Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני התכנון והבניה

₪1,590.00
מק"ט: 26420

מחברים: ד"ר שמואל רויטל; איל ד. מאמו, עו"ד

The Planning and Construction Laws

כרכים: 4

דיני תכנון ובניה: ד
אודות הספר

.

אודות המחבר

ד"ר שמואל רויטל הנו דוקטור למשפטים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה בדיני תכנון ובנייה, בדיני רישוי עסקים ובדיני רשויות מקומיות. שימש במשך שנים ארוכות כסגן היועץ המשפטי בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. מרצה לשעבר באוניברסיטה העברית בירושלים, באוניברסיטת בר אילן ובמכללה האקדמית למשפטים ברמת גן.

.
כרך ראשון | מבוא: עקרונות כלליים | א. החוקים והמגמות | ב. התכנון במקורות התלמוד | ג. עקרון האיזון | ד. תוכן החוק | 1. מסגרת חקיקתית | 2. הגבלות על זכויות הקנין , 3. כללי רישוי | 4. דיני עונשין | ה. דיני הנזיקין ודיני התכנון והבניה | תביעה אזרחי בנזיקין, בשל בניה שבנה שכן ללא היתר | עצם הקמתו של מבנה לא חוקי מהווה עילה בנזיקין, בנפרד מהעילה של מטרד | תביעה בגין עשיית עושר ולא במשפט | תביעה בנזיקין נגד מוסדות התכנון | תביעה פלילית ותביעת נזיקין | תביעה בנזיקין בשל התארכות פעולות התכנון | ו. תכנון וקניין | הכרעת מוסדות התכנון בזכויות קניין | הכנה דיון ואישור תכניות | איחור וחלוקה של מקרקעין | רישוי בנייה | תביעות פיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה והיטל השבחה | מעמד ההכרעה בענייני קניין בהליך תכנוני והצעתנו | האם יוצר חוק התכנון והבניה זכויות קנייניות | הזדקקות למוסות התכנון ברישום בית משותף | ז. דיני החוזים ודיני התכנון והבניה | חוזה שכלול בו תנאי בדבר בניה בלתי חוקית | הסתייעות בתקנות התכנון והבניה בפירוש חוזה | התייעצות מינהל מקרקעי ישראל עם מוסד תכנון לפני התקשרות בעיסקה | ח. הוראות התכנון והבניה נועדו לקדם מטרות ציבוריות | ח 1. על מוסדות התכנון לפעול בסביבות וביעילות | ט. הוראות התכנון והבניה בתחומי יהודה ושומרון | תביעה בגין בניה בלתי חוקית עפ''י החוק הירדני | עתירות הנוגעות לתכנון ולבניה ביו''ש – בסמכות בג''צ בלבד | י. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו | יא. חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים | יב. העברת סמכויות מהוועדות המחוזיות לוועדות המקומיות | יג. החלטה בכנסת הנוגדת פסיקת בית משפט | תביעה בגין פיצוי על רשלנות בקשר למיזם בנייה, "מחנה אלנבי" בירושלים | הצעת חוק התכנון והבניה, התש''ע 2010 | איזכורי התיקונים לחוק התכנון והבניה | חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | פרק א': פרשנות | 1. הגדרות | דרך משולבת | 1א. פרסום בעתון | 1ב. חובת פרסום הודעות באינטרנט | 1ג. אתר אינטרנט | פרק ב': מוסדות תכנון | מבוא | סימן א': המועצה הארצית | 2. מועצה ארצית | 3. פרסום ברשומות | 4. מילוי מקומו של חבר מועצה שנעדר | 5. מזכיר המועצה הארצית ויועציה | 6. ועדות משנה | אבחנה בין אצילה לבין קביעת מנגנון ביצוע | המועצה הארצית מול ועדת המשנה שלה | סימן א1: ועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות | 6א. ועדה ארצית לתכנון ולבניה של תשתיות לאומיות | 6ב. תפקידי הועדה לתשתיות וסמכויותיה | 6ג. ועדות משנה ותוקף החלטותיהן | 6ד. ועדת משנה להשנות | 6ה. יועץ סביבתי, מזכיר ויועצים אחרים | 6ו. מסירת החלטות הועדה לתשתיות | סימן ב': ועדה מחוזית | 7. ועדה מחוזית | נציגי הרשויות המקומיות – נבחרי הרשות או עובדיה | מהו מחוז | המחוזות הם | 8. מתכנן מחוז, מזכיר ועדה מחוזית ויועצים | 9. תקופת כהונה | 10. מהנדס מקומי בועדה מחוזית | 10א. בוטל | 11. ועדת משנה להתנגדויות | 11א. ועדת משנה לעררים | 11א1. ועדת משנה לרישום שיכונים ציבוריים | ועדות משנה | 11ב. ועדות משנה אחרות | 11ג. משלוח ההחלטות של ועדות המשנה | 11ד. החלטה פגומה – דיון במליאת הועדה | דיון חוזר בועדה המחוזית | 11ה. דין החלטת ועדת משנה | איתור במסירת ההחלטה של ועדת המשנה | הפגם שיכול להצדיק דיון חוזר | על מוסד התכנון לדון בתכנית אלטרנטיבית | חילופי גברי בישיבות ועדה | ועדה מחוזית צריכה לנמק את החלטותיה | סמכותה של ועדה מחוזית לשנות החלטותיה | 12. מרחב תכנון מחוזי | ועדה מחוזית בתפקידי ועדה מקומית | הועדה המחוזית בגוף מינהלי וכגוף מעין שיפוטי | מחדל בפיקוח – עילה לתביעת נזיקין נגד הועדה המחוזית | 12א. ועדת ערר | תקנות התכנון והבניה (שיעורי אגרות להגשת עררים לועדת ערר לפי סעיף 12א לחוק), התשנ''ט – 1998 | 12ב. סמכויות ועדת הערר | 45. סמכות ועדת הערר | 53. פיצויים בעד נזק | סמכות ועדת ערר לגבי היתר על פי תכנית שבהפקדה | סופיותה של החלטת ועדת הערר אינה חסינה מפני ביקורת שיפוטית | 12ג. הקמת ועדות ערר נוספות | 12ד. סדרי דין | תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בוועדות ערר), התשנ''ו-1996 | סמכותו של יו''ר ועדת הערר נרחבת | 12ה. הוצאות ועדת הערר | החלטות עקרוניות של ועדות ערר | קיום דיון חוזר בוועדת הערר | סימן ב'2: ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה [תיקון (76) התשס''ו] | 12ו. ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה | סמכויות ועדת הערר לפיצויים ולהיטל השבחה | 12ח. תחולת הוראות על ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה | סימן ג': ועדה מקומית | 13. מרחב תכנון מקומי | 14. תכנו ופרסומו של צו תכנון | 15. תחילתו של צו תכנון | 16. שינוי מרחב תכנון | 17. ועדה מקומית | שלושה סוגי ועדות מקומיות | 18. ועדה ברשות מקומית אחת | תקנות התכנון והבניה (סדר הדיון בקיום דיון חוזר במוסד תכנון), התשס''ג-2003 | דיון חוזר בועדה המקומית | האם יש זהות בין הרשות המקומית לבין הוועדה המקומית | התנהגותם של חברי ועדת המשנה | הועדה המקומית – אישיות משפטית | 19. ועדה במספר רשויות מקומיות | בחירת הנציגים בהתאם להרכב היחסי של הסיעות בועדה מקומית עפ''י ס' 19 (א1) | מועד תחולת המינוי של חבר הוועדה המקומית | מינוי לפי סעיף 19 אינו טעון פרסום ברשומות | הועדה לתשתיות לאומיות בתפקידי ועדה מקומית | 20. מהנדס ומזכיר הועדה המקומית | מהנדס הוועדה המקומטית | מעמדו העצמאי של מהנדס הוועדה המקומית לענין אחריות בנזיקין | 20א. מבקר הוועדה המקומית | 21. תקופת כהונתו של חבר הוועדה המקומית | 22. פרסום ברשומות | 23. בוטל | 24. תקציב | 25. גביית האגרות | 26. הקניית מקרקעין | 27. ביצוע החוק על ידי הוועדה המקומית | 28. כפיית ביצוע על ידי הועדה המחוזית | ועדה מחוזית שחרגה מסמכותה | שיקול הדעת של מוסד התכנון באכיפת הודאות החוק | תקנות התכנון והבניה (דיווח על בניה שלא כדין), התשמ''ח-1987 | 28א. ועדה ממונה | 29. בוטל | 29א. אצילת סמכויות בועדה מקומית של רשות מרחבית | תקנות התכנון והבניה (אצילת סמכויות לועדת משנה מאת רשות מרחבית) התשנ''ט-1999 | 30. רשות רישוי | רשות רישוי מקומית – סמכויותיה ותפקידיה | 31. המצאת פרטים וידיעות לועדה המחוזית | סימן ד': ועדה מיוחדת | 32. מרחב תכנון מיוחד | 33. תקפו של צו המכריז על מרחב תכנון מיוחד | 33א. הכרזה על מתחם פינוי ובינוי | צוי התכנון והבניה (הכרזות) | 34. ועדה מיוחדת והרכבה | 35. מזכיר הועדה | 36. הסמכויות והתפקידים | סימן ה': ועדה משותפת | 37. הקמת ועדות משותפות | 38. הרכבן של ועדות משותפות | 39. סמכויות הועדה המשותפת | 40. פרסום ברשומות | צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת למתחם בז''ן), התש''ע-2010 | קיומה של הועדה המשותפת מותנה בקיומו של מרחב התכנון שהוועדה הופקדה עליו | סימן ו': הוראות כלליות | 41. מקום פנוי במוסד | 42. מנין חוקי | החלטה שהתקבלה בקוורום חסר | 43. דעות שקולות בהצבעה | 44. סדרי הדיון והעבודה | 44א. העדרות חבר מישיבות מוסד תכנון | 45. התפטרות חבר | 46. שמירת סוד | 47. חבר או עובד של מוסד המעונינים בתכנית | חבר מועצת רשות מקומית שהוא אדריכל פרטי | 47א. ניגוד עניינים | מניעת ניגוד עניינים מוסדי | התוצאה של הפרת ההוראות של סעיף 47א | 48. מתן היתר או אישור שלא כדין | 48א. ממלא מקום לחבר מוסד תכנון | 48ב. משלוח ההחלטות של מוסד התכנון | 48ג. זכות עיון במסמכי מוסד תכנון | 48ד. חובת ניהול פרוטוקול ופרסומו | כללי פסיקה לגבי מוסדות התכנון: האם יתערב בג''צ בדיונים ובהחלטות של מוסדות התכנון? | תכנון שהושפע מכך שלרשות המקומית יש מקרקעין בשטח המתוכנן | האם יש פסול בתכנון של תכנית למגרש אחד בלבד? | שיקולי תכנון השלובים בשיקולים כלכליים פרטיים | התחשבות באוכלוסיה דתית בשיקול תכנון | על סמכויות מקבילות למוסדות התכנון ולמשרד ממשלתי | פעולותיה של ועדה בניגוד להוראות של תכנית | ועדות התכנון אינן כבולות להחלטותיהן הקודמות | הכשרת בניה בלתי חוקית | פרק ג': תכניות | מבוא | סימן א': תכנית מיתאר ארצית | 49. הוראות תכנית מיתאר ארצית | קביעת מקומות למפעלים בעלי חשיבות ארצית | הוראות תכנית המיתאר הארצית והוראות מקבילות בתכניות האחרות | סמכותה של המועצה הארצית לקבוע מקומום של ישובים, סוגיהם וגדלם | תקיפת סבירותה של תכנית מיתאר ארצית | נפקותו של תנאי בתבנית מיתאר ארצית שתוכן תכנית מפורטת | תכנית מיתאר ארצית 18 | 50. תכנית חלקית | 51. עריכת התכנית | 52. מסירת העתק לועדות המחוזיות | 53. אישור תכנית | 54. פרסום | תכנית מיתאר ארצית 31 | תכנית מיתאר ארצית 35 | הולנת''ע | הסמכה בדיעבד | הולנת''ע איננה יכולה לחרוג מהוראותיה של תכנית מיתאר ארצית | סימן ב': תכנית מיתאר מחוזית | 55. מטרות התכנית | 56. עריכת התכנית | תקופת הזמן להכנת התכנית | 57. הוראות התכנית | 58. הוראות המועצה הארצית | 59. סמכויות של ממונה לביצוע | 60. בוטל | סימן ג': תכנית מיתאר מקומית | 61. מטרות התכנית | מטרות התכנית | תמ''א 35 – הוראות נוספות בנוגע לתכניות מקומיות | מטרות לאומיות כלליות יכולות לבוא בחשבון | תכנית המכריעה בין אינטרסים מנוגדים | תביעה בנזיקין נגד מוסדות התכנון בגין העדר ניקוז | 61א. תכנית בסמכות ועדה מקומית או בסמכות ועדה מחוזית | יוזמה לעריכת תכנית שבאה מצד הציבור | מי הוא "מי שיש לו ענין בקרקע" | הודעה לבעלים בדבר הפעולות לגבי תכנית | תכנית מיתאר מקומית שאין תחתיה תכנית מפורטת | 62. תכנית בסמכות ועדה מחוזית | ביטול תכנית כשלא היה דיון מעמיק בה בוועדה המקומית | המלצות הועדה המקומית – האם המלצות חיוביות בלבד? ועדה מקומית שהשתמשה שלא כדין בתפקידי הועדה המחוזית | 62א. תכנית בסמכות ועדה מקומית | תקנות התכנון והבניה (דרכי פרסום הפקדת תכנית לפי סעיף 62א(א)(9) | תכניות בסמכות ועדה מקומית | 62א1. תכנית מיתאר מקומית שאושרה – מעקב אחר יישום ודיווח | 62ב. בדיקה תכנונית מוקדמת | תקנות התכנון והבניה (היוועצות בחבר ועדה וקבלת חוות דעת מקצועית ביחס לתכנית), התשס''ג-2003 | 63. הוראות בתכנית מיתאר מקומית | הוראה בכל ענין שיכול להוות נושא לתכנית מפורטת | תכנית השוללת את הסמכות לתת הקלות | הוראות בתכנית מיתאר מקומית המיועדות גם לציבור שמעבר לתחומה | עיכוב תכנון עקב העדר תכנון כולל | תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ''ג-1983 | תוספת (סעיף 1) | חלק א': תקן מקומות חניה – הוראות כלליות | מבקש היתר בניה שחוייב להשתתף בתשלום בגין חניון ציבורי | חלק ב': תקן מקומות חניה | דרישה להוסיף מקומות חניה מעבר לקבוע בתקנות | אישור מקומות חנייה בהיתר בניה מחייב גם לאפשר גישה לרכב אליהם | הוראות בתכנית יכולות להיות גמישות | קביעת הוראות בדבר הוצאות התנית, בתכנית מיתאר מקומית | 63א. מעונות לחוסים | התוספת החמישית (תיקון (61)) התשס''ב | 64. חיוב להכין תכנית ולבצע תכניות שאושרו | תמ''א 35 – ייזום תכניות ומסמכי מדיניות | 65. בוטל | סימן ד': תכנית מפורטת | 66. בוטל | 67. בוטל | 68. בוטל | 69. הוראות תכנית מפורטת | תכנית מפורטת שחסרים בה פרטי התכליות המותרות | היחס בין תכנית מתאר מקומית לתכנית מפורטת | תכנית מפורטת שכלולות בה הוראות לשינוי תכנית מיתאר מקומית | סכנה של חוסר תיאום בין תכנית מיתאר מקומית | סכנה של חוסר תיאום בין תכנית מיתאר מקומית לבין תכנית מפורטת | התנאת שינוי תכנית בהעברת מקרקעין לרשות המקומית | תכניות בינוי ותכניות עיצוב ארכיטקטוני | חריגה מסמכות בתכנית בינוי | נושאים שאין מקומם בתכנית בינוי | "תכנית בינוי" – פרשנות מורחבת או פרשנות מצומצמת | תכנית בינוי – האם דרך חלופית לתכנית סטטוטורית | סייגים להוראות בדבר הוצאות העריכה והביצוע של תכנית | 70. התאמת מגרשים | הוראות תכנית מפורטת מול הוראות פקודת העיריות | האם יכולות הוראות בתכנית ליצור זכות קניינית? | סימן ה': תכנית מיוחדת | 71. תכנית מיוחדת | 72. אישור תכנית מיתאר מיוחדת | 73. התנגדות וערר לתכנית של ועדה מיוחדת | תקנות התכנון והבניה (ערר של החלטה בדבר תכנית מפורטת של ועדה מיוחדת בפני המועצה הארצית), התש''ל-1970 – התקנות בוטלו | 74. ערר על החלטת אחרות | תקנות התכנון והבניה (ערר על החלטת ועדה מיוחדת בפני שרים), התש''ל-1970 | 75. דין תכנית מיוחדת | 76. תקנות | סימן ה'1: תכנית לשימור אתרים | 76א. תכנית לשימור אתרים | התוספת הרביעית לחוק (סעיף 76א) | 1. הגדרות | 2. תכנית לשימור | תכנית לשימור שהוצעה על-ידי מעוניינים | שילוב הוראות שימור עם היתר לתוספות בניה | 4. הוראות בשלב הביניים | 5. הודעה | 6. שינויים על פי תכנית | 7. שינוי או שימוש באתר שנועד לשימור | 8. העדר מקור כספי למימון לפיצויים | 9. פטור ממסים | 10. ועדה לשימור | 11. הזמנת משתתפים | 12. רשימת אתרים לשימור | 13. תפקידי ועדה לשימור | 14. עבודות אחזקה | 15. הפקעה ופיצויים | 16. ערר | 17. שמירת דינים | הוראות מקבילות בחוק בדבר שימור אתרים | שימור על ידי פירוק והרכבה מחדש במקום אחר | סימן ה'2: תכנית לתשתית לאומית | 76ב. תכנית לתשתית לאומית | 76ג. הוראות מיוחדות לתכנית לתשתית לאומית | סבירותם של משני הזמן הקשורים בתכנית לתשתית לאומית | סבירותם של משכי הזמן הקשורים בתכנית לתשתית לאומית | סימן ה'3. תכנית למתקן טעון היתר פליטה | חוק אויר נקי, התשס''ח-2008 / 23. הוראות בענין תכנון ובניה | 24. התניית רשיונות או היתרים לפי חיקוק אחר | 25. תוקף היתר פליטה וחידושו | 26. שינויים בתנאים להיתר פליטה | היתר למאגר גז | חוק הרשויות המקומיות (ביוב) התשכ''ב-1962 | סימן ו': הוראות כלליות לתכניות | תכניות הן בגדר של חיקוקים | הסכם דיפלומטי הנוגד תכנית | הפרשי זמן קצרים בין תכנית לתכנית | תמ''א 35 – הוראות תכנון כלליות | על מוסד התכנון להביא בחשבון תשלום פיצויים לפני אישור תכנית | טענת טעות בתכנית | קביעת תחומי תכנית | 77. הודעה על הכנת תכנית | פרסום דבר ההכנה של תכנית ערטילאית | מתן פרטים בדבר התכנית שבהכנה רצוי אך לא הכרחי | הודעה עפ''י הסעיף 77 לחוק – שלב הכרחי בעבר, שלב רשות ביום | אין צורך בפרסום לפי הס' 77 בדבר הכנת תכנית משלימה לתכנית שהופקדה | 78. היתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים | סעיף 78 אינו בא ליצור "יש מאין" סמכות להתרת בניה שלא על פי תכנית תקפה | התארכות תקופת ההכנה | החלטה לא מנומקת, שהחליטה הועדה המקומית, בדבר הכנת תכנית | הטלת מגבלות על הציבור בלא קביעת תנאים | מתן היתר בניה ללא אישור הוועדה המחוזית | מתן היתרים לשימושים חורגים ולהקלות בתקופת הכנתה של תכנית | התיישנות תביעה באשר פעולות מוסד התכנון התמשכו | שינוי, בניה אופקית במקום בניה אנכית שאושרה | 79. פטור מתשלומי חובה | הרשות המקומית רשאית לתת פטור ואינה חייבת לתתו | 80. תפקידים מיוחדים בקשר לבטיחות הטיסה | הוראות בדבר בטיחות הטיסה | 81. ייזום תכניות לבטיחות הטיסה | 82. ערר על דחיית תכנית בדבר בטיחות הטיסה | ייזום תכניות לבטיחות הטיסה | 83. תשריט | צרוף תשריטים לתכניות | השפעת אבדן התשריט על מתן היתרי בניה | סתירה בין תקנון התכנית לבין התשריט | תקנות התכנון והבניה (סימון בתשריטים), התשמ''ט-1989 – התקנות בוטלו | 83א. מסמכי לוואי לתכנית | מסמכי ליווי לתכנית | 83ב. עריכת תסקיר השפעה על הסביבה | טענה בדבר פגיעה בשטחים פתוחים | תקנות התכנון והבניה (תסקירי השפעה על הסביבה), התשמ''ב-1982 | התשס''ג-2003 | שיקול דעת המוסד התכנוני בהוראה על עריכת תסקיר השפעה על הסביבה | חלופות תכנוניות בתסקיר השפעה על הסביבה | היקף שיקול הדעת בדרישה להגשת תסקיר | אי הכנת תסקיר לפני הפקדת תכנית | 83ג. שמירה על עצים בוגרים | פקודת היערות, 1926 | פקודת היערות – דברי הסבר | 1. השם הקצר | 2. פירוש | 3. הגדרת אזורים שמורים ליערות | 4. אין להעביר כל זכות מבלי אישור | 5. מעשים שאסור לעשותם באזורים שמורים ליער | 6. צבירת עצי בערה | 7. כפרים הזקוקים לתוצרת יער, פרט לעצי בערה יפנו בבקשה כמותנה | 8. מיצוי תוצרת יער ע''י אנשים אחרים ולמטרות אחרות | 9. מי חייב לסייע בכבוי דליקות | 10. הוראות בנוגע לזכויות מרעה | 11. הוראות בנוגע למרעה בקר של זרים | 12. תוצרת יער שהוכחה עליה זכות בעלות פרטית | 13. אזורי יער סגורים | 14. הסמכות להכריז אילנות באילנות מוגנים | 15. איסור כריתה, העתקה או הובלה של אילן מוגן או עץ בוגר בלי רישיון | 15א. תנאים למתן רישיון ותנאים ברישיון | 16. הגנה על אדמות יער פרטיות למטרות מיוחדות | 17. עבירות | 17א. אחריות נושא משרה | 18. תפיסת תוצרת יער חשודה וכו' | 19. הפקעת תוצרת יער וכו' והפקעת הרשיון או תעודת ההיתר | 20. מאסר אנשים חשודים | 21. על מי הראיה בנוגע להחזקת תוצרת יער | 22. דו''ח כתוב יקובל בחומר עדות | 23. הסמכות להמיר עונש עבירה בכופר-כסף | 24. סמכותו של בית המשפט לצוות לשלם פרס | 25. קביעת תחנה לתוצרת יער | 25א. פרסום ודיווח | 26. תקנות | 27. הוראה בנוגע לתקפם של אכרזות עפ''י סעיף 3 וצווים על פי סעיף 13 פק' 7 לש' 1942 | 28. עדיפות | 29. הגבלות לעניין הסמכת פקיד יערות | 84. שלבי ביצוע | פיצול של תכנון של גן לאומי | התחלת ביצוע התכנית בחלקה פלונית – טענת הפליה | העדר ציון בתכנית בדבר תאריכים משוערים לביצועה | לוח זמנים שנקבע בתכנית מחייב | 85. הפקדה | איבחון בין התנאים להפקדת תכנית | תקיפת החלטה בדבר הפקדת תכנית | הפרת תארים שהותנו להפקדת תכנית | דחיית הפקדת תכנית שאינה תואמת תכנון עתידי | הפקדת תכנית ללא הכנה כראוי | שימוש ציבורי לפני הפקדת תכנית | תקנות התכנון והבניה (כינוי תכניות), התשמ''ו-1985 | תקנות התכנון והבנייה (העתקים צילומיים צבעוניים של תשריטים), התשנ''א-1990 | 86. שינויים לפני ההפקדה | הארכת מועדים | 87. בוטל | 88. מקום ההפקדה | 89. הודעה על הפקדת תכנית | מטרת ההפקדה של תכנית | התוצאה של אי-פרסום כנדרש | טעות בפרסום של שם התכנית | פרסום על לוחות המודעות בשכונות | 89א. פרסום ומסירה של הודעת הפקדה | תקנות התכנון והבניה (פרסום הודעה על הפקדת תכניות על גבי שלט לפי סעיף 89א לחוק) התשס''ד-2004 | ביטול תכנית שלא התקיימו בה ההוראות של הסעיף 89א | 90. הודעה על הפקדת תכנית מיתאר מחוזית | 91. הודעה למוסדות תכנון ומשרדי ממשלה | 92. תוכן הודעת ההפקדה | אי פרסום מלא של כל הפרטים הנדרשים בסעיף 92 | 93. הודעות על הפקדה מיוחדת | 94. הודעה על תכניות הנוגעות לטיסה | 95. מניעת ט ענות | 96. עיון בתכנית | 97. הוראות לגבי מתן היתר שלא עפ''י תכנית מופקדת | הוראות חדשות לגבי היתרים בתקופת ההפקדה | השפעת מתן היתר לשימוש חורג על התכנית המופקדת | בקשה להיתר שאיננה תואמת תכנית מופקדת | מסירת מידע אודות תכנית לפני הפקדתה | העדר פטור מתשלומי חובה לגבי מקרקעין בתחום תכנית שהופקדה | 97א. היתר על פי תכנית שהופקדה | 98. הגבלת פעולות אחרי הפקדת תכנית | הגבלת הפעולות – במשך תקופת ההפקדה בלבד | זכות הערר על הגבלת הפעולות | נפקות פעולות בהסתמכות על תכנית בהפקדה, שלא אושרה | 99. מקומות קדושים והיסטוריים ובתי-קברות | פסיקת בית משפט לשינוי ייעוד לבית עלמין | 100. התנגדות | שיתופו של הציבור בהתנגדויות לתכניות | צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) | התשל''ד-1974 | צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשל''ט-1978 | צו התכנון והבניה (קביעת גוף ציבורי ומקצועי לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשמ''ט-1989 | צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין סעיף 100 (3) לחוק, התשנ''ג-1993 | צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס''א-2001 | צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית) התשס''ב-2002 | צו התכנון והבניה (קביעת גופים ציבוריים ומקצועיים לענין הגשת התנגדות לתכנית), התשס''ה-2004 | העדר אפשרות להגיש התנגדות לתכנית מיתאר ארצית | שאלת זכות העמידה | זכות הטיעון למתנגדים לתכנית שהופקדה | 101. התנגדות מטעמי בטיחות הטיסה | 102. המועד להגשת התנגדות | התנגדות שהוגשה באיחור, כשהתכנית שהופקדה בעבר היתה מטעה | התנגדות שהוגשה שלא במועד | 103. מקום הגשת התנגדות | 103א. הנמקת התנגדויות | 104. עיון בהתנגדויות | 105. המחליטים בהתנגדות | 106. דיון והכרעה בהתנגדות | הטלת הוצאות בשל ניהול הליכי סרק | שינוי בהוראות תכנית בשל קבלת התנגדות | שינוי חלק של התכנית שלגביו לא הוגשה התנגדות | הנפגע איננו מי שמתנגד לתכנית אלא מי שמתנגד להתנגדות לתכנית | שמיעה מאוחרת של העלול להפגע מקבלת התנגדות | ההליך של "משמיע הטענות" לא נועד לשמיעה חוזרת של מתנגדים | 107. שמיעת התנגדויות בפומבי | האם יש לקיים דיון פומבי גם במסקנות הוועדה לגבי התנגדויות | זכות טיעון נוספת | החלטת מוסד תכנון שניתנה לפני שמיעה פומבית של התנגדויות | 107א. מינוי חוקר | המועד להחלטת השר למנות חוקר | אי הודעה של השר בדבר החלטתו שלא למנות חוקר | תקנות התכנון והבניה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית, סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), התשמ''ט-1989 | האם דיון פנימי במוסד התכנון מחייב רישום בפרוטוקול על פי התקנה 17? | 108. הכרעה בהתנגדות ואישור תכנית בהעדר התנגדות | האם חל על מוסד תכנון הכלל בדבר "גמר מלאכה" | גבולות השינויים האפשריים | דחיית תכנית בהעדר התנגדויות; אישור תכנית בשינויים גם כשאין הם נובעים מהתנגדויות | דיון פנימי וסגור בהתנגדויות לתכנית | אישור תכנית בתנאים | ביטול תכנית שאושרה מחמת הפליה | עתירה נגד תכנית, שתכביד ביותר על העותרת | 109. סמכויות השר | אישור תכניות על-ידי שר הפנים | אישור תכנית ספציפית חלקית לפני אישור התכנית הכוללת | היקף סמכותו שר הפנים | העברת סמכות האישור לשר אחר – מצומצמת או נרחבת | דין תכנית שלא אושרה ע''י שר הפנים | עתירה כנגד החלטת השר בדבר אישור או דחיית תכנית | 109א. מועדים לסיום הטיפול בתכנית | ועדות להשלמת תכניות | תוצאת אי מינוי של ועדה להשלמת תכניות | 110. ערר בפני המועצה הארצית | מה הדין כאשר המועצה הארצית לא עמדה בלוח הזמנים | מתן רשות יו''ר הועדה המחוזית למתנגד לתכנית | 111. ערר על החלטת ועדת הערר בפני הועדה המחוזית | מתן רשות ערר מוגבלת | 112. ערר בפני ועדת הערר | 113. בוטל | 114. בוטל | 115. בוטל | תקנות התכנון והבניה (ערר בפני המועצה הארצית), התשל''ב-1972 | פרק א': פרשנות | פרק ב': הערר | פרק ג': הוראות מיוחדות לבקשת רשות לערור | פרק ד': שונות | גישתו של מוסד תכנון במתן רשות לערור צריכה להיות ליברלית | 116. סמכויות מוסד תכנון בערר | 117. פרסום אישור תכנית ודחייתה | תמ''א 35 – אישור תכנון על פי חוק | שיהוי בעתירה על תכנית שאושרה | ביטול אישור של תכנית | דחיית עתירה לבג''צ על תכנית שאושרה מחמת מניעות | 118. שמירת תכנית שאושרה | 119. תחילתה של תכנית | תכנית לגבי מקרקעי יעוד | 119א. חובת מסירת מידע | תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע), התשמ''ט-1989 | ההסדר בדבר מסירת מידע על-ידי ועדה מקומית | השתק ומניעות (ESTOPPEL) בנושאי תכנון במשפט האנגלי | פירוש הוראות בתכניות | זכות יוצרים על תכניות | מסירת מידע אודות תכניות שהיו בעבר | סימן ו'1: תכנון דרכים ומסילות ברזל | 119ב. הוראות מיוחדות לדרכים | 119ג. תסקיר השפעה על הסביבה | תסקיר מקיף ולא תסקירים חלקיים | 119ד. פיצויים | סימן ו'2: מיתקני גז טבעי | 119ה. מיתקן גז בלחץ נמוך מאד | 119ו. רישום מיתקני גז | תקנות התכנון והבניה (רישוי מיתקני גז טבעי)| התשס''ג-2003 | תקנות התכנון והבניה (הקמת מיתקן גז בלחץ נמוך מאוד), התשס''ז-2006 | סימן ז': חלוקה חדשה | 120. הגדרה | 121. איחוד וחלוקה בהסכמה ושלא בהסכמה | דרישת בעלים שתוכן תכנית איחוד וחלוקה על מקרקעיהם | בתכנית איחוד וחלוקה החלוקה מחדש תיעשה בין כל הבעלים הקודמים | 122. חלוקה שלא בהסכמה | ההוראות בדבר שווי המגרשים | הזכות להפרשי שיווי | מניעת כפל פיצוי | המועד לעריכת טבלת האיזון | מינוי בורר | תכנית איחוד וחלוקה בשני מגרשים בלבד | דרישה לכלול חלקה במסגרת תכנית לאיחוד וחלוקה | אי קבלת תביעה בגין הפקעה מוסווית בתכנית איחוד וחלוקה – האם מחיקת התובענה או דחייתה | דרך ההפקעה ודרך איחוד וחלוקה | 123. רישום הערה בפנקסי המקרקעין | 124. תחילה | 125. רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין על פי תכנית | משך הזמן בין אישור תכנית לחלוקה חדשה לבין רישום התכנית בלשכת רישום המקרקעין | אי עמידה בלוח הזמנים לרישום המקרקעין | מתן היתרי בניה לאחר אישור התכנית ולפני רישום החלוקה | 126. השפעת חלוקה חדשה על שעבודים | 127. איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים | הפקעה בדרך של איחוד וחלוקה | 128. הבטחת הזכויות של בעל משכנתה | איזכורי תקנות בדבר תכניות לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים | איחוד מגרשים שלא בהסכמת הבעלים | הסמכות להפקיע והסמכות לבצע חלוקה חדשה | הגבלת האפשרות שהרשות המקומית תפריש לעצמה שטחים בתכנית לאיחוד וחלוקה | תכנית מפורטת לחלוקה חדשה וכן לשינוי ייעוד | שתי תכניות בזו אחר זו, הראשונה לקביעת ייעודי הקרקע והשניה לחלוקה חדשה | המועד לקביעת השווי לפי הסעיף 122 לחוק | תביעת דמי איזון כשנדונה תביעה לפיצויים | השווי היחסי של מגרש והשווי הכולל של הקרקעות | תקיפת טבלת האיזון במהלך תביעה לתשלום דמי איזון | הגדרתה המשפטית של טבלת האיזון | דמי איזון עפ''י קביעת שווי בעבר | היתרי בניה בין אישור תכנית מפורטת לחלוקה חדשה לבין רישום החלוקה בפנקסי המקרקעין | תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), התשס''ט-2009 / סימן ח': סולם העדיפויות של תכניות | 129. תכנית מיתאר מקומית | 130. תכנית מיתאר מחוזית | 131. תכנית המיתאר הארצית | 132. תקנות לפי החוק | עקרון סולם העדיפויות בפסיקת בית המשפט העליון | אי-התאמה בין שתי תכניות שמעמדן שווה | סימן ט': ביטול תכניות, שינוין והתלייתן | 133. סמכות מוסד תכנון | 134. סמכות הועדה המחוזית | 135. בוטל | 136. בוטל | השיקולים לגבי התליית תכנית שיקול-דעת להכין תכנית חדשה או לשנות תכנית קיימת | שינוי בתכנית אינו מחייב מלוא ההליכים הנדרשים בחוק לאישור תכנית | פסילת תכנית על-ידי בית המשפט | נטל הראיה | בטלות יחסית | פרק ד': חלוקה ואיחוד של קרקעות | 137. תשריט חלוקת קרקע | דין חתימתו של אחד הבעלים בלבד על בקשה לאיחוד או לחלוקה או על בקשה להיתר | 138. פרטי התשריט | 139. בוטל. 140. ערר על תשריט חלוקה | 141. רישום חלוקה בפנקסי המקרקעין | 142. שינוי, ביטול או התלייה של תשריט חלוקת קרקע | 143. הגבלה על חלוקת קרקע | עיכובים באישור תשריט חלוקה | 144. איחוד | הרישום בלשכת רישום המקרקעין | התנאת תנאים לגבי בקשה לאיחוד חלקות | חלוקה עפ''י פרק ד' לחוק וחלוקה בהסדר זכויות במקרקעין | פרק ה': רישוי | תרשים: הבקשה להיתר והתכניות החלות על האזור | בקשות להיתרי בניה והתכניות החלות על האיזור | ייעודי קרקע שימושים ותכליות הצגת הבעיה | דוגמאות מחיי המעשה והפסיקה | מתקני תקשורת סלולארית | ייעוד למסחר והיקף