת מחקר ופיתוח | ב. שליטה משותפת | ג. חברות-אחיות | ד. חברה קולטת ציבורית | ביצוע המיזוג | א. מועד המיזוג | ב. הקצאת מניות | 1. מניות שוות זכויות | 2. חלקם היחסי של בעלי הזכויות בחברה המעבירה | א. כללי | ב. חברה מעבידה שהיא בעלת זכויות בחברה מעבירה אחרת | ג. זכויות בחברה | 1 . כתבי אופציה | 2. זכויות הנובעות מכוח הסכם עם בעל מניות | ד. זכויות בחברה הקולטת | ג. רכישת חלקו של המיעוט המתנגד | זכויות בחברה מעבירה שאינן נובעות ממניות | בעלי מניות בחברה הקולטת | תשלום בשווה-כסף | שיעור ההחזקה בחברה המעבירה | החזקה במניות בחברה הקולטת | קרוב | א. כללי | ב. הגדרה | 1. קרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה | 2. בעל שליטה, חברה נשלטת וחברת-אחות | ד. ביצוע פעולות לקראת המיזוג | תנאי המשכיות | א. המשך החזקה ושימוש בנכסים | 1. הנכסים שעליהם חל התנאי | 2. מכירה | א. שחלוף נכסים | ב. מכירה שלא מרצון | 1. מכירה במסגרת הליכי פירוק שלא מרצון | 2. מכירה שרשות שלטונית הורתה עליה על פי דין | ב. המשך הפעולות הכלכלית העיקרית | ג. המשך ההחזקה בזכויות | 1. הסייגים לתנאי המשך ההחזקה בזכויות | 2. הסייג שבקבוצה הראשונה: מכירת מניות על ידי מחזיקים מקרב הציבור | 3. הסייגים שבקבוצה השנייה | א. מגבלת ה – 51% | ב. מכירה בהיקף מצומצם של זכויות בחברה הקולטת | ג. הקצאת מניות פרטית | ד. הקצאת מניות בבורסה | 4. הסייגים שבקבוצה השלישית | א. מכירה לא-רצונית | ב. מכירה לצד קשור | ד. שרשרת מיזוגים | בעקבות המיזוג | 1. מכירת נכסים וזכויות | א. מכירת נכסים שהועברו במיזוג | ב. מכירת מניות בחברה הקולטת | 2. רווחים ראויים לחלוקה | 3. קיזוז הפסדים | א. המגבלות לקיזוז הפסדים | 1. מגבלת ה - 20% | 2. מגבלת ה - 50% | ב. המגבלה לקיזוז הפסדי הון | ג. המגבלה לקיזוז הפסדים עסקיים | ד. הכנסות מחו"ל ודיבידנדים | 1. הכנסות מחו"ל | 2. דיבידנדים | ה. הפסדים שלא ניתן לקזזם בשל מגבלת ה - 50% | ו. סייגים למגבלות בדבר קיזוז ההפסד | ז. הפסדים אשר קיזוזם מותר לפי סעיפים אחרים בפקודה | ח. סמכות המנהל | ד. מיזוג על דרך החלפת מניות | 1. היקף הזכויות המועברות | 2. העברת כל זכויות | 3. אישור המנהל | 4. מגבלת פי ארבעה ומגבלת ה - 10% | 5. מועד המיזוג | 6. תנאי המשכיות | א. המשכיות הפעילות העסקית | ב. תנאי המשכיות ההחזקה בנכסים | ג. המשכיות ההחזקה בזכויות בחברה הקולטת | ד. המשכיות ההחזקה בזכויות בחברה הנעברת | 7. העתקת מחיר מקורי | כרך ב | פרק 15: פיצול | א. מבוא | 1. סיווג החברה המתפצלת |2. השלכות המס של הפיצול | א. השלכות המס של הפיצול בלא הטבות מכוח פרק הפיצולים | 1. החברה המתפצלת | 2. בעלי מניות של החברה המתפצלת | 3. החברות החדשות | ב. הטבות על פי פרק הפיצולים | ב. התנאים לתחולת ההטבות | 1. תנאים מקדמיים | א. החברות החדשות | ב. החברה המתפצלת | ג. השתתפותו של