Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת הדיון הפלילי כרך ג

₪690.00
מק"ט: 10172

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of Criminal Justice Volume 3

משפט פלילי / דיני עונשין: פרופ' גבריאל הלוי: תורת הדיון הפלילי כרך ג

הסדרה המלאה תורת הדיון הפלילי כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת הדיון הפלילי כרך א
2. תורת הדיון הפלילי כרך ב
3. תורת הדיון הפלילי כרך ג
4. תורת הדיון הפלילי כרך ד
אודות הספר

הסדרה תורת הדיון הפלילי מאת פרופ' גבריאל הלוי היא הסדרה המקיפה היחידה בישראל בתחום סדר הדין הפלילי. הסדרה כוללת אלפי אסמכתאות מישראל ומן העולם.
 
פסיקת בתי המשפט בישראל אימצה בחום את כרכי הסדרה. בפסק הדין ע"פ 4747/11 פלוני נ' מדינת ישראל קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה על סמך דעת המחבר.
 
נשיא בית המשפט העליון ד"ר אשר גרוניס קבע על סמך דעת המחבר שחומר חקירה חסוי או סודי אינו בהכרח חסום מפני הנאשם, אלא שיש לקיים הליך מקדמי של הסרת המעטה.
 
כרך ג' של הסדרה תורת הדיון הפלילי דן בהרחבה בנושאים הבאים:

  • פסק הדין
  • ענישה
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחום דיני העונשין, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.
 
פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל בתחום דיני העונשין ופרסם את הספרים עבירות בניירות ערך, השותפות לדבר-עבירה, תורת דיני הראיות ותורת דיני העונשין כרכים א-ד.
 
ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"פ 677/14 דני דנקנר נ' מדינת ישראל
ע"פ 6365/12 פלוני נ' מדינת ישראל
רע"פ 4935/12 מוחמד עמאר נ' מדינת ישראל
רע"פ 8487/11 חברת נמלי ישראל- פיתוח ונכסים בע"מ נ' מדינת ישראל - המשרד להגנת הסביבה
ע"פ 3206/11 מאיר ז'אנו ואח' נ' מדינת ישראל
ע"פ 5500/10 פלוני נ' מדינת ישראל
ע"פ 3030/10 אביב וקנין נ' מדינת ישראל
ע"פ 8711/09 פייסל יאסין נ' מדינת ישראל
רע"א 4399/08 קצין התגמולים נ' נפתלי רוקח
ע"פ 8208/07 אבי אלימלך נ' מדינת ישראל
ע"פ 4383/06 יוסף דנינו נ' מדינת ישראל
ע"פ 5031/94 נאאל רפיק סלהב נ' מדינת ישראל