תכולתו | היקף התחולה של ייעוד למגורים | מלונאות, דירות נופש | תעשייה | חקלאות ימית | מזנון | תחנות תדלוק וייעוד לבית אריזה, מלאכה ותעשייה עתירת ידע | מסגרת הדין וחוק התכנון והבניה | סיכום | 145. עבודות טעונות היתר | הוכחת קיומו של היתר בניה מוטלת על מי שטוען כי מבנה נבנה בהיתר | פיצול דירה ליחידות דיור נפרדות | חיבור מלאכותי של שמונה בניינים למבנה אחד | עבודה אחרת ושימוש שנקבעו בתקנות כטעונים היתר | בקשה לקבלת מידע | בקשות שבתחום סמכותה של רשות רישוי מקומית | מירווח שיקול הדעת של רשות הרישוי המקומית | סמכות הוועדה המחוזית בהיתרי בניה תואמי תכנית | טענה נ' ועדה מקומית על שהתרשלה במתן היתר בניגוד לתב''ע | היתרי בניה הנוגדים הוראת תמ''א 36א בדבר מתקני שידור סלולריים | התערבות הוועדה המקומית בתכנון פנים | הוראות למניעת עיכובים | טענה שהופר הסכם בזה שהקבלן לא טרח להוציא היתר בניה | שינויים בהיתר | תקנות התכנון והבניה (הסדרת הולכה, חלוקה ואספקה של חשמל), התשנ''ח-1998 | היתר לעבודות ולמיתקנים להולכה, לחלוקה או להספקה של חשמל | התקנות החדשות בדבר הסדר הולכה, חלוקה והספקה של חשמל | תכנית מפורטת והיתר בניה | אישור בניה של גשר גדול ללא תכנית מפורטת | שיקול של מניעת הפסדים למבקש ההיתר – שיקול זר | עבודות הטעונות היתר | "הקמתו של בנין " – מהי? | מבנה שאיננו מחובר לקרקע | בניה פעוטה | מבנה זמני | שיפוץ בנין | היתר להנחת רשת כבלים לשידורי טלויזיה | היתר להתקנת אנטנה , הקמת דק הינה פעולה הטעוני היתר | "הצבת פרגוד" היא פעולה המצריכה היתר בנייה | התנאת מתן היתר בתנאי שלא ניתן לקיימו | התנאה בתשלום "אגרת מבני ציבור" | התנאת מתן היתר בניה בחתימה על כתב שיפוי | שימוש שאיננו בדיוק כהגדרת השימוש בתכנית | תנאים בהיתר בניה המגבילים סחירות של נכס | היתר לבניה שאיננו תואם הוראות תכנית או חיקוק | נוהג פסול איננו יכול להקנות זכות לקבל היתר בניה | ביטול היתר כאשר רוכשי דירות עלולים להפגע | הועדה המחוזית איננה תחליף למוסדות התכנון המקומיים | תקנות התכנון והבניה (עבודה ושימוש הטעונים היתר), התשכ''ז-1967 | היתר בניה לדרך גישה לתחנת שאיבה | בניה ללא היתר התואמת תכנית | התר בניה לעבודות התקנת ביוב | עבודות בהתאם לחוק המים | בקשה להיתר עפ''י תמ''א 36, סימון טווחי בטיחות | תקנות התכנון והבניה (מידע נדרש להיתר), התשנ''ב-1992 | תוספת (תקנות 2 ו-3) – טופס | חלק א': הבקשה למידע | חלק ב': מידע הנמסר על ידי רשויות או גופים מוסמכים | חלק ג': מידע הנמסר בידי הועדה המקומית או הרשות המקומית | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש''ל-1970 | 1. הגדרות | 1א. אישור מוקדם של מפה | 2. הגשת בקשה להיתר | חוקיות דרישה ששכן יחתום על הבקשה להיתר | 2א. בעל זכות בנכס, שחתימתו דרושה | חתימה מטעם מינהל מקרקעי ישראל על בקשה להיתר בניה באדמות המינהל – תנאי למתן היתר | בעל זכות בנכס, שחתימתו דרושה | חתימתו של בעל זכות בנכס על הבקשה להיתר צריך שתהיה מידתית | 2ב. מתן הודעה לזכאים אחרים | 2ג. דחיית ההחלטה בדבר מתן ההיתר | בקשה שרק חלק מהבעלים המשותפים חתמו עליה | בקשה להיתר בניה בבית משותף | תקנה 2ג. התנגדות של בעלים בנכס משותף לבקשה שהגיש אחד מהם | מניעת דיונים מקבילים בערכאה המינהלית ובערכאה האזרחית | הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית | צו הריסה בגין בניה ברכוש המשותף | הבעל הרשום דווקא ולא מי שיהיה זכאי לרישום | בקשה להיתר בניה על מקרקעין שהוצמדו לדירה | 2ג1. הודעת מינהל מקרקעי ישראל בטרם מתן היתר | 2ד. עורך הבקשה – מי הוא | 2ה. חלוקת האחריות לעריכה | 2ו. שינויים בתחום האחריות לעריכה , 2ז. החלפת עורכי הבקשה | 2ח. דרך מסירת הודעות | 2ט. שמירת התחייבויות חוזיות | 3. נספחים לבקשה להיתר | 4. מפה מצבית | 5. מפת איתור העבודה | 6. תשריט סכימתי של שטחי הבניה | 7. תכניות בניה | 8. חזית לצד הרחוב | 9. אופן ההגשה וההכנה של הנספחים לבקשה להיתר | 10. נספחים לבקשה להיתר לשינוי פנימי בבנין או שינוי בשימושו | 11. נספחים נוספים להבהרת בקשה להיתר | 11א. נספח תיאור אמצעים לבטיחות אש | 12. חובה להגיש מפה טופוגרפית בנכס בעל שיפוע | 13. מפה טופוגרפית |, 13א. בקשה להיתר לשימוש חורג | 14. נספחים במספר ובקנה-מידה שונים | 15. בדיקת הבקשה על-ידי המהנדס | 16. מתן היתר ותנאיו | סירוב לתת היתר בשל העדר תשתית פיתוח | תנאים בהיתר בניה | התקנת דרך גישה במירווח צדדי | בקשה לבטל תנאי בהיתר בניה שהותנה ביוזמתו של מבקש ההיתר | מעמדן המשפטי של הנחיות פנימיות | 16א. פרוטוקול | 16ב. חובת הנמקה | האם יש חובה לקיים את כל ההוראות הכלולות בהיתר הבניה | הנמקת החלטות בהתנגדויות | זכות הטיעון לגבי החלטה של הועדה המקומית בענין היתר | 17. חובת קיום הוראות התוספת השניה | 17א. הוראות לעניין אתר | 18. היתר ועתקיו | מסירת ההיתר למבקש | 19. אגרות | 18א. הצמדה למדד | היתר בניה שהותנה בתשלום שאינו קבוע בחוק | 20. תוקפם של החלטה לתת היתר ושל היתר | 20א. חידוש היתר | במצבי שינוי שם הבעלים ידון מוסד התכנון בשינוי השם בלבד | חידוש היתר שפקע | תוקפם של החלטה לתת היתר ושל היתר וכן חידוש היתר – התרנות החדשות | חידוש היתר לאחר אישור הקלה | 20א1. תצהיר על גמר עבודות של מקלט | מקלטים ומרחבים מוגנים | 20ב. התרת שינויים בהיתר בידי המהנדס | 21. תעודת גמר | 21א. ערבות לביצוע תנאי ההיתר להוספה, שינוי או תיקון בנין קיים | תעודת גמר ואישורי חשמל, מים וטלפון | 22. היתרי בניה לבנינים מסויימים | 23. בוטלה | 24. בוטלה | 25. בוטלה | 26. הוראות מעבר | 27. השם | תוספת ראשונה (טפסים) | תוספת שניה חלק א: מיתקני תברואה | חלק ב: גדלם איוורם ותאורתם של חלקי בנין | העדר הוראה בתכנית בדבר הגובה המרבי של חדר בדירה | חלק ג: בטיחות אש בבניינים | חלק ד: בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב | חלק ה: שלד בנין ובידוד התרמי והאקוסטי של הבנין | אסון ורסאי – שיטת פל-קל | אין בהעברת תפקידי הפיקוח לאחרים כדי לשחרר את האחראי העליון על הפיקוח מאחריותו | חלק ו: אצירת אשפה וסילוקה מבנין | חלק ז: הוראות מיוחדות בנוגע לבנין גבוה לבנין רב קומות ולבניינים אחרים | חלק ח: התקנת סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי | נגישות נכים למקלט דו-תכליתי | בתי שימוש מיוחדים במבנה בית-ספר | חלק ח'1: פ' א': בניין ציבורי חדש | פ' ב': נגישות בנייני מגורים | חלק ט: מבוטל | חלק י: התקנת מיתקני תקשורת | חלק יא: הסקה בדירה | חלק יב: הסקה מרכזית בבניינים | חלק יג: התקנת תיבות מכתבים | חלק יד: מיון בניינים למטרות מסויימות ושימוש בחמרי בניה | חלק טו: יציבות הבנין | חלק טז: ביקורת במקום הבניה | חלק יז: מבוטל | חלק יח: בריכות למי שתיה | חלק יט: מבנים יבילים-ארעיים | חלק כ: אספקת גז בבנינים | חלק כא: בריכות שחיה | חלק כב: הגנת מבנים מפני גז ראדון | תוספת שלישית חישוב שטחי בניה ושיעורי אגרות למתן היתר | תוספת רביעית תצהיר של האחראי לביצוע השלד | תוספת חמישית | חלק א: הגדרות | חלק ב: אמצעי יציאה מהבניין | חלק ג: הגנה מפני נפילה | חלק ד: אתרים | חלק ה: הגנה מפני אש | חלק ו: מערכות חשמל | חלק ז: מערכות אוורור ומיזוג אוויר | חלק ח: מיתקני תברואה | חלק ט: סידורים מיוחדים לנכים | חלק י: דרכי גישה, הכוונה וחניות | חלק יא: תנאים לביקורי לילה באתר | חלק יב: תכנית בטיחות | תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר| תנאיו ואגרות)(הוראת שעה) התשס''ב-2002 | תקנות בדבר בקשה להיתר תנאיו ואגרות (הוראת שעה) התשס''ה-2005 | תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) התשכ''ט-1968 – בוטלו | התשס''ג-2003 | "סגירת חורף" מכוח תקנות התכנון והבניה (היתר לעבודה מצומצמת) | תוספת (תקנות 4 ו-6) | תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה לצרכי מרעה בקרקע חקלאית באזורים כפריים ותנאיו), התשס''א-2001 | תקנות הנפט (הרשאה לסטייה מהוראות חוק התכנון והבניה), התשע''ב-2012 | תקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ''ב-1992 | הכללת כל השטחים המקורים בחישוב אחוזי הבניה | שטחים למטרות עיקריות ושטחי שירות | "הוספת שטחי שירות תיקבע בידי הועדה המקומית במליאתה" | חישוב אחוזי בניה בבקשה לתוספת בניה לאחר התקנת תקנות תשנ''ב | יש לחשב שטח אוהל במסגרת שטחי הבניה בבקשה להיתר | אחוזי בניה בבית משותף | אחוזי בניה הם חלק אינטגרלי מזכויות הבעלים על המקרקעין | העברת זכויות בניה מנכס לנכס | הכללת שטח המרתף באחוזי הבניה | אחוזי בניה כפונקציה של רוחב הרחוב | קיזוז אחוזי בניה | הוספת אחוזי בניה בתכנית חדשה אינה מוסיפה על מספר הקומות | "גן העיר" | תקנות התכנון והבניה (התקנת תרנים לאנטנות טלויזיה ורדיו), התשכ''ז-1967 – בוטלו | תקנות התכנון והבניה (התרת שינויים בהיתר על ידי מהנדס ועדה מקומית), התשנ''ב-1992 | שינויים בהיתר | הקשר בין חוק רישום קבלים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ''ט-1969 - לחוק התכנון והבניה | חזרת ועדה מקומית מהחלטתה לתת היתר בניה | האם ביד ועדה מקומית לבטל היתר בניה שניתן? | שימוש חורג מהיתר – עבירה פלילית | "דרך היין" – התיישבות בודדים | 146. שימוש חורג | שימושים חורגים והקלות | פרמטרים לשיקול דעת בבקשה לאישור שימוש חורג | בקשה לשינוי השימוש, כפי שפורט בהיתר הבניה, לפני התחלת השימוש בפועל | שימוש חורג מהיתר הבניה | שימוש חורג כשמו כן הוא, צריך להיות חורג | ערבות להבטחת שימוש חורג באופן זמני | שימוש חורג בנכס בהיקף גדול מאד | שימוש חורג בממדים יוצאי דופן | בקשה להיתר הכוללת גם בקשה לשימוש חורג | שימוש שלא בהתאם להוראות תכנית כשלמעשה משתמשים באיזור בשימו שכזה | שימוש חורג – פעוטון באיזור מגורים | מרפאת שיניים בדירת מגורים | מזנון בבניין לתערוכות ולקונגרסים – שימוש חורג? | קאנטרי קלאב בשטח ציבורי פתוח | מקוה טהרה במקום שייעודו בית כנסת | בקשה להיתר לשימוש חורג כשבעבר ניתנו היתרים שלא כדין | טענת הפליה באישור שימושים חורגים | טענת ועדה מקומית שהיתר שהיא נתנה בעבר ולא היה חוקי | שתי קבוצות הוראות בנוגע לשימוש חורג | שימוש חורג שנוצר עקב תכנית חדשה , שימוש רב תכליתי במבנה ציבור | עסק בהיתר לשימוש חורג | מגבלות בהתרת שימוש חורג או הקלה | בקשה לשימוש חורג יחד עם בקשה להקלה | שימוש החורג חריגה קלה | שיקולים כלכליים בהתרת שימוש חורג | 147. הקלות | אין סמכות לתת הקלה הסוטה מתקנות | החלטה של ועדה מקומית במסגרת שיקול-דעת שניתן לה בתקנון התכנית | ההקלה – במירווח שבין הוראות התכנית לבין האיסורים שבתקנות | ביקורת בג'צ על ההסדר שבחוק בדבר הקלות | הקלה בבית שנבנה ללא היתר | סירוב לבקשה להקלה בשל חריגות בניה של אחר | היתר בניה בהקלה, כאשר נדרש היה אישור הועדה המחוזית, והוא ניתן ללא האישור | הקלה מתכנית שהותלתה | הקלה לגבי מרפסות | הקלה לצורך מיצוי אחוזי בניה | ניוד זכויות בניה בתכנית נפחית | בקשה להנחת תשתית תקשורת טעונה היתר הקלה | ריבוי של הקלות כשלעצמו אינו מהווה סטיה ניכרת | תכנית המגבילה סמכותה של ועדה מקומית לתת הקלה | 148. שימוש חורג והקלה בתנאים | 149. תנאים מוקדמים למתן היתר לשימוש חורג או למתן הקלות | העדר הסכמת שכן, הנדרשת בתכנית, היא במסגרת הקלה | תקנות התכנון והבניה (פטור סוגי בקשות מתחולת סעיף 149 לחוק), התשנ''ו-1996 | מתן הקלה ללא פרסום בעתונות כנדרש | עקרון הבטלות היחסית | מתן היתר לשימוש חורג ללא הודעה לבעלים | שמיעת הצדדים לפני החלטות הוועדה המקומית | אין להקדים מאוחר למוקדם | הקלה או שינוי תכנית | סירוב לאשר הקלה כשאושרו הקלות במצבים דומים| היקף הבעלים והמחזיקים שיש למסור להם הודעות | טענות בדבר הפרת הוראות החוק לאחר אישור הקלה | 150. בוטל | 151. סטיה ניכרת | סטיה ניכרת | תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית) התשס''ב-2002 | פירוש "אופיה של הסביבה הקרובה" | אולם שמחות באזור מלאכה ותעשיה | נגריה בבית מגורים | נסיגה מגבול המגרש כאשר הבית הסמוך התקרב שלא כדין אל הגבול | שילוב הוראות התקנות בקשר למרווחים | עיגול כלפי מעלה בשבר עשרוני מעל לתוספת 20% | הקוים המאפיינים פיצול דירה לשתי דירות | היתר בניה בהעדר תכנית מפורטת | אין צורך להציג הצדקה תכנונית בבקשה לתוספת אחוזי בניה מכוח סעיף 9 | עקרון הבטלות היחסית במצבי סטיה ניכרת | עסק שאינו תואם במדויק את הוראות תכנית המיתאר | 152. ערר | עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים איננה יכולה להוות תחליף לערר | ערר על החלטה לתת היתר | הגשת ערר ע''י חברי ועדה מקומית | 153. סדרי הערר | אי עמידה של הוועדה בלוח הזמנים | תקנות התכנון והבניה (הגשת ערר על סירוב לתת היתר או דחיית התנגדות והדיון בו), התשכ''ו-1966 (בוטלו) | 154. בוטל | 155. זכויות לפי דינים אחרים | 156. הגבלות בקרקע חקלאית ובתחום הסביבה החופית | התוספת הראשונה לחוק (סעיף 156(א)) | תמ''א 35 – אישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים | 1. הועדה | שטחים פתוחים | הקמת תחנת דלק בשטח פתוח | 2. הרכב הועדה | 3. יושב ראש הועדה | 4. הנוהל | נוהל סדר עבודה ודיונים של הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים | 5. הכרזה על קרקע חקלאית | הכרזה על קרקע כקרקע חקלאית איננה מזכה בעליה בפיצויים | חוות דעת של ועדת מומחים | 6. הגבלת אישור תכנית | 7. הגבלות בשימוש בקרקע לא חקלאית | גידול בעלי חיים לכל מטרה מהווה שימוש חקלאי | בית אריזה למיון ביצים מהווה שימוש חקלאי | בית אריזה למיון ביצים מהווה שימוש חקלאי | היתר בניה על קרקע חקלאית ללא אישור ולקחש''פ | שימוש החורג מהכרזת ולק''ח איננו בגדר של שימוש חורג מתכנית | תחולת סעיף 7 בקרקעות שייעודן החקלאי שונה במסגרת תכנית לייעוד אחר | 8 .