Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת הדיון הפלילי כרך ד

₪690.00
מק"ט: 10173

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of Criminal Justice Volume 4

משפט פלילי / דיני עונשין: פרופ' גבריאל הלוי: תורת הדיון הפלילי כרך ד

הסדרה המלאה תורת הדיון הפלילי כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת הדיון הפלילי כרך א
2. תורת הדיון הפלילי כרך ב
3. תורת הדיון הפלילי כרך ג
4. תורת הדיון הפלילי כרך ד
אודות הספר

הסדרה תורת הדיון הפלילי מאת פרופ' גבריאל הלוי היא הסדרה המקיפה היחידה בישראל בתחום סדר הדין הפלילי. הסדרה כוללת אלפי אסמכתאות מישראל ומן העולם.
 
פסיקת בתי המשפט בישראל אימצה בחום את כרכי הסדרה. בפסק הדין ע"פ 4747/11 פלוני נ' מדינת ישראל קבע בית המשפט העליון הלכה חדשה על סמך דעת המחבר.
 
נשיא בית המשפט העליון ד"ר אשר גרוניס קבע על סמך דעת המחבר שחומר חקירה חסוי או סודי אינו בהכרח חסום מפני הנאשם, אלא שיש לקיים הליך מקדמי של הסרת המעטה.
 
כרך ד' של הסדרה תורת הדיון הפלילי דן בהרחבה בנושאים הבאים:

 • תקיפת פסקי דין
 • ערעור
 • דיון פלילי נוסף
 • תיקון פסק דין
 • ביטול פסק דין
 • משפט חוזר
 • שאלת שר המשפטים
 • עתירה לבג"ץ
 • דנג"ץ
 • חנינה
 • סדרי דין מיוחדים
 • קטינים וביהמ"ש לנוער
 • בעלי ליקוי נפשי או שכלי
 • נפגעי עבירה
 • נושאי משרה ציבורית
 • נפטרים
 • עסקאות טיעון
 • גישור פלילי
 • פסלות שופט
 • עבירות קנס
 • ידיד בית המשפט
 • הגנת עדים
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחום דיני העונשין, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.
 
פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל בתחום דיני העונשין ופרסם את הספרים עבירות בניירות ערך, השותפות לדבר-עבירה, תורת דיני הראיות ותורת דיני העונשין כרכים א-ד.
 
ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
בש"פ 3390/14 אלעזר ענבל נ' מדינת ישראל
ע"פ 7493/12 אדם איסק אדם מוחמד נ' מדינת ישראל
ע"פ 6367/12 נתנאל בנימין נ' מדינת ישראל
ע"פ 6365/12 פלוני נ' מדינת ישראל
ע"פ 6272/12 עוז ויסמן נ' מדינת ישראל
ע"פ 5738/12 וולד גבריאל טסגזשב נ' מדינת ישראל
בש"פ 509/12 מדינת ישראל נ' פלוני
ע"פ 7590/11 פלוני נ' מדינת ישראל
ע"פ 3206/11 מאיר ז'אנו ואח' נ' מדינת ישראל
ע"פ 6144/10 טדרוס גטצאו נ' מדינת ישראל
ע"פ 5863/10 אנג'ליק סבאג גוטייר נ' מדינת ישראל
ע"פ 5676/10 יוסף שונים נ' מדינת ישראל
ע"פ 502/10 מחמוד מחאמיד נ' מדינת ישראל
ע"פ 7477/08 איתן גץ נ' מדינת ישראל

