Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

הזכות למידע אודות החברה

₪450.00
מק"ט: 13034

מחבר: ד"ר יורם דנציגר

The Right to Information About the Company

דיני חברות: ד
אודות הספר

הזכות לקבל מידע אודות החברה והחובה המוטלת על החברה לספק מידע נחשבים לחלק מעקרון הגילוי שהינו עקרון יסוד בדיני תאגידים בכלל ובדיני חברות בפרט.
 
לעקרון הגילוי פנים רבות אך הוא מתבטא, בראש ובראשונה, במתן זכות עיון בפנקסים, במרשמים, במסמכי ההתאגדות של החברה, בספרי החשבונות שלה, בפרוטוקולים של אסיפות וישיבות ובדו"חות שונים שאותם היא עורכת.
 
עקרון הגילוי מחייב, במקרים מסוימים, מסירת העתקי מסמכים שונים לבעלי הזכות והוא מטיל חובות דיווח שונות של החברה לרשם החברות, לרשות ניירות ערך ולבורסה. בנוסף מחייב עקרון זה פרסום של נתונים שונים ברשומות ובעיתונות.
 
הזכות לקבל מידע אודות החברה הינה בראש ובראשונה זכותם של בעלי המניות, אך זכות זו עומדת, בשינויים המחוייבים, גם לרשותם של נושים ושל כל גורם מעוניין. יחד עם זאת, היקף חובות הגילוי המוטלות על החברה משתנה בהתחשב בסוג החברה ואין דין חברה פרטית כדין חברה ציבורית שניירות הערך שלה מוחזקים בידי הציבור ונסחרים בבורסה לניירות ערך.
 
ספר זה, המנתח בהרחבה את הוראות פקודת החברות, את הוראות חוק החברות ואת הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, נועד לשמש משפטנים, עורכי-דין, רואי-חשבון, וכן דירקטורים ונושאי משרה של חברות מסוגים שונים, ובפרט נושאי משרה של חברות ציבוריות נסחרות, אך הוא ישמש כלי עזר חשוב גם לבעלי מניות, לנושים ולמעונינים לנהל עסקים עם החברה המבקשים לדעת מהן זכויותיהם למידע אודות החברה.

מתוך ההקדמה לספר מאת נשיא ביהמ"ש העליון בדימוס כבוד השופט פרופ' אהרן ברק


ביד אמן ותוך גילוי ידע רב, משרטט הספר שבפנינו את דיני הגילוי על האיזונים המאפיינים אותם. המחבר סוקר בהרחבה את המקורות השונים לחובת הגילוי, את בעלי הזכות ואת הקיפה של החובה לקורא ניתן ספר מקיף ומעמיק בסוגיה מרכזית וחשובה.

אודות המחבר

ד"ר יורם דנציגר שופט בבית המשפט העליון. קודם למינויו עמד בראש משרד עורכי הדין דנציגר, קלגסבלד ושות' יחד עם שותפיו, בהם עו"ד אביגדור קלגסבלד עמו הקים את המשרד בשנת 1984.
 
דנציגר קיבל תואר ראשון ותואר שני מאוניברסיטת ת"א ותואר דוקטור בבית הספר לכלכלה של לונדון.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"א 5340/10 הדירקטור מרק אבו נ' עו"ד גיא נוף
בג"צ 2651/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים
ע"א 2254/09 צ.נ. בנייני איכות בנתניה בע"מ נ' עו"ד גונן קסטנבאום
ע"א 4042/08 עוזי סגל נ' עו"ד גיורא גרינברג
ע"פ 2103/07 אביהו הורוביץ נ' מדינת ישראל
ע"פ 37/07 משה פרג נ' מדינת ישראל
עע"מ 10845/06 שידורי קשת בע"מ נ' הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו
רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
בש"א (י-ם) 6378/09 נידר חברה לבניין ולפיתוח בע"מ נ' אמיר ברטוב, עו"ד ויעקב אמסטר, עו"ד
ת"א (מרכז) 2266-05-08 קל בניין בע"מ נ' חברת החשמל לישראל בע"מ
ה"פ (מרכז) 3816-05-08 דבורה אילן נ' מיכאל אילן
ה"פ (ת"א) 1120-07 יוסף רוגוזינסקי נ' א.תק אלקטרוניקה ותקשורת לישראל בע"מ
ה"פ (י-ם) 5299/06 אורי בנק נ' הקרן הקיימת לישראל
ה"פ (ת"א) 1539/06 עו"ד יגאל סלונים כונס נכסים נ' אמקור בע"מ
ה"פ (ת"א) 582/01 צבי טמיר ושות' חברה לאחזקות בע"מ נ' ד"ר פלומנבליט יוסף
.
1. זכות למידע אודות החברה – כללי | 2. זכויות סטטוטוריות לקבלת מידע ולעיון בפנקסים, מרשמים ומסמכים | 2.1 מבוא | 2.2 הזכות לעיין בפנקסי החברה ובמרשמיה, בדו"ח השנתי ובמסמכי ההתאגדות ולקבל העתקים שלהם | 2.2.1 פנקס החברים - מרשם בעלי מניות | פנקס התברים על פי הפקודה | מרשם בעלי מניות על פי החוק | פנקס סניף על פי הפקודה | המרשם הנוסף על פי החוק | 2.2.2 הדו"ח השנתי | הדו"ח השנתי על פי הפקודה | הדו"ח השנתי על פי החוק | 2.2.3 פנקס הדירקטורים - מרשם הדירקטורים | פנקס הדירקטורים על פי הפקודה | מרשם הדירקטורים על פי החוק | 2.2.4 פנקס הפרוטוקולים של האסיפה הכללית – מרשם הפרוטוקולים של האסיפה הכללית | פנקס הפרוטוקולים של האסיפה הכללית על פי הפקודה | מרשם הפרוטוקולים של האסיפה הכללית על פי החוק | 2.2.5 פנקס הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון | פנקס הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון על פי הפקודה | פנקס הפרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון על פי החוק | 2.2.6 פנקס השעבודים | 2.2.7 פנקס בעלי איגרות חוב | 2.2.8 מסמכי ההתאגדות של החברה | התזכיר והתקנון על פי הפקודה | התקנון על פי החוק | 3. הזכות לקבל מידע פיננסי אודות החברה | 3.1 מבוא | 3.2 פנקסי החשבונות של החברה | פנקסי החשבונות של החברה על פי הפקודה | זכות העיון בפנקסי החשבונות על פי הפקודה | פנקסי החשבונות על פי החוק וזכות העיון בהם | 3.3 הדו"חות הכספיים | 3.3.1 מבוא | 3.3.2 דו"ח רווח והפסד | 3.3.3 מאזן | הון המניות | עודפים | רכוש | התחייבויות | 3.3.4 דו"ח על השינויים בהון העצמי | 3.3.5 דו"ח על תזרימי המזומנים | 3.3.6 ביאורים שאותם יש לכלול בדו"חות הכספיים | עיסקאות החברה עם בעלי ענין | השקעות | הלוואות וחובות | ערבויות ושעבודים | הטבות וטובות הנאה | הכנסות והוצאות מימון | עיסקאות | עיסקאות עם "צדדים קשורים" | עיסקאות החברה עם בעלי שליטה | 3.3.7 חשיפת מידע פיננסי אודות חברות אחרות בדו"חותיה הכספיים של החברה | 3.3.8 החובה לערוך דו"חות כספיים מאוחדים | דו"חות המאוחדים איחוד מלא | דו"חות המאוחדים איחוד יחסי | 3.3.9 החובה לצרף לדו"חות הכספיים של החברה דו"חות כספיים של חברות אחרות | 3.3.10 תסקיר רואה