Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי – בתים משותפים

₪390.00
מק"ט: 16128

מחבר: אריה אייזנשטיין, עו"ד

The Principales and Law of Real Property Volume 3 – Condominiums

דיני מקרקעין: אריה אייזנשטיין עו

הסדרה המלאה יסודות והלכות בדיני מקרקעין כוללת את הספרים הבאים:
1. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק ראשון – המרשם ופעולות במקרקעין
2. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שני – זכויות ועיסקאות במקרקעין
3. יסודות והלכות בדיני מקרקעין חלק שלישי – בתים משותפים
אודות הספר

סדרת ייסוד בתחום המקרקעין, הכרכים מצוטטים תדיר ע"י בתי המשפט על כל ערכאותיהם.
 
סדרת הספרים יסודות והלכות בדיני מקרקעין מהווה, ללא ספק, הסדרה הנמכרת ביותר בתחום המקרקעין בישראל. הסדרה מחולקת לשלושה כרכים:

 • המרשם ופעולות במקרקעין
 • עסקאות במקרקעין
 • בתים משותפים

כרך ג של הסדרה דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • רישום בית משותף
 • חלוקת דירות בין בעלים משותפים
 • הרכוש המשותף
 • הצמדה
 • התקנון
 • ספר החלטות
 • תיקון צו בית משותף
 • הרחבת דיור (תיקון 18)
 • התקנת דוד שמש
 • הינתקות ממערכת חימום מרכזית
 • התקנת מעלית
 • החלפת ספק גז
 • בתים שאינם רשומים כבתים משותפים
 • בית משותף שנהרס
 • ביטול הרישום של בית משותף
 • נציגות בית משותף
 • השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף
 • ועוד
אודות המחבר

עו"ד אריה אייזנשטיין ממומחה בדיני מקרקעין, כיהן כראש אגף הסדר ורישום מקרקעין (טאבו) כ – 17 שנים.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ
רע"א 9552/06 אליעזר סטרולוביץ נ' יוסף לזרוביץ
ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון, פרופסור

