Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

המשטר המשפטי של הליך הגישור

₪495.00 ₪250.00
מק"ט: 11198

מחבר: ד"ר אלעד פינקלשטיין

The Legal Regime Governing Mediation

גישור: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר עוסק בהסדרה המשפטית של הליך הגישור הלכה למעשה וכולל דיון מעשי ומקיף הן בדין הנוהג בישראל כיום והן במשפט המשווה, לצד דיון נורמטיבי והצעות לשינויים ולתיקונים נדרשים בחקיקה ובפסיקה.
 
עוד כולל הספר התייחסות רבה לדין המוצע בישראל בעקבות המלצות הוועדה לבחינת הנושא של גישור חובה והגברת השימוש בגישור בבתי המשפט.
 
הספר מתווה דרכים להתמודדות עם סוגיות רבות בהסדרה המשפטית של הליך הגישור בהיבטים דיוניים ומהותיים, תוך עיסוק גם בסוגיות רבות, עם יישומן של המלצות הוועדה וחקיקת פרק ז'1 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 שכותרתו פגישת מהו"ת לבחינת האפשרות ליישוב התובענה בגישור.
 
הספר מיועד לשמש כלי יישומי מרכזי עבור עורכי דין, שופטים ומגשרים.

אודות המחבר

ד"ר אלעד פינקלשטיין, מרצה באוניברסיטת בר אילן, בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, עורך דין ומגשר.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' ברק כהן
עע"מ 4011/05 דגש סחר חוץ (ספנות) בע"מ נ' רשות הנמלים (חברת נמלי ישראל פיתוח ונכסים בע"מ)

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
תמ"ש (ת"א) 13782/08 נ.י נ' ז.י
.
פרק ראשון: הליך הגישור כהפרטה | 1. עליית מעמדו של הליך הגישור ומיסודו המשפטי | א. הליך הגישור והתנועה ליישוב סכסוכים | ב. התפתחות הליך הגישור בארצות הברית | ג. עליית מעמדו של הליך הגישור במשפט הישראלי ומגמת עידודו על-ידי המערכת המשפטית | 2. עליית מעמדו של הליך הגישור כתהליך הפרטה | א. הצגת הטענה | ב. התמיכה בהליך הגישור כקונקרטיזציה של התמיכה בהפרטה | 1 . ההיבט האידיאולוגי | 2. ההיבט הפרגמטי - כלכלי | 3. סיכום הפרק | פרק שני: הפרטה ורגולציה - ההסדרה המשפטית של הליך הגישור | 1. מיסודו של הליך הגישור ותהליכים מקבילים במשפט | א. המשפט האמריקני | 1. מיסודו של הליך הגישור כחלק ממגמת הפרטה במשפט הדיוני | א. הצגת הטענה | ב. הפרטת המשפט הדיוני - דיון כללי | ג. הפרטת המשפט הדיוני - המחשה פרטנית | 1 . תניות שיפוט | 2. תניות בוררות | ד. סיכום: מגמות משתלבות | 2. הסכמה מראש (Ex ante) והסכמה בדיעבד (Ex post) | 3. מיסודו של הליך הגישור והתפתחות דיני החוזים | א. מבוא | ב. המאה התשע עשרה: התבססותה של הגישה החוזית הקלאסית | ג. הגישה החוזית הקלאסית והתמיכה בהליך הגישור | ד. המאה העשרים: המעבר מדין קלאסי לדין מודרני | ה. שנות השמונים: עלייה מחודשת במעמדו של עיקרון חופש החוזים | ו. התפתחות דיני החוזים בארצות הברית ועליית מעמדו של הליך הגישור | ב. המשפט הישראלי | 1. התפתחות דיני החוזים בעשורים האחרונים - כינון דיני חוזים מודרניים | 2. הליך הגישור ודיני החוזים המודרניים בישראל – הצגת קושי חוזי וקושי גישורי | 3. דיון בקושי החוזי | א. מיסודו של הליך הגישור כחלק מהמעבר לדיני חוזים מודרניים | ב. מודל חוזי קלאסי, מודל חוזי מודרני וניהול משא ומתן מחודש על ידי הצדדים | ג. מיסודו של הליך הגישור כפגיעה ביישום דיני החוזים המודרניים | 4. דיון בקושי הגישורי - ההתנגדות להליך הגישור והביקורות על מיסודו | 5. פתרון הקשיים - הצורך בהסדרה משפטית | 6. הסדרתו של הליך הגישור - הויכוח התיאורטי | 2. הסדרתו של הליך הגישור בישראל - החלתם של דיני החוזים הנוהגים במישור יחסי הצדדים | 3. סיכום הפרק | פרק שלישי: לקראת תיאוריה חדשה | 1. מבוא | 2. הסדרתו של הליך הגישור בישראל: הפרדת מישורים | א. הפרדת מישורים אנכית | ב. הפרדת מישורים אופקית | 3. נקודת המוצא להסדרה: התנגדות למדיניות הפרדת המישורים | א. התנגדות להפרדת המישורים האנכית | ב. התנגדות להפרדת המישורים האופקית | 4. מכוונתם של הצדדים לאינטרס המדינה - הצגת שאלות הבהרה | 5. רקע לדיון - התיאוריה של חוזה היחס | א. מבוא | ב. מקניל, וההבחנה שבין עסקה בדידה לבין עסקה של חוזה יחס | ג. חוזה היחס כתיאוריה חוזית כוללת ויחסה לדיני החוזים הנוהגים | ד. ההשלכות הנורמטיביות של תיאורית חוזה היחס | ה. תיאורית חוזה היחס ודיני החוזים הנוהגים בישראל | 6. הגישור כחוזה יחס | א. הצגת הטענה | ב. הליך הגישור ויחסי פרט וקהילה | 1. צדק פרוצדורלי ויחסי פרט- קהילה | 2. צדק פרוצדורלי והסדרה חוזית | א. מחקרים אמפיריים ותיאורטיים | ב. טשטוש גבולות | ג. השפעה צולבת | ד. צדק פרוצדורלי וצדק תוצאתי | 3. חוזה יחס והשיח הגישורי | 7. במקום סיכום: המלצות ועדת רובינשטיין והצורך ביישומו של הדין המוצע במשפט הישראלי | פרק רביעי: הדין הנוהג בראי התיאוריה | 1. מבוא | 2 . הערה מקדימה: המלצות ועדת רובינשטיין וההתדיינות המשפטית בעניין הליך הגישור בישראל | 3. חריגות מהחלת דיני החוזים הנוהגים - התקרבות לגישה החוזית הקלאסית | א. הכלל בדבר סופיותן של פשרות והשפעת עיתוי ההתקשרות | ב. סודיותו של הליך הגישור | 1 . מבוא והערות כלליות | 2. ההקשר החוזי כחלק מהדיון בסודיותו של הליך הגישור | 3. המחשה פרטנית | א. כינון דרישות צורניות | ב. החלת עיקרון תום הלב ופגמים בכריתה | ג. פרשנות חוזים | 4. חריגות מהחלת דיני החוזים הנוהגים - התקרבות לדין חוזים ציבורי | א. החשש מהשפעתו של המגשר | 1. יחסי המגשר והצדדים המשתתפים בהליך הגישור - מישור יחסים אנכי | 2. הסדרת מישור היחסים האנכי | א. ההקשר החוזי | ב. ההקשר הדיוני | 3. הפרדת מישורים אנכית וחריגיה | 4. התנגדות להפרדת המישורים האנכית | א. הרקע התיאורטי | 1. השפעת מישור היחסים האנכי על הסדרתו של מישור היחסים האופקי | 2. השפעת מישור היחסים האופקי על הסדרתו של מישור היחסים האנכי | ב. המחשה פרטנית | 1. מגשר מסייע - מגשר מעריך | 2. ההסדרה המשפטית הנוהגת והצורך בשינוי | 3. ההסדרה המוצעת | ב. השפעת המשפט הדיוני | 1. מבוא | 2. אופן הכניסה להליך הגישור | א. הדין הנוהג | ב. המלצותיה של ועדת רובינשטיין | ג. הדין המוצע | 2. השפעת עיקרון תום הלב | א. הדין הנוהג | ב. המלצותיה של ועדת רובינשטיין | ג. הדין המוצע | 4. הפרדת מישורים אופקית | 5. ההתנגדות להפרדת המישורים האופקית - יישום המודל המוצע | 5. סיכום הפרק | סיכום | מפתחות
Mobile version: Enabled