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
עפ"א (חי') 44166-03-14 סאלח גרבאן נ' ועדה מקומית לתכנון שומרון
ע"פ (חי') 20712-03-13 לירן בן רחמים נ' מדינת ישראל
ע"פ (חי') 56387-11-11 יוסף זילברשטיין נ' מדינת ישראל
ת"א (ת"א) 31851-04-11 אור חסד נ' אורלי זמיר ואח'
ע"פ (ארצי) 6291-05-10 יהודה יהלומי נ' מדינת ישראל - משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
ת"פ (חי') 6741-03-10 מדינת ישראל נ' אנטולי צבישב
ת"פ (חי') 37796-12-09 מדינת ישראל נ' ניסים נידם
ת"פ (חי') 3453-06 מדינת ישראל - ו.מח.לתכנון מחוז חיפה נ' כאיד מעבוק
.
פרק ה – פסק הדין | 1 מהותו של פסק הדין בדיון הפלילי | 1.1 תפקידו של פסק הדין בערכאה הדיונית והרכבו | 1.2 תפקודו של פסק הדין מחוץ להליך שבו הוא ניתן | 1.2.1 תפקודו של פסק הדין בהליכים פליליים כמעשה בית דין | 1.2.2 תפקודו של פסק הדין בהליכים שאינם פליליים | 1.2.2.1 פסק הדין כראיה | 1.2.2.2 תביעה אזרחית נגררת | 2 הכרעת הדין | 2.1 ההחלטה השיפוטית בהכרעת הדין | 2.1.1 סדרי מסירת הכרעת הדין | 2.1.2 מבנה הכרעת הדין וההנמקה | 2.1.3 אופן ההכרעה העניינית | 2.1.3.1 הכרעה בשאלות עובדתיות | 2.1.3.2 הכרעה בשאלות משפטיות | 2.2 הכרעת דין במותב | 2.2.1 מבני ההכרעה האפשריים | 2.2.1.1. הכרעה פה אחד | 2.2.1.2 הכרעה לפי דעת רוב | 2.2.1.3 הכרעה בהיעדר דעת רוב | 2.2.2 ברירת מבנה ההכרעה הרלוונטי | 2.3 התוצאות האפשריות בהכרעת הדין | 2.3.1 מסקנות הכרעת הדין | 2.3.1.1. זיכוי | 2.3.1.2 הרשעה | 2.3.1.3 היעדר הרשעה | 2.3.2 . הרחבת ההרשעה | 2.3.2.1 . סטייה ממסמך האישום | 2.3.2.2 . ריבוי הרשעות | 2.3.2.3 . צירוף תיקים | 3. הטיעונים לעונש | 3.1 . תפקיד שלב הטיעונים לעונש ומבנהו | 3.2 . חקירת העדים והצגת הראיות | 3.2.1 . התייצבות העדים בבית המשפט | 3.2.1.1 . זימון עדים והגשת ראיות | 3.2.1.2 . ייצוג עדים | 2 . 3.2 . תחולת מתכונת הדיון האדוורסרי בישראל על שלב הטיעונים לעונש | 3.2.2.1 . תחולת דיני הראיות על שלב הטיעונים לעונש | 3.2.2.2 . פראקטיקת ההתנגדויות | 3.2.2.3 . אופן חקירת העדים | 3.2.3 . ייצוג נאשמים בשלב הטיעונים לעונש | 3.3 . מהלך שלב הטיעונים לעונש | 3.3.1 . היעדר זכות לגבייה מוקדמת של עדות | 3.3.2 . פרשת התביעה | 3.3.2.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת התביעה | 3.3.2.2 . סדר חקירת עדי התביעה | 3.3.2.3 . ראיות בדבר המרשם הפלילי של הנאשם | 3.3.3 . פרשת ההגנה | 3.3.3.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת ההגנה | 3.3.3.2 . עדות הנאשם וזכות השתיקה | 3.3.3.3 . סדר חקירת עדי ההגנה | 3.3.3.4 . עדויות אופי | 3.3.4 . פרשת הראיות מטעם בית המשפט | 3.3.4.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת הראיות מטעם בית המשפט | 3.3.4.2 . תסקיר נפגע העבירה | 3.3.4.3 . תסקיר מבחן ביחס לנאשם | 3.3.5 . סיכומים לעניין העונש | 4. גזר הדין | 4.1 . ההחלטה השיפוטית בגזר הדין | 4.1.1 . סדרי מסירת גזר הדין ותוקפו | 4.1.2 . מבנה גזר הדין וההנמקה | 4.1.3 . אופן ההכרעה העניינית בגזר הדין | 4.1.3.1 . הכרעה בשאלות עובדתיות | 4.1.3.2 . הכרעה בשאלות משפטיות | 4.1.4 . סטייה מטיעוני הצדדים | 4.2 . גזר דין במותב | 4.2.1 . מבני ההכרעה האפשריים בגזר הדין | 4.2.1.1 . הכרעה פה אחד | 4.2.1.2 . הכרעה לפי דעת רוב | 4.2.1.3 . היעדר דעת רוב | 4.2.2 . ברירת מבנה ההכרעה הרלוונטי בגזר הדין | 4.3 . הליכים נלווים להחלטה השיפוטית בגזר הדין | 4.3.1 . עיכוב ביצוע