Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

החברה העירונית – ייסוד, התנהלות ומכרזים

₪400.00
מק"ט: 23650

מחבר: אהוד גרא, עו"ד

The Municipal Company – Formation, Management and Tenders

דיני חברות; דיני מכרזים; משפט מנהלי; דיני רשויות מקומיות: אהוד גרא עו
אודות הספר

הספר סוקר ומנתח את ההלכות המיוחדות לחברות עירוניות ותאגידי מים וביוב בישראל ומקיף את הנושאים הבאים:

  • ייסוד החברה על ידי הרשות המקומית
  • התנהלותה של החברה העירונית
  • המכרזים שהיא מפרסמת
  • הצעת חוק העיריות החדש, וניתוח הוראותיו ביחס לחברות עירוניות
  • תאגידי מים וביוב

הנושאים מנותחים נוכח המטרות המיוחדות של החברות הנ"ל, ונפרשים לעיני הקורא, בשפה מקצועית ובהירה, תוך אבחנה בין סוגים שונים של חברות עירוניות.

אודות המחבר

עו"ד אהוד גרא הוא בעל תואר בוגר במשפטים מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים ומוסמך למשפטים מטעם אוניברסיטת תל אביב.
 
כיהן כיועץ משפטי לעירית נצרת עילית, יועץ משפטי [חיצוני] של מפעל הפיס ולחברות עירוניות רבות. מחבר הספר החופש לבחור על שינוי שיטת הבחירות בישראל.