הגבלות על קביעת מפעלים | אישור או הסכמה של הוועדה | שימושים לא חקלאיים בקרקע חקלאית | השפעת ההכרזה על תכניות שקדמו לחוק | 9. תכנית הטעונה אישור הועדה | 10. בדיקת תכניות קיימות | 11. הגבלת השימוש בסמכויות הועדה | היקף סמכויות הועדה | 11א. תכנית לדרכים | 12. ועדת ערר | 13. סדרי הדין בועדת ערר | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת ערר לענין קרקע חקלאית), התשכ''ט-1968 | ועדת הערר היא בגדר של "מוסד תכנון" | הדיון בפני ועדת הערר | 14. דין המדינה | 15. שמירת דינים וסמכויות אחרות | 16. הוראות מעבר | התוספת השניה לחוק (סעיף 156(ב)) | 1. הגדרות | 2. הועדה לשמירת הסביבה החופית | 3. הרכב הועדה | 4. סייג לאישור תכנית, היתר לשימוש חורג והקלה | 5. סייג למתן היתרים | 6. תכנית הטעונה אישור הועדה | 7. סמכויות הועדה | 8. ערר | 9. סמכויות המועצה הארצית בערר | 10. שמירת דינים וסמכויות | 11. הוראת מעבר | 12. סייג לתחולה | בנייה בקו ה-100 מטר מחוף הים | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בפני ועדת הערר למימי חופין), התש''ל-1969 | סתירה בין תכנית למימי חופין לבין תכנית מיתאר מקומית | איסור קיומן של דירות מגורים בשטח המיועד למלונות | איסור גידור ובניה על שטח המיועד לכלל הציבור | 157. מועד להכרעה בבקשות | על הועדה המקומית להחליט במועד גם כשההחלטה היא שלילית | 157א. הגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון | תנאים להספקת חשמל ומים (טופס 4) | אי תחולת סעיף 157א על מכון לטיהור שפכים בערערה בנגב | אי תחולת הוראות סעיף 157א בשטח מאגר לכיש – קולחי לכיש עציון | ניתוק חשמל, מים וטלפון בבניה שלא ניתן לגביה טופס 4 | תקנות התכונן והבניה (אישורים למתן שירותי חשמל, מים וטלפון), התשמ''א-1981 | ניתוק תשתיות של בית מגורים בהעדר טופס 4 | תקנות התכנון והבניה (חיבור מבנה לתשתיות לפני השלמת תנאי ההיתר), התשנ''ב-1991 | חוק הספקת החשמל (הוראת שעה), התשנ''ו-1996 | 1. הגדרות | 2. אי תחולת סעיף 157א לחוק התכנון והבניה | 3. חיבור לרשת החשמל | 4. ערר על רשימה | א. הספקת חשמל | 6. דיווח לשר הפנים | 7. העתקי החלטת הממשלה ודו''ח הועדה הבינמשרדית | 8. תקנות | 9. שמירת דינים – הצורך בהיתר | 10. תחילה ותוקף | התניית ההספקה במתן היתר בניה לבנין | 158. בוטל | 158א. חובת התקנת מעליות וגנרטורים | התקנת מעלית כאשר יש מתנגד להתקנתה | תקנות התכנון והבניה (פטור מחובת התקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית) | בנין גבוה ובנין רב-קומות | 158א1. הצמדת מקומות חניה | תקנות התכנון והבניה (הצמדת מקומות חניה) התשנ''ו-1996 | 158א2. בתי שימוש המיועדים לנשים | 158א3. התניית היתר בהתקנת מקומות חנייה | פרק ה'1: סידורים מיוחדים לנכים בבניינים ציבוריים | 158ב. הגדרות | 158ב1. תחולת הפרק | תקנות התכנון והבניה (בנינים ציבוריים), התשמ''א-1981 | 158ג. סידורים מיוחדים לנכים בבנין ציבורי קיים | 158ד. ערעור | 158ה. ביטול רשיון עסק | 158ו. מתן היתר לבנין ציבורי | פרק ה'1א: נגישות לאנשים עם מוגבלות | 158ו1. נגישות מקום ציבורי חדש | 158ו2. שטח משותף בבנין מגורים חדש | 158ו3. אישור מורשה נגישות | 158ו4. תוקף היתר מוסד חינוך | הוראת מעבר לענין מורשה לנגישות מבנים | פרק ה'2: רישוי בדרך מקוצרת | 158ז. בקשה להיתר בדרך מקוצרת | 158ח. סמכות להתנות תנאים | 158 ט. ערר לגבי היתר בדרך מקוצרת | 158י. בוטל | 158יא. ביטול היתר | 158יב. רשימת אדריכלים, מהנדסים והנדסאים | כרך שני | פרק ה'3: רישוי באמצעות מורשה להיתר | 158יג-158לה | תקנות התכנון והבניה (פרטים נדרשים בתכנית להיתר על ידי מורשה להיתר), התשנ''ב-1992 | פרק ו': מיתקנים בטחוניים ומכשולי טיסה | 159. הגדרות | 160. סדרי הגשת בקשה להיתר ותוכן הבקשה | היתר בניה במיתקן בטחוני | הקלה או שימוש חורג במיתקן בטחוני | עיר הבה''דים | 161. התחשבות בהנחיות ארכיטקטוניות | 162. המנין החוקי | 163. עניני טיסה אזרחית | 164. קרקעות חקלאיות | 165. תחולת פרק ז' | 166. ועדת ערר | 167. דיון בערר בהרכב של שלושה | 168. היושב ראש | 169. בוטל | 170. סודיות הדיונים | 171. סדרי הדיון | 172. פטור | 173. תקנות | תקנות התכנון והבניה (הוראות מיוחדות בדבר היתר במיתקן בטחוני), התשכ''ז-1966 | תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדה למיתקנים בטחוניים), התשכ''ז-1966 | תקנות התכנון והבניה (הנוהל בועדת ערר למיתקנים בטחוניים, התשכ''ז-1966 | 174. מניעת מכשולי טיסה | 175. הוראת שינוי | תקנות התכנון והבניה (דרך הגשת התנגדות להוראת שינוי לועדה למיתקנים בטחוניים), התשנ''ב-1992 | 176. פיצויים | פיצויים לנפגע מפעולות למניעת מכשולי טיסה | 177. התנגדות לתכנית בשל מיתקן בטחוני | פרק ז': שימוש חורג | 178. תקופת מקסימום לחריגה | שימוש חורג בתכנית חדשה בפסיקה האמריקאית | 179. פרסום הרשימה ואישורה | 180. מבחנים לקביעת תקופת המקסימום לחריגה בבנינים | 181. התקופה המרבית לחריגה | התוצאה כאשר לא נקבעה תקופת מקסימום לחריגה | 182. אישור התקופה המרבית | 183. הפסקת החריגה בתום התקופה המרבית | 184. הפסקת החריגה לפני תום התקופה המרבית | 185. אי-ביצוע ההפסקה לפני המועד | 186. ביצוע על ידי הועדה המקומית | 187. שיכון חלוף | תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה) התשנ''ב-1992 | פרק ח': הפקעות | 188. מטרת ההפקעה | הרשות המפקיעה | ביטול הוראות בתכנית בדבר הפקעה בשל עיכוב במימוש ההפקעה | אפשרות בחירה בין הפקעה עפ''י הפקודה לבין הפקעה עפ''י החוק | תנאי יסוד להפקעה עפ''י חוק התכנון והבניה | דרך ההפקעה ודרך החלוקה החדשה | איסור תשלום כספי כתחליף להפקעה | הפרשת מקרקעין לצורכי ציבור במקום ויתור על הליכים פליליים | 189. סמכות הועדה המקומית | סמכויות הועדה המקומית בקשר להפקעה | שיקול הדעת כאשר המקרקעין נועדו בתכנית להפקעה | שמיעת בעל המקרקעין לפני אישור הועדה המחוזית להפקעה | תקיפת סבירות ההפקעה | זכות הבעלים לדרוש הפקעה בפועל | מקרקעין שהופקעו פעמיים – מועד ההפקעה | טענה שיש לבטל תכנית בדבר הפקעה מחמת שיהוי | חוקיות ההפקעה של מקרקעין שבבעלותה של רשות ציבורית | 190. ביצוע ההפקעה | הסעיף 190 (א)(1) והסעיף 197(א) לחוק | טענת "הגנת היתרה" בשלב ההפקעה בפועל | המיוחד שבהפקעה לפי חוק התכנון והבניה | הפקעה לצורך כריית מנהרה | הפקעת מקרקעין של המדינה | הבסיס לפיצויים – תכנית שקדמה לתכניות המייעדות להפקעה | הגדלת השטח המותר להפקעה ללא פיצויים | הפקעה לאחר הפקעות ללא תשלום פיצויים | האם יש להחיל את דיני ההפקעה בעסקת מכר ללא תמורה | 40% ללא תשלום פיצויים רק עפ''י חוק התכנון | מתי מותרת הפקעה ללא תשלום פיצויים | צמצום השטח המופקע במטרה להמנע מתשלום פיצויים | הקטנת הנזק בחישוב הפיצויים | הפחתת 40% ללא פיצוי כאשר המגרש כולו מופקע | החלה רטרואקטיבית של הלכת הולצמן | הפחתת 40% או 25% בשיקול דעתה של הועדה המקומית | הפחתת 40% או 25% כאשר לא היתה עליה בערך הקרקע | הגבלה של 40% לא פיצוי בפיצול מגרש | סמכותו של שר הפנים להורות לשלם פיצויים | תביעת פיצויים הן עפ''י חוק התכנון והבניה הן עפ''י פקודות הנזיקין | תשלום מיידי | אין פיצויים כאשר הבעלים ממשיך להחזיק בנכס וליהנות מפירותיו | "הקפאת" מקרקעין והשפעתה על הפיצויים בגין הפקעתם | הערכת הפיצויים כאשר הוקנו למקרקעין ערכים חדשים | הפרש זמן בין ההפקעה לבין השימוש | פיצוי נוסף בגין שיהוי במימוש מטרת ההפקעה | דרישה לבטל הפקעת חלק מן המקרקעין שהופקעו מחמת שיהוי | דרישת פיצויים לאחר שימוש בלתי חוקי במקרקעין | "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה" | תפיסת חזקה בחלק מהמקרקעין שמותר להפקיע ללא תשלום פיצויים | הכניסה למקרקעין עפ''י הס' 190(ב) ללא צו בימ''ש | הודעה בדבר כניסה למקרקעין שבאה באיחור |הצמדת פיצויים למדד המחירים לצרכן | הפקעה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה | הפקעה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה | הפקעה לאחר איחוד וחלוקה | 191. חילופי קרקע | 192. הסכם אינו היתר לחריגה | 193. דין רכוש שהופקע | תחולת תכניות על קרקעות שהוחלפו או הופקעו | 194. שיכון חלוף | דין דייר מוגן בדירה מופקעת | שאלת ההתחשבות במצב המשפחתי | העמדת שיכון חלוף בגין בית מגורים בלבד | אי העמדת שיכון חלוף | מספר אופציות הפקעה | 195. דין מקרקעין שנרכשו בתמורה | מתן אפשרות להחזרת המקרקעין | החלפת המטרה הציבורית במטרה ציבורית אחרת | שינוי הייעוד של המקרקעין | אי מימוש מטרת ההפקעה במשך זמן מרובה | הצעת מכירה של המקרקעין מהווה חזרה מההפקעה | שינוי היעוד עפ''י הסעיף 195(2) – צריך להיות שינוי מהותי | מועד למסירת ההודעה לפי הס' 195(2) | 196. שינוי ייעוד של רכוש מופקע ללא תשלום | שינוי ייעוד של מקרקעין, שהופקעו ללא פיצויים | הפקעה – תנאי לתשלום פיצויים | ההשפעה של תכנית שבהכנה, על תכנית קיימת המורה על הפקעה | אי ביצוע של המטרה שלשמה הופקעו המקרקעין | התחשבות בפעולות בניה בלתי חוקיות בקביעת פיצויים בגין הפקעה | "מכר ללא תמורה" | פרק ח'1: היטל השבחה | 196א. היטל השבחה | היטל השבחה | התוספת השלישית לחוק (סעיף 196א) | 1. פרשנות | השבחה | הענקת זכות במקרקעין ללא רישום האם היא מהווה מימוש זכויות? | האם תוכנית איחד וחלוקה מהווה "העברה על פי דין"? | האם מכירת מקרקעין על ידי מנהל עיזבון מהווה "העברה על פי דין"? | מועד המימוש בחתימה על הסכם עם תנאי מתלה | 2. חבות בהיטל השבחה | " תכנית מפורטת" – לרבות תכנית מתאר ארצית מפורטת | לא ניתן לחייב בהיטל בגין תשריט חלוקה או תשריט לאיתור חלקות | החבות בהיטל השבחה| היטל השבחה בגין שימוש חורג מהיתר | תכנית שמימושה מוגבל בזמן | החזר ההיטל כאשר התכנית המשביחה בוטלה | טענה כי לא מדובר בזכות בעלות או חכירה במקרקעין אלא בהסדר חוזי | הגדרת בעל נכס | בר-רשות | הטלת תשלום היטל השבחה על נאמן | חיובו של בעל רשות בהיטל השבחה | "בין בדרך אחרת" – פירוש המונח | היטל השבחה בגין שימוש חורג שלא הותר | זכאותו של חוכר לדורות לשיפוי | מועד החבות בהיטל השבחה | 3. שיעור ההיטל | 4. שומת ההשבחה | "מצב קודם" – התחשבות בהיתר להקלה שפקע | ההשבחה במועד הקובע | בתוספת נקבעו ארבע אנסטנציות להחלטה בדבר שומת ההשבחה | חישוב ההיטל במימוש לאחר מספר תכניות בזו אחר זו | שומת השבחה כאשר תכנית חדשה כוללת גם ייעוד של הפקעה | שווי מצב קודם | מקומה של תמ''א 31 בחישוב ההיטל | 5. לוח שומה | 6. הצגת הלוח והודעת שומה | תקנות התכנון והבניה (הודעות על חבות בהיטל השבחה ותחליף מסירה), התשמ''א-1981 | 7. מועד תשלום ההיטל | 8. ערובות להבטחת תשלום | תקנת התכנון והבניה (ערובות להבטחת תשלום היטל השבחה ודחיית תשלומים), התשמ''א-1981 | 9. הצמדה | "מצב קודם'' – במקרה שנתנו זכויות לפי סעיף 97א לחוק | 10. הבטחת אכיפה של תשלום ההיטל , תקנות התכנון והבניה (תעודה בדבר תשלום היטל), התשמ''א-1981 | חברה בפירוק וכונס נכסים | חברה בפירוק וכונס נכסים | חברה בפירוק – מי חייב בהיטל | 11. שותפים במקרקעין | 12. חלוקת ההיטל | 12א. בוטל | 13. ייעוד ההיטל | 13א. שיעור החיוב בהיטל | 14. שמאי מכריע. ערר וערעור | שומת הוועדה המקומית | תקנות התכנון והבנייה (סדרי דין בוועדות ערר בעררים לפי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק), התשע''א-2010 | ועדת ערר או שמאי מכריע | אופיו של הדיון בפני השמאי המכריע הוא מעין שיפוטי | זכות עיון במסמכים בדיון אצל השמאי המכריע | השיקולים למתן רשות לערער | הכללת מס ערך מוסף בהיטל השבחה | תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בערעור על שומת השבחה), התשמ''א-1981 | זכות הערעור – על החיוב בהיטל בנפרד ועל הכרעת השמאי בנפרד | שומה גבוהה ששם השמאי המכריע | סמכות בית המשפט עפ''י הס' 14 (ג) הן לגבי עצם הסמכות והן לגבי שיעור ההיטל | תביעה מאוחרת, לאחר המועדים לשומה אחרת ולערעור | 14א. מסירת מידע | תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעין), התשמ''ה-1985 | תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), התשס''ט-2009 | 15. הצמדה | 16. הפחתת תשלומי פיגורים | 17. החזר היטל | החזר היטל ששולם בגין התרת הקלה | דרך החישוב של הפרשי הצמדה לגבי החזרים | 18. גביה | 19. פטור מהיטל | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה)(הוראת שעה), התשס''ז-2007 | תקופת תחולתו של הפטור | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה)(הוראת שעה), התשס''ח-2007 | תביעה מאוחרת, לאחר המועדים לשומה אחרת ולערעור | 14א. מסירת מידע | תקנות התכנון והבניה (מסירת מידע לשמאי מקרקעים), התשמ''ה-1985 | תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ), התשס''ט-2009 | 15. הצמדה | 16. הפחתת תשלומי פיגורים | 17. החזר היטל | החזר היטל ששולם בגין התרת הקלה | דרך החישוב של הפרשי הצמדה לגבי החזרים | 18. גביה | 19. פטור מהיטל | צו התכנות והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשס''ז-2007 | תקופת תחולתו של הפטור | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 3), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 4), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 5), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 6), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 7), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה) (מס' 8), התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה) (הוראת שעה), התשס''ח-2007 | התשע''א-2010 | האם הפטור כולל גם מקרים של בניה על קרקע בתולה | פטור מהיטל – לדירה אחת בלבד | צריכה להתקיים זהות בין החייב בהיטל לבין המחזיק במקרקעין המושבחים | "משך זמן שאינו פחות מארבע שנים" – האם ארבע שנים אלו צריכות להיות מגמר הבניה או כעבור זמן? | 16. הוראות מעבר לסעיף 15 | 107. מתוך חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל התשס''ג-2003 | "או קרובו" – קרובו או קרוביו? | תקנות התכנון והבניה (תשלום היטל השבחה על הקלה בדירת מגורים), התשמ''א-1981 | 20. הארכת מועדים | 21. הסכם מיוחד לגבי מקרקעי ישראל | מקרקעין שבניהול מינהל מקרקעי ישראל | קיזוז היטל השבחה בשווים של שירותים שיתן החייב | הוראות מעבר | תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל) | תקנות התכנון והבניה (פטור מהיטל השבחה לעידוד חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה), התשס''ט-2008 | האם הרשות רשאי לחתום על הסכמים החורגים מההסדרים החוקיים של החיוב בהיטל השבחה או היטלי פיתוח? | דיני ההתיישנות ודיני היטל ההשבחה | פרק ט': פיצויים | 197. תביעת פיצויים | רק פגיעה ע''י תכנית היא המזכה בפיצויים | תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת שבאה אחרי הכרזת ולק''ח | תכנית מיתאר מקומית פוגעת, שקדמו לה תכניות מיתאר ארצית ומחוזית פוגעות | נזקי רעש, רעידות אדמה וזיהום אויר בתביעת פיצויים | נזקים כתוצאה ממטרדים בתקופת הבנייה אינם ברי פיצוי לפי סעיף 197 | תביעת פיצויים ע''י הרשות המקומית | תביעה לפי סעיף 197 כאשר שונה מרחב התכנון | ראשי נזק בתביעת פיצויים | תקנות התכנון והבניה (הגשת תביעה לפיצויים והדיון בה), התשל''א-1971 | מספר תובעים – צירוף הערכה אחת בלבד | פגיעה על ידי תמ''א 31 | פגיעה על ידי הכרזה לפי פקודת הדרכים | הגדרת "פגיעה במקרקעין" לצורך הסעיף 197 | תכנית מאוחרת הפוגעת בתכנית קונקרטית לאחר תכניות קודמות שפגיעתן תיאורטית | פיצויים בגין פגיעה מיוחדת במקרקעין מסויימים | זכותו של דייר מוגן לפיצויים | תביעת פיצויים בשל הקפאה זמנית של הבניה | הכללת דמי איזון בחישוב הפיצויים | הזכות לפיצויים כאשר הבעלים לא הגישו התנגדות לתכנית פוגעת | תכנית פוגעת ותכנית משביחה בעקבותיה | תכנית משביחה ותכנית פוגעת בעקבותיה | פיצויים בגין שינוי ייעוד שטח שנועד להפקעה | פיצויים כאשר ההפקעה היתה בסמיכות לשינוי הייעוד | אין לנכות 40% בשלב הפיצוי | פגיעה במקרקעין ע''י תכנית והפקעת המקרקעין שבאו סמוכים זה לזה | פיצויים על הפסקת שימוש חורג | זכות לפיצויים לפי סעיף 197, גם כאשר אין המקרקעין כלולים בתכנית | "או גובלים עמו" – פרשנות דווקנית או פרשנות גמישה | "תכנון זוחל" | תביעת פיצויים בגין פגיעה אקולוגית ובטחונית בתקופת בניה | בקשה לאשר תביעה לפיצויים כתובענה ייצוגית | הארכת התקופה לתביעה לגבי תכניות עפ''י פק' בנין ערים | האם בר רשות הוא בעל זכות במקרקעין? | תביעת פיצויים על ידי בעל זכות חכירה מהמינהל | תביעת פיצויים על ידי בעל זכות חכירה מהמינהל | תביעת פיצויים עפ''י הס' 197 כאשר הזכות הקניינית אינה ברורה | המועד להגשת תביעה לפיצויים כאשר תכנית "מקפיאה" מתן היתר בניה | שיקולי שר הפנים אם להענות לבקשה להארכת התקופה לתביעת פיצויים | התיישנות תביעה על פי הסעיף 197 לחוק | דחיית אישור תכנית כדי לדחות תשלום פיצויים | מתן הודעה לבעלים בדבר פרסום תכנית פוגעת | מניעת שימוש סביר במקרקעין מחייבת דאגה לתשלום פיצויים | תכנית צפוייה והשפעתה על חישוב הפיצויים | הערכת שיעור פגיעה בערכי מקרקעין על בסיס תסקיר השפעה על הסביבה | פיצויים לאור צפייה לשינוי ייעוד במקרקעין | שיטות שומה | הסדר בדבר שיפוי מצד היזם | תביעת פיצויים בגין פגיעה ע''י תכנית מיתאר ארצית | פיצויים בדרך של ניוד זכויות בניה | חיוב מע''מ על פיצויים עפ''י הס' 197 לחוק | פגיעה בשלב התכנוני להבדיל מפגיעה בשלב ההפקעה – השלכה על חבות במע''מ בגין פיצוי לפי סעיף 197 | דרישת פיצויים שהגיש מי שבעבורו נעשתה ההפקעה | המחאת זכות תביעה לפי הסעיף 197 | איך להימנע מאישורה של תכנית פוגעת, התקופה – תביעה עפ''י הסעיף 197 | 198. תביעה לפיצויים | קביעת משך הזמן לדיון – הוראה מנחה ולא הוראה מצווה | דברי הסבר להצעת החוק בדבר שמאי מכריע | הזכות לדרוש מינויו של שמאי מכריע | העברת דיון לשמאי מייעץ על ידי ועדת ערר | שמיעת צדדים שלישיים בלא נוכחותם של בעלי הדין | התערבותה של ועדת הערר בהחלטתו של שמאי מכריע | שמאי מכריע לא חייב לקבל את הסכמות הצדדים | העברת דיון לשמאי מכריע על ידי ועדת ערר | התערבותו של בית המשפט בהחלטתו של שמאי מכריע | התערבותו של בית המשפט בהחלטתו של שמאי מכריע | התערבות בשיקול דעתו של שמאי מכריע | הארכת המועד להגשת ערר | ערעור או עתירה מינהלית | תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בועדות ערר בעררים לפי סעיף 198 לחוק), התשנ''ח-1997 | התייצבות השמאי המכריע לדיון בפני ועדות הערר | תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי ס' 198 לחוק) (הוראת שעה) התשס''ז-2007 | תקנות התכנון והבניה (פטור מאגרה להגשת עררים לוועדת ערר לפי ס' 198 לחוק), התשס''ז-2007 | הודעה למי שעלול להיפגע מהתביעה | חוקיותו של כתב שיפוי | כתב שיפוי מול ההוראות שבסעיף 200 לחוק | ההסדרים החדשים בתביעת פיצויים | תוצאותיו של איחוד לפעול לפי הס' 198 | התערבות בית המשפט בהערכת השמאי | התחשבות בבניה בלתי חוקית קיימת או בשימוש בפועל ללא היתר בקביעת פגיעה | היטלי פיתוח אינם חלק משווי המקרקעין | תביעת פיצויים כשהתובע אינו בא בידיים נקיות | סמכות ועדת הערר לפסוק הוצאות הדיון בפניה בתביעה לפיצויים | 199. בוטל | מינוי שמאי במומחה מטעם בית המשפט | 200. פטור מתשלום פיצויים | "תחום הסביר" ו-"מן הצדק" – פרשנות מרחיבה או מצמצמת | אין מקום להפחתה מסכום הפיצויים כשמדובר בדייר מוגן | פיצויים "מן הצדק" למרות שהפגיעה "אינה עוברת את תחום הסביר" | נטלי הראיה | חלוקת הפיצויים – פסיקתם בנושא אחד ומניעת פסיקתם בנושא אחר | תביעת פיצויים על ידי נפגעים ממקרקעין סמוכים | 201. אין פיצויים למעשים שאחרי הפקדת תכנית | 202. פיצויים על הפסקת חריגה | 202א. פיצויים בשל תכנית הכוללת ייעוד מקרקעין למיתקן גז | חוק משק הגז הטבעי: 28. פיצויים בשל תכנית | 202ב. כתב שיפוי בתנאי למתן היתר להקמת מיתקן שידור לתקשורת בשיטה התאית | פרק ט'1: רשימת שמאים מכריעים | 202ג. רשימת שמאים מכריעים | 202ד. הוועדה המייעצת | 202ה. כשירות לכהונה כשמאי מכריע | 202ו. פעולות לשם מניעת ניגוד עניינים | איזור ניגוד עניינים | 202ח. ייחוד פעולת שמאי מכריע | 202ט. מחיקה או התליה מרשימת השמאים המכריעים| 202י. העברת הטיפול לשמאי מכריע אחר | 202יא. עונשין | 202יב. החלת הוראות על שמאי מכריע | 202יג. תקנות לענין שמאי מכריע | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע או שמאי מייעץ), התשס''ט-2008 | תקנות התכנון והבניה (שכרו של שמאי מכריע ושמאי מייעץ) (הוראת שעה), התשס''ט-2009 | על השמאי המכריע להביא בחשבון תכנית עתידית לייעוד הקרקע לבניה למגורים | פרק י': עבירות ועונשין | 203. הגדרות | בית משפט שלום או בית משפט לעניינים מקומיים | סמכויותיו של בית משפט לעניינים מקומיים לגבי תשלום שאיננו "קנס" | 204. עונשין | האם להגיש תביעה על כל עבירה על החוק | פיקוח על הבניה – שיקולים פוליטיים | בניה בלתי חוקית בממדים נרחבים | סעיף העונשין העיקרי | בניה ללא היתר במקום שאין תכנית בתוקף חלה עליו | עבירות על חוק התכנון והבניה – עבירות אבסולוטיות? | העבירה נקבעת לפי מצב הבניינים בעת שהוקמו | התנאים לשכלול האחריות הפלילית | בניה עפ''י היתר שניתן שלא כדין | הגנת "כח ההסתמכות" בעבירות בניה | שימוש חורג שלא הותר לפי פרק ז' לחוק | תכנית שקדמה לשימוש ושימוש שקדם לתכנית | עבירת שימוש חורג – עבירה מתמשכת | טענת שיהוי בעבירה מתמשכת | הגשת תביעה על בניה של מה בכך | מבנה על גלגלים קטנים | תוספת למבנה שאיננה מחוברת אליו | הכנות לבניה עדיין אינן בגדר בניה | בניה ללא היתר המחליפה בניה קודמת ללא היתר | הטלת עונש מאסר לריצוי בפועל | בניה לפי היתר | שניתן שלא כדין אך בתום לב | הרשעה בגין מעשה אחד עפ''י ס' 204(א) ועפ''י הס' 204(ב) | הרשעה בגין מעשה שלא נזכר כלל בכתב האישום | מעשה שהיה בניגוד להוראות החוק בעבר | תכליות של הענישה בתחום התכנון והבניה | 205. אמצעים נוספים | אמצעים נוספים על ענישה על עבירות על החוק | צווים בדבר אמצעים נוספים הם בגדר צווי רשות | שיקולים העשויים להדריך שופט בשיקוליו אם לתת צו הריסה | התחשבות בנתוניו האישיים של הנאשם בקביעת העונש | הרשעה על עבירת בנייה והיתר לאחר מכן | צו הריסה אינו בבחינת עונש | צו הריסה שניתן לצד שלישי שרכש את הנכס | צו הריסה "שותק", שאיננו מפרט מי חייב לבצעו | 206. צו בית המשפט – חובה | מצבים שבהם צו הריסה הוא חובה | בניה ללא היתר כשמותר היה לבנות כפי שנבנה | ניהול עסק ברשיון במבנה הבלתי חוקי | יציקת גג ללא היתר מעל קירות שנבנו בהיתר | החלפת חלקי מבנה ישנים בחדשים | פגיעה באינטרס חיוני של הציבור | אפשר להראות "טעם משכנע" בכל דרך שהיא | בית המשפט צריך לציין הנסיבות ל"טעם משכנע" | טיפול במחלקת הרווחה – "טעם משכנע" | 207. מועד לביצוע הצו | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשה לפי ס' 207 לחוק), התשס''ט-2008 | קביעת המועד איננה עוד חד פעמית | עיכוב הביצוע של צו הריסה | 207א. ביצוע צו | התפתחות לגבי צווי הריסה שהוטלו על ועדות מקומיות | 207ב. מעצר הנשפט עד ביצוע הצו| עתיקה לבג'צ לאכיפת צווי הריסה | הטלת ביצוע טו הריסה על הועדה המקומית-האשמת הבונה באי הריסה | תקנות התכנון והבניה (סדרי הדין בהליכים למתן צווים עפ''י המבקש בלבד), התשמ''ג-1982 | 207ג. שמירת דינים | 208. האחראי לעבודה ולשימוש הטעונים היתר | את מי ניתן להאשים בעבירה עפ''י הס' 204 לחוק? | אחריותו של האדריכל | אחריותו של המהנדס | שותפות שעברה עבירה | שותף במקרקעין כשהעבירה בוצעה ע''י שותף אחר | נטל הראיה | אחריות אבסולוטית | אי ידיעת החוק כהגנה | 209. אחריות פלילית של בעל המקרקעין או של המחזיק | 209א. עבירה לפי פרק ה'1 | 210. אי קיום צו בית המשפט | האם צו הריסה מתיישן? | אי קיום צו בית המשפט – נסיבות מקילות | האם הגשת כתב אישום עפ''י הס' 210 קוטעת את מירוץ התמשכותה של העבירה | 211. סמכויות מוסד תכנון | אכיפה בררנית | אטימה ולא הריסה כשמדובר בבית כנסת | 212. הריסה ללא הרשעה | מתן צו הריסה ללא הרשעה | התנאי כי נעברה עבירה כתנאי יסודי | טענת הגנה מן הצדק בהליכים לפי סעיף 212 | שיקולי בית המשפט במתן הצו | אין בצו לא זיכוי ולא הרשעה | צו הריסה לאחר מתן חנינה | שתי דרכים להפעלת הס' 212(5) | פירוש המונח "איננו בר עונשין" | ליקוי בזריזות יתרה במתן הצו | הריסת מבנים שהוקמו ללא היתר על פי הסעיף 212 | פיצויים בגין הריסה ללא הרשעה | אי קיומו של הצו | צו הריסה לאחר שימוש במבנה למגורים במשך עשרות שנים | 213. ביצוע על ידי הועדה המקומית | ביצוע צו הריסה ע''י הועדה המקומית | 214. הודעה כוזבת | 215. ביטול עקב הודעה כוזבת | 216. ביטול עקב מתן פרטים בלתי נכונים | מסירת מלוא הפרטים על הבניה הקיימת | ביטול רק בהתקיים התנאים שבחוק | 217. מניעת מילוי תפקיד | 218. חיוב בתשלום אגרה | חיוב בתשלום אגרה ובתשלום של כפל אגרה | תשלומי אגרה וכפל אגרה אינם בגדר קנסות | תנאי לתשלום כפל אגרה | התעריף לתשלום אגרה וכפל אגרה | התעריף לתשלום אגרה וכפל אגרה | חיוב מספר נאשמים בכפל אגרה | 219. קנס או תביעה לגביית רווחים מבנים בלתי חוקית | תביעה עפ''י הסעיף – עונשית או אזרחית | התיקון לסעיף משנת תשל''ח | הוועדה המקומית והיוה''מ לממשלה כשותפים לתביעה | התביעה מוגבלת למבנה נשוא התביעה הפלילית | הסעיף 219 והסעיף 63 לחוק הענושין | הסעיף 219 (ה) והסעיף 223 | קנס של כפל שווי הוא הקנס המקסימלי | תשלום כופר | קביעת השווי | 220. דיור חלוף | 221. רישום בפנקסי מקרקעין| 222. גביית הקנס הנוסף | 223. תשלום קנסות | 224. הפסקת ביניים מנהלית | תקנות התכנון והבניה (המצאת צווים לפי ס' 224 ו-231 לחוק), התשמ''ה-1985 | המצאת הצו | 225. הפסקת בניה על ידי קצין משטרה והג''א | 225א. מסירת צו הפסקה לבעל מקרקעין | 226. בקשת אישור צו הפסקה מינהלי | 227. אישור צו הפסקה מינהלי | 228. סירוב לאשר צו הפסקה מינהלי | 229. ערעור בעניני צו הפסקה מינהלי | 230. תוכן צו הפסקה מינהלי | 231. הריסת תופסת הבניה אחרי צו הפסקה מינהלי | 232. ביצוע הריסה מינהלית | 233. הריסה אינה פוטרת מאחריות פלילית | 234. שמירת סמכויות | 235. תקפו של צו הפסקה מינהלי | 236. בקשת ביטול צו הפסקה מינהלי | 237. אי קיום צו הפסקה מינהלי| 238. נזיקין | 238א. צו הריסה מינהלי | מירווח שיקול הדעת של יו''ר הועדה המקומית | הצורך בחוות דעת עצמאית של המהנדס | התנאי בדבר אי איכלוס | התייעצות מהי? | פירוט צו ההריסה המינהלי | צו הריסה מינהלי ופסק דין הצהרתי | מניעת עובדה מוגמרת | טענות מעבר לשתי הטענות המנויות בס' 238א(ח) לחוק | צו הריסה מינהלי שנפגם בפגם חמור | החלטת בית משפט מחוזי בערעור | אבחנה בין התליה לבין עיכוב ביצוע | פירוש "יום הגשת התצהיר" | פירוש "יום מתן ההחלטה" | צו הריסה מינהלי אינו אקט חד-פעמי | צו הריסה מינהלי על תוספת בניה , טענה שצו הריסה מינהלי נוגד את חופש ההפגנה | חוקיותו של צו הריסה מינהלי המורה על החזרת המצב לקדמותו | האיזון בין זכות הקניין לבין איסור בניה בלתי חוקית | דוקטרינת הבטלות היחסית בנושאי צווי הריסה מינהליים| הריסת גדר אבן של העותרים מכוח צו הריסה מינהלי שניתן לשכנים | 239. צו הפסקה שיפוטי | תקנות התכנון והבניה (המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק), התשל''ח-1978 | הוראת בית משפט להמנע מטיפול בבקשה להיתר | צו הפסקה שיפוטי שניתן במעמד המבקש בלבד | בשיקולים למתן הצו אין להתחשב בנזק שייגרם לבונה | 240. אי קיום צו הפסקה שיפוטי | פיצול תביעות פליליות בין בתי משפט שונים | 241. הריסה על אי קיום צו ביניים | 242. ביצוע צו הריסה שיפוטי | צו הריסה שיוטי | התחשבות במצוקת הפרט | הישיבה במבנה שנבנה ללא היתר | צו הריסה שיפוטי – בסמכותו של בית משפט השלום או בית המשפט המחוזי | 243. צו הריסה שיפוטי – מתי | 244. דיון בצו הריסה שיפוטי | 245. גביית הוצאות | 246. צו זמני למניעת פעולות | מהותו של הצו | אין ההוראות שבסעיף 246 מותנות בקיום ההוראות שבסעיף 28 לחוק | היקפו של צו לפי סעיף 246 | 247. כפיית צו מניעת פעולות | 248. שמירת סמכויות | 249. אי קיום צו מניעת פעולות| 250. ערעור על צווים | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בערעור), התשל''ז-1976 | ערעור אינו בגדר של הליך פלילי | ערעור של הרוכש בתום לב זכויות | ערעור על צו ולא על החלטה בדבר מועד לביצוע צו | 251. זכות הערעור שמורה | 252. היתר שהושג בטענות שווא | 253. אחריות של תאגיד | 254. זכות מעצר | 255. בזיון בית המשפט | הפסקת המירוץ של תקופת ההתיישנות | שימוש שלא כדין – עבירה מתמשכת שאינה מתיישנת | הדרכים הרצויות ללחימה בבניה הבלתי חוקית | עבירות בניה ודיני החוזים| פרק י'1: עתירות בעניני תכנון ובניה (בוטל) | פרק י'2: החלת הוראות חוק זה על מפעלי ים המלח בע''מ | 255ז. הגדרות | 255ח. סייג להחלת הוראות | 255ט. סמכות מוסד תכנון לענין ים המלח והקרקעות החכורות | 255י. מיזמים תיירותיים בשטח ים המלח | 255יא. סמכות מוסד תכנון לענין הקרקעות השמורות | 255יב. אי תחולת פרקים ח1 ו-ט | 255יג. הוראות לענין קבלת היתר | בניה בתחום זכיון ים המלח | חוק זכיון ים המלח (הוראות שעה לעבודות מסויימות), התשנ''ד-1994 | 1. הגדרות ופרשנות | 2. הועדה | 3. ועדת ערר | 4. הוראות כלליות | 5. ביצוע עבודות | 6. מסירת מידע על העבודות | 7. דרישות הועדה | 8. ערר | 9. צו ביניים לאי-ביצוע עבודה | 10. עונשין | 11. סוללות הגנה | 12. עבודות בקרקעות השמורות | 13.קרן שיקום | 14. חוק מסדיר | 15. תשריר | 16. אגרות | 17. ביצוע ותקנות | תוספת | תקנות זכיון ים המלח (הוראות שעה לעבודות מסויימות) (אגרה למימון הוצאות הועדה), התשנ''ו-1996 | פרק י"א: שונות | 256. בוררות | בוררות | 256א. אגרה השנויה במחלוקת | 257. כניסה למקרקעין | 257א. מינוי מפקחים | 258. ייצוג ועדה מקומית לפני בית המשפט | הוועדה המקומית כמאשימה עצמאית | ייצוג הוועדה המקומית ע''י משפטן שהוא עובד ציבור | 259. תחולה על המדינה בדרך כלל | 260. עדיפות בדיון בבקשות המדינה | 261. כבישים ודרכים | חסימת דרך | תקנות בדבר בקשה להרשאה להקמת מבנה דרך | העבודות לסלילת כביש מס' 6 | 262. ביטול ושינוי תחומי מרחב תכנון ומחוז | 263. עסקאות ועובדים בועדה מקומית לפי סעיף 19 | החלת חוק הרשויות המקומיות (משמעת) על עובדי ועדות מרחביות | 264. סמכויות הממשלה | 265. ביצוע ותקנות | תקנות על פי חוק התכנון והבניה | אי חוקיותן של הנחיות בדבר שילוב אלמנטים אומנותיים | תקנות התכנון והבניה (תדירות דיוני מוסד תכנון), התשס''ג-2003 | תקנות התכנון והבניה (בניה קלה – הוראת שעה) התשנ''א-1991 | צו התקנים (בתים מבניה קלה – פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים) התשנ''ב-1991 | 256א. הצמדת תשלומים מסוימים | 266. פטור באזורים כפריים | תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במבנה מגורים זמניים באזורים כפריים)(ביטול), התשנ''ו-1996 | תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה להצבת מבנים באזורים כפריים לתושבים שבהם נשרף בשריפה באזור הכרמל, ותנאיו) (הוראת שעה), התשע''א-2010 | תקנות התכנון והבניה (פטור מהיתר לעבודה או שימוש במיתקני בזק באזורים כפריים), התשנ''ה-1995 | 266א. פטור צלחת קליטה לשידורי טלויזיה באמצעות לוויין | 2662ב. קובלנה | 266ב. פטור למכונה לאיסוף מכלי משקה | 266ג. פטור למיתקן גישה אלחוטית | 266ד. אגרה מופחתת – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה | תקנות בדבר פטור מהיתר בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון (הוראת שעה), התשס''ה-2005 | 267. בניה לפי מפרטים | תקנות התכנון והבניה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל ארעי) (הוראת שעה), התשנ''א-1991 | אפשרות להתקין תקנות בדבר בניה ללא מיפרטים | 268. תקנות סדרי דין | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בבקשות לעניין צו הריסה מנהלי), התש''ע-2010 | תוספת ראשונה | תוספת שניה | 269. אצילת סמכויות | אצילת סמכותו של שר הפנים לאשר תכניות האם היא פעולה בת פועל תחוקתי? | פרק י''ב: ביטולים והוראות מעבר | 269א. הגדרות | 270. ביטול | 271. שטח תכנון במרחב תכנון | 272. עניינים תלויים ועומדים | 273. אישור תקנות ותכניות קיימות | 274. אישרור | 275. המשך בהליכים | 276. ביטול ושינוי תחומי מחוז ושטחי תכונן עיר לפני תחילת החוק | 277. הפסקת שימוש חורג | שינוי בבעלות ללא שינוי בהחזקה | תכנית חדשה מפסיקה הגנת הסעיף 277 | שאלת רציפות הוראות פק' בנין ערים וחוק התכנון והבניה | הרציפות חלה למרות שינויים מסויימים בלשון | 277א. התנגדות לתכנית ממלכתית | 277ב. זכות עיון | 277 ג. סמכויות השרים | 277ד. עריכה מחדש של תכנית ממלכתית | 277ה. אישור התכנית | 277ו. פטור מהיתר | תכניות ממלכתיות | שימוש חורג מתכנית לרישום שיכונים ציבוריים (תרש''צ) | 277ז. דרכים | דרכים שפק' הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) הוחלה עליהן | הסטת דרך ראשית | 278. פרשנות | חוק התכנון והבניה ופקודת הפרשנות | 279. תחילה | 280. פרסום | התוספות לחוק התכנון והבניה | חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 43), התשנ''ה-1995 | 144. הוראת מעבר | 145. מועד פרסום החוק | חוק התכנון והבניה (הוראת שעה), התשס''א-2001 | 1. הגדרות | 2. פרשנות | 3. הוראת שעה | 4. ביצוע ותקנות | הוראות מעבר לתיקון (76) לחוק | חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש''ן-1990 | חוק הליכי תכנון ובניה (הוראת שעה), התש''ן-1990 | תקנות שעת חירום (תכניות חירום לבניית יחידות דיור), התש''ן-1990 | ביטול תקנות שעת חירום ע''י בג''צ | חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע''א-2011 | חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה), התשע''א-2011 | 1. מטרת החוק | 2. הגדרות ופרשנות | 3. תכנית לדיור לאומי | 4. ועדת המשנה לדיור לאומי של המועצה הארצית | 5. סמכויות ועדת המשנה לדיור לאומי | 6. ועדה לדיור לאומי | 7. ממלאי תפקידים בוועדה לדיור לאומי| 8. תפקידי הוועדה לדיור לאומי וסמכויותיה | 9. הגשת תכנית לדיור לאומי לוועדה | 10. בדיקה מוקדמת של תכניות לדיור לאומי | 11. הגשת חוות דעת של היועצים המקצועיים של הוועדה | 12. הגשת חוות דעת של מתכנן המחוז | 13. דיון על הפקדת תכנית לדיור לאומי | 14. תנאים להפקדת תכנית לדיור לאומי| 15. מילוי תנאים להפקדת תכנית לדיור לאומי | 16. ביטול החלטה על הפקדה | 17. פרסום הודעה על הפקדה | 18. משלוח הודעה על הפקדה | 19. העמדת מסמכי תכנית לדיור לאומי לעיון הציבור | 20. הגשת התנגדות| 21. שמיעת התנגדות והחלטת הוועדה | 22. תנאים לאישור תכנית לדיור לאומי | 23. ביטול החלטה לאשר תכנית לדיור לאומי | 24. פרסום הודעה על אישור תכינת לדיור לאומי | 25. תחילתה של תכנית לדיור לאומי| 26. פרסום הודעה על דחיית תכנית לדיור לאומי | 27. המועד לתחילת ביצוע תכנית לדיור לאומי והשלכות אי-ביצועה במועד | 28. תוצאת ביטול, התליה או שינוי של תכנית לדיור לאומי | 29. תשריט לצורכי רישום | 30. פרסום החלטות הוועדה ומסמכים שהוגשו לה | 31. החלטה בבקשה להיתר לפי תכנית לדיור לאומי | 32. הגשת ערר וסמכויות ועדת הערר | 33. ביצוע ותקנות ודיווח לכנסת | 34. תחולת הוראות חוק התכנון | 35. הוראת שעה | 36. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים מספר 63 | תוספת | חוק פינוי ובינוי (פיצויים), התשס''ו-2006 | 1. הגדרות | 2. אחריות בנזיקין בשל סירוב בלתי סביר לביצוע עסקת פינוי ובינוי | 2א. שמאי פינוי ובינוי | 2ב. רשימת השמאים | 3. הקטנת שיעור הפיצויים | 4. בעלות על יותר מדירה אחת | 5. תחולת פקודת הנזיקין | 6. חובות גילוי ושקיפות | 7. ביצוע ותקנות | דחיית צו הריסה בשל עיכוב בפעולות בקשר לצו פינוי בינוי | תקנות פינוי ובינוי (פיצויים) (מינוי שמאי פינוי ובינוי וסדרי דין בבקשות שיוגשו לשמאי פינוי ובינוי), התשע''ב-2012 | תוספת (תקנה 2(א)) | חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס''ח-2008 | תמ''א 38 וחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה | דברי הסבר | פרשנות תמ''א 38 | סעיף 10.1 לתמ''א 38 | שיקול דעת הוועדה המקומית בדבר זכויות בניה מכוח התמ''א | סעיף 14א לתמ''א | 1. הגדרות | 2. ביצוע עבודה ברכוש משותף על פי תכנית החיזוק | 3. עבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף | 4. עבודה שמטרתה הרחבת דירה | 5. עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה | 5א. הריסת בנין קיים והקמתו מחדש | 6. הגשת תביעה למפקח | אין להגביל את מספר הדירות שבסמכות המפקח לאשר | 6א. חוות דעת שמאי מקרקעין | 7. אופן מתן הסכמה לביצוע עבודה ברכוש משותף | 8. נשיאה בהוצאות עבודה | 9. חובת חיזוק הבית המשותף | 10. נשיאה בהוצאות חיזוק | 11. בית מורכב | 12. החלת הוראות החוק על בתים שאינם רשומים כבתים משותפים | 13. ביצוע ותקנות | 14. תיקון חוק מקרקעין מס' 29 | חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש''ס-2000 | 1. מטרה | 2. הגדרות | 3. בית משפט לענינים מינהליים | 4. הרכב | 5. סמכות בית המשפט | 6. העברת דיון בעתירה מינהלית | 7. שינוי התוספות | 8. עילות, סמכויות וסעדים | 9. צו ביניים | 10. רשם | 11. ערעור | 12. בקשת רשות ערעור | 13. ביצוע ותקנות | 14. תחולת חוק בתי המשפט | תוספת ראשונה | תוספת שניה, תוספת שלישית | תחום סמכותו של בית המשפט לעניינים מינהליים | זכות העמידה רק לאחר מיצוי זכות ערר | עילות סף | טענת שיהוי | עתירה לבג''צ בגין עבודות ללא היתר | תקנות התכנון והבניה (סדרי דין בעתירות לבית משפט לענינים מינהליים), (התקנות בוטלו) | תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין) | דחיית עתירה מחמת שיהוי | אינטרס ציבורי גובר על טענת שיהוי | צריך שהשיהוי יהיה חורג מגדר הסביר | מתן ערובה לתשלום הוצאות הנתבע | הזכות להגיש ערעור שכנגד | "טעמים מיוחדים" – משמעותם | תקנות בתי משפט לענינים מינהליים (אגרות) | צו בתי משפט לענינים מינהליים (תחילה ואזורי שיפוט) | העדר סמכות לביה''מ לעניינים מינהליים לגבי יו''ש | חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי''ח-1958 | 1. הגדרות | מגמות החוק | הגדרת "מהנדס" ו"אדריכל" | 2. ייחוד התואר | "מהנדס רשום", "אדריכל רשום" , "מהנדס", "אדריכל" | 3. מועצת ההנדסה והאדריכלות | תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי הדיון והעבודה במועצת ההנדסה והאדריכלות), התשי''ט-1959 | קביעת הארגון המייצג | 4. תקופת הכהונה | 5. מנין חוקי | 6. ועדות | 7. סדרי הדיונים במועצה | 8. פנקס המהנדסים והאדריכלים | 9. רישום בפנקס | תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישום בפנקס), התשכ''א-1960 | תקנות המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה), התשכ''ז-1966 | תקנות המהנדסים והאדריכלים (הוכחת הכשרה מתאימה לענין סעיף 9 (א) (6) לחוק), התשמ''א-1980 | הרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים | הזכאים לרישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים | ההחלטות של חבר הבוחנים | מודד מוסמך מול מהנדס בהנדסה גיאודטית | חבר הבוחנים | 10. רישום כפול | 11. מהנדס רשוי ואדריכל רשוי | חובת ההתייעצות במועצה | תקנות המהנדסים והאדריכלים (רישוי וייחוד פעולות), התשכ''ז-1967 | תוספת ראשונה | האם יכול מהנדס רישוי לפעול בתחומים שיועדו לאדריכל רשוי | תוספת שניה, תוספת שלישית , 11א. אגרה | 12. ייחוד פעולות | ייחוד פעולות למהנדסים רשויים ולאדריכלים רשויים | דחיית התחלת תוקפן של התקנות בדבר רישוי וייחוד פעולות | 13. אגרה שנתית | תקנות המהנדסים והאדריכלים (אגרה שנתית), התשמ''א-1980 | 13א. אדריכל מורשה להיתר | 14. עונשין | הוראות עונשין | 15. התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע , תקנות המהנדסים והאדריכלים (כללים בדבר התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע) | 16. חקירה בהתנהגות מהנדסים ואדריכלים | 17. עונשים על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע | 18. חקירה בענין צבאי | 19. פרסום | 19א. הודעה על הרשעה בפלילים | צו המהנדסים והאדריכלים (עבירות שלגביהן לא יחול סעיף 19א לחוק), התשל''ז-1977 | 20. חידוש התעודה או הרישום | 20א. ערעור | 21. הוראת מעבר | 22. שמירת תקפם של דינים אחרים | 23. ביצוע ותקנות | תקנות המהנדסים והאדריכלים (תנאים לרישוי), התשס''ח-2007 | תקנות המהנדסים והאדריכלים (סדרי דין בדיון לפני ועדת אתיקה), התש''ס-1999 | חוק הרשויות המקומיות (מהנדס רשות מקומית), התשנ''ב-1991 | 1. הגדרות | 2. מינוי מהנדס חובה | 3. המהנדס עובר הרושת | 4. תנאי הכשירות | 5. תפקידי המהנדס וסמכויותיו | 6. אצילת סמכויות | 7. (שולב בחוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965) | 8. הוראות מעבר | אחריותו של מהנדס העיר בפלילים | חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ''ט-1969 | מטרות החוק | 1. הגדרות | 2. חלוקה לענפי משנה | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ''ג-1993 | תוספת | ענפים ראשיים וענפי משנה | 3. פנקס קבלנים | 4. רישום בפנקס | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (רשימת בתי ספר להנדסאים או לטכנאים), התש''ל-1970 | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מנהלי עבודה), התשמ''ב-1982 | תוספת | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סוג תאגיד), התשמ''ד-1984 | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ראיות ומבחנים לענפי משנה), התשמ''ט-1988 | תוספת | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (רשימת בתי ספר וקורסים), התשל''ד-1974 | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), התשמ''ח-1988 | הזכאות לרישום בפנקס הקבלנים | 5. רישום כפול | 6. ייחוד התואר | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (הצבת שלטים על ידי קבלנים רשומים), התשל''ו-1976 | ייחוד התואר "קבלן לעבודות הנדסה בנאיות" | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשס''א-2001 | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשע''ג-2012 | הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוראת שעה), התשע''ג-2012 | הודעת רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשע''א-2010 | תוספת ראשונה | תוספת שניה | טבלת סיווג | סמכויות הרשם | הערכת ההיקף הכספי עפ''י העבודות שביצע הקבלן באתר אחד | 8. פסלות לרישום וביטול רישום בפנקס | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל), התשמ''ט-1988 | 8א. אמצעי משמעת | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (שיעור קנס), התשמ''ח-1987 | 9. ערר | 10. ועדת ערר | 11. סמכויות עזר וסדרי דין | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי דין בועדת ערר), התשל''א-1971 | עררים | 11א. הודעה על הרשעה בפלילים | 12. מועצת הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות | 13. תפקיד המועצה | 14. עבודות העולות על היקף שנקבע | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (היקף כספי ומהות מקצועית), התשמ''ד-1984 | 14א. פטור | 15. פרסום מינויים | 16. עונשין | 17. ביצוע ותקנות | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשמ''א-1980 | תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רשיון), התשמ''א-1980 | 18. הוראות מעבר | 19. תחילה | תחרות במכרז בין קבלנים שנרשמו כדין לבין קבלנים שלא נרשמו כדין | תוצאות התקשרות בחוזה עם קבלן שלא נרשם כדין | קבלת עבודה באמצעות קבלן הזכאי להרשם לה | חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ''ד-1964 | 1. הגדרות | 2. הגבלות הרכישה ללא תשלום פיצויים | האם נשמרת זיקה של הבעלים המקורב לקרקע שהופקעה | 3. מועד הרכישה – מה הוא | 4. חישוב האחוז המקסימלי | 5. התאמת פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | 6. השתתפות מספר מפקיעים בתשלום פיצויים | 7. ביטול רכישה | 8. הצמדת פיצויים | 9. בוטל – התשנ''ה | 9א. תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת | 10. סייג | 11. מיסים ותשלומי חובה | 12. סמכות לשנות שיעורי ריבית והצמדה | 13. תנאי לתשלום פיצויים | 13א. דרכי הפקדה | 13ב. פטור מלא או חלקי מתשלום פיצויים – סייג לתחולה | 14. ביצוע | חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור (תיקון מס' 8), התשנ''ה-1995 | 1-4. התיקונים נכללו בסעיפי החוק העיקרי | 5. שינוי תאריך | 6. תחילה תחולה וקיום תוקף | 7. הוראות מעבר | פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | 1. השם הקצר | 2. פירוש | 3. סמכויות שר האוצר | 4. חקירה מוקדמת | 5. הודעות | 5א. טענות נגד הרכישה | תקנות הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) (שימוע לפני הוועדה המייעצת), התשע''א-2010 | תוספת | 6. סמכות להעביר קרקע | 7. סמכות לקנות החזקה | 7א. לא תהיה הודאה או עצירה לרגל הודעה לפי סעיף 5 או 7 | 7ב. התקופה להתחלת ביצועה של מטרת הרכישה | 8. הפרוצדורה שיש לנקוט בה במקרה שאין מוסרים חזקה | סכסוכים בדבר פיצויים וזכות קנין ייושבו ע''י בית המשפט (תיקון: 1946) | 9א. השגה על סכום הפיצויים | תקנות הקרקעות (רכישה צורכי ציבור) (סדרי דין בוועדת השגות ובבקשה למינוי שמאי מכריע , התשע''ע-2011) | 10. החלטה בהעדרם של הצדדים | 11. אין להכריח את הצד למכור או להעביר חלק מבית | 12. תקנות בענין הערכת הפיצויים | 13. פיצויים על אבדן דמי חכירה (בטל) | 14. חזרה מרכישת הקרקע | 14א. שינוי מטרת הרכישה | 14ב. זכות לרכישה מחדש | 14ג. תשלום פיצויים בזכויות בקרקע | 14ד. שימוש בקרקע שנרכשה לכל מטרה | 15. הוראות בנידון תשלום הוצאות | 16. דחיית תשלום הפיצויים | 17. בעלים רשומים או צדדים המחזיקים בקרקע כבעלים דינם כזכאים כקרקע | 18. מששילם שר האוצר הריהו פטור מאחריות | 19. הקנייה ורישום | 20. פיצויים על קרקע שנלקחה להרחבתן או לסלילתן של דרכים וכו' | 21. תשלום בעד השבחה כשלוקחים קרקע לסלילת דרכים או להרחבתם | 22. רכישה בידי בני אדם שאינם שר האוצר, או בשמם | 22א. רכישה בידי שר התחבור והבטיחות בדרכים | 23. עונשו של המפריע לקבלת החזקה | 24. הטלת הפקודה על קרקעות הווקף ועל שאר קרקעות דומות | 25. תקנות | 25א. שינוי התוספת | 26. ביטול | תוספת | פקודת הדרכים (רחבן והתויתן), 1926 | פקודה הקובעת הוראות בענין רחבן של דרכים והתויתן | 1. השם הקצר | 2. פירוש | 3. השמוש בפקודה | 4. הסמכות לאסור עבודת שפור של קבע במרחק מסויים ממרכזה של הדרך | 5. צו להרחבת דרך | פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | הפקודה בוטלה (התש''ע, עמ' 365) | חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), התשי''א-1951 | החוק בוטל | חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ''ד-1964 | 1. הגדרות | 1א. שיכון ציבורי | 2. התרת פעולות רישום | 3. ועדת תיאום | 4. ערר | 5. תכנית שיכון ציבורי | 6. אי חלות חיקוקים | 7. רישום הערה בפנקסים | 8. תחולת פקודת המסים (גביה) | 9. גביה במקרים מיוחדים | 10. העברת מקרקעין מיד ליד | 11. תשלום פיצוי | 12. ראיות | 13. ביצוע ותקנות | תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (אישור תכניות), התשכ''ד-1964 | תקנות רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה) (הודעות ועדת התיאום ודרכי ייצוג מעונינים בפניה), התשכ''ד-1964. | חוק בינוי ופינוי של איזורי שיקום, התשכ''ה-1965 | פרק א': הוראות יסוד | 1. הגדרות | 2. הקמת הרשות | 3. תפקיד הרשות | 4. הרשות-תאגיד | 5. הרשות גוף מבוקר | 6. הרכב הרשות | 7. סדרי עבודה | 8. ועדות | 9. גמול | 10. מנהל הרשות | 11. עובדי הרשות | 12. תקציב הרשות | 13. תכנית פעולה | 14. דו''חות שנתיים | 15. שמירת תוקף | פרק ב': איזור שיקום | 16. אזורי שיקום | 17. הודעה מוקדמת | 18. זכות התנגדות | 19. הזדמנות להשמיע דיעה | 20. אכרזה על אזור שיקום | 21. תוקף האכרזה| 22. איסורים | 23. השהייתה תכניות | 24. הנוהל כשאין הרשות נותנת הסכמתה | 24א. אכרזה על מבנה שיקום | פרק ג': תכנית לבינוי ופינוי של אזור השיקום | 25. תחזית כללית לבינוי ופינוי | 26. כללים לתכנון | 27. אישור שר הפנים | 28. הכנת תכניות לתכנון עיר | 29. התנגדויות לתכנית | 30. אישור הועדה המחוזית | 31. תחולת חוק התכנון | 32. דין תכנית שאושרה | 33. ביצוע תפקידים על ידי שר הפנים | פרק ד': רכישת מקרקעין לטובת המדינה | 34. רכישת האוצר | 35. פרסום הרכישה | 36. מקרקעין שהופקעו – מקרקעי ישראל | 37. פיצויים בעד מקרקעין שנרכשו | פרק ה': פינוי ודיור חלוף | 38. פינוי מקרקעין מופקעים | 39. דיור חלוף | 40. הוצאה לפועל של פינוי | 41. תשלום הפיצויים | 42. דיור ארעי | 43. אי תחולת חוק הגנת הדייר | 44. דמי העברה ממקום למקום | פרק ו': ארנונת השבחה | 45. הטלת ארנונה | 46. הכרעה של בית משפט | 47. גביית הארנונה | פרק ז': הכרעה בסכסוכים | 48. ערעור לבית משפט | 49. הדיון לזכות הערעור | 50. סדרי הדין | פרק ח': הוראות שונות| 51. סייג להריסת אתרים היסטוריים | 52. הוראות מיוחדות לבתי תפילה | 53. אחריות בנזיקין | 54. אחריות למורשים | 55. דין חברי הרשות ועובדיה | 56. מסים | 57. רישום מקרקעין מופקעים | 58. סמכויות עזר | 59. סמכות כניסה | 60. שמירת סמכויות | 61. פרסום ברשומות | 62. עונשים | 63. פיקוח על הרשות, ביצוע ותקנות. | חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ''ח-1998 | פרק ראשון: פרשנות | 1. הגדרות | פרק רביעי: גן לאומי ושמורת טבע | 22. הכרזה על גן לאומי ושמורת טבע | 23. שטחים בעלי חשיבות בטחונית | 24. עדיפות וייחוד הייעוד | 25. הגבלת פעולות | 26. ביטול ייעוד וביטול הכרזה | 27. רישום הערה במרשם המקרקעין | 28. פינוי מחזיקים שלא כדין | 29. רישוי עסקים | 30. פעולות אסורות | נקיטת הליך אזרחי ע''י רשות הגנים | 31. עדיפות כללים | 32. אצילת סמכויות | פרק חמישי: ערכי טבע מוגנים | 33. הכרזה על ערך טבע מוגן ותקנות לאיסור פגיעה בו | 34. נטל הראיה | 35. רשיונות והיתרים | 36. אגרות רישוי והיתרים | פרק שישי: אתרים לאומיים | 37. הגדרות | 38. הכרזה על אתר לאומי | 39. תקנות | 40. איסור פגיעה | 41. הטלת תפקידים | 41א. מתן היתר לניהול אתר לאומי | 41ב. בחירת בעל ההיתר לניהול אתר לאומי | 41ג. תנאי ההיתר לניהול אתר לאומי | 41ד. תוקף ההיתר לניהול אתר לאומי | 41ה. הגבלות בהעברת זכויות | 41ו. תפקידי בעל היתר לניהול אתר לאומי | 41ז. חובות דיווח ומסירת מסמכים | 41ח. סמכויות לעניין אתרים לאומיים | 41ט. גביית דמי כניסה לאתר לאומי | 42. סמכויות ביצוע | פרק שביעי: אתרי הנצחה | 43. המועצה לאתרי הנצחה | 44. תפקיד מועצת ההנצחה | 45. הכרזה על אתר הנצחה ממלכתי | 46. הקמה ואחזקה של אתר הנצחה ממלכתי | 47. הכרזה על אתר הנצחה ממלכתי | 48. הקמת אתר הנצחה | 49. אחזקת אתר הנצחה | 50. תחולת הוראות | 51. תקנות | 52. איסורים | 53. החלת הוראות | תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל''ט-1979 | תקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל''ט-1979 | תוספת ראשונה | תוספת שניה | חוק הרשויות המקומיות (תרנים לאנטנות טלוויזיה ורדיו), התשל''ו-1975 | 1. הגדרות | 2. הגבלת תרנים | 3. פרסום הצעת החלטה | 4. התנגדות | 5. הודעה על ביצוע החלטה | 6. הסרת תורן בידי הרשות המקומית| 7. תוצאות הסרת התורן בידי הרשות המקומית | 8. הקמת תורן מרכזי | 9. פיצויים | 10. שיעור יציב להוצאות | 11. הארכת מועד | 12. תורן אזורי | 13. סייגים לחובת הסרת תרנים | 14. עונשין | 15. תקנות | חוק שמירת הסביבה החופית, התשס''ד-2004 | 1. מטרות | 2. הגדרות | 3. צמצום הפגיעה בסביבה החופית | 4. איסור הפגיעה בסביבה החופית | 5. זכות הציבור למעבר חופשי | 6. היטל להגנת הסביבה | 7. עונשין| 8 . אחריות נושא משרה בתאגיד | 9. צו למניעה או הסרתה של הפגיעה בסביבה | 10. בקשה לביטול צו ע''י בית משפט | 11. סמכויות בית משפט | 12. מפקחים | 13. תחולה על המדינה | 14. מערכת הביטחון סייג לתחולה | 15. שמירת דינים | 16. ביצוע ותקנות | 17. תיקון חוק שמירת הנקיון | 18. תיקון החוק למניעת מפגעים סביבתיים | 19. תיקון חוב הסדרת מקומות רחצה | 20. הוראות מעבר | 21. תיקון חוק התכנון והבניה מס' 69 | 22. תחילה | תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009 | כרך השלישי | הכרזות שר הפנים על מרחבי תכנון מקומיים | צו התכנון והבניה (אבו-בסמה) התשס''ד-2004; התשס''ו-2005; התשס''ז-2006; התשס''ח-2008; התש''ע-2010 | צו התכנון והבניה (אבו בסמה), התשע''ב-2012 | צו התכנון והבניה (אונו) בוטל | צו התכנון והבניה (אופקים), התשל''ט-1979; התשס''ו-2006 | צו בדבר מרחב תכנון מקומי אור-יהודה – אזור, התשכ''ט-1968 | תוספת | צו התכנון והבניה (אור-יהודה - אזור), התשמ''ט-1988; התשס''ט-2008; התש''ע-2009 | צו התכנון והבניה (אילת), התשנ''ד-1994; התשס''ג-2002, התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (אצבע הגליל), התשנ''ו-1996; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (אשדוד), התשנ''ז-1996; התש''ס-2000, התשס''ד-2004 | צו התכנון והבניה (אשקלון), התש''ס-2000, התשס''ה-2005 | צו התכנון והבניה (באר טוביה), התשנ''ט-1999; התש''ס-2000, התשס''ב-2002; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (באר שבע), התשל''ט-1979; התשס''ה-2005; התשס''ו-2005; התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (בית שאן), התש''ס-2000 | צו התכנון והבניה (בית שמש), התשנ''ו-1995; התשס''ג-2003; התשס''ז-2007 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של בני ברק | תוספת | צו התכנון והבניה (בקעת בית הכרם), התשנ''ו-1996; התש''ס-2000; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (בקעת בית שאן), התשמ''ז-1986; התשנ''ב-1991; התש''ס-2000; התשס''ז-2007; התשס''ט-2009 | צו התכנון והבניה (בת-ים), התשמ''ט-1989 | צו התכנון והבניה (גבעות אלונים), התשנ''ו-1996; התש''ס-1999; התשס''ב-2001; התשס''ז-2007; התשס''ח-2007 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של גבעתיים | תוספת | צו התכנון והבניה (גבעתיים), התשס''ט-2008 | צו התכנון והבניה (גולן), התשמ''ג-1983 | צו התכנון והבניה (גזר), התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (גלבוע), התשנ''ו-1996 | צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי דימונה | תוספת | צו התכנון והבניה (דימונה), התשס''ה-2005; התשס''ו-2006 | צו התכנון והבניה (דרום השרון), התשנ''ו-1996; התשס''ד-2004; התשס''ה-2004; התשס''ו-2006 | צו התכנון והבניה (הגליל המזרחי), התשנ''ב-1992; התשנ''ד-1994; התשנ''ה-1995; התשנ''ו-1996; התש''ס-2000; התשס''ב-2002; התשס''ב-2003; התשס''ד-2004; התשס''ה-2004; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (הגליל המרכזי), התשנ''ו-1996 | צו התכנון והבניה (הגליל התחתון), התשנ''א-1991; התשנ''ה-1995; התשס''א-2000; התשס''ב-2002; התשס''ב-2003 | צו התכנון והבניה (הגליל העליון), התשנ''א-1991; התשנ''ו-1996; התש''ס-2000; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (הדרים), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (הוד השרון), התשס''ה-2004 | צו התכנון והבניה (המרכז), התשמ''ה-1984; התשמ''ז-187 | צו התכנון והבניה (מצפה אפק), התשמ''ט-1988; התשנ''ג-1993; התשנ''ד-1994; התשנ''ו-1996; התשס''ד-2003; התשס''ד-2004; התשס''ה-2004; התשס''ו-2006; התשס''ז-2007; התשס''ח-2008 | צו התכנון והבניה (המרכז) (תיקון), התשס''ה-2004 | צו התכנון והבניה (הרצליה), התשנ''ז-1997; התשס''ה-2004 | צו התכנון והבניה (השומרון), התשמ''ה-1985; התשנ''ז-1997; התשס''ה-2005; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (זבולון), התשנ''ד-1994; התשס''ב-2002; התשס''ה-2005; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (זמורה), התשמ''ב-1982; התשנ''ב-1991; התשנ''ח-1998; התשס''ז-2007; התשס''ח-2008 | צו התכנון והבניה (חבל אילות), התשנ''ד-1994; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (חבל אשר), התשס''ב-2001; התשס''ד-2004; התשס''ז-2006; התשס''ז-2007; התש''ע-2009 | צו התכנון והבניה (חבל אשר), התשע''ג-2012 | צו התכנון והבניה (חבל מודיעין), התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (חדרה), התשמ''א-1980; התשנ''ד-1994; התש''ס-2000; התשס''ז-2006 | צו בדבר גבולות מרחב התכנון המקומי, חולון | תוספת | צו התכנון והבניה (חולון), התש''ע-2009 | צו התכנון והבניה מרחב תכנון מקומי, (חוף הכרמל), התשל''ט-1979 | צו התכנון והבניה (חוף הכרמל), התשנ''ז-1997; התשס''ד-2004; התשס''ה-2005; התשס''ז-2006 | צו בדבר שטח תכנון עיר חוף השרון | צו התכנון והבניה (חוף השרון), התשנ''ה-1994; התשס''ה-2004 | צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי, חיפה | צו התכנון והבניה (חיפה), התשנ''ז-1997; התשס''ה-2004; התשס''ז-2006; התשס''ז-2007; התש''ע-2010 | צו התכנון והבניה (טבריה), תש''ם-1980; תשס''ג-2003; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (טייבה), תש''ם-1979 | צו התכנון והבניה (אל-טירה), התשנ''ג-1992 | צו התכנון והבניה (יבנה), התשנ''ה-1995; התשס''ב-2002 | צו התכנון והבניה (יהוד-נווה אפרים), התשס''ד-2004 | צו התכנון והבניה (יזרעאלים), התשמ''ו-1985; התשנ''ה-1995; התשנ''ו-1996; התש''ס-1999; התשס''ב-2002; (מס' 2) התשס''ב-2002; התשס''ד-2003; התשס''ז-2007; התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (יקנעם עילית), התש''ע-2010 | צו התכנון והבניה (ירוחם), התשנ''א-1991; התשס''ח-2008 | צו התכנון והבניה (ירושלים), התשנ''ד-1994 | צו התכנון והבניה (ירושלים), התשמ''ה-1985 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של כפר סבא | תוספת | צו בדבר שינוי מרחב התכנון המקומי, כפר סבא | צו התכנון והבניה (כרמיאל), התשנ''ד-1994; התשס''ג-2003; התשס''ד-2004; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (לב הגליל), התשנ''ו-1996 | צו התכנון והבניה (לב השרון), התשס''א-2001; התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (להבים), התשנ''ו-1996; התשס''ו-2005; התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (לוד), התש''ס-2000; התשס''ה-2005 | צו התכנון והבניה (לודים), התשנ''ח-1998; התש''ס-1999; התש''ס-2000; התשס''ד-2003; התשס''ה-2005; התשס''ו-2006; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (מבוא העמקים), התשנ''א-1991; התשנ''ד-1994; התשנ''ו-1996; התשס''ה-2005; התשס''ח-2007 | צו התכנון והבניה (מגדל העמק), התש''ן-1989; התשס''ב-2002 | צו התכנון והבניה (מודיעין), התשס''א-2001; התשס''ד-2004 | צו התכנון והבניה (מורדות הכרמל), התשמ''ג-1983; התשנ''ז-1997; התשס''ד-2004; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (מזרח השרון), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (מטה אשר), התשמ''ו-1986; התשנ''ה-1994; התשנ''ה-1995; התשנ''ז-1996 | צו התכנון והבניה, מרחב תכנון מקומי (מטה יהודה) התשמ''ה-1985 | צו התכנון והבניה (מטה יהודה), התשנ''ד-1994; התשנ''ו-1995; התשס''ג-2003; התשס''ז-2007; התשס''ח-2008 | צו התכנון והבניה (מיתר), התשנ''ו-1995; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (מכבים-רעות), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (מנשה-אלונה), התשמ''ד-1983; התשס''ט-2008 | צו התכנון והבניה (מעלה הגליל), התשמ''ח-1988; התשנ''ה-1994; התשנ''ט-1999; התשס''ב-2001; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (מעלה חרמון), התשמ''ג-1983 | צו התכנון והבניה (מעלה נפתלי), התשנ''ב-1992; התשנ''ט-1999; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (מצפה רמון), התשמ''ד-1984; התשס''ה-2005 | צו התכנון והבניה (מרום הגליל), התשמ''ח-1988; התשנ''ד-1994; התש''ס-2000; התשס''ד-2004; התשס''ד-2004 | צו התכנון והבניה (משגב), התשמ''ו-1986; התשנ''ה-1994; התשנ''ט-1999; התשס''ב-2001; התשס''ג-2003; התשס''ז-2007 | צו גבולות אזור בנין העיר של נהריה | צו התכנון והבניה (נהריה), התשס''ז-2006; התש''ע-2010 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר נוף הגליל | צו התכנון והבניה (נס-ציונה), התש''ס-1999; התשס''ח-2008 , צו התכנון והבניה (נצרת), התשנ''ו-1996 | צו התכנון והבניה (נצרת עילית), התשנ''ו-1996; התשס''ב-2002 | צו בדבר גבולות מרחב תכנון מקומי, נתיבות | תוספת | צו התכנון והבניה (נתיבות), התשס''ו-2005 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר נתניה | צו התכנון והבניה (נתניה), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (עומר), התשמ''ט-1989; התשס''ה-2005; התשס''ו-2005; התשס''ז-2007; התש''ע-2010 | צו התכנון והבניה (עיר כרמל), התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (עירון), התשמ''ג-1983; התש''ע-2009 | צו התכנון והבניה (עכו), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (עכו), התשע''ג-2012 | תוספת | צו התכנון והבניה (עמק הירדן), התשנ''א-1991; התשנ''ה-1995; התש''ס-2000; התשס''ה-2004 | צו התכנון והבניה (עמק המעיינות), התשס''ט-2009 | צו התכנון והבניה (עמק חפר), התשנ''ד-1994; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (עמק לוד), התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (עפולה), התש''ס-2000; התשס''ב-2002; התשס''ג-2003 | צו התכנון והבניה (ערבה תיכונה), התשס''ד-2004 | צו התכנון והבניה (ערד), התשנ''ו-1996 | צו התכנון והבניה (פתח תקוה), התשנ''ו-1996; התשס''ו-2006; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (צפת), התשמ''ב-1982 | צו התכנון והבניה (קסם), התשנ''א-1991 | צו התכנון והבניה (קציר-חריש), התשס''ט-2008 | צו התכנון והבניה (קצרין), התשמ''ג-1983; התשס''ב-2002 | צו התכנון והבניה (קריות), התשנ''ז-1997; התש''ס-2000; התשס''ד-2004; התשס''ה-2004; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (קרית אונו), התשס''ט-2008 | צו התכנון והבניה (קרית אתא), התשנ''ד-1994; התשס''ה-2004; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (קרית גת), התשנ''ו-1996; התשס''ב-2002 | צו התכנון והבניה (קרית טבעון), התשנ''ה-1994; התשס''ד-2003; התשס''ז-2006 | צו התכנון והבניה (קרית מלאכי), התשנ''ט-1999 | צו התכנון והבניה (קרית שמונה), התשמ''ט-1988; התש''ס-2000 | צו התכנון והבניה (ראש העין), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (ראשון לציון), התשנ''א-1991; התש''ע-2009; התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (רהט), התשנ''ו-1995; התשס''ד-2004 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר רחובות | צו התכנון והבניה (רכס הכרמל), התש''ס-2000 – בוטל | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר של רמלה | תוספת | צו התכנון והבניה (רמלה), התשס''ד-2003 | צו התכנון והבניה (רמת גן), התשנ''ג-1993; התשס''ט-2008 | צו התכנון והבניה (רמת השרון), התשנ''ז-1997 | צו התכנון והבניה (רמת חובב), התשנ''ה-1995 | צו התכנון והבניה (רמת נגב), התש''ס-1999; התשס''ג-2003; התשס''ד-2004; התשס''ה-2005; התשס''ו-2006; התשס''ח-2008 | צו בדבר גבולות שטח תכנון עיר רעננה | תוספת | צו התכנון והבניה (שדרות), התשנ''א-1991; התשס''ה-2005 | צו התכנון והבניה (שוהם), התשנ''ד-1993; התשס''ז-2007 | צו התכנון והבניה (שורקות), התשמ''ח-1988; התשנ''ה-1995; התשנ''ז-1996; התשנ''ח-1998; התשס''ג-2002; התשס''ח-2008 | צו התכנון והבניה (שמעונים), התשנ''ט-1999; התשס''ד-2004; התשס''ו-2005; התשס''ו-2006; התשס''ז-2007; התשס''ח-2007; התש''ע-2010 | צו התכנון והבניה (שפלת הגליל), התשנ''ו-1996 | צו התכנון והבניה (שפרעם), התשנ''ג-1992 | צו התכנון והבניה (שקמים), התש''ס-2000; התשס''ב-2002, התשס''ט-2008 | צו התכנון והבניה (שרונים), התשס''א-2001; התשס''ח-2007 | צו בדבר גבולות התכנון המקומי תל-אביב-יפו | תוספת | צו התכנון והבניה (תל-אביב-יפו), התשס''ב-2002 | צו התכנון והבניה (תמר – ערבה תיכונה), התש''ס-1999 | צו התכנון והבניה (תמר), התשס''ד-2004; התשס''ה-2005 | הכרזות שר הפנים על מרחבי תכנון משותפים ועל מרחבי תכנון מיוחדים | צו לתכנון ולבניה (ועדה משותפת לתכנון ולבניה למרחב תכנון מקומי רמת-גן ולמרחב תכנון מקומי המרכז) (בר-אילן), התשל''ט-1979 בוטל [התשנ''ג, עמ' 1155] | צו לתכנון ולבניה (ועדה משותפת לתכנון ולבניה למחוז המרכז ולמחוז תל אביב) (בר-אילן), התשל''ט-1979 – בוטל [ק''ה התשנ''ה] | צו בדבר הקמת ועדה משותפת לתכנון ולבניה אזור דן | צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז המרכז), התשמ''ו-1986 | צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הצפון), התשמ''ז-1987 | צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז חיפה), התשמ''ד-1983 | צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה בקרקע חקלאית למחוזות ירושלים, המרכז, חיפה, הצפון והדרום), התשמ''ז-1987 | צו התכנון והבניה (ועדה מקומית משותפת לתכניות איחוד וחלוקה מחדש בקרקע חקלאית למחוז הדרום), התשנ''ו-1996 | צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון" למחוזות תל אביב והמרכז), התשנ''ח-1998 | צו התכנון והבנביה (ועדה מקומית משותפת לתכניות "מתחם תעש השרון") התשנ''ח-1998 | צו התכנון והבניה (ועדה מחוזית משותפת לתכניות "מתחם תעש נוף הים" למחוזות תל אביב והמרכז), התשנ''ח-1998 | צו בדבר מרחב תכנון מיוחד – מודיעין התשנ''ד-1994; התשס''א-2001 | צו בדבר מרחב תכנון מיוחד - שלומי | צו התכנון והבניה (בני שמעון), התשע''ב-2011; התשע''ב-2012 | תקנות בנין ערים (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים) | תקנון בנין ערים (מחוז ירושלים) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי''ט-1958 | תוספת (תקנה 7) | תקנון בנין ערים (מחוז תל אביב) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי''ט-1959 | תוספת (תקנה 7) | תקנון בנין ערים (מחוז חיפה) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי''ט-1959 | תוספת (תקנה 7) | תקנון בנין ערים (מחוז הצפון) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי''ט-1958 | תוספת (תקנה 7) | תקנון בנין ערים (מחוז המרכז) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי''ט-1958 | תוספת (תקנה 7) | תקנון בנין ערים (מחוז הדרום) (תכנית לחלוקה חדשה או לאיחוד מגרשים), התשי''ט-1959 | תוספת (תקנה 7) | הוראות למיתקני תברואה (הל''ת), התש''ל-1970 תוקן תיקוף מקיף, התשס''ז-2007 | פרק 1 הגדרות למתקני תברואה | פרק 2 הספקת מים | פרק 3 קבועות שרברבות ומחסומים | פרק 4 מערכת נקוזים ואיוורים בבנין | פרק 5 ביב הבנין | פרק ט מערכת סילוק שפכים פרטית | פרק 7 נקזי גשמים | פרק 8 הגשת תכניות בניה, בקרה ובדיקה | נספח 1: דוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים המינימליים, שיטת האיוור, קטרי הנקזים וקטרי צנרת המים | חוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 | פרק שלישי: מקלטים | 11. פירושים | 11א. תחולה על המדינה | 11ב. מפרטים למקלט | 12. הוראות לרשות מקומית | 13. מחסים ציבוריים | 13א. סמכות ראש הגא להועיד מקום למחסה ציבורי | 14. התקנת מקלטים בתים ובמפעלים | 14א. החזקת מקלטים בבית ובמפעל | 14ב. בניה בקרקע פנויה | 14ג. חפירת תעלות | 14ד. התאמות נגישות למקלטים לאנשים עם מוגבלות | 15. השימוש במקלטים | 16. הוראות לגבי מקום שנועד לשמש מקלט לבית | 17. זכות הסתלקות | 18. השתתפות בהוצאות | 19. דמי השתתפות – הוראות שונות | 19א. ציוד במחסה ציבורי ובמקלט | 19ב. האחראי לביצוע במקלט ציבורי ובמחסה ציבורי | 19ג. האחראי לביצוע במפעל | 19ד. האחראי לביצוע בבית שאיננו בית משותף | 19ה. האחראי לביצוע בבית משותף | 19ו. הוצאות הביצוע | 19ז. הוצאות ההחזקה | 19ח. אכיפת הביצוע | 19ט. אי תחולה | 20. בעל בית שלא ביצוע עבודה נדרשת | 20א. ביצוע עבודה נדרשת על ידי הדיירים | 20ב. ביצוע עבודה נדרשת על ידי ממונה | 20ג. חלוקת הוצאות הביצוע על ידי רשויות וגבייתן | 20ד. הזכות לפנות לבית המשפט בענין הוצאות | 20ה. שמירת האחריות לקיום חובות | 20ו. סמכויות ראש רשות מקומית | תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש''ן-1990 | חלק א' – כללי | חלק ב' – מקלט צמוד קרקע ומקלט תת קרקעי | חלק ג' – מרחב מוגן קומתי או דירתי לבנין מגורים | חלק ג'1 – מרחב מוגן מוסדי | חלק ד' – שונות | התוספת הראשונה | התוספת השניה | התוספת השלישית | תוספת רביעית | תוספת חמישית | תוספת שישית | תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים) (תיקון), התשנ''ד-1994 | מפתחות | רשימת תקנים ישראליים (ת''י) הנזכרים בספר | רשימת תקנים ישראליים – הוראות למיתקני תברואה | רשימת תקנים ישראליים – תקנות ההתגוננות האזרחית | מפתח הפסיקה | מפתח העניינים
Mobile version: Enabled