Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני הלוואות – הגנה על הלווה במשפט בישראל

₪350.00
מק"ט: 21480

מחברים: ד"ר אברהם וינרוט; פרופ' ברק מדינה

The Law of Lending – Protecting the Borrower in Israel

דיני בנקאות: ד
אודות הספר

הספר עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

  • חישובי ריבית
  • הגדרות של מושגי יסוד בשוק ההלוואות בישראל
  • קביעת שיעור ריבית מרבי מכוח חוק
  • הטלת חובת אמון ותום לב על העוסקים במתן הלוואות
  • הגבלות מכוח הדין באשר לתנאי עסקת הלוואה
  • חובת גילוי נאות ביחס לתנאי ההלוואה
  • הגבלות על הסעדים העומדים לרשות המלווה בגין הפרת חוזה ההלוואה ע"י הלווה
  • שיערוך ההשבה במקרים של הפרת הוראות הדין או חוזה ההלוואה ע"י המלווה

מתוך ההקדמה לספר מאת כבוד שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה דורנר


בהעמקה ובבהירות גם יחד מציגים המחברים את דברי החקיקה הרבים שלעניין, כפי שנתפרשו בפסיקה עניפה, וכל זאת על רקע התשתית הכלכלית שביסוד הסכמי הלוואה. המחברים לא נמנעו מהצגה שקולה של דעותיהם שלהם, הפרשניות ואף הביקורתיות, מקום שבו הדבר התבקש. אין לי ספק כי החיבור ימצא מקומו ככלי עזר חשוב לציבור הגדול הנזקק לתחום דיני ההלוואות.

אודות המחברים

ד"ר אברהם (אבי) וינרוט הוא שותף בכיר במשרד עורכי דין י. ונרוט ושות' ואחיו של ד"ר יעקב וינרוט. עוסק בלטיגציה ומשפט מסחרי. מייצג חברות ממשלתיות וגורמים מרכזיים במשק. ד"ר וינרוט הוא מחברם של ספרים ומאמרים בתחומי המשפט. בין ספריו ניתן למצוא את חברות ממשלתיות תחולת המשפט המינהלי, מיסוי מוסדות ללא כוונת רווח, התניית שרות בשירות ע"י תאגיד בנקאי וערבות בנקאית.פרופ' ברק מדינה הוא פרופסור למשפטים ודיקן הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. תחומי מחקרו כוללים משפט ציבורי, משפט חוקתי, משפט מינהלי וניתוח כלכלי של המשפט.

איזכורים של הספר בפסיקה
ת"א (ת"א) 16151/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' מאיר הוניגבוים
.
הקדמה | שער ראשון: חישובי ריבית ומושגי יסוד | פרק א': חישובי ריבית | א. הקדמה | ב. ריבית פשוטה ודיבית מצטברת (ריבית דריבית) | ג. ריבית נקובה ("תעריפית") יריבית אפקטיבית (מתואמת) | ר, תשלום ריבית מראש וחיוב בעמלות בעת קבלת ההלוואה | ה. פירעון ההלוואה בתשלומים וחישובי ריבית | ו. חישוב הריבית כאשר נתון סכום ההחזר של ההלוואה | ז. הלוואה (או ריבית) צמורה והלוואה (או ריבית) שאינה צמודה | ח. הלוואות צמודות ו"הפסד מדד" | פרק ב': הגדרות של מושגי יסוד בשוק ההלוואות בישראל | א. הקרמה | ב. אפיקי הלוואה עיקריים | ג. מרכיבי בריבית בגין יתרות חובה בחשבון שוטף | שער שני: הגנה על הלווה על פי הדין בישראל | פרק ג': קביעת שיעור ריבית מרבי מכוח חוק | א. הקדמה | ב. היקף תחולתם של חוק הריבית וחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות מבחינת סוג ההלוואה | ג. הגדרתה של "הלוואה" לעניין חוק הריבית | ד. קביעתו של שיעור הריבית המרבי | ה. המרכיבים הנכללים במונח "ריבית": הפרשי הצמדה ועמלות תיווך | ו. הריבית המרבית כ"ריבית אפקטיבית": ניכוי שיעור הריבית מראש ודרך חישוב הריבית | ז. אופיין הכופה (הקוגנטי) של הוראות חוק הריבית | ח. "ריבית פיגורים" ופירעון מלווה צמוד ערך על-ידי חיוב חשבון שוטף | ט. חיוב במדד חודשי עודף | י. קיצור ימות השנה לצורך חישוב הריבית – הערת הפנייה | פרק ד': הטלת חובות אמון ותום לב על העוסקים במתן הלוואות | א. הקדמה | ב. החובה לנהוג בתום לב | ג. חובת האמונים המוטלת על מי שעיסוקו במתן הלוואות | ד. מעמדם של הבנקים כגופים "מעין ציבוריים" והחובות הנובעות מכך | פרקה': הגבלות מכוח הדין באשר לתנאי עסקת ההלוואה | א. הקדמה | ב. הגבלת מספר התקופות של צבירת הריבית בגין הלוואה | ג. קביעת מספר הימים בשנה לצורך חישובי ריבית | ד. פירעון מוקדם של הלוואה | ה. חיוב במדד חודשי עודף והתאמת חישובי הלוואות ללוחות סילוקין | ו. חישובי ימי ערך וחיוב בריבית בגין שיק שחולל | ז. קביעתה של "תוספת סיכון" בגין יתרת חובה בחשבון שוטף | ח. קביעה של מסגרת אשראי ואישור של חריגה ממנה | פרק ו': חובת גילוי נאות ביחס לתנאי ההלוואה | א. הקדמה | ב. חובת הגילוי הכללית של הבנק ביחסו עם לקוחו | ג. החובה לציין את דרך חישוב הריבית | ד. גילוי שיעור הריבית האפקטיבית כמקרים של ניכוי ריבית מראש וחיוב בעמלות | ה. החובה למסור הודעה מפורטת על שינוי שיעור הריבית | ו. חובת גילוי לפי חוק הגנת הצרכן וחוק הסדרת הלוואות חות-בנקאיות | ז. חובת גילוי של שיעור הריבית הגלום בעסקאות באשראי | פרק ז': הגבלות על הסעדים העומדים לרשות המלווה בגין הפרת חוזה ההלוואה על-ידי הלווה | א. הקדמה | ב. הגבלת שיעורה של ריבית הפיגורים | ג. ריבית פיגורים וחיוב חשבון שוטף המצוי ביתרת חובה כ"פירעון" של הלוואה | ד. העמדת ההלוואה לפירעון מיידי | ה. שיערוך חובו של הלווה עם חיובי החשבון השוטף לשם פירעון ההלוואה מבוטלים למפרע | פרק ח': שיערוך ההשבה במקרים של הפרת הוראות הדין או חוזה ההלוואה על-ידי המלווה | א. הקדמה | ב. הדרכים העיקריות לשיערוך סכום ההשבה | ג. שיערוך על-פי הנזק שנגרם ללווה ועל-פי חוק פסיקת ריבית והצמדה | ד. שיערוך על-פי התעשרותו של המלווה | מפתחות | א. מפתח חקיקה וחקיקת משנה | ב. מפתח פסיקה לפי שמות הצדדים | ג. מפתח פסיקה לפי הליכים | ד. מפתח פסיקה זרה | ה. מפתח עניינים | ו. מפתח ספרות משפטית וספרות כללית | נספחים | א. פסקי דין שלא פורסמו | ב. חיקוקים
Mobile version: Enabled