.
חלק ראשון - ייסוד החברה העירונית | א. השלטון המקומי | ב. עיקרון חוקיות המנהל | ג. שיקולי הרשות המקומית בייסוד חברה עירונית | ד. סמכות הרשות המקומית לייסד תאגיד עירוני | ה. חברה עירונית מיוחדת | ו. חברות ממשלתיות | ז. צו העיריות - הקמת תאגידים | ח. ייסוד תאגידים על-ידי מועצות אזוריות ומקומיות | ט. הנוהל הממשלתי להקמת חברה עירונית | י. הצידוק להקמת החברה העירונית והבסיס הכלכלי לפעולתה | יא. החברה העירונית ומס ערך מוסף | יב. תוקפו של נוהל משרד הפנים כלפי העיריות והחברות | יג. סירוב משרד הפנים לבקשה לייסוד חברה עירונית | יד. חובות העירייה | טו. סמכויות העירייה | טז. הסמכות לייסד תאגידים עירוניים | יז. סמכות לייסד חברות עירוניות מיוחדות | יח. צו העיריות (הקמת תאגידים ), תש"ם - 1980 | יט. צו המועצות המקומיות (א), התשי"א - 1950 | כ. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 | כא. נוהל הקמה של חברה עירונית - חוזר מנכ"ל משרד הפנים | כב. הצעה לתקנון של חברה עירונית | כג. חוזה העסקת מנכ"ל, שכר ותנאי העסקה | כד. רשימת חברות עירוניות | כה. רשימת איגודי ערים | כו. רשימת תאגידי מים וביוב | כז. עמותות עירוניות | כח. שני פסקי דין בפרשת ה.ל.ר נ' מנהל המכס ומע"מ | כט. פסק הדין בפרשת כבישי כרמל נ' מנהל המכס ומע"מ | חלק שני - התנהלות החברה העירונית | א. הדירקטוריון | ב. יושב-ראש הדירקטוריון | ג. מספר חברי הדירקטוריון | ד. גמול לחברי הדירקטוריון | ה. תקנות נציגי העירייה | ו. זהות הגוף הממנה והרכב הגוף המנהל | ז. הכישורים הנדרשים מנציגי העירייה שהם עובדי עירייה או נציגי ציבור | ח. סייגים למינוי | ט. כשירות מיוחדת כתנאי למינוי "מקורב" | י. הגבלה על שירות במספר דירקטוריונים | יא. ביטוח אחריות נושאי משרה | יב. הקמת הוועדה לבדיקת מינויים | יג. תפקידיה של ועדת המינויים | יד. תקופת הכהונה של נציג ציבור | טו. פקיעת כהונה | טז. תחולת התקנות והוראות מעבר | יז. חובת הנאמנות של הדירקטורים | יח. תפקיד הדירקטוריון וסמכויותיו | יט. גוף "דו-מהותי" | כ. אופן קבלת עובדים לעבודה | כא. הגבלות שמוטלות על תאגידים מכוח הוראות חוק יסודות התקציב, התשמ"ה - 1985 | כב. הגבלות בעניין מקרקעין | כג. ועדות הדירקטוריון | כג1. מינוי יועץ משפטי לחברה העירונית | כד. מבקר הפנים של החברה | כה. מבקר המדינה ומבקר העירייה | כו. הבקרה של משרד הפנים | כו1. מינוי חשב מלווה | כז. חוות דעת היועץ המשפטי לממשלה על פעילות חברה עירונית מחוץ לגבולות העירייה | כח. נציגי העירייה בדירקטוריון התאגיד העירוני | כט. שאלון | ל. עמותת המצפה נ' מרכז הקונגרסים - פסק הדין | לא. גוף דו מהותי - עמדת היועץ המשפטי לממשלה | לב. מינוי יועץ משפטי - חוזר מנכ"ל 5/2009 [חלקי] | לג. הלוואות וערבויות לתאגידים עירוניים - חוזר מנכ"ל 1/2006 | לד. העברת מקרקעין לתאגיד עירוני ועסקאות במקרקעין של התאגיד - חוזר מנכ"ל 6/2002 | חלק שלישי - חובת המכרזים | א. השלב הטרום חוזי | ב. הגדרת המכרז | ג. קשירת החוזה: הצעה וקבלתה | ד. חובת תום הלב בשלב הטרום חוזי | ה. תכליות המכרז הציבורי | ו. עקרון השוויון, תנאי סף ומשא ומתן | ז. חובת המכרזים - על מי ועל מה? | ח. הטלת חובת המכרזים על הרשויות בשלטון המקומי | ט. הסמכות לדון במכרזים ציבוריים | י. המכרז הפרטי | יא. תקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1987 | יב. פסק הדין בפרשת איגוד ערים אזור דן (עע"ם 1/02 – 2310) | יג. צו המועצות המקומיות (א), התשי"א - 1950 | יד. צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 | טו. עדכון סכומים בענייני מכרזים | טז. חוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל'ב-1972 | יז. תקנות הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ג - 1973 | יח. צו איגוד ערים (הוראות אחידות), התשל"ז-1977 | 4. חלק רביעי - המכרז בחברה העירונית | א. מבוא | ב. מקורות אפשריים לחובת המכרז של החברה העירונית | ג. עקרונות המשפט המנהלי כמקור לחובה | ד. "ידה הארוכה" של הרשות המקומית ותחולת תקנות המכרזים שלה | ה. מסירת עבודה לחברה עירונית ללא מכרז | ו. חובת מכרזים שנובעת מהוראת התקנון של החברה | ז. תנאי המכרז | ח. חוק חובת המכרזים ותקנות תאגידים מקומיים | ט. הערכאה שמוסמכת לדון במכרזי חברות עירוניות | י. מרחב שיקול הדעת של החברה העירונית | יא. חוות דעת בעניין ניהול משא ומתן או התמחרות | יב. חוות דעת על התקשרות במיזם משותף ללא מכרז | יג. פסק דין צוקר נ' עיריית תל-אביב - יפו | יד. פסק דין סלעית אדומים נ' מוריה חב' לפיתוח ירושלים | סו. פסק דין דב צור נ' עיריית ראשון לציון | טז. פסק דין קל בנין נ' החברה לטיפול בשפכים רמת לבנים | יז. נוהל מכרזים - דוגמא | יח. מכרזים מסמכים ונספחים - דוגמאות | יט. פנייה לוועדה לתאגידים מקומיים | 5. חלק חמישי - טיוטת תקנות המכרזים תאגידים מקומיים בראי הפסיקה של תקנות המכרזים | א. מבוא | ב. הגדרות | ג. פטורים | ד. מכרז סגור | ה. התקשרות עם בעל מקצוע מומחה | ו. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז ("תנאי סף") | ז. סוגי התקשרויות והעדפת התקשרות במכרז | ח. הרכב ועדת המכרזים | ט. עבודת ועדת המכרזים | י. קבלת אישורים | יא. פרסום מכרז פומבי | יב. עריכת מכרז סגור | יג. אומדן | יד. מסמכי המכרז | טו. הגשת הצעות | טז. תיבת המכרז | יז. בדיקת ההצעות | יח. החלטות ועדת המכרזים | יט. ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז | כ. בחינה בשני שלבים | כא. אמות מידה לבחירת ההצעה הזוכה | כב. שלב תמחור נוסף | כג. העדפת תוצרת הארץ | כד. אמנות בינלאומיות ושיתוף פעולה תעשייתי | כה. ביטול מכרז | כו. הצעה יחידה | כז. חובת דיווח | כח. הצמדה | כט. שמירת סודיות | ל. תחילה | 6. חלק שישי - הצעת חוק העיריות, התשס"ז - 2007 | א. פתח דבר | ב. עיקרי הרפורמה של הצעת החוק | ג. סוגי חברות עירוניות בהצעת החוק | ד. גוף דו-מהותי | ה. ייסוד חברה עירונית | ו. עסקה במקרקעין | ז. בא-כוח העירייה באסיפה הכללית | ח. הדירקטוריון של החברה העירונית | ט. מכרזים | י. נוסח סעיפים בהצעת חוק העיריות החדש (חלקי) | חלק שביעי - תאגידי מים וביוב | א. כללי | ב. ייסוד תאגידי מו"ב מקומיים | ג. תפקידיו של תאגיד מים וביוב | ד. חובות סמכויות וזכויות התאגיד | ה. ניהול התאגיד | ו. מכרזים | ז. התחולה הטריטוריאלית של סמכות בית המשפט | ח. סעיפים 1- 70 ו - 156-153 מחוק תאגידי מים וביוב | מפתחות
Mobile version: Enabled