איגוד מקרקעין | 2. ביצוע הפיצול | א. פעילות עסקית נמשכת | ב. יחס שויים של הנכסים | ג. יחס שווין של החברות | ד. ייחוס התחייבויותיה של החברה המתפצלת | 1. החברות אשר ביניהן מחולקות ההתחייבויות | 2. דרך חלוקת ההתחייבויות | א. השלב הראשון: ייחוס ספציפי | ב. השלב השני: ייחוס כללי | ה. הון עצמי שלילי | 1. אי-העברת תמורה בין בעלי הזכויות | ז. מועד הפיצול | ח. אישור המנהל | 3. תנאי המשכיות | א. המשך החזקה ושימוש בנכסים | 1. חברת החזקות | 2. מכירה שלא מרצון | ב. המשך הפעילות הכלכלית העיקרית | ג. המשך ההחזקה בזכויות | 1. תנאי המשך ההחזקה בזכויות | 2. סייגים לתנאי המשך ההחזקה בזכויות | א. הקבוצה הראשונה | ב. הקבוצה השנייה | ג. הקבוצה השלישית | ד. השלמת בנייה על קרקע שהועברה מאיגוד מקרקעין או לאיגוד מקרקעין | ג. הפסדים | 1. חברות החזקה וחברות שהועברו מהן כל נכסיהן והתחייבויותיהן | 2. סוגי ההפסדים | 3. קיזוז ההפסדים | א. התחייבות לאי-שינוי בעלות בחברות | ב. קיזוז הפסדים בהיעדר התחייבות | ד. מכירת נכסים וזכויות | 1. מכירת נכסים | 2. מכירת מניות | א. מכירת מניות לאחר פיצול לצד | ב. מכירת מניות לאחר פיצול למטה | 3. רווחים ראויים לחלוקה | פרק 16: העברת נכסים | א. מבוא | ב. העברת נכס על ידי אדם אחד | 1 . תנאים לתחולת הפטור | א. תנאים מקדמיים | 1. הנכס המועבר הוא נכס קבוע | 2. הנכס אינו בבעלות משותפת | 3. הועברו מלוא זכויותיו של המעביר בנכס | 4. שליטת המעביר בחברה | 5. מקום רישום החברה | 6. מטרת ההעברה | ב. הקצאת זכויות | ג. תנאי המשך | 1. המשך החזקה בזכויות | א. תחימת גבולותיה של "זכות" | ב. סייגים לתנאי המשך ההחזקה בזכויות | 1. הקצאת מניות | 2. מכירה שלא מרצון | 3. פיצול או מיזוג של החברה שאליה הועבר הנכס | 4. היעדר סייג בדבר מכירה חלקית | 2. המשך ההחזקה בנכס | א. נכס שהוא זכות בעלת תוחלת חיים מוגבלת | ב. סייגים לתנאי המשך ההחזקה בנכס | 3. בנייה על קרקע שהועברה לאיגוד מקרקעין | 2. מכירת הזכויות והנכס | א. מכירת הזכויות | ב. מכירת הנכס | 1. מעבר למשטר מס של חברה | 2. הגבלות על קיזוז הפסדים | ג. העברת נכס בבעלות משותפת | 1. סוג הזכויות אשר יש להקצותן תמורת הנכס | 2. היקף ההחזקה במניותיה של החברה | 3. השפעת הרווח הגלום על תנאי היקף ההחזקה במניות | 4. העברת מלוא הזכויות בנכס | 5. העברת זכויות בחברה אחרת לחברה הקולטת | 6. העברת מספר נכסים בבעלות משותפת | 7. תקופת בחינת קיומו של תנאי היקף ההחזקה | א. תקופת תחולתו של תנאי בדבר יחסי השווי | ב. תקופת תחולתו של התנאי בדבר זהות בכל הזכויות | ג. סייגים לתנאי היקף ההחזקה במניות | 8. תנאי המשך ההחזקה בנכס | ד. העברת נכסים על ידי מספר יחידים | 1. תנאים לתחולת הפטור | א. תנאים מקדמיים | 1. מטרת ההעברה | 2. החברה הקולטת | 3. זהות המעבירים | 4. הנכסים המועברים | א. נכסים בני פחת | ב. הנכס אינו