החשבון - חוות דעתו של רואה החשבון המבקר | חוות דעת בלתי מסוייגת | חוות דעת מסוייגת | חוות דעת שלילית | המנעות מחוות דעת | מידע נוסף בחוות הדעת | 3.3.11 דו"ח הדירקטוריון - סקירת מנהלים | תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העסקית | מצב כספי | תוצאות הפעולות | נזילות | מקורות המימון | השפעת גורמים חיצוניים | ענינים נוספים שאותם מן הראוי לכלול בדו"ח הדירקטוריון | אישור דו"ח הדירקטוריון וחתימתו | 3.3.12 פטור מהחובה לערוך דו"חות כספיים | 3.4 דו"חות כספיים ביניים | 3.4.1 מבוא | 3.4.2 סקירת רואה חשבון | 3.4.3 דו"ח הדירקטוריון לתקופת הביניים | 3.4.4 דו"חות כספיים ביניים של חברה שאינה חברה ציבורית נסחרת | 3.5 הזכות לעיין בדו"חות הכספיים ולקבל העתקים שלהם | 3.6 הזכות לקבל פרטים בדבר תשלומים לדירקטורים | 4. הזכות לקבל מידע נוסף אודות החברה | 4.1 שם החברה | 4.2 הגבלת אחריות החברים | 4.3 מידע המתפרסם בעיתונים או ברשומות | 5. קבלת מידע מכוח הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות בעלי המניות | 5.1 מבוא | 5.2 זכותם של בעלי המניות לקבל הודעה על כינוסה של אסיפה כללית | 5.3 הזכות להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה | 6. חובות הגילוי והדיווח המיוחדות בנוגע לחברות ציבוריות נסחרות | 1 6. מבוא | היקף הגילוי | 6.2 פרסום תשקיף והגילוי מכוחו | 6.3 דיווחים שוטפים | 6.3.1 מבוא | 6.3.2 דו"ח תקופתי | 6.3.3 דו"ח מיידי | 7. חקירת עסקי החברה | 7.1 מבוא | 7.2 התנאים למינוי חוקר עסקים על ידי שר המשפטים על פי פקודת החברות | 7.2.1 סף אחזקות או מספר מבקשים מינימלי | 7.2.2 תמיכת הבקשה בראיות | 7.2.3 דרישת ערובה מהמבקשים | 7.3 סמכותו של חוקר שמונה מכוח הוראות הפקודה ותוצאות החקירה | 7.3.1 כללי | 7.3.2 סמכות החקירה | 7.3.3 דו"ח החוקר ותוצאות החקירה | 7.3.4 הוצאות החקירה | 7.4 חקירת עסקים על פי הדין האנגלי | 7.5 ביטול מוסד חקירת העסקים בחוק החברות | 7.6 חקירת עסקים על פי חוק ניירות ערך | 8. מינוי חוקר על ידי בית המשפט וחשיפת מידע כסעד להסרת קיפוח | 8.1 מבוא | 8.2 הסעד להסרת קיפוח והזכות למידע אודות החברה | 8.3 מינוי חוקר על ידי בית המשפט כסעד ביניים בעתירה להסרת קיפוח | 8.4 צו המורה על זכות עיון במסמכים ועל חשיפת מידע כסעד להסרת קיפוח | 9. הזכות למידע על חברה הנתונה בהליכי פירוק, חקירות והליכים נגד נושאי משרה ואחרים | 9.1 זכותם של נושים ומשתתפים לקבל מידע על חברה הנתונה בהליכי פירוק | 9.2 חקירות פרטיות של נושאי משרה ואחרים | 9.3 חקירות פומביות של מייסדים ונושאי משרה | 9.4 השימוש במידע שמקורו בחקירות, בהליכים נגד דירקטורים, נושאי משרה ואחרים | 9.4.1 מבוא | 9.4.2 הליכים על פי הסעיפים 373 ו – 374 כהמשך לחקירות פרטיות ופומביות, העילות וסדרי הדין | 9.4.3 סעיף 373 לפקודה - הטלת אחריות אישית על דירקטורים לחבויותיה של חברה בשל ניהול עסקים בתרמית | 9.4.4 סעיף 374 לפקודה - השבת כספים ונכסים לחברה ופיצוייה על ידי נושאי משרה ואחרים | 9.4.5 עבירות נושאי משרה בפירוק מכוח הסעיפים 378 – 375 לפקודה | מפתחות | חקיקה ישראלית | חוקים | חקיקת משנה | הצעות חוק | חקיקה זרה | חוקים | תקנות | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בית המשפט המחוזי | פסיקה זרה | מאמרים בעברית | דוחות ועדות וגילויי דעת בעברית | ספרים בעברית | ספרים בלועזית | מאמרים בלועזית | דוחות ועדות בלועזית
Mobile version: Enabled