גזר הדין | 4.3.1.1 . הליכי עיכוב ביצוע גזר הדין בשל טעמים אישיים | 4.3.1.2 . הליכי עיכוב ביצוע גזר הדין בשל הליכי תקיפת פסק הדין | 4.3.2 . הבהרת גזר הדין | 4.3.3 . תיקון טעות סופר | 5. אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם | 5.1 . מהותם של הליכי אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם | 5.2 . אכיפת פסקי חוץ | 5.2.1 . העילה לאכיפת פסק חוץ | 5.2.1.1 . התנאים לאכיפת פסק חוץ | 5.2.1.2 . סייגים לאכיפת פסק חוץ | 5.2.2 . אופן ביצוע אכיפת פסק חוץ | 5.2.2.1 . הליכי אכיפת פסק חוץ | 5.2.2.2 . מעצר הנידון | 5.3 . הכרה בפסקי חוץ | 5.4 . אכיפת פסקים ישראליים מחוץ לישראל והכרה בהם | פרק ו – ענישה | 1. הענישה במשפט הפלילי | 1.1 . מהותה של הענישה והתפתחותה | 1.2 . חלקה של הענישה במשפט הפלילי | 1.2.1 . הענישה כחלק ממבנה הנורמה הפלילית המהותית | 1.2.2 . הענישה כמאפיינת את חומרת העבירה | 1.2.3 . השתלבותה העניינית של הענישה במשפט הפלילי | 1.2.3.1 . תחולת עקרונות תורת דיני העונשין והדיון הפלילי על הענישה | 1.2.3.2 . איזון הטלת האחריות הפלילית והשלמתה | 2. שיקולי ענישה | 2.1 . שיקולי ענישה כלליים | 2.1.1 . גמול | 2.1.1.1 . התפתחות שיקול הגמול בדיני העונשין | 2.1.1.2 . הגמול כתמחור סובייקטיבי של סבל | 2.1.1.3 . תפקוד שיקול הגמול במסגרת שיקולי הענישה הכלליים | 2.1.2 . הרתעה | 2.1.2.1 . התפתחות שיקול ההרתעה בדיני העונשין | 2.1.2.2 . הרתעת הפרט מפני מוּעדות | 2.1.2.3 . הרתעת עבריינים פוטנציאליים באמצעות ענישת הפרט | 2.1.2.4 . תפקוד שיקול ההרתעה במסגרת שיקולי הענישה הכלליים | 2.1.3 . שיקום | 2.1.3.1 . התפתחות שיקול השיקום בדיני העונשין | 2.1.3.2 . שיקום עבריינים לצורך מניעת מוּעדות | 2.1.3.3 . תפקוד שיקול השיקום במסגרת שיקולי הענישה הכלליים | 2.1.4 . מניעה | 2.1.4.1 . התפתחות שיקול המניעה בדיני העונשין | 2.1.4.2 . מניעה גופנית של עבריינים מפני מוּעדות | 2.1.4.3 . תפקוד שיקול המניעה במסגרת שיקולי הענישה הכלליים | 2.1.5 . השתלבות שיקולי הענישה הכלליים והשוואתם | 2 . 2. התחשבות בנתוני העבירה (in rem) באמצעות שיקולי הענישה הכלליים | 2.2.1 . זיהוי נתוני העבירה והבחנתם מנתוני העבריין | 2.2.2 . רלוונטיות שיקולי הענישה הכלליים להתחשבות בנתוני העבירה | 2.2.3 . הלימוּת ומידתיות | 2.3 . התחשבות בנתוני העבריין (in personam) באמצעות שיקולי הענישה הכלליים | 2.3.1 . זיהוי נתוני העבריין והבחנתם מנתוני העבירה | 2.3.2 . רלוונטיות שיקולי הענישה הכלליים להתחשבות בנתוני העבריין | 2.3.3 . התחשבות בעבר פלילי (עבריינים מוּעדים) | 2.3.3.1 . זיהוי מוּעדות | 2.3.3.2 . התייחסות שיקולי הענישה הכלליים למוּעדות | 2.3.4 . התחשבות במצב אישי | 2.3.4.1 . קטינים ונוער | 2.3.4.2 . קשישים | 2.3.4.3 . לקויים בבריאותם הנפשית או הגופנית | 2.3.5 . התחשבות בקשיים אישיים | 2.3.5.1 . קשיים אישיים הנובעים מביצועה של העבירה | 2.3.5.2 . קשיים אישיים שאינם נובעים מביצועה של העבירה | 2.3.6 . התחשבות בהתארגנות עבריינית | 2.3.6.1 . הקבוצה העבריינית וארגוני פשיעה | 2.3.6.2 . ענישת תאגידים | 2.3.7 . התחשבות בשיתוף פעולה דיוני עם רשויות אכיפת החוק | 2.3.8 . התחשבות בתרומת העבריין לחברה | 2.3.8.1 . צמצום נזקי העבירה בידי העבריין | 2.3.8.2 . תרומה כללית של העבריין לחברה | 2.4 . מבנה השתת הענישה | 2.4.1 . יסודות מבנה השתת הענישה לצורך קביעת סוג העונש ומידתו | 2.4.2 . אחידות | 3. דרכי ענישה | 3.1 . קביעת סוג העונש ומידתו | 3.1.1 . בחירת דרך הענישה המתאימה ביותר למקרה המסוים | 2 . 