זכות במקרקעין | ג. הנכס אינו בבעלות משותפת | ד. שויים של הנכסים | 1. כללי | 2. חבות המס הגלומה | ב. ביצוע ההעברה | ג. תנאיי ההמשכיות | 1. המשך ההחזקה בזכויות | 2. המשך ההחזקה בנכסים | 3. תנאי השימוש בנכסים | 2. מכירת נכסים וזכויות | ה. העברת נכס לחברת-אחות | 1. תנאים לתחולת הפטור | א. תנאים מקדמיים | 1 . מטרת ההעברה | 2. החברות | א. חברות רשומות בישראל | ב. חברות-אחיות | ג. שאינן איגודי מקרקעין | 3. הנכס המועבר | 4. הונה העצמי של החברה המעבירה | 5. אישורים | א. אישור המנהל | ב. אישור בית משפט | ב. ביצוע ההעברה | ג. תנאי המשכיות | 1. המשך ההחזקה בנכס | 2. שימוש בנכס | 3. המשך ההחזקה בזכויות | 2. בעקבות ההעברה | א. העברת רווחים ראויים לחלוקה | ב. קיזוז הפסדים | ג. מכירת הנכס על ידי החברה הקולטת | ד. מכירת מניות בחברה הקולטת ובחברה המעבירה | 1. רווח הון עד המועד הקובע | 2. מניות אשר נרכשו לפני אפריל 1961 | 3. הסכום האינפלציוני | ו. העברת מניות לחברת-אם | 1. התנאים לתחולת הפטור | א. תנאים מקדמיים | 1. מטרת ההעברה | 2. היקף החזקותיה של חברת-האם | 3. מקום רישומן של החברות | 4. המניות המועברות | א. אינן זכויות באיגוד מקרקעין | ב. היקף שליטה | 5. אישורים | ב. ביצוע ההעברה | ג. תנאי המשכיות | 2. מחירן המקורי של המניות המועברות ושל המניות בחברה המעבירה | ז. החלפת מניות | 1. תנאים לתחולת הפטור | א. תנאים מקדמיים | 1. מקום רישום החברות | 2. החברה הקולטת - חברה ציבורית | 3. הגשת בקשה ואישור המנהל | א. מועד הגשת הבקשה | ב. אישור המנהל | 4. מטרת ההעברה | ב. ביצוע ההחלפה | 1. העברת כל מניותיו של המעביר | 2. התמורה | א. מניות שוות זכויות | ב. יחסי השווי שבין הזכויות המועברות לתמורה | 3. הפקדת המניות ותשלום מקדמה | 2. מכירת מניות | א. מכירת המניות המוקצות | 1. סדר מכירת המניות | 2. מניות חסומות | 3. תמורה נוספת ודיבידנדים | 4. מניעת מיסוי כפל | 5. שיעור המס בשל מכירת מניות מוקצות | 6. רווחים ראויים לחלוקה | ב. מכירת המניות המועברות | 1. כללי | 2. קיזוז הפסדים ורווחים | 3. כאשר המעביר והחברה הקולטת הם צדדים קשורים | ח. העברת מקרקעין לפי סעיף 70 לחוק מיסוי מקרקעין | 1. התנאים לתחולת הפטור | א. זכויות במקרקעין | ב. החברה הקולטת היא איגוד מקרקעין | ג. המעבירים הם בעלי זכויות באיגוד | ד. התמורה | 1. זכיות | 2. בלא תמורה נוספת | ה. שווי הזכויות המוקצות | ו. הזכויות באיגוד משקפות את הזכויות במקרקעין | 1. העברת נכסי מקרקעין אחדים | 2. זכויות ולא שוויין של זכויות | ז. הזכויות במקרקעין אינן מלאי עסקי | ח. היעדר שינוי ייעוד | 2. מכירת המקרקעין ומכירת הזכויות | חלק 6: חברות שעליהן חל משטר מס מיוחד | פרק 17: חברת מעטים | א. מבוא | ב. ההסדר התחיקתי | 1. התנאי הראשון - חברת מעטים | 2. התנאי השני - חלוקת פחות מ - 75% מהכנסתה החייבת | 3. התנאי