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עש"א (חי') 35338-10-11 מיכאל וייסבוך נ' רחל מלכה שמיר המפקחת על רישום מקרקעין (נת') 139/10 צבי מרציבסקי נ' ניסים בסה
ה"פ (ת"א) 175079/09 זהבה אלבלסי נ' זלוטניק אביב
ה"פ (חי') 5448-08-09 כרמלה מלכין נ' נציגות הבית המשותף - שדרות הנשיא 129, חיפה
ה"פ (ת"א) 1678-09 אילנה ליליאן לוי נ' חברת חלקה 184 גוש 6217 בע"מ
ת"א (חי') 6312-12-08 רונית שדה נ' יעקב חילוואני
ת"א (חי') 7159-08 איריס לבון נ' ו.מח.לתכנון ובניה צפון חיפה
ת"א (ת"א) 1544-08 דליה לגזיאל נ' צבי גרטל
ה"פ (ת"א) 936/08 יורוקום נדל"ן בע"מ נ' שאול זמר
ה"פ (ת"א) 835-08 רחל פורטמן נ' המפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב
ת"א (י-ם) 11055/07 אחי קליין נ' נועם בן שלום
ת"א (חי') 17633-06 יצחק חדש נ' נדיר עפרוני
ש"א (ת"א) 4969/05 רורברג קבלנות והשקעות 1963 בע"מ נ' עבדי אילנה
ד"מ (חי') 255/05 בסין אינה נ' ועד הבית רח' דבורה 19
ת"א (ת"א) 59469-05 דוידזון מאיר נ' זכרוני מירי
ת"א (חי') 18438/02 אהוד חיים נ' ברק ירון
ת"א (חי') 12408/02 כהן אלי אנדרה נ' לוי טלי
ת"א (חי') 9063-01 זהבה שולביץ נ' פנינה קראוס
ת"א (ת"א) 93473/00 נאות אביב בע"מ נ' מטבחי דירן (1970) בע"מ
.
פרק ראשון: רישום בית משותף | התנאים הנדרשים לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים | נהלי רישום בית משותף | הבקשה | בקשה לרישום בית משותף על ידי חוכרים לדורות | נסח מרישום המקרקעין | התשריט | הכנת התשריט | תיאור הדירה | מחסן | מס' חלקת משנה | שטח הרצפה | הצמדות | ייחוד דירות | ייחוד הערות אזהרה | ייחוד שעבודים | דוגמא לבקשה לייחוד דירות | דוגמא לנסח רישום בגוש מוסדר | דוגמא לבקשה לייחוד הערות אזהרה | התקנון | צו הרישום | תוקפו של הרישום בפנקס הבתים המשותפים | מעמד הרישום לעומת ההתחייבות החוזית | דוגמא לצו רישום | פרק שני: חלוקת דירות בין בעלים משותפים | חלוקת הדירות בהסכמה | בדרך של הסכם שיתוף | בדרך של שכירויות הדדיות | בדרך של רישום בית משותף | חלוקת הדירות בהעדר הסכמה | בדרך של חלוקה בעין | בדרך של מכירת המקרקעין | פרק שלישי: הרכוש המשותף | צמידות החלקים ברכוש המשותף לדירות | שיעור החלקים ברכוש המשותף הצמודים לכל דירה | חשיבות 'החלקים ברכוש המשותף | עריכת תקנון מוסכם | השתתפות בהוצאות ההחזקה | ניהול הרכוש המשותף | שיקום בית משותף שנהרס | הרחבת דיור ברכוש משותף | ביטול הבית המשותף | אחוזי בניה | חניה ברכוש המשותף | התקנת מזגן בקיר החיצוני | שימוש ברכוש המשותף | עיסקה ברכוש המשותף | העברת חלקים ברכוש המשותף מדירה לדירה | פרק רביעי: הצמדה | הצמדה כעיסקה | יצירת ההצמדה | בנייה על הצמדה | העברת הצמדה מדירה לדירה | השכרת הצמדה | ביטול הצמדה | הצמדת חניה | עומק וגובה של שטחי הצמדה | פרק חמישי: התקנון | התקנון המצוי | התקנון המוסכם | מה נכלל בתקנון | כללים לעריכת תקנון מוסכם | הבית טרם נרשם כבית משותף | הבית נרשם כבית משותף | עריכת תקנון על ידי חוכרים לדורות | הצמדה בתקנון | הוראות חוק שניתן לשנותן בתקנון | החלקים ברכוש המשותף | השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף | תקנון לבית משותף המורכב ממבנים אחדים או אגפים אחדים | התקנת מעלית | הרחבת דיור | שיקום בית משותף שנהרס | אחוזי בנייה וזכויות בנייה | תקנון יחיד | אישור התקנון לרישום | התקנון המצוי | אסיפה כללית | אסיפה כללית רגילה | אסיפה כללית שלא מן המניין | כינוס האסיפה הכללית | המנין באסיפה וסדרי ההצבעה | החלטות באסיפה הכללית | פרק שישי: ספר החלטות | פרק שביעי: תיקון צו בית משותף | הנהלים | הבקשה | תיקון שיש עמו פגיעה ברכוש המשותף | תיקון שפוגע או שעלול לפגוע בבעלי דירות אחרות | תיקון שאין עמו הקנייה ואינו פוגע בבעלי דירות אחרות | תיקון שיש עמו הקנייה אולם אינו פוגע בבעלי דירות אחרות | תיקון שאין עמו הקנייה אולם עלול לפגוע בבעלי דירות אחרות | קבלת החלטות באסיפה הכללית | התקנת מעליון לנכים | החלפת ספק גז | התקנת מעלית | הרחבת דיור | הנחת רשת כבלים | ירידת ערך הדירה | מסמכי הבקשה | אישורי מסים | הודעות על - פי סעיף 145 לחוק | תיקון הנובע מהוספת בניה | במה על שטח גג הצמוד לדירה | בניה ברכוש משותף | רכישת זכויות בניה על הגג | דוגמא לבקשה לתיקון צו בית משותף | דוגמא להודעה על בקשה לתיקון 13 | דוגמא לצו תיקון צו (העברת הצמדה מדירה לדירה) | פרק שמיני: הרחבת דיור (תיקון 18) | התנאים הנדרשים לביצוע הרחבה | הצמדה | הרחבה מה היא? | בית עסק | דירה גדולה | הרחבה אנכית ואופקית | מחסנים | ביטול הסכמת הרחבה | שינויים בתוכנית ההרחבה | העברת זכויות | אישור הרחבה בדיעבד | הפסקת עבודות ההרחבה | סוכה | הגבלות במתן הסכמה | ייפוי כוח | תשלומי איזון | הגשת תביעה למפקח | ערעור על החלטת מפקח | אי תחולת הוראות ההרחבה | פרק תשיעי: התקנת דוד שמש | פרק עשירי: הינתקות ממערכת חימום מרכזית | הגדרות | הינתקות מהי | תנאים המאפשרים הינתקות | תנאים כלליים לביצוע הינתקות | תנאים טכניים לאופן ביצוע ההינתקות | הוכחת הינתקות | בדיקת הינתקות ובדיקה חוזרת | הודעה על כוונת הינתקות | פרק אחד-עשר: התקנת מעלית | התנאים הנדרשים להתקנת מעלית | השתתפות בהוצאות | הוצאות התקנה | הוצאות החזקה | קביעת הוראות בתקנון | הכרעה בסכסוך | מיהו בעל דירה | פרק שנים-עשר: התקנת מעליון | הוצאות מעליון | פרק שלושה--עשר: החלפת ספק גז | פרק ארבעה-עשר: בתים שאינם רשומים כבתים משותפים | פרק חמישה-עשר: בית משותף שנהרס | סמכות המפקח על רישום מקרקעין | ערעור על החלטת המפקח | פרק שישה-עשר: ביטול הרישום של בית משותף | כאשר כל בעלי הדירות מבקשים את הביטול | כאשר המפקח נוכח שהבית אינו ראוי עוד לרישום כבית משותף | דוגמא לצו ביטול רישום בית משותף | פרק שבעה-עשר: נציגות בית משותף | תפקידי הנציגות וסמכויותיה | מינוי הנציגות | נציגות זמנית | נציגות קבועה | מי רשאי להתמנות כנציגות? | חברת ניהול כנציגות | דוגמא להסכמה להתמנות לנציגות | פרק שמונה-עשר: השתתפות בהוצאות ההחזקה והניהול של הרכוש המשותף | חלוקת ההוצאות | קיזוז | פרק תשעה-עשר: ניפקח על רישום מקרקעין | סמכויות המפקח | הסמכויות המינהליות | מתן צווים לרישום בתים בפנקס הבתים המשותפים | תיקון צו בית משותף | ביטול רישום בית משותף | הסמכות השיפוטית | סמכות שיפוט ייחודית | סמכות שיפוט מקבילה | פיצוים על נזקים | טעות ברישום | שימוש או ייעוד | סמכות לדון בגררא בעניין שבסמכות בית משפט | אכיפת החלטות ופסקי דין של מפקח | אכיפת החלטות מפקח על-פי סעיף 6 לפקודת בזיון | בית המשפט | הדיון המשפטי בפני המפקח | בוררות | מיזוג תביעות | מפקח מחליף | סמנות חקירה | כתב התביעה | הצדדים לסכסוך | בעל דירה | שוכר בשכירות שאינה מוגנת על פי חוק הגנת הדייר | הנציגות | שוכר בשכירות מוגנת | ערעור על החלטת המפקח | דוגמה לכתב תביעה בבית שאינו רשום כבית משותף תביעה | דוגמה לכתב תביעה בבית הרשום כבית משותף תביעה | הבית המשותף - מאת ערי אברהם אהרוני ז"ל | נספחים | רשימת דוגמאות של טפסים | מפתחות פסקי-הדין | רשימת פסקי הדין של בית המשפט העליון שאוזכרו לפי סוג ההליך והמספר הסידורי | רשימת פסקי הדין של בית המשפט העליון שאוזכרו לפי שמות הצדדים ולפי א - ב | רשימת פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים שאוזכרו לפי סוג ההליך והמספר הסידורי | רשימת פסקי הדין של בתי המשפט השלום שאוזכרו לפי סוג ההליך | רשימת פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים שאוזכרו לפי שמות הצדדים ולפי א - ב | רשימת פסקי הדין של בתי המשפט השלום שאוזכרו לפי שמות הצדדים | רשימת פסקי הדין של המפקחים שאוזכרו לפי סוג ההליך והמספר הסידורי | רשימת פסקי הדין של המפקחים שאוזכרו לפי שמות הצדדים | מפתח נושאים לפי א - ב | ספרים ומאמרים שאוזכרו | מפתח חקיקה | חוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969 | תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), התש"ל- 1969 | חוק שיפוץ בתים ואחזקתם, התש"ם - 1980 | תקנות שיפוץ בתים ואחזקתם, התשמ"א - 1981
Mobile version: Enabled