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ע"פ (חי') 1213-02-12 יהודה איפרח נ' מדינת ישראל
תפ"ח (נצ') 11230-01-12 מוחמד אסעד (עציר) ואח' נ' מדינת ישראל
ע"פ (חי') 39853-06-11 אריאל פולקביץ פלג נ' המשרד לאיכות הסביבה - מחוז חיפה
ת"פ (חי') 18971-12-10 מדינת ישראל נ' אחמד עג'ב
ע"פ (ת"א) 10836-10-10 דוד אפל נ' מדינת ישראל
ע"פ (חי') 11620-09-10 מדינת ישראל נ' אנטולי צבישב
ע"פ (נצ') 43-10 דני חורי נ' מדינת ישראל
.
תוכן עניינים | פרק ז – תקיפת פסקי דין | 1. מהותם של הליכי תקיפת פסקי דין | 1.1 . ההצדקות לקיומם של הליכי תקיפת פסקי דין | 1.1.1 . ההכרה החברתית בטעות האנושית | 1.1.2 . חקר האמת | 1.1.3 הצורך המערכתי באחידות דרכי יישומו של הדין | 1.2 . ריבוד הליכי תקיפת פסקי דין | 1.2.1 . התפתחות ריבוד הליכי תקיפת פסקי דין | 1.2.2 . סיווג הליכי תקיפת פסקי דין | 2. הליכי תקיפה ערעוריים | 2.1 . מהותם של הליכי התקיפה הערעוריים | 2.2 . הערעור הפלילי | 2.2.1 . זכות הערעור | 2.2.1.1 היעדר זכות כללית לערעור והתנאים הדיוניים לקיומה של זכות הערעור | 2.2.1.2 הזכות לבקש רשות ערעור בפלילים | 2.2.1.3 . הערעור האוטומטי | 2.2.1.4 מניין המועדים והארכתם | 2.2.2 . סמכות ההכרעה בערעור | 2.2.2.1 התערבות בממצאים עובדתיים | 2.2.2.2 התערבות בקביעות משפטיות | 2.2.2.3 . התערבות בענישה | 2.2.2.4 . הרחבת ההרשעה | 2.2.3 . סדרי הדין בערעור | 2.2.3.1 . בקשת רשות הערעור | 2.2.3.2 הודעת הערעור וההתייצבות לדיון | 2.2.3.3 הדיון בערעור וגביית ראיות | 2.2.3.4 . ההכרעה בערעור | 2.2.3.5 . הכרעה בערעור במותב | 2.2.3.6 עיכוב ביצוע העונש בהליכי ערעור | 2.2.3.7 ייצוג הצדדים בהליכי הערעור | 2.2.3.8 מעצר עד תום הליכי הערעור |2.3 . הדיון הנוסף הפלילי | 2.3.1 . מהותו של הדיון הנוסף הפלילי | 2.3.1.1 תפקודו של הדיון הנוסף | 2.3.1.2 העילות לקיומו של הדיון הנוסף הפלילי | 2.3.2 . סמכות ההכרעה בדיון הנוסף הפלילי | 2.3.2.1 התערבות בממצאים עובדתיים | 2.3.2.2 התערבות בקביעות משפטיות | 2.3.2.3 . התערבות בענישה | 2.3.2.4 . הרחבת ההרשעה | 2.3.3 . סדרי הדין בדיון הנוסף הפלילי | 2.3.3.1 בקשה לקיום דיון נוסף פלילי, הדיון בה וההכרעה | 2.3.3.2 ההחלטה על קיום דיון נוסף פלילי ביוזמת בית המשפט | 2.3.3.3 סדרי הדיון בהליך הדיון הנוסף הפלילי | 2.3.3.4 ההכרעה בדיון הנוסף הפלילי | 2.3.3.5 הכרעה בדיון נוסף פלילי במותב | 2.3.3.6 עיכוב ביצוע העונש בהליכי הדיון הנוסף הפלילי | 2.3.3.7 ייצוג הצדדים בהליכי הדיון הנוסף הפלילי | 2.3.3.8 מעצר עד תום הליכי הדיון הנוסף הפלילי | 2.4 . הליכי תקיפה בפני הערכאה בה ניתן פסק הדין | 2.4.1 . הבהרת פסק דין | 2.4.2 . תיקון פסק דין | 2.4.3 . ביטול פסק דין | 3. הליכי תקיפה לבר-ערעוריים | 3.1 . מהותם של הליכי תקיפה לבר-ערעוריים | 3.2 . המשפט החוזר | 3.2.1 . מהותו של המשפט החוזר | 3.2.1.1 תפקודו של המשפט החוזר | 3.2.1.2 העילות לקיומו של המשפט החוזר | 3.2.2 סמכות ההכרעה במשפט החוזר הנערך במתכונת דיונית | 3.2.2.1 . הכרעה בשאלות עובדתיות | 3.2.2.2 הכרעה בשאלות משפטיות | 3.2.2.3 . הכרעה בשאלת העונש | 3.2.2.4 . הרחבת ההרשעה | 3.2.3 סמכות ההכרעה במשפט חוזר הנערך במתכונת ערעורית | 3.2.3.1 התערבות בממצאים עובדתיים | 3.2.3.2 התערבות בקביעות משפטיות | 3.2.3.3 . התערבות בענישה | 3.2.3.4 . הרחבת ההרשעה | 3.2.4 . סדרי דין במשפט החוזר | 3.2.4.1 הבקשה לקיום משפט חוזר והדיון בה | 3.2.4.2 . התוצאות האפשריות של הבקשה לקיום משפט חוזר וסדרי הדין בהן | 3.2.4.3 ייצוג הצדדים בהליכי המשפט החוזר | 3.2.4.4 מעצר עד תום הליכי המשפט החוזר | 3.3 . שאלת שר המשפטים | 3.4 . עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק (בג”ץ) | 3.4.1 . סמכות בית המשפט הגבוה לצדק בהליך הפלילי | 3.4.1.1 . רלוונטיות בית המשפט הגבוה לצדק בהליך הפלילי | 3.4.1.2 עילות ההתערבות של בית המשפט הגבוה לצדק בהליך הפלילי | 3.4.1.3 הסעדים בבית המשפט הגבוה לצדק | 3.4.2 סדרי הדין בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק | 3.4.2.1 הגשת העתירה למתן צו על-תנאי והדיון בה | 3.4.2.2 הדיון בבית המשפט הגבוה לצדק בצו מוחלט | 3.4.2.3 . הכרעה במותב | 3.4.3 תקיפת החלטת בית המשפט הגבוה לצדק – דיון נוסף גבוה לצדק (דנג”ץ) | 3.4.3.1 תפקודו של הדיון הנוסף | 3.4.3.2 העילות לקיומו של הדיון הנוסף הגבוה לצדק | 3.4.3.3 . בקשה לקיום דיון נוסף גבוה לצדק, הדיון בה וההכרעה | 3.4.3.4 ההחלטה על קיום דיון נוסף גבוה לצדק ביוזמת בית המשפט | 3.4.3.5 סדרי הדיון בהליך הדיון הנוסף הגבוה לצדק | 3.4.3.6 ההכרעה בדיון הנוסף הגבוה לצדק | 3.4.3.7 הכרעה בדיון נוסף גבוה לצדק במותב | 3.5 . חנינה | 1 . 3.5 סמכות החנינה הכללית של נשיא המדינה ושל הכנסת וסמכות החנינה האישית של נשיא המדינה | 3.5.2 . סדרי הדין בבקשת חנינה אישית | פרק ח – סדרי דין מיוחדים | 1. מהותם של סדרי הדין המיוחדים בדיון הפלילי | 2. סדרי דין באוכלוסיות מיוחדות | 2.1 . מהותם של סדרי הדין המתייחסים לאוכלוסיות מיוחדות | 2.2 . קטינים | 1 . 2.2 . קטינים כאוכלוסיה מיוחדת והתפתחות סדרי הדין המיוחדים לקטינים | 2.2.2 . חקירת קטינים וסמכויות אכיפה | 2.2.2.1 . חקירת קטינים בידי רשויות החקירה | 2.2.2.2 . סמכויות העיכוב והמעצר כלפי קטינים | 2.2.2.3 . הפעלת סמכויות אכיפה שאינן מעצר כלפי קטינים | 2.2.3 . שפיטת קטינים | 2.2.3.1 . סמכויות ומבנה של בית המשפט לנוער | 2.2.3.2 . הליכי המשפט בפני בית המשפט לנוער | 2.2.3.3 . פסק הדין ותקיפתו | 2.3 . בעלי ליקוי נפשי | 2.3.1 . בעלי ליקוי נפשי כאוכלוסיה מיוחדת | 2.3.1.1 . ההתפתחות הרפואית של אי-שפיות-הדעת | 2.3.1.2 . ההתפתחות המשפטית של אי-שפיות-הדעת | 2.3.2 . חקירת בעלי ליקוי נפשי וסמכויות אכיפה | 2.3.2.1 . חקירת בעלי ליקוי נפשי בידי רשויות החקירה | 2.3.2.2 . הפעלת סמכויות אכיפה כלפי בעלי ליקוי נפשי | 2.3.3 . שפיטת בעלי ליקוי נפשי | 2.3.3.1 . הליכים בעקבות העמדה לדין של בעלי ליקוי נפשי | 2.3.3.2 . חלופות להטלת אחריות פלילית על האדם הבלתי-שפוי בדעתו | 2.4 . בעלי ליקוי שכלי | 2.4.1 . בעלי ליקוי שכלי כאוכלוסיה מיוחדת | 2.4.2 . חקירת בעלי ליקוי שכלי וסמכויות אכיפה | 2.4.2.1 חקירת בעלי ליקוי שכלי בידי רשויות החקירה | 2.4.2.2 הפעלת סמכויות אכיפה כלפי בעלי ליקוי שכלי | 2.4.3 . שפיטת בעלי ליקוי שכלי | 2.5 . נפגעי עבירה | 2.5.1 . נפגעי עבירה כאוכלוסיה מיוחדת | 2.5.2 . חקירת נפגעי עבירה וסמכויות אכיפה | 2.5.2.1 חקירת נפגעי עבירה בידי רשויות החקירה | 2.5.2.2 חיפוש גופני חיצוני או פנימי בנפגעי עבירה | 2.5.3 . מעורבות נפגעי העבירה בהליך הפלילי | 2.5.3.1 העמדה לדין בידי נפגעי העבירה | 2.5.3.2 זכויות נפגעי עבירה בהליך הפלילי | 2.5.3.3 העמדה לדין של נפגעי עבירה | 2.6 . נושאי משרה ציבורית | 2.6.1 . נושאי משרה ציבורית כאוכלוסיה מיוחדת | 2.6.2 . חקירת נושאי משרה ציבורית וסמכויות אכיפה | 2.6.2.1 חקירת נושאי משרה ציבורית בידי רשויות החקירה | 2.6.2.2 הפעלת סמכויות אכיפה כלפי נושאי משרה ציבורית | 2.6.3 . שפיטת נושאי משרה ציבורית | 2.7 . נפטרים | 3. סדרי דין בהליכים מיוחדים | 3.1 . מהותם של סדרי הדין המתייחסים להליכים מיוחדים | 3.2 . עסקאות טיעון | 3.2.1 . מהותה של עסקת הטיעון | 3.2.1.1 התפתחותן של עסקאות הטיעון | 3.2.1.2 ההצדקות המשפטיות והאינטרסים לקיומה של עסקת טיעון | 3.2.2 . השתלבותה של עסקת הטיעון בהליך הפלילי | 3.2.2.1 . המסגרת הנורמטיבית | 3.2.2.2 . השיקולים הלגיטימיים בכריתת עסקת טיעון ובאישורה | 3.2.2.3 . היוזמה לכרות עסקת טיעון | 3.2.2.4 . סדרי הדין בהוצאתה אל הפועל של עסקת טיעון והביקורת השיפוטית | 3 . 3.2 . עסקת הטיעון כהליך חלופי לפתרון סכסוכים (Alternative Dispute Resolution) | 3.2.3.1 . עסקת הטיעון כהליך גישורי | 3.2.3.2 . פונקציית הגישור של הסניגור בעסקת טיעון |3.3 . פסלות שופט | 3.3.1 . מהות הליך פסלות השופט | 3.3.1.1 . הצורך בסדרי דין מיוחדים בהליך פסלות שופט | 3.3.1.2 . עילת פסלות שופט | 3.3.2 . סדרי דין בהליך פסלות שופט | 3.4 . גישור בפלילים | 3.4.1 . מהות הליך הגישור בפלילים | 3.4.1.1 . הצורך בהליך הגישור בפלילים ורציונל הצדק המאחה | 3.4.1.2 . האינטרסים המעורבים בהליך הגישור בפלילים | 3.4.1.3 . הדפוסים השונים של הליך הגישור בפלילים | 3.4.2 . סדרי דין בהליך הגישור בפלילים | 3.5 . עבירות קנס | 3.5.1 . הצורך בסדרי דין מיוחדים בעבירות קנס | 3.5.2 . סדרי הדין בעבירות קנס | 3.6 . צירוף “ידיד בית המשפט” (amicus curiae) | 3.6.1 . מהותו של “ידיד בית המשפט” והתפתחותו המשפטית | 3.6.2 . סדרי דין בצירוף “ידיד בית המשפט” | 3.7 . הגנת עדים | 3.7.1 . הצורך בסדרי דין מיוחדים להגנת עדים | 3.7.2 . סדרי הדין בהגנת עדים | 1. ספרות | 1.1 . ספרים בעברית | 1.2 . ספרים בלע”ז | 1.3 . מאמרים בעברית | 1.4 . מאמרים בלע”ז | 2. חקיקה | 2.1 . חקיקה ישראלית | 2.2 . הצעות חוק ישראליות | 2.3 . חקיקה זרה | 3. מקורות המשפט העברי | 4. פסיקה | 4.1 . פסיקה ישראלית | 4.1.1 . פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | 4.1.2 . פסיקה צבאית ישראלית | 4.2 . פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.2.1 . פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.2.2 . פסיקה אמריקאית | 4.3 . פסיקה אירופית | 4.3.1 . פסיקה גרמנית | 4.3.2 . פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם | 5. אמנות בינלאומיות | 6. הנחיות הרשות המבצעת | 6.1 . הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | 6.2 . הנחיות משטרת ישראל
ספרים בעברית | יעקב בזק הענישה הפלילית (1998) | יעקב בזק משפט ופסיכיאטריה – אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו (2006) | חמי בן-נון הערעור האזרחי (מהדורה שנייה, 2004) | דפנה ברק-ארז משפט מינהלי כרך ב (2010) | רות גביזון שיקול-דעת מינהלי באכיפת החוק (1991) | יוסף גינת נקמת דם, נידוי, תיווך וכבוד המשפחה (2000) | גבריאל הלוי השותפות לדבר עבירה (2008) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך א (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ב (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ג (2010) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ד (2010) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך א (2011) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ב (2011) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ג (2011) | אליהו הרנון וקנת מן עסקות טיעון בישראל (1981) | ראובן ירון משפט רומי (1996) | אליעזר מלחי תולדות המשפט בארץ-ישראל (מהדורה שנייה, 1953) | וינסטון צ'רצ'יל היסטוריה של העמים דוברי האנגלית כרך א (1966) | יעקב קדמי על סדר הדין בפלילים חלק שני (2009) | עמי קובו נאשמים בלתי-עקביים בבית המשפט: מודים באשמה וטוענים לחפותם (2009) | שלמה גיורא שוהם, גבריאל שביט, גבריאל קאבאליון ותומר עינת עבירות ועונשים: על תורת הענישה והשיקום, מניעת פשע ואכיפת חוק (מהדורה שלישית, 2009) | עומר שפירא הפעלת כוח והשפעה בגישור – פרקטיקה ואתיקה יישומית (2007)
מאמרים בעברית | מרים בן-פורת "אין הרוצה נפגע" משפטים ב 42 (1970) | אריאל בנדור "עבר פלילי ללא הרשעה" משפט וצבא 16 (א) 95 (2003) | דפנה ברק-ארז "בג"ץ כיועץ משפטי לממשלה" פלילים ה 219 (1996) | עמנואל גרוס "Euthanasia פאסיבית – היבטים מוסריים ומשפטיים" הפרקליט לט 162 (1989) | עמנואל גרוס "הזכויות החוקתיות של הקרבן – מחקר השוואתי" מחקרי משפט יז 419 (2002) | עמנואל גרוס "חקר האמת והביקורת השיפוטית – התערבות של ערכאת ערעור בממצאי עובדה: עיון נוסף" ספר גבריאל בך 225 (2011) | גבריאל הלוי "מגמות התפתחות במשפט הפלילי הדיוני ובדיני הראיות בישראל" קרית המשפט ד 109 (2004) | גבריאל הלוי "האחריות הפלילית של הצוות הרפואי והמוסד הרפואי למותו של החולה הנוטה למות" משפט רפואי וביו-אתיקה 1 65 (2008) | גבריאל הלוי "עקרון החוקיות וחוקתיות בדיני העונשין בישראל" קרית המשפט ח 335 (2009) | גבריאל הלוי "בחינה מודרנית של סייג אי שפיות הדעת בדיני העונשין לאור התפתחותה של הפסיכיאטריה הדינאמית – מקטגוריזציה לפונקציונליות" משפט רפואי וביו-אתיקה 3 11 (2010) | גבריאל הלוי "התביעה הפרטית בהליך הפלילי" קרית המשפט ט 381 (2011) | גד טדסקי "אי-אלו היבטים למושג החוזה" מסות במשפט 54 (1978) | ש"ז פלר "'עