Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אומנות הליטיגציה – קרב המוחות הפסיכולוגי

₪450.00
מק"ט: 17183

מחבר: ד"ר ינון היימן; עו"ד עדי כרמלי

The Art of Litigation – The Psychological Battle of The Minds

משפט אזרחי / סדר דין: ד משפט אזרחי / סדר דין: ד
אודות הספר
  • כיצד בנוי הזיכרון האנושי?
  • האם ניתן להשתיל זכרונות על דוכן העדים ובכלל?
  • כיצד מתקבלות החלטות משפטיות בפן הפסיכולוגי, לרבות החלטות שיפוטיות?
  • פיצוח הבנת שפת הגוף
  • כיצד להתנהל תחת חקירה משטרתית ולהימנע משבירה פסיכולוגית
  • כיצד בוחר בנו הלקוח מבחינה רגשית ומקצועית וכיצד לבנות הסכמי שכר טרחה
  • אומנות החקירה הנגדית
  • מה הם ההבדלים בין מציאות עובדתית מציאות משפטית ומציאות פסיכולוגית?
  • הפסיכולוגיה שמאחורי עדויות הראייה

הספר כולל הקדמות מאת פרופ' יורם דנציגר, פרופ' רון שפירא ועו"ד אייל רוזובסקי.

אודות המחברים

ד"ר יינון היימן, עו"ד ליטיגטור בתחומי הפלילי והתעבורה, פסיכולוג קוגניטיבי וד"ר לקרימינולוגיה. איש אקדמיה המרצה באוניברסיטת בבר אילן ובמרכז האקדמי פרס בפקולטות למשפטים וקרימינולוגיה.


עו"ד עדי כרמלי הנו עורך דין בכיר בתחום הפלילי וקצין משטרה לשעבר.

.
הקדמה – פרופ' יורם דנציגר, שופט (בדימוס) של בית המשפט העליון | הקדמה מאת פרופ' רון שפירא | הקדמה מאת עו"ד איל רוזובסקי | תוכן עניינים | מבוא | מהי פסיכולוגיה משפטית | מהי ליטיגציה? | שער ראשון הקדמה ומונחי יסוד | מציאות משפטית, מציאות עובדתית ומציאות פסיכולוגית | המציאות העובדתית | המציאות המשפטית | מציאות פסיכולוגית | שיטות המשפט בישראל ובעולם | שיטת המשפט המקובל (Common law) | שיטת המשפט הקונטיננטלי־אזרחי | שיטת המשפט האינקויזטורי | שיטת המשפט האדברסרית | המשפט האזרחי, המשפט הפלילי והמשפט המינהלי | המשפט האזרחי | המשפט הפלילי | המשפט המינהלי | מונחי שסתום בראי המשפט והפסיכולוגיה: המונח מעבר לכל ספק סביר כמשל | ההליך הפלילי וההליך האזרחי – לוגיקות ורציונלים | ההליך הפלילי | הלוגיקה של ההליך הפלילי | שלב טרום־משפט | חקירה במשטרה ומעצר לצורכי חקירה | העברת התיק לפרקליטות והחלטה על המשך ההליך | החלטת הגורם המטפל בשאלת העמדתו לדין של החשוד | מהלך המשפט | פתיחת המשפט – שלב ההקראה | שלב ההוכחות – בירור אשמת הנאשם | סיכומים לעניין האשמה | פסק הדין – הכרעת דין, טיעונים לעונש וגזר דין | שלב ראשון – קביעת מתחם | שלב שני – גזירת העונש בתוך מתחם העונש | סטייה ממתחם העונש – שלב שלישי | ההליך האזרחי | כתבי הטענות – כתב תביעה וכתב הגנה | כתב תשובה | כתב תביעה שכנגד | הודעה לצד שלישי | הליכים מקדמיים | דיון מקדמי | פגישת מידע, היכרות ותיאום (מהו"ת) | בקשות ורשימת בקשות | שאלונים, גילוי ועיון במסמכים | קדם משפט | תצהירים | שלב ההוכחות | סיכומים | פסק הדין | שער שני השחקנים בהליך המשפטי | הליטיגטור, האידך גיסא והשופט – מקבילית הכוחות | הליטיגטור ותפקידו | הליטיגטור השופט והאידך גיסא בבית המשפט | אלמנטים נוספים לעומת האידך גיסא | אלמנטים נוספים בפני בית המשפט והשופט | עורך הדין והלקוח | חובות עורכי הדין ולקוחות אותם אל לנו לשרת | פגישה ראשונה עם הלקוח | הסכם שכר הטרחה עם הלקוח | נקודות בסיסיות בהסכם שכר הטרחה | רשלנות עורך הדין | רשלנות עורך הדין – משמעותה וכיצד אפשר להימנע מתביעת רשלנות? | כיצד להימנע מחשיפה לתביעת רשלנות מקצועית? | השופט כשופט והשופט כאדם; קבלת החלטות שיפוטיות – משפט ופסיכולוגיה | שער שלישי אסטרטגיות וטקטיקות בניהול תיק | הלקוח | הבנת מטרת הלקוח טרם תחילת ההליך המשפטי | התנהלות בימי מוקד | חקירה משטרתית | החקירה המשטרתית וזכות ההיוועצות | טיפים לנחקר בחקירה משטרתית | חקירה ראשית, חקירה נגדית וחקירה חוזרת | פיקוח בית המשפט על חקירת העדים | חקירה ראשית | הכללים בחקירה הראשית | ריענון זיכרון של עד | חקירה נגדית | חקירה ראשית על דרך חקירה שכנגד | חקירה חוזרת | העדים ועדותם | הכנת העד שלנו לחקירתו הנגדית | החקירה הנגדית – אומנותו של ליטיגטור | חקירתו הנגדית של העד | עדים ייחודיים: קטינים וקשישים | עדים ומהימנותם | שער רביעי הפן הפסיכולוגי ותחום המשפט | הפן הפסיכולוגי בחקירה נגדית | ביטחונו של העד | דרך הצגת השאלה והשפעתה | בניית הנרטיב הסיפורי־משפטי | יצירת מציאות עובדתית שאינה קיימת | הזיכרון האנושי | כיצד עובד הזיכרון האנושי – מהות, מבנה ותהליכים | שלושת שלבי הזיכרון | תעתועי זיכרון, מיס־אינפורמציה והחקירה הנגדית | תופעת המיס־אינפורמציה | דמיון וחלומות | דמיון צופה פני עתיד | דמיון צופה פני עבר | השתלת זיכרונות | זיכרונות מודחקים וזיכרונות מושתלים: דיסוציאציה, זיכרון מודחק, זיכרון משוחזר, תיאוריית הפיתוי של פרויד | תופעת הדיסוציאציה | זיכרון מודחק | מקור תופעת הזיכרונות המודחקים: זיכרון משוחזר ותאוריית הפיתוי | פסיכולוגיית עדות הראייה | תפיסת פרצופים ועדויות ראייה שגויות | גיל – ילדים וקשישים | מוצאם האתני והתרבותי של החשוד ושל העד | משך הזמן שעמד לרשות העד המזהה לבחון את העבריין בזמן אמת (האירוע נשוא מסדר הזיהוי) וכמה זמן חלף מאז האירוע נשוא הזיהוי ועד לזיהוי עצמו | תנאי הראות והתאורה במהלך האירוע העברייני | ההשפעה הפסיכולוגית של עדות הראייה על מתן האמון בדברי העד | טעויות מטא־קוגניטיביות נפוצות בעדויות ראייה | מזג אוויר | מהירויות | ציפייה תרבותית | שפת הגוף וניתוחה | שפת גוף | היציבה בבית המשפט | הבעות פנים | העיניים – ראי הנפש | פה – אלמנט שאינו ווקאלי | הקול הוא הכול – הקול הוא ראי הנפש | דפוסי דיבור וסטראוטיפיים על דוכן העדים | דפוסי דיבור | תסקיר מבחן לעונש | תפקידו של הסנגור | תפקידו של התובע | ולסיום – תפקידו המרכזי של השופט | טיעונים וסיכומים בכתב ובעל פה | כללי זהב לסיכומים בכתב | סיכומים בעל פה | הליך ערעור | מפתחות | מפתח חקיקה | חוקי יסוד | חקיקה ראשית | חקיקת משנה | מפתח פסיקה | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | מפתח ספרות | ספרים ישראלים | מאמרים ישראלים | עבודות לקבלת תואר | מקורות המשפט העברי | ספרות זרה | ספרים זרים | מאמרים זרים | דו"חות | מפתח שונות | דו"חות | הנחיות | שונות
Mobile version: Enabled