השלישי - יכולת לחלק דיבידנדים נוספים מבלי להזיק לקיומו או לפיתוחו של העסק | 4. התנאי הרביעי - הימנעות ממס או הפחתת מס | פרק 18: חברה נשלטת זרה | א. מבוא | ב. חברה נשלטת זרה - הגדרה | 1. החברה היא תושבת חוץ | 2. מניותיה של החברה אינן רשומות בבורסה | 3. רוב הכנסותיה הן פסיביות או רוב רווחיה מקורם בהכנסה פסיבית | א. רוב ההכנסות או רוב הרווחים | ב. הכנסה פסיבית | ג. חישוב ההכנסות והרווחים - דיני המס החלים | ד. צאצאיה של חברה עסקית | 4. שיעור המס החל על ההכנסות הפסיביות | 5. שליטה של תושבי ישראל | א. שליטה ישירה | ב. שליטה עקיפה | ג. שליטה יחד עם קרובים | ד. שליטה עקיפה יחד עם קרובים | ה. שליטה שלילית | ג. רווחים שלא חולקו | ד. בעל שליטה | ה. מיסוי בעלי השליטה בחברה הנשלטת הזרה | 1. ייחוס רווחים | 2. המועד לחישוב חלקו היחסי של בעל המניות ברווחי החברה | 3. מניעת כפל מיסוי | א. זיכוי רעיוני | ב. זיכוי רעיוני עקיף | ג. מניעת זיכוי כפל | ד. זיכוי רעיוני - על שום מה? | ו. חלוקת דיבידנדים בפועל | 1. הרשאים ליהנות מהזיכוי | 2. חישוב הזיכוי | 3. עודף זיכוי | ז. מכירת המניות | 1. הרשאים ליהנות מהזיכוי | 2. עודף זיכוי | 3. ניצול עודף הזיכוי מקבלת דיבידנד כנגד המס על רווח ההון | פרק 19 : חברת משלח יד זרה | א. מבוא | ב. הגדרה | 1. תושבת חוץ | 2. חברת מעטים | 3. 75% מאמצעי השליטה מוחזקים בידי יחידים תושבי ישראל | 4. בעלי השליטה עוסקים בעבור החברה במשלח יד מיוחד | 5. רוב הכנסותיה או רווחיה של החברה מקורם במשלח יד מיוחד | א. רוב ההכנסות | ב. רוב הרווחים | ג. הכנסות ורווחים שאין מקורם בשירות שסופק על ידי בעלי שליטה וקרוביהם | ד. מקום ביצוע השירות | ג. השלכות סיווג החברה כחברת משלח יד זרה | ד. זיכוי בשל מס זר | ה. ההכנסות שעליהן חל ההסדר של חברת משלח היד הזרה | ו. מושבה של חברת משלח היד הזרה | פרק 20: חברת החזקות ישראלית (פטור השתתפות) | א. מבוא | 1. תולדותיו של פטור ההשתתפות | 2. מבנה פטור ההשתתפות הישראלי | ב. חברת החזקות ישראלית | 1. התאגדות, שליטה וניהול | 2. החזקות ופעילות | א. מבנה ההחזקות | 1. שיעור ההחזקה המזערי בחברות המוחזקות | 2. סכום ההשקעה המזערי בחברות מוחזקות | ב. הכנסות | 3. שינוי מבנה | 4. חברות פסולות | 5. היכללות בגדרה של חברת החזקות ישראלית ויציאה ממנה | ג. חברה מוחזקת | 1. תושבות | 2. שיעור מזערי של נכסי חוץ | א. בחינת היקף הנכסים - "עלות" | ב. מקום הימצאותם של הנכסים | 3. הרכב ההכנסות | א. "הכנסה" | ב. חישוב היקף ההכנסות העסקיות מחוץ לישראל | ג. הכנסות עקיפות | ד. הכנסות שאינן מובאות במניין | 1. דמי ניהול מקרוב | 2. תמורה ממכירת נכס | 3. דיבידנד מחברה קשורה | ד. פטור ההשתתפות ברמה של חברת ההחזקות הישראלית | 1. רווח הון ממכירת מניה מזכה | 2. דיבידנדים מחברה מוחזקת | 3. הכנסות פסיביות נוספות | 4. הכנסות אחרות | ה. מיסוי בעלי מניותיה של חברת ההחזקות הישראלית | 1. בעלי מניות תושבי חוץ | 2. בעלי מניות תושבי ישראל | א. כללי | ב. דיבידנד רעיוני | 1 . מועד החזקת המניות | 2. החזקת מניות בעקיפין | א. כללי | ב. חישוב חלק; של בעל מניות בעקיפין | 3. שיעור המס החל על הדיבידנד הרעיוני | 4. החזקה עקיפה באמצעות חברה תושבת ישראל - מניעת כפל מס | ג. קבלת דיבידנד בפועל | ד. מכירת מניות | ו. חברה שחדלה להיות חברת החזקות ישראלית | 1. מכירת מניות מזכות וניירות ערך | 2. דיבידנדים המחולקים לתושבי חוץ | פרק 21: חברה תושבת האזור | א. מבוא | ב. חברה תושבת האזור שאזרח ישראלי או תושב ישראל הם בעלי שליטה בה | 1. תושבות באזור | 2. בעל שליטה הוא אזרח ישראלי תושב ישראל | א. אזרחות או תושבות של בעל השליטה | ב. "בעל שליטה" | ג. חברה תושבת האזור שאזרח ישראלי או תושב ישראל הם בעלי מניות בה | 1. הסדר השקיפות | 2. שקיפותה של חברה שהיא תושבת ישראל או אזרחית ישראלית | פרק 22: חברה משפחתית | א. מבוא | ב. הגדרת מונחים | 1. חברה משפחתית | 2. חברה משפחתית זכאית | 3. הנישום | ג. קיזוז הפסדים | 1. הפסדי העבר | א. הפסדי העבר של הנישום | ב. הפסדי העבר של החברה | 2. קיזוז הפסדים במקרה של חוסר סולבנטיות | ד. חלוקת רווחים בפועל | 1. כללי | 2. דיבידנדים המחולקים לאחר תקופת ההטבה | ה. רמת שקיפותה של החברה המשפחתית | 1. הכנסות הפטורות ממס ברמה של החברה | א. דיבידנדים בידי חברה משפחתית | ב. הכנסות מחוץ לישראל של חברה משפחתית תושבת חוץ | 2. קיזוז הפסדיה של החברה המשפחתית | 3. הוצאות מימון של בעלי המניות | 4. אופי ההכנסה החייבת או ההפסד | א. הדין החל | ב. ריבית | ג. הכנסה מיגיעה אישית | ו. מכירת מניות | 1. הערה היסטורית | 2. הפסדים | 3. מכירת מניות לאחר שחדלה החברה להיות חברה משפחתית | פרק 23: חברה שקופה | א. מבוא | ד. כניסתו לתוקף של ההסדר לגבי חברות שקופות | 2. תיאור כללי של ההסדר | ב. חברה שקופה – הגדרה | 1. תושבת ישראל | 2. חברה פרטית | 3. מוסד כספי | 4. זהותם של בעלי המניות ומספרם | א. זהותם של בעלי המניות | ב. מספרם של בעלי המניות | 5. הון המניות של החברה, הזכויות לרווחים ולעודפי פירוק | 6. הגשת בקשה | ג. ייחוס הכנסה חייבת, הפסדים וזיכויים לבעלי מניות | 1. שקיפותה של החברה השקופה | 2. אופיים של ההכנסה החייבת ושל ההפסדים | 3. ייחוס זיכויים בשל מסי חוץ | 4. קיזוז הפסדים | ד. חלוקת רווחים בפועל | ה. מכירת מניות | 1. פירוק | ז. יציאתה של חברה מההסדר של חברות שקופות | פרק 24: חברת בית | א. מבוא | ב. הגדרה | 1. חברת-מעטים | 2. שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים | ג. ייחוס הכנטות החברה לבעלי מניותיה | 1. רמת שקיפותה של חברת-הבית | 2. אופיה של ההכנסה המיוחסת לבעלי המניות | ד. חלוקת רווחים בפועל | ה. מכירת מניות בחברת-בית |
Mobile version: Enabled