Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

המגשר התפקיד והמפתח להצלחת הגישור

₪390.00 ₪350.00
מק"ט: 11004

מחברת: ד"ר דפנה לביא

The Mediator the Key to a Successful Mediation

גישור: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר מקנה ידע מקיף ומעמיק בסוגיית המגשר ותרומתו להצלחת הגישור. הידע מבוסס על עבודת מחקר של המחברת.

בספר נחשפות שתי נוסחאות הצלחה להליך הגישור בצד שני מודלים להשגתן. הנוסחאות והמודלים מבוססים על סקירה וניתוח של ספרות העולם הדנה בסוגיה. בספר מאוזכרים כ-160 מאמרים וכ-40 ספרים מספרות זרה בנושא.

נדונות בספר, סוגיות מפתח, עמן מתמודד המגשר (הפורמלי והבלתי פורמלי), בצד כווני מחשבה והצעות להתמודדות פרקטית.

ספר חובה למגשרים, למתגשרים ולעורכי דין המלווים את תהליך הגישור.

.
פרק 1: 'ההצלחה בגישור' | מבוא | 1.1 נוסחת 'ההצלחה' בהליך הגישור | 1.1.1 'מדדי הצלחה' בגישור - ספרות המלומדים | 1.1.1.1 'הצדק' - כמדד הצלחה | 1.1.1.1.1 צדק אינדיווידואלי | 1.1.1.1.2 צדק והגינות | 1.1.1.1.3 צדק ושוויון | 1.1.1.2 'יעילות' ו'אפקטיביות' - כמדד הצלחה | 1.1.1.3 'האמת' - כמדד הצלחה | 1.1.1.3.1 'האמת' בהליך השיפוטי | 1.1.1.3.2 'האמת' בהליך הגישור | 1.1.1.4 'השלום' כמדד הצלחה | 1.1.1.4.1 יהשלוםי בהליך השיפוטי | 1.1.1.4.2 'השלום' והליך הגישור | 1.1.1.4.3 'השלום' ושביעות רצון הצדדים | 1.1.1.4.4 שלום אמיתי בין הצדדים – סיכום | 1.1.1.5 'ההצלחה החברתית' - כמדד הצלחה | 1.2 מאחורי כל מדד הצלחה עומדת | 1.2.1 'תפיסת עולם' לכל זרם | 1.2.2 'הגדרת הצלחה' לכל זרם | 1.2.3 הצדק |1.2.3.1 צדק אינדיווידואלי | 1.2.3.2 צדק והגינות | 1.2.3.3 צדק ושוויון | 1.2.4 'יעילות ואפקטיביות' | 1.2.4.1 'תפיסת עולם' | 1.2.4.2 'הגדרת הצלחה' | 1.2.5 'האמת' | 1.2.6 'השלום' ו'שביעות רצון הצדדים' | 1.2.6.1 הזרם הפרגמטי | 1.2.6.2 הזרם הטרנספורמטיבי | 1.2.7 'הצלחה חברתית' - כמדד הצלחה | 1.2.7.1 התרומה לכישורים החברתיים של הצדדים | 1.2.7.1.1 'הגדרת הצלחה' | 1.2.7.1.2 'תפיסת עולם' | 1.2.7.2 התרומה לכלל החברה | 1.3 שני זרמים מגדירים 'הצלחה' : דיכוטומיה או סינתזה? – סיכום | פרק 2: 'המגשר' | 2.1 תפקיד המגשר | 2.1.1 תיחום וגבולות | 2.1.2 הצעת פתרונות מצד מגשר | 2.1.2.1 ספרות המלומדים - סקירה | 2.1.2.2 דואליות בספרות המלומדים | 2.1.3 'מגשר מעריך' מול 'מגשר מאפשר' | 2.1.3.1 'מגשר מעריך' - האמנם אוקסימורון? | 2.1.3.2 חקיקה - המסגרת הנורמטיבית | 2.1.3.3 הזרם הטרנספורמטיבי מול הזרם הפרגמטי | 2.2 הכשרה ומיומנות | 2.2.1 מיומנויות המגשר ודרכי רכישתן - משפט משווה | 2.2.2 אישיות המגשר | 2.2.3 'גישור הסובב מידע' - מיומנות מקצועית ספציפית | 2.2.3.1 גישור 'בצל המשפט' | 2.2.3.2 מגשר משפטן | 2.2.3.2.1 יעוץ משפטי | 2.2.3.2.2 עורך הדין כמגשר | 2.2.3.2.3 השופט כמגשר | 2.2.4 צמיחתם של שני זרמים | 2.3 דרכי התמודדות, למגשר, עם מכשולים פוטנציאליים | 2.3.1 התמודדות עם מכשולים טקטיים ואסטרטגיים | 2.3.1.1 דוגמאות | 2.3.1.2 דרכי התמודדות | 2.3.2 התמודדות עם מכשולים קוגניטיביים | 2.3.2.1 דוגמאות | 2.3.2.2 דרכי התמודדות | 2.3.3 התמודדות עם מכשולים אישיים ובינאישיים | 2.3.3.1 דוגמאות | 2.3.3.2 דרכי התמודדות | 2.3.4 התמודדות עם מקרים קשים לגישור | 2.3.4.1 דוגמאות | 2.3.4.2 דרכי התמודדות | 2.3.5 התמודדות עם מקרים שאינם מתאימים לגישור | 2.4 דרכי התמודדות - דואליות רעיונית | 2.4.1 הזרם הפרגמטי | 2.4.2 הזרם הטרנספורמטיבי | 2.4.3 הזרם הפרגמטי בצד הזרם הטרנספורמטיבי | 2.5 סיכום : שני מודלים של 'מגשר' (הטרנספורמטיבי והפרגמטי) | פרק 3 : סיכום ומסקנות | 3.1 'המגשר הפרגמטי' מול 'המגשר הטרנספורמטיבי' | 3.2 'אב רוחני' לכל מודל | 3.3 סיכום | מפתחות | ספרים בעברית | ספרים בלועזית | מאמרים בעברית | מאמרים בלועזית
Mobile version: Enabled