Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים

₪750.00 ₪500.00
מק"ט: 24727

מחברים: שמואל הרציג, עו"ד; חיים הרציג, עו"ד

Tender Laws Volume 3 – Principles and Defects in Tender Laws

כרכים: 2

דיני מכרזים: חיים הרציג עו

הסדרה המלאה דיני מכרזים כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני מכרזים כרך א – מכרזים של רשויות מקומיות
2. דיני מכרזים כרך ב – מכרזים מכח חוק חובת המכרזים
3. דיני מכרזים כרך ג – עקרונות ופגמים בדיני מכרזים
4. דיני מכרזים כרך ד חלק ראשון – פגמים בהצעה ובערבות למכרז
5. דיני מכרזים כרך ד חלק שני – אי עמידה בתנאי סף
6. דיני מכרזים כרך ה חלק ראשון – פגמים בשלב הליכי המכרז
7. דיני מכרזים כרך ה חלק שני – פגמים בשלב קבלת ההחלטה במכרז
8. סעדים בדיני מכרזים
אודות הספר

סדרת דיני מכרזים היא הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום.
 
הסדרה עוסקת, בסוגיות המרכזיות בדיני המכרזים, תוך דיון מעמיק המשלב עיון ומעשה. הסדרה מאוזכרת במרבית ההחלטות ופסקי הדין העוסקים בדיני מכרזים, ונמצאת בשימושם השוטף של בתי המשפט, עורכי הדין והגופים השונים הקשורים לתחום דיני המכרזים.
 
כרך ג דן בעקרונות דיני המכרזים כפי שנקבעו בפסיקה ומתייחס בהרחבה לעקרון השוויון על היבטיו השונים, החלתו על מכרזים מיוחדים ומורכבים, להליכי משא ומתן במכרזים מיוחדים, ולמשמעויות של הפרת עקרון השוויון.
 
עוד כולל כרך זה התייחסות לעקרון קבלת ההצעה הטובה ביותר, לנושא מקבילית הכוחות ואמות המידה להכרעה בדיני מכרזים, וכן לנושאים השונים הכרוכים בעקרון סודיות ההצעות ובביטול מכרז.
 
כרך ג סוקר בהרחבה מכרזים פרטיים ומכרזים מנהליים כגון:

  • מכרזי החברות העירוניות והכלכליות
  • אגודות שיתופיות שונות ואגודות מים
  • מכרזים של גופים מנהלים
  • מכרזי הקרן הקיימת, החברה למשק וכלכלה
  • מפעל הפיס
  • קרנות פנסיה וקופות גמל וביטוח
  • התאחדויות ואיגודי ספורט
  • מכרזים של מפרקים, כונסי נכסים ונאמנים

כמו כן מתייחס כרך ג' לדין הפסוק החל על כל סוגי המכרזים הנקראים בפסיקה דמוי מכרז, מעין מכרז וכיו"ב, וכן לדין הפסוק החל על מכרזים של גופים מעורבים, וגופים פרטיים.

אודות המחבר

עו"ד שמואל הרציג עוסק כמומחה בתחום דיני המכרזים עשרות שנים, היה שותף לכל חקיקת דיני המכרזים, מרצה אורח בתחום זה, כתב עשרות מאמרים ואת הסדרה המובילה והנמכרת ביותר בתחום דיני המכרזים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עע"מ 3499/08 רון עבודות עפר ייזום ופיתוח מ.א. בע"מ נ' ועדת המכרזים - עיריית עפולה
ע"א 6581/96 גניס שיטות חנייה מתקדמות בע"מ נ' איזי פארק בע"מ

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
בש"א (חי') 407/08 פרנקל את קורן חברת עורכי דין (2002) נ' עיריית חיפה
עת"מ (חי') 642/02 המחדש משאבות בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר
עת"מ (ת) 1151/01 מאיה ניהול תברואה ושירותים 1995 בע"מ נ' עירית בת ים
עת"מ (י-ם) 346/01 אחים נ' נתנאל חברה לבנין נ' מדינת ישראל - המשרד לקליטת עליה
עת"מ (י-ם) 323/01 מנרב אחזקות בע"מ נ' כנסת ישראל
תמ"ש (י-ם) 23940/99 פלונית נ' משרד הפנים – מינהל האוכלוסין
ה"פ (ת"א) 10866/99 אהרון דפאן נ' רשות הפיתוח – מינהל מקרקעי ישראל
ה"פ 8173/99 נווה ב.ב. פרוייקטים בע"מ נ' העמותה לפיתוח וישוב מושב גילת
בש"א (י-ם) 3424/99 עמותה ע"ש הצייר ליטבינובסקי נ' עיריית ירושלים
ה"פ (י-ם) 230/99 חברת ישרא-מרין ייצור מבנים 3000 בע"מ נ' משטרת ישראל
.
כרך ג' - הדין הפסוק / עקרונות ופגמים בדיני מכרזים | מבוא | חלק ראשון - הדין הפסוק בדיני מכרזים | פרק ראשון: הדין הפסוק - סיווגו והתפתחותו | א. מבוא | ב. הדואליות הנורמטיבית | 1. דין חוזה הרשות - ההתפתחות בפסיקה | 2. הדואליות הנורמטיבית - ההתפתחות בפסיקה | 3. הדואליות הנורמטיבית - מחלוקות בפסיקה | פרק שני - החלת הדין הפסוק על גופים שונים | א. החלת הדין הפסוק על גופים "מעין ציבוריים" | 1. התפתחות הפסיקה עד חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 | 2. התפתחות הפסיקה לאחר חוק חובת המכרזים, תשנ"ב-1992 | (א) מכרזים של חברות עירוניות ותאגידים ברשויות המקומיות | (ב) מכרזים של אגודות שיתופיות חקלאיות ואגודות מים | (ג) מכרזים של גופים מנהלים | (ד) מכרזי הקרן הקיימת לישראל | (ה) מכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי | (ו) מכרזי מפעל הפיס | (ז) מכרזים של קרנות פנסיה, גמל וביטוח | (ח) מכרזים של מפרקים, כונסי נכסים ונאמנים | (ט) מכרזים של התאחדויות ואיגודי ספורט | (י) מכרזים של גופים דו מהותיים אחרים | ב. החלת הדין הפסוק על גופים פרטיים ("מכרזים פרטיים") | פרק שלישי - החלת הדין הפסוק על "דמוי מכרז" | א. מבוא | ב. דמוי מכרז בגופים ציבוריים | 1. דמוי מכרז ברשויות מקומיות | 2. דמוי מכרז בממשלה | 3. דמוי מכרז בתאגידים ציבוריים שונים | חלק שני - עקרונות המכרז | פרק ראשון - עקרון התחרות הוגנת בתנאי שוויון (עקרון השוויון) | א. עקרון השוויון - היקף ומהות | ב. עקרון השוויון - הגדרות ומבחנים | מקורות עקרון השוויון | עקרון השוויון ומציעים פוטנציאליים | עקרון השוויון - נורמה או נסיבות | עקרון השוויון ו"מכרז שלא מכל ימות השנה" | החלת עקרון השוויון בשלביו השונים של המכרז | עקרון השוויון בשלב הכנת המכרז | עקרון השוויון בשלב קביעת תנאי המכרז | פתיחות המכרז ותנאים מוקדמים להשתתפות במכרז | הגבלת ההשתתפות במכרז - יצירת מונופול והגבל עסקי | עקרון השוויון בשלב הליכי המכרז ובדיקת ההצעות | עקרון השוויון בשלב ההכרעה במכרז | (א) איסור ניהול משא ומתן לפני ההכרעה במכרז | (ב) איסור התחשבות בתנאים נסתרים (שלא פורטו במכרז) | (ג) איסור התחשבות בשיקולים זרים | (ד) ניגוד עניינים ומשוא פנים | עקרון השוויון לאחר ביטול מכרז וכן בשלב מימוש הזכייה | פרק שני - עקרון קבלת ההצעה הטובה ביותר לבעל המכרז | א. כללי | ב. מעמדה של ההצעה הכספית הטובה ביותר | ג. משמעות הודעת בעל המכרז כי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר | קביעת ההצעה הכספית הטובה ביותר | מקרים שבהם מותר שלא לקבל את ההצעה הכספית הטובה ביותר | כלל "מקבילית הכוחות" | מעמדה של ההצעה הזולה במכרז הכולל "אמות מידה" | פרק שלישי - עקרון סודיות ההצעות וביטול מכרז | א. עקרון סודיות ההצעות | ב. ביטול מכרז – כללי | 1. השיקולים והאיזונים הכרוכים בביטול מכרז | 2. זכות ביטול מכרז עקב פגם במכרז בתנאיו או בהליכיו | 1. פגמים בעצם נקיטת ההליך | 2. פגמים הקשורים באומדן | 3. פגמים הקשורים במידע ובנתונים הכלולים במכרז | 4. פגמים הקשורים בתנאי המכרז | 5. פגמים הקשורים בהליכי המכרז | ביטול מכרז עקב פגמים בהצעות | 1. הגישה המחמירה | 2. הגישה המקלה | ביטול מכרז כאשר הוגשה (או נותרה) הצעה יחידה | ביטול מכרז לאור פער מהאומדן | 1. התפתחות הפסיקה | 2. מכרזים למכירת מקרקעין | 3. מכרזים לביצוע עבודות או למתן שירותים | ביטול מכרז עקב שינוי נסיבות | תוצאות ביטול מכרז | חלק שלישי - פגמים בדיני מכרזים | פרק ראשון - פגמים בשלב הכנת המכרז וקביעת תנאי המכרז | א. מבוא | ב. פגמים בשלב הכנת המכרז | 1. פגם בשמירת הסודיות בשלב הכנת המכרז | 2. פגם של ניגוד אינטרסים בשלב הכנת המכרז | 3. פגמים נוספים בשלב הכנת המכרז | פגם בתנאי מכרז | 1. פגמים בקביעת תנאי מכרז - כללי | 2. פגמים בתנאים מוקדמים להשתתפות במכרז | 3. פגמים בתנאי מכרז חוזיים | 4. פגמים בתנאי מכרז אחרים | מפתח פסיקה - בית המשפט העליון | מפתח פסיקה - בית המשפט המחוזי (מינהלי) | כרך ג - פסיקה שלא פורסמה | בית המשפט העליון | 1. בג"צ 130/76 נ. ברוך ושות' ייעוץ ומחקר בע"מ נ' ראש עיריית ירושלים ואח' ניהול משא ומתן בהליך הפטור ממכרז, עקרון השוויון בהליך דמוי מכרז | 2. בג"צ 371/77 י.א. מיטווך ובניו בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי ואח' עקרון השוויון בהליך דמוי מכרז | 3. בג"צ 624/78 שלמה ארבילי נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' פגם בערבות בנקאית (תקופת ערבות קצרה) - פגיעה בעקרון השוויון על פי הגישה הנורמטיבית | 4. בג"צ 780/78 שמעוו אורצל נ, מינהל מקרקעי ישראל ואח' פגם בערבות בנקאית (תקופת ערבות קצרה) - פגיעה בעקרון השוויון על פי הגישה הנורמטיבית | 5. בג"צ 814/79 איירמק תעשיות בע"מ נ' שר האוצר ואח' עקרון השוויון במכרז "שלא מכל ימות השנה" | 6. בג"צ 724/80 שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה ולקבלנות בע"מ נ' נאק - נגב איירבוס קונטרקטורס - מקימי שדות תעופה בנגב ואח' אי החלת עקרון השוויון במכרז פרטי | 7. בג"צ 324/81 עצמון יואש ואח' נ' משרד המסחר והתעשיה והתיירות ואח' עקרון השוויון ומשתתפים פוטנציאליים - שינוי מצב שנדרש בתנאי הסף למכרז | 8. בג"צ 659/81 תהל מהנדסים יועצים בע"מ נ' רשות הנמלים בישראל ואח' עקרון השוויון בהליך דמוי מכרז, ניהול משא ומתן בהליך דמוי מכרז | 9. בג"צ 721/86 כלל סחר בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' סבירות תנאי סף להשתתפות במכרז | בתי משפט מחוזיים ומינהליים | 10. ה"פ (ת"א) 1051/88 סניטובסקי ואח' נ' גני יהושע (פארק הירקון) חברה בע"מ ואח' החלת עקרון השוויון במכרז של חברה עירונית | 11. ת"א (ת"א) 2025/88 תמר אמזל, עו"י ואח' נ' מניבה פרי בע"מ ואח' עקרון השוויון במכרז של כונס נכסים | 12. ה"פ (י-ם) 222/93, המר' 1138/93 חברת יבמ ישראל בע"מ נ' חברת רון הנדסה ובניה (ישראל 1988) בע"מ ואח' דמוי מכרז, החלת עקרון השוויון במכרז של חברה מנהלת, הסתייגויות, הצעה מותנית, העדר חתימה על נוסח חוזה שצורף למכרז, ניהול משא ומתן בדמוי מכרז, מעשה עשוי | 13. ה"פ (ת"א) 124/94 אלון אחזקות ספ בע"מ נ' המועצה המקומית מזכרת בתיה ביטול מכרז למכירת מקרקעין של מועצה מקומית, לאור שינוי נסובות | 14. ה"פ (י-ם) 262/94, המר' 1147/94 אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ נ' ממשלת ישראל - משרד הבינוי והשיכון ואח' תנאי סף להשתתפות במכרז - דרישת תקן, אי מילוי התנאי . פגם מהותי, אין לרפא את הפנם על ידי "הבהרות", עקרוו השוויון ומציעים פוטנציאלים | 15. ה"פ (י-ם) 346/94 מילגם שירותים לעיר בע"מ נ' עיריית ירושלים ואח' תנאי סף להשתתפות במכרז - זיהויו ופרשנותו, אי מילוי התנאי - הרמת מסך, עקרון השוויון ומציעים פוטנציאלים | 16. ה"פ (י-ם) 381/94 יבמ ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל ואח' תנאי סף להשתתפות במכרז - הפרתו מהווה פגיעה בעקרון השוויון, עקרון השוויון ומציעים פוטנציאלים, תיאום בין מציעים, קנוניה בין מציעים; טעויות סופר; קבלת "הבהרות" | 17. ה"פ 1468/94 מ.א. משאבים אקולוגיים בע"מ נ' עיריית טבריה ואח' עקרון השוויון - ניגוד עניינים, שינוי תכנון במכרז מסובך | 18. ה"פ (י-ם) 392/94, המר' 1821/94 א. לוי השקעות ובניו בע"מ ואח' נ' החברה לטיפול והשבת מי ביוב ואח' עקרון השוויון במכרז "שלא מכל ימות השנה", מכרז ביוב מסובך והשלכותיו על עקרון השוויון, תנאי סף בדבר רישום קבלנים, שקלול הצעות וניקודן, יתרונות וחסרונות של הצעות | 19. ת"א (חי') 668/94, המר' 1920/94, המר' 2031/94 אדגים אדגים בע"מ נ' המועצה המקומית בקה אל גרבייה ואח' ביטול מכרז עקב פגמים במכרז, בהליכיו ובהצעות, רישום קבלנים, אי בהירות בתנאי מכרז, סתירה בין הפרסום בעתונות לבין תנאי המכרז | 20. ת"א (ת"א) 1265/94 המר' 9053/94 איסר אפשטיין - סריקות תורה ממוחשבות ואח' נ' מדינת ישראל, המשרד לענייני דתות אי סבירות תנאים שונים במכרז, מכרז פגום, מכרז "תפור" | 21. ה"פ (ת"א) 1707/94 המ' 11491/94 א.ג.ט.א.ל בע"מ ואח' נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' סבירות תנאי מכרז; הצעה משותפת של מספר חברות - אי הרמת מסך | 22. ה"פ (י-ם) 210/95 מדר את זינגר חברה לבניה ופיתוח בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' תנאי סף - רישום קבלנים; הצעה משותפת, עקרוו השוויון - נורמה או נסיבות | 23. ה"פ (י-ם) 221/95 סאסי קבלני עפר וכבישים (1986) בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון ואח' תנאי סף - היקף בניה קודם, מועד עמידה בו, מועד המצאת האישור על עמידה בו, עקרון השוויון ומציעים פוטנציאלים; עקרון השוויון - נורמה או נסיבות | 24. ה"פ (ת"א) 1008/95 איזי פארק בע"מ נ' מרכז השלטון המקומי ואח' עקרוו השוויון במכרז של מרכז השלטון המקומי | 25. ה"פ (ת"א) 1404/95 יעקובינסקי-לרר קבלנים להנדסה אזרחית בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח רמת השרון בע"מ ואח' החלת עקרון השוויון במכרז של חברה עירונות-כלכלית, ניהול משא ומתן במכרז של חברה עירונית-כלכלית, מכרז פגום; ביטול מכרז | 26. ה"פ (ת"א) 781/96 יענא מערכות בע"מ נ' קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות, אגודה שיתופית בע"מ ואח' עקרון השוויון במכרז של קרן ביטוח ופנסיה | 27. ה"פ (ת"א) 1446/96 אי.פי.אי ישראל תנועה וחניה בע"מ נ' עיריית בת ים ואח' סבירותו של תנאי סף להשתתפות במכרז, נסיון קודם; רישום קבלנים | 28. ת"א (חי') 30036/96 ד.ש.א איכות הסביבה בע"מ ואח' נ' המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור ואח' תנאי סף להשתתפות במכרז, ערבות בנקאית, אי צירוף מסמכים; הצעה כשרה יחידה; ביטול מכרז לאור הפער בינה לבין האומדן | 29. המרצה (חי') 31441/96 א. בטחון אזרחי נ' רשות הנמלים והרכבות ואח' טענות למכרז "תפור", טענות למעשה בית דין, ביטול מכרז | 30. ה"פ (י-ם) 290/97 דרייבר סייפטי סיסטמס בע"מ נ' מדינת ישראל - משטרת ישראל סבירות תנאי סף במכרז המגביל לציוד מטכנולוגיה מסויימת | 31. ה"פ (ת"א) 1645/97 שלגר הנדסה ואחזקות בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל, מחוז תל-אביב ואח' תנאי סף בדבר העדר עבר פלילי וחופש העיסוק; השיקול בדבר עבר פלילי לצורך זכיה במכרז, כאשר בתנאי המכרז לא נכלל תנאי סף כנ"ל, עקרון השוויון | 32. ה"פ (ת"א) 1814/97 מלם מערכות בע"מ נ' מינהל מקרקעי ישראל ואח' אי סבירות תנאי מכרז, מכרז "תפור" | 33. ה"פ (ת"א) 1864/97, בקשה 16684/97 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' רשות שדות התעופה אי סבירות תנאי סף, נסיון קודם כתנאי סף, שיקולים לאי מתן סעד | 34. ה"פ (חי') 30168/97, ה"פ 30180/97 מים ברוכים בע"מ נ' החברה לתשתיות זורמות פרדס חנה-כרכור בע"מ ואח' פגמים במכרי ביוב מסובך "שלא מכל ימות השנה" ובהצעות שהוגשו אליו (אי עמידה בתנאי סף, רישום קבלנים, ערבות בנקאית), משא ומתן במכרז מסובך, ביטול מכרז | 35. ה"פ (חי') 30249/97, ה"פ 30257/97 אר.אר.אי רותם הנדסה בע"מ ואח' נ' עיריית כרמיאל ואח' פגמים במכרז ביוב מסובך "שלא מכל ימות השנה" ובהצעות שהוגשו אליו (אי עמידה בתנאי סף, הסתייגויות, הצעת חלופות, משא ומתן, "הבהרות" וכו'), שיקולים לביטול המכרז, שיקולים לאי מתן סעד (פגמים בהצעת המבקשת, שיהוי) | 36. ה"פ (חי') 30344/97, המר' 28346/97, המר' 28347/97 פהד סכס חברה בע"מ נ' מועצה מקומית חורפיש ואח' עקרון השוווון - שיקולים להעדפת קבלן מקומי | ה"פ (חי') 30420/97, המר' 29992/97 ד.ש.א איכות הסביבה בע"מ נ' עיריית חדרה סבירות תנאי סף, איסור להגשת הצעה משותפת, זכות העמידה של משתתף פוטנציאלי | 38. ה"פ (ת"א) 248/98, בקשה 2945/98 שיר חברה להזנה ושירותים בע"מ נ' משרד העבודה והרווחה ואח' פגמים בהליכי מכרז ובהצעות; עמידה בתנאי סף - פירוש דווקני, ביטול מכרז | 39. ה"פ (חי') 289/98 אחים ריאד בניין ופיתוח בע"מ נ' מועצה מקומית כפר קרע ואח' סבירות תנאי מכר? וזכותו של מפרסם המכרז לעצבם, אי צירוף לוח זמנים | 40. ה"פ (חי') 404/98 IWC Resources Corporation ואח' נ' החברה לתשתיות זורמות פ"ח-כרכור בע"מ ואח' מכרז מסובך "שלא מכל ימות השנה" ועקרון השוויון, תנאי סף בדבר מיזם משותף, שיקולים לביטול מכרז | 41. ה"פ (ת"א) 200372/98 בש"א 104295/98 כלל חברה לביטוח בע"מ נ' מקורות חברת מים בע"מ ואח' עקרון השוויון - טענות בדבר תנאי נסתר במכרז וניגוד עניינים, שיקולים לביטול מכרז | 42. ה"פ (ת"א) 200609/98 - טעם ישראל בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' תיקון תנאי סף במכרז כך שיתאים למציע מסויים, פירוש דווקני לתנאי סף | 43. ה"פ (ת"א) 200656/98 בש"א 107587/98 אי.וי.אם. חלפי רכב משוריין בע"מ נ' מדינת ישראל סבירות תנאי סף להשתתפות במכרז; דרישת בטיחות גבוהה מהנדרש בתקן | 44. ה"פ (ב"ש) 8104/99, בש"א 3825/99 זר מעדנים ואירועים בע"מ נ' ועדת המכרזים של עיריית באר שבע ואח' פגמים בהצעות למכרז, איחור בהגשת הצעות, אי עמידה בתנאי סף, גישה מקלה - הרמת מסך, אי ביטול מכרז למרות הפגמים | 45. ה"פ (ת"א) 10254/99 האוסף חברה לשירותים בע"מ נ' המועצה האזורית אשכול ואח' או קיום תנאי סף לעניין רשיון עסק; ערבות בנקאית פסולה, הצעה לא ודאית, שיקולים לאי מתן סעד - מניעות והמחיר שהוצע על ידי המבקשת לעומת האומדן | 46. ה"פ (ת"א) 10877/99 בש"א 54560/99 ארגון הקבלנים והבונים בת"א-יפו ואח' נ' מפעל הפיס סבירות תנאי סף להשתתפות במכרז - היקף ביצוע קודם, מחזור שנתי קודם | 47. ה"פ (ת"א) 10967/99 צורה הילי בע"מ נ' התזמורת הפילהרמונית הישראלית מכרז פרטי - אי החלת דיני המכרזים על התזמורת הפילהרמונית | 48. ה"פ (ת"א) 10976/99 בש"א 55540/99 תהל מהנדסים יועצים בע"מ ואח' נ' משרד הפנים - מינהל התכנון ואח' פגמים בהצעות שהוגשו למכרז מורכב; שיקולים לאי ביטול מכרז למרות הפגמים | 49. ה"פ (ת"א) 11129/99, בש"א 57389/99, ה"פ 11168/99, בש"א 57984/99 רות שירותים ימיים בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית מכבים רעות ואח' אי עמידה בתנאי סף לעניין בעלות בכלי רכב ונסיון קודם, הרמת מסך, שיקולים לאי מתן סעד של ביטול מכרז | 50. ה"פ (ת"א) 11504/99, בש"א 62977/99 שלמה אס נ' ההסתדרות (נדל"ן) בע"מ ואח' מכרז פרטי - אי החלת דיני המכרזים על הליך למכירת נכסים של ההסתדרות | 51. ה"פ (י-ם) 186/00, בש"א 1391/00 סלים שבו נ' עיריית ירושלים סבירות תנאי סף בדבר נסיון קודם בהיקף מסויים | 52. ה"פ (חי') 232/00 אריה חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' עיריית נשר ואח' עקרון השוויון לאחר ביטול מכרז - אין לנהל משא ומתן עם מציע שנפסל | 53. ה"פ (ת"א) 357/00 מאוחד עם ה"פ 406/00 הגן הקסום חברה לגינון ואחזקות בע"מ ואח' נ' עיריית ת"א יפו ואח' עקרון השוויון - ניהול משא ומתן במסגרת מכרז | 54. ה"פ (ת"א) 561/00 אחים סקאל בע"מ נ' רשות הנמלים והרכבות ואח' | 55. ה"פ (ת"א) 801/00, ה"פ 809/00 012 קווי זהב בע"מ ואח' נ' ממשלת ישראל באמצעות משרד האוצר - אגף החשב הכללי ואח' ביטול מכרז בשל פגמים בהצעות (ערבות, הסתייגויות, אי בהירות, אי ודאות וכו'), ובשל פגמים בהליכי המכר? | 56. ה"פ (ת"א) 1066/00 נשר תעופה ותיירות בע"מ נ' המרכי למיפוי ישראל ואח' עקרון השוויון בשלב ההכרעה במכרז - טענות בדבר ניגוד עניינים ומשוא פנים | 57. ה"פ (ת"א) 1084/00, ה"פ 1128/00, בש"א 22906/00, בש"א 22396/00 טריפל סי מחשוב בע"מ נ' משרד הבריאות - האגף לשירותי מידע ומחשוב - מדינת ישראל ואח' ביטול מכרז בשל פגמים בהצעות (הסתייגויות, אי צירוף מסמכים וכו') | 58.ה"פ (ת"א) 1240/00 בש"א 24340/00 אינג' אליהו פבר - חברה לבניין והנדסה אזרחית בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ סבירות תנאי סף בדבר נסיון ספצופי קודם | 59. ה"פ (ת"א) 1213/00 ה"פ 1310/00 טי.פי.אס - טלפרקינג סיסטמס בע"מ נ' אחוזות החוף בע"מ ואח' ניגוד עניינים ומשוא פנים; ביטול מכרז | 60. ת"א (ת"א) 1742/00, בש"א 9457/00 בטחון שירותים אבידר בע"מ נ' עיריית תל אביב ואח' סבירות תנאי סף בדבר נסיון ספציפי קודם | 61. עת"מ (ת"א) 1324/01 א. בטחון אזרחי בע"מ נ' רשות שדות התעופה עקרון השוויון בשלב הליכי מכרז, תנאי סף בדבר נוכחות בסיור קבלנים | 62. עת"מ (ת"א) 1013/02, בש"א 30009/02 משה גינדל נ' החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ אי סבירות תנאי סף שהגביל השתתפות במכרז לתאגידים בלבד | 63. עת"מ (ב"ש) 224/03 מרדכי קרויטרו נ' המועצה האזורית "תמר" ואח' פגמים בהליכי מכרז - קיומם של שני אומדנים, תכססנות - הגשת שתי הצעות, אי ביטול מכרז למרות הפגמים בהליכיו ובהצעות | 64. עת"מ (י-ם) 1237/03 חבי יתב בע"מ נ' משרד המשפטים – מחלקת בנא"מ ואח' ביטול מכרז פגום שתנאיו אפשרו תכססנות | 65.עת"מ (י-ם) 1258/03 לשכת עורכי הדין - ועד מחוז דרום נ' מדינת ישראל - משרד התחבורה ואח' סבירות תנאי סף להשתתפות במכרז | 66. עת"מ (ת"א) 1705/03, עת"מ 1752/03 מרקעי תקשורת בע"מ נ' החברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מ ואח' ביטול מכרז בשל פגמים בהצעות (אי עמידה בתנאי סף, ערבויות, אי המצאת מסמכים וכו') | 67. ה"פ (ת"א) 200/04 מצל מיחשוב מערכות מידע בע"מ נ' גילעד גימלאות לעובדים דתיים בע"מ מכרז פרטי - החלת עקרון השוויון במכרז של קרן פנסיה | 68. עת"מ (ב"ש) 234/04 חברת טכנו אלומיניום בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל משרד האוצר החשב הכללי ואח' עקרון השוויון ומשתתפים פוטנציאלים פירוש מצמצם בבחינת עמידה בתנאי סף | 69. ה"פ (ת"א) 436/04 ג'יי.סיי.אם ספורט בע"מ נ' ההתאחדות לכדורגל בישראל ואח' מכרז פרטי, מכרז של התאחדות לכדורגל, עקרון השוויון בשלב שלאחר חתימת החוזה | 70. עת"מ (ת"א) 1214/04 בש"א 30429/04 שלג לבן (1986) בע"מ נ' רשות שדות התעופה בישראל ואח' סבירות תנאי סף בדבר נסיון מוגדר וספציפי | 71. עת"מ (ת"א) 1742/04, בש"א 31580/04 ארכה בע"מ נ' עיריית רמת גן ואח' עקרון השוויון ומציעים פוטנציאלים - אי עמידה בתנאי סף | 72. עת"מ (חי') 2246/04 עת"מ 2263/04 אמנון מסילות מעלות בע"מ ואח' נ' מועצה מקומית בית ג'ן ואח' אי השתתפות במפגש מציעים, הודעת קיזוז במקום ערבות; עקרון השוויון ומציעים פוטנציאלים | 7. עת"מ (ת"א) 2523/04, בש"א 33213/04 ע.ע. עבודות צנרת בע"מ נ' עיריית רחובות ואח' אי הצמדת ערבות בנקאית למדד - פגם מהותי או טכני שיקולים לביטול מכרז או לאי ביטולו
Mobile version: Enabled