Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים

₪600.00 ₪490.00
מק"ט: 24725

מחברים: שמואל הרציג, עו"ד; חיים הרציג, עו"ד

Tender Laws Volume 2 – Tenders Under the Mandatory Tenders Law

דיני מכרזים: חיים הרציג עו

הסדרה המלאה דיני מכרזים כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות
2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים
3. דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים
4. דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז
5. דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף
6. דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז
7. דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז
8. סעדים בדיני מכרזים
אודות הספר

סדרת דיני מכרזים היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, עורכי הדין והגופים השונים הקשורים לתחום דיני המכרזים.
 
כרך ב עוסק בדין החל על מכרזים מכוח חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ודן בהרחבה בנושאים הבאים:

  • חובת עריכת מכרז
  • פטור ממכרז פומבי
  • הוראות בדבר העדפות מסוימות (לתוצרת הארץ, לאזורי עדיפות לאומית)
  • המכרז – פרסומו ומסמכיו
  • תנאי המכרז
  • הליכי המכרז
  • הדיון במכרז
  • גופים שלגביהם נקבעו הוראות מיוחדות
אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עע"מ 5498/09 ניו -אלי בנמל בע"מ נ' אוצר מפעלי ים המלח בע"מ
עע"מ 8300/07 בטיחות אנוש-החברה לחקירת תאונות ומניעתן נ' התאגיד המנהל של המאגר לביטוח רכב חובה ("הפול") בע"מ
עע"מ 3190/02 קל בנין בע"מ נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים בע"מ

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עת"מ (נצ') 54889-03-11 המחדש תעשיות קמן בע"מ נ' קולחי הגולן בע"מ
עת"מ (י-ם) 374/03 מאמץ ייזום חקלאות והשקעות בע"מ נ' מפעלי ביוב וטיהור ירושלים בע"מ
ע"ב (חי') 3681/01 עבדאללה דכואר נ' המועצה המקומית פסוטה
.
פרק ראשון: חובת עריכת מכרז | א. מבוא | (1) כללי | (2) הוראות נוהל פנימיות לעומת הוראות הדין האחרות | (3) שיטת המכרז הסגור לעומת שיטת המכרז הפומבי | (4) חקיקת חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 | (5) התקנת תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 | (6) תקנון כספים ומשק | (א) ועדות המכרזים השונות, ועדות הפטור, והרכבן | (ב) הליך מקוצר, רכישות מזוכים במכרז מסגרת, רכישות מגופים ממשלתיים | (ג) מכרז פומבי | (ד) מכרז סגור | (ה) התקשרות עם בעל מקצוע מומחה | (ו) העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי | (ז) הסכמים בינלאומיים על רכישות ממשלתיות | (ח) התקשרויות מיוחדות | (1) ניהול מזנון במשרד ממשלתי | (2) התקשרויות לרכישת שירותי כח אדם | (ט) הצמדה וריבית | (י) טפסים | ב. תחולת החוק - הגופים שעליהם הוא חל והגופים שעליהם אין הוא חל | (1) כללי - המדינה | (2) חברות ממשלתיות, חברות בת ממשלתיות ותאגידים שהוקמו בחוק | (3) מועצות דתיות | (4) קופות חולים | (5) רשויות מקומיות | (6) חברות עירוניות ותאגידים ברשויות מקומיות | (7) תאגידים סטטוטוריים שונים | ג. היקף חובת המכרז על פי החוק | ד. ההסמכה להתקין את תקנות חובת המכרזים | ה. הוראות המעבר | פרק שני: פטור ממכרז פומבי | א. כללי | ב. פטור מלא ממכרז - תקנה 3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 | (1) התקשרות בעסקה ששוויה הכספי נמוך | (2) התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש | (3) התקשרות בעסקה שגילויה עלול לפגוע באינטרסים חיוניים | (4) התקשרות המהווה המשך להתקשרות קודמת | (5) התקשרות עם חברה ממשלתית | (6) התקשרות להעברת מטלות של יחידה ממשלתית | (7) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק | (8) התקשרות של יחידת סמך מיוחדת | (9) התקשרות עם זוכה בהגרלה בבנייה למגורים | (10) התקשרות לשווק תוצרת חקלאית שיצורה נובע ממחקר חקלאי | (11) התקשרות העלולה לחשוף סוד מקצועי או מסחרי בתחום החקלאות | (12) התקשרות לרכישת שירותי תרבות, אמנות, בידור או הווי, והתקשרות של לשכת הפרסום הממשלתית לפרסום בכלי תקשורת | (13) התקשרות לרכישת ציוד רפואי ייחודי | (14) התקשרות בעסקה פיננסית | (15) רכישת מקרקעין יחודיים הנדרשים למשרד ממשלתי, או רכישת זכויות מדייר מוגן | (16) מכירת דירות לזכאי משרד השיכון | (17) פטורים מיוחדים נוספים | (18) פטור ממכרז להתקשרות למימוש זכות ברירה | (19) פטור ממכרז בנסיבות מיוחדות ונדירות | (20) פטור לספק יחיד | (21) פטור לעסקות חוץ | (22) מכרז שלא נשא תוצאות | (23) פטורי מערכת הבטחון וגופים נוספים - מקור נוסף לפרשנות | ג. פטור ממכרז פומבי תוך הטלת חובת מכרז סגור - תקנה 4 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 | (1) כללי | (2) התקשרות בעסקה ששוויה הכספי אינו גבוה | (3) התקשרות לרכישת טובין בעלי תכונות מיוחדות ואיפיונים בלתי נפוצים | (4) התקשרות לרכישת ציוד רפואי, או לרכישת תרופות, נסיובים או תרכיבים, שאינם ייחודיים | (5) התקשרות בעסקה שעניינה ביטוח | (6) התקשרות בעסקה שעניינה מתן שירותי פרסום, יחסי ציבור או מחקר ופיתוח | (7) מכרז סגור בין מספר חברות ממשלתיות | (8) הליכי המכרז הסגור | ד. פטור ממכרז פומבי תוך חיוב בהליך בדיקת מספר הצעות - תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 | פרק שלישי: הוראות בדבר העדפות מסוימות (לתוצרת הארץ, לאזורי עדיפות לאומית) | א. כללי | ב. העדפת תוצרת הארץ, וחובת שיתוף פעולה עסקי | ג. התקשרות לרכישה מחו"ל במסגרת WTO | ד. העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית | פרק רביעי: המכרז - פרסומו ומסמכיו | א. פרסום הודעה על מכרז | ב. סתירה בין ההודעה על המכרז ובין תנאיו, או אי פרסום שינוי בתנאי המכרז | ג. מסמכי המכרז | (1) תנאי המכרז, לרבות תנאים להשתתפות במכרז | (2) נוסח להצעת משתתף במכרז | (3) נוסח החוזה, לרבות לוח הזמנים ותנאי התשלום, וכן התוכניות והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה | (4) סוג הערבות, תנאיה, גובהה ומשכה | (5)פרטים על אמות המידה שלפיהן תיבחר ההצעה הזוכה | (6) כל מסמך או מידע אחר | פרק חמישי: תנאי המכרז | א. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז | (1) כללי | (2) תנאי חובה | (א) רישום ורשיונות על פי דין | (ב) עמידה בדרישות תקן ישראלי רשמי | (ג) המצאת כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים | (3) תנאי רשות | (4) זיהויים של תנאים מוקדמים לעומת תנאים אחרים | (5) סבירותם של תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז | ב. תנאים שאינם תנאי סף | (1) פיצול וחלוקת עבודות | (2) חלופות לביצוע העבודה | (3) הבהרות | (4) סבירותם של תנאים שאינם תנאי סף | ג. מועד תקיפת תנאי מכרז | פרק שישי: הליכי המכרז | א. האומדן | (1) כללי | (2) הצעות בהן נדרש סכום גבוה (או מוצע סכום נמוך) מהאומדן | (3) הצעות בהן נדרש סכום נמוך (או מוצע סכום גבוה) מן האומדן והצעות גרעוניות | (4) אומדן נמוך (או גבוה) באופן בלתי סביר, טעות באומדן | ב. הבהרות | ג. הגשת ההצעות | (1) כללי | (2) איחור בהגשת מסמכי מכרז | ד. פתיחת תיבת ההצעות | ה. העברת מסמכי מכרז למומחה (קבלת חוות דעת מקצועית) | (1) כללי | (2) משקלה של חוות דעת המומחה (או היועץ המקצועי) | (3) היכרות המומחה עם אחד ממשתתפי המכרז | ו. בדיקת מסמכי המכרז ותיקון טעויות | (1) כללי | (2) תיקון טעות מותר ותיקון אסור | (3) תיקון טעות חשבונית | (4) פסילת הצעות | (5) ברור פרטים בהצעה ומתן זכות טיעון | פרק שביעי: הדיון במכרז | א. ועדת מכרזים וועדת פטור | ב. ניהול משא ומתן במסגרת הליכי מכרז | ג. החלטות ועדת המכרזים | (1) אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה במכרז | (2) כלל מקבילית הכוחות | (3) זכות הטיעון | (4) פיצול וחלוקה | (5) החלטה ביחס להצעה הכוללת מספר חלופות | ד. הצעה יחידה ואי המלצה על אף הצעה | ה. הודעה על ההחלטה בדבר תוצאות המכרז | ו. ביטול מכרז | ז. זכות העיון | (1) זכות עיון מכח תקנות המכרזים ומכח הדין המנהלי - היקפה, משמעותה וחשיבותה | (2) הסייג בדבר סוד מסחרי או מקצועי | (3) עיון בהליך פטור ממכרז | (4) מקורות נוספים לזכות העיון, האם ניתן לעיין בהצעה שלא זכתה | פרק שמיני: גופים שלגביהם נקבעו הוראות מיוחדות | א. התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עסקה במקרקעין | (1) פטורים ממכרז | (2) מכרז סגור | (3) הוראות שונות | ב. התקשרויות של לשכת נשיא המדינה, של הכנסת, של משרד מבקר המדינה ושל ועדת הבחירות לכנסת | ג. התקשרויות של חברה ממשלתית וחברה בת ממשלתית | ד. התקשרויות של תאגיד שהוקם בחוק | ה. התקשרויות של קופת חולים | ו. התקשרויות של מערכת הבטחון | (1) כללי | (2) פטורים ממכרז | (א) פטורים ממכרז שנכללים אף בתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993- | (1) סכום התקשרות נמוך | (2) התקשרות עם ספק יחיד | (3) התקשרות המשך | (4) מימוש אופציה בחוזה | (5) התקשרות דחופה | (6) התקשרות עם רשות מקומית | (7) התקשרות עם חברה ממשלתית, בהתקיים תנאים מסויימים | (8) התקשרות עם חברה ממשלתית משקמת | (9) התקשרות עם תאגיד שהוקם בחוק, בהתקיים תנאים מסויימים | (10) התקשרות להעברה זמנית של מטלות של יחידה ממשלתית | (11) התקשרות עם קק"ל או ג'וינט, לביצוע מטרות ציבוריות ובתנאים מסויימים | (12) התקשרות עם הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית או המגבית המאוחדת, למטרות ציבוריות | (13) שירותי תרבות, אמנות, בידור או הווי, השכלה או הכשרה מקצועית | (14) שכירות שטח קטן לתקופה קצרה | (15) רכישת זכות במקרקעין נדרשים באופן יחודי או מכירת זכויות של דייר מוגן | (16) התקשרות עם נכה צה"ל לניהול מזנון | (17) מינוי מומחים רפואיים או ועדות רפואיות | (18) התקשרות המחייבת ידע, מומחיות או כישורים מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים | (19) פטור מטעמים בטחוניים, מדיניים או כלכליים, או מטעמי שמירת סוד מסחרי או מקצועי | (20) נסיבות מיוחדות ונדירות | (21) מכרז שלא נשא תוצאות | (ב) פטורים ממכרז, שהם יחודיים לתקנות מערכת הבטחון | (1) בחינת רעיון חדשני | (2) מכירת עודפי טובין לקונה יחיד | (3) התקשרות למניעת סגירת קו יצור בטחוני | (4) עסקאות המשך במסגרת פרוייקט | (5) התקשרות עם קבלן משנה להשלמת התקשרות שבוטלה עם הקבלן הראשי | (6) תכנון תוספת או שינוי במתקן, על ידי מתכננו | (7) רכישת רכיבים למכלול קיים, או עסקת אחזקה, עם היצרן או מורשה יחיד | (8) התקשרות למניעת מונופול במוצר או שרות חיוני | (9) התקשרות עם האגודה למען החייל | (10) התקשרות עם ספק שנדרש על ידי מדינת חוץ | (11) שירותי בריאות או אשפוז לחיילי צה"ל | (12) שירותי רפואה, סיעוד או רווחה לזכאי שיקום | (13) שירותי הסעה או הובלה לטווח קצר | (14) רכישת פירות וירקות טריים שאינה אפשרית במכרז | (15) זכות בדירה לזכאי שיקום ולאנשי קבע | (16) זכויות שימוש בקרקע חקלאית המוחזקת בידי צה"ל | (17) מכירת עודפי ציוד וידע בטחוניים לקונה הפונה מיוזמתו | (18) מכירה של ההוצאה לאור של משרד הבטחון, על פי מחירון | (19) עסקת ביטוח עם מבטח זר | (20) מכירת רכב לזכאי שיקום | (21) עסקת חוץ, בתנאים מסויימים | (3) מכרז סגור ומכרז סגור מיוחד | (4) הליכי המכרז והחלטות ועדת המכרזים | (א) ועדת פטור והליכי הפטור | (ב) תנאי סף למכרז, ספקים וקבלנים מוכרים | (ג) פרסום מכרז | (ד) מסמכי המכרז | (ה) חובת אומדן ואופן קביעתו | (ו)קביעת אמות מידה לבחירת הזוכה, והכללתן במסמכי המכרז | (ז) הרכב ונהלי ועדת מכרזים רגילים | (ח) הגשת הצעות, בדיקתן, והחלטת ועדת מכרזים | (5) חברות ממשלתיות ששר הבטחון אחראי עליהן, יחידות סמך | (א) חברות ממשלתיות ששר הבטחון אחראי עליהן | (ב) יחידות סמך | נספח - אינדקס פסיקה שאוזכרה בכרך | נספח - פסיקה שלא פורסמה המצורפת לכרך | (1) רשימת הפסיקה | (2) תדפיסי הפסיקה | נספח - חיקוקים בדיני מכרזים - מכרזים מכח חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 | (1) רשימת החיקוקים | (2) תדפיסי החיקוקים
Mobile version: Enabled