3.1 . ענישה מרבית, ענישת חובה, ענישת חובה מזערית ומדרג חומרה של דרכי ענישה | 3.2 . דרכי ענישה גופניות | 3.2.1 . מהותה של הענישה הגופנית | 3.2.2 . מוות | 3.2.2.1 . התפתחות ויישום | 3.2.2.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בעונש המוות | 3.2.2.3 . סדרי הדין בהוצאתו אל הפועל בישראל של עונש המוות | 3.2.3 . מלקות | 3.2.3.1 . התפתחות ויישום | 3.2.3.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בעונש המלקות | 3.2.4 . הטלת מום (פגיעה בגוף האדם, כריתת איברים וסירוס כימי) | 3.2.4.1 . התפתחות ויישום | 3.2.4.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בעונשי הטלת המום | 3.2.5 . שלילת זכויות וחירויות אזרחיות | 3.2.5.1 . התפתחות ויישום | 3.2.5.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בעונשי שלילת הזכויות והחירויות האזרחיות | 3.2.5.3 . קלון | 3.2.5.4 . תקנת השבים | 3.2.6 . מאסר | 3.2.6.1 . התפתחות ויישום | 3.2.6.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בעונש המאסר | 3.2.6.3 . מאסר על-תנאי | 3.2.6.4 . ריצוי מאסר בעבודות שירות | 3.2.6.5 . שחרור על-תנאי ממאסר | 3.2.6.6 . מאסר בלתי-רציף | 3.2.6.7 . מאסר חלף קנס | 3.2.6.8 . חישוב תקופת המאסר | 3.2.6.9 . סדרי הדין בהוצאתו אל הפועל בישראל של עונש המאסר | 3.2.7 . מבחן | 3.2.7.1 . התפתחות ויישום | 3.2.7.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים במבחן | 3.2.7.3 . שירות לתועלת הציבור | 3.2.7.4 . מבחן ללא הרשעה | 3.2.7.5 . סדרי הדין בהוצאתה אל הפועל בישראל של העמדת עבריין במבחן | 3.2.7.6 . טיפול בקהילה | 3.3 . דרכי ענישה כלכליות | 3.3.1 . מהותה של הענישה הכלכלית | 3.3.2 . קנס | 3.3.2.1 . התפתחות ויישום | 3.3.2.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בעונש הקנס | 3.3.2.3 . קנס על-תנאי (התחייבות להימנע מעבירה) | 3.3.2.4 . סדרי הדין בהוצאה אל הפועל בישראל של עונש הקנס | 3.3.3 . חילוט רכוש | 3.3.3.1 . התפתחות ויישום | 3.3.3.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בחילוט | 3.3.3.3 . סדרי דין בהוצאתו אל הפועל בישראל של החילוט | 3.3.4 . פיצויים לנפגעי העבירה | 3.3.4.1 . התפתחות ויישום | 3.3.4.2 . גילום שיקולי הענישה הכלליים בפיצויים לנפגעי העבירה | 3.3.5 . הוצאות המשפט | 3.4 . שילובי דרכי ענישה | 1. ספרות | 1.1 . ספרים בעברית | 1.2 . ספרים בלע”ז | 1.3 . מאמרים בעברית | 1.4 . מאמרים בלע”ז | 2. חקיקה | 2.1 . חקיקה ישראלית | 2.2 . הצעות חוק ישראליות | 2.3 . חקיקה זרה | 3. מקורות המשפט העברי | 4. פסיקה | 1 . 4. פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2 . פסיקה ישראלית | 4.2.1 . פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | 4.2.2 . פסיקה צבאית ישראלית | 4.3 . פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.3.1 . פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2 . פסיקה אמריקאית | 4.3.3 . פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1 . אוסטרליה | 4.3.3.2 . קנדה | 4.4 . פסיקה אירופית | 4.4.1 . פסיקה גרמנית | 4.4.2 . פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם | 4.5 . פסיקה בינלאומית | 5. אמנות בינלאומיות | 6. הנחיות הרשות המבצעת | 6.1 . הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | 6.2 . הנחיות משטרת ישראל
Mobile version: Enabled