Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני עמותות להלכה ולמעשה כרך ב

₪390.00
מק"ט: 13138

מחברים: השופט בן ציון גרינברגר; נחמיה בן תור, עו"ד

The Law of Not for Profit Sociaties in Israel Volume 2

דיני עמותות; דיני חברות: השופט בן ציון גרינברגר; נחמיה בן תור עו

הסדרה המלאה דיני עמותות להלכה ולמעשה כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני עמותות להלכה ולמעשה כרך א
2. דיני עמותות להלכה ולמעשה כרך ב
אודות הספר

הסדרה דיני עמותות להלכה ולמעשה דנה בהיבטים התאורטים והמעשיים, של משפט העמותות וכוללת את כל השינויים שחלו בפסיקה ובחקיקה.
 
הסדרה דיני עמותות סוקרת מאות פסקי דין מהארץ ומהעולם, ובכלל זה פסקי דין רבים וחשובים שלא פורסמו, ומביאה בפני הקורא מסכת שלמה של דיני העמותות.
 
הסדרה הוא פרי ניסיונם העשיר של המחברים בתחום דיני העמותות.
 
הסדרה דיני עמותות אוזכרה בפסיקת בית המשפט העליון.
 
הספר מהווה כלי עזר בעבודתם השוטפת של עורכי דין, רואי חשבון, שופטים, מנכ"לי עמותות, חברי וועד עמותות, וכל העוסקים בנושא.
 
כרך ב מהסדרה דיני עמותות הלכה ולמעשה סוקר בהרחבה את הנושאים הבאים:

  • מערכת הבקרה של פעילות העמותה
  • פנקסי החשבונות, דו"ח כספי והגשת מסמכים לרשם
  • מיסוי עמותות
  • מיזוג עמותה
  • פירוק עמותה
  • אגודות קיימות לפי החוק העותומאני
  • עמותות ציבוריות
אודות המחבר

עורך דין נחמיה בן תור, כיהן כאב בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות וכיועץ המשפטי של עיריית אשדוד.
 
בין הספרים הרבים שכתב נמצאים דיני משמעת בשירות הציבורי, עדות שמיעה הכלל וחריגיו וצווים נגד בניה בלתי חוקית.

איזכורים של הספר בפסיקה
ציטוטים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 1775/10 עמותת קרית נדבורנה - בני ברק נ' רשם העמותות
ע"א 7307/11 חיים וייס נ' רמת איתרי ואח'

ציטוטים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (ת"א) 310/03 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' אגודת הספורט הפועל כפר-סבא
.
פרק שמיני: מערכת הבקרה של פעילות העמותה | סימן א': כללי | סימן ב': רשם העמותות | זכות ערעור כנגד החלטות הרשם | מוסד רשם העמותות במדינות נוספות | ביקורת על מוסד רשם העמותות | סימן ג': ועדת ביקורת וגוף מבקר בעמותה | בחירת ועדת ביקורת וגוף מבקר | מספר חברי ועדת הביקורת והחלטותיה | תפקידיהם של ועדת הביקורת והגוף המבקר | סימן ד': רואה חשבון | כללי | מינויו של רואה חשבון | שכרו של רואה חשבון | פיטוריו של רואה החשבון | מעמדו המשפטי של רואה החשבון | סמכויותיו של רואה החשבון | החובות המוטלות על רואה החשבון | סימן ה': סמכויותיו של רשם העמותות לעניין הגשת דו"ח כספי מבוקר בידי רואה חשבון | סימן ו': חקירת תיפקוד העמותה | כללי | סמכויות הרשם למינוי חוקר | סמכויות החוקר | הוצאות החקירה | סמכויותיו של רשם בטרם החלטה על פירוק עמותה | שיקום העמותה | דו"ח החוקר כראיה | פרק תשיעי: פנקסי החשבונות, דו"ח כספי והגשת מסמכים לרשם | סימן א': ניהול חשבונות – כללי | חובת ניהול חשבונות בעמותה | הוראות מס הכנסה לניהול ספרים על ידי מוסדות | סימן ב': דו"ח כספי | תרומה מישות מדינית זרה | הגשת דו"ח כספי לרשם | סימן ג': הגשת מסמכים לרשם | דו"ח מילולי | הוראות כלליות של תקנת העמותות (טפסים), התשס"ט- 2009 לעניין הדיווחים לרשם העמותות | החותמים על הדו"ח | מועד הדיווח | אימות | מילוי פרטים באופן מקוון | שונות | פרק עשירי: מיסוי עמותות | סימן א': כללי | סימן ב': הפטור מתשלום מס הכנסה ל"מוסד ציבורי" | סימן ג': ההכרה כ"מוסד ציבורי" לעניין תרומות | תהליך קבלת האישור למעמד "מוסד ציבורי" | קווים מנחים לסיווג מוסד כ"מוסד ציבורי" | סימן ד': הפטור ל"מוסדות ללא כוונת רווח" | רישום עמותה כמלכ"ר | חיוב עמותה במע"מ בשל רווחים זמניים | סימן ה': פטורים נוספים במיסוי מוסד ציבורי | פטור ממס שבח מקרקעין ומס רכישה | פטור מארנונה ברשויות המקומיות | פטור ממס במיזוג תאגידים | פרק אחד- עשר: מיזוג עמותות | סימן א': כללי | סימן ב': הצעת חוק העמותות (תיקון מס' 12 ) (מיזוג עמותות) התש"ע- 2008 | סימן ג': מיזוג בין שתי עמותות או יותר ובין עמותה למטרות ציבוריות אחת או יותר, לבין חברה לתועלת הציבור | סימן ד': מיזוג עמותות לפי פרק ד' 2 לחוק | הגדרות | קבוצת מונחים אשר כהגדרתם בחוק החברות | קבוצת המונחים אשר כהגדרתם בחוק העמותות | מיזוג עמותות | תחולת חוק החברות, התשנ"ט- 1998 | אישורי הוועד או הדירקטוריון ושל האסיפה הכללית למיזוג | שיקולי הוועד והאסיפה הכללית לאישור המיזוג | דיווח הוועד לאסיפה הכללית לפני ההחלטה על המיזוג (סעיף 34 ז 4) | החלטת האסיפה הכללית על המיזוג | סימן ה': הודעה לרשם העמותות ורשם ההקדשות | סימן ו': הודעה לנושים | התנגדות נושים | נושה שלטובתו בוטל שעבוד צף | סימן ז': הודעה לתורמים והתנגדותם למיזוג | סימן ח': אישור בית המשפט למיזוג | אישור בית המשפט – תנאי יסוד | שיקולי בית המשפט לאישור המיזוג | החלטת בית המשפט | אישור מיזוג לחברה לתועלת הציבור על ידי בית המשפט | סימן ט': תוצאות המיזוג | העברת נכסים וחיובים | תאגיד הקולט במקום תאגיד היעד | העברת המשכונות | חיסול תאגיד היעד | תקנות לעניין פרק ד' 2 לחוק החברות | פרק שנים- עשר: פירוק עמותה | סימן א': כללי | סימן ב': פירוק מרצון | החלטה על פירוק ומינוי מפרק | מועד תחילת הפירוק מרצון | מעמדה המשפטי של עמותה בפירוק מרצון | סמכויות הוועד בפירוק מרצון | עיכוב הליכים | מינוי מפרק בפירוק מרצון | דיווח על החלטת האסיפה הכללית על פירוק מרצון של העמותות ומינוי מפרק (תקנה 11 לתקנות העמותות (טפסים), התשס"ט- (2009 | מעמדו המשפטי של המפרק בפירוק מרצון | סמכויותיו של מפרק בפירוק עמותה מרצון | הודעת המפרק לנושי העמותה | סיום תפקידו של המפרק | שכר המפרק בפירוק מרצון | סיום הפירוק מרצון | הוראות בית משפט | סימן ג': פירוק בידי בית המשפט | בית המשפט המוסמך | חלותן של הוראות פקודת החברות על פירוק עמותה לפי צו בית המשפט | עילות הפירוק | הרשאים לבקש פירוק עמותה | סמכות בית משפט בבקשה לפירוק עמותה | מעמד הרשם בהליכי הפירוק | עיכוב הליכים נגד עמותה שנתבקש פירוקה | תחילתו של הפירוק | סימן ד': צו פירוק ותוצאותיו | צו פירוק מעכב הליכים | סימן ה': סמכויות בית המשפט לאחר מתן צו פירוק | סמכות לדרוש מסירת נכסים | הסמכות לחייב אדם בתשלום חובות העמותה בגין אחריות אישית | סמכות לעצור משתתף (חבר עמותה) נמלט | פנקסי העמותה הם ראיה לכאורה לאמיתותם | סמכות למתן הוראות נוספות של בית המשפט | סימן ו': המפרק | מינוי מפרק לעמותה – כללי | 1) מינוי מפרק זמני | 2) מינוי מפרק קבוע | סייגים למינויו של מפרק קבוע לעמותה | תוארו של מפרק עמותה | שכרו של מפרק | כינוס נכסי העמותה בפירוק | סמכויותיו של מפרק עמותה | 1. פעולות הטעונות אישור בית המשפט או ועדת ביקורת | 2. פעולות הטעונות רשות מיוחדת | 3. פעולות שאינן טעונות אישור | נכסי עמותה שפורקה | פנקסים שעל המפרק לנהלם | מסירת מידע וחשבונות לכונס הרשמי | פינוי משרתו של מפרק עמותה | סימן ז': הוראות כלליות לעניין פירוק העמותה | מה ניתן לתבוע בפירוק? | תחולת דיני פשיטת רגל על פירוק מחמת חדלות פירעון | חובות בני- קדימה בפירוק עמותה | העדפת מירמה בפירוק עמותה | ביטול המחאה כללית לא רשומה | סימן ח': חיסולה, החייאתה, מחיקתה וביטולה של עמותה | חיסול עמותה ושחרורו של מפרק | החייאת עמותה על ידי ביטול חיסולה | מחיקת עמותה | ביטול מחיקת עמותה | סימן ט': סדרי דין בפירוק עמותה | כללי | סמכות עניינית | סמכות מקומית | הסמכות להגשת הבקשה לפירוק עמותה | הגשת הבקשה לפירוק | מסירה לכונס הנכסים הרשמי והפקדת פיקדון | הזכות לקבל העתק הבקשה | פרסום הודעה | תעודה מאת הרשם | הודעה על השתתפות בדיון | התנגדות לבקשת פירוק | חילופי מבקשים | החזרת מחצית האגרה | עריכת הצו ופרסומו | פרסום צו פירוק בפיקוח בית המשפט |רישום הערה בפנקס המתנהל על פי דין | הוצאות משפט | הליכים של הכונס הרשמי בבית המשפט | אגרות בית משפט | כותרת כתב בי- דין | עריכת טופס | צירוף צד להליך | פגם במינוי | גניזת פנקסים | ערעור על מתן צו פירוק עמותה או על סירובו | סימן י': עבירות ועונשין בפירוק עמותה | כללי | אי קיום חובה או צו בית המשפט | ניהול עסק בתרמית | עבירות שנתגלו בפירוק עמותה | עונש על השמדת זיוף פנקסים של עמותה בפירוק | רמאות של נושאי משרה בעמותה בפירוק | אחריות נושאי משרה בשל אי ניהול פנקסי חשבונות נאותים | אחריות של נושאי משרה לפני פירוק עמותה ואחריה | פרק שלושה- עשר: אגודות קיימות לפי החוק העותמאני | סימן א': כללי | סימן ב': בקשה לרישום אגודה עותמאנית כעמותה | סימן ג': רישום אגודה כעמותה | סימן ד': תעודת רישום של אגודה כעמותה | סימן ה': תוקפן של העמותה והאגודה עם רישום האגודה כעמותה | סימן ו': אגודה שלא ביקשה להירשם כעמותה | נוהלי מחיקה של אגודה עותמאנית | סימן ז': "החייאת" אגודה שנמחקה | סימן ח': תחולת החוק העותמאני | החוק העותמאני על האגודות | פרק ארבעה- עשר: עמותות ציבוריות | סימן א': כללי | סימן ב': עמותה עירונית ועמותה של רשות מקומית | ייסודה של עמותה עירונית | תנאים לייסוד תאגיד | החלטה בדבר ייסוד תאגיד | מינוי נציג עירייה בתאגיד | דין וחשבון שנתי | הוראות שיש להכלילן בתקנון העמותה | עמותות של רשויות מקומיות אחרות | נוהל בקשה להקמת "עמותה עירונית" או הקמת עמותה של רשות מקומית | תקנון מומלץ ל"עמותה עירונית" או של רשות מקומית | נוהל בקשה להקמת עמותה עירונית | תקנון מומלץ לעמותה עירונית | תקנון מומלץ של עמותה עירונית | סימן ג': עמותה בה מעורבים משרדי הממשלה | הנחיות היועץ המשפטי לממשלה לעניין עמותות ליד משרדי ממשלה – נוהל לשיתוף פעולה בין משרדי ממשלה לבין עמותות | נספחים | חוקים | חוק העמותות, תש"ם- 1980 | סעיפים בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג- 1983 החלים מכוח הוראת סעיף 54 לחוק העמותות על פירוק עמותה לפי צו בית- משפט | סעיפים בפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג- 1983 שהוחלו בהוראות סעיפים 59 ו- 62 לחוק העמותות על מחיקה והחייאה של עמותה ושל אגודה שנוסדה לפי חוק העותמאני ועל ביטול פירוקה של עמותה | תקנות | תקנות העמותות (הוראות לעניין מינוי חבר סגל אקדמי בעמותה שהיא מוסד להשכלה גבוהה לוועד העמותה), התשע״ב- 2012 | תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), התשס"ג- 2002 | תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה), התשס"ט- 2009 | תקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד בעמותה שמחזורה מעל 500 מיליון שקלים חדשים), התש"ע- 2010 | תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי – עמותות), התשס"ד- 2004 | תקנות עמותות (אגרות) התשנ"ח- 1998 | תקנות עמותות (טפסים) התשס"ט- 2009 | מפתחות | חקיקה | פסיקה | פסיקה ישראלית | פסיקה זרה | ספרות
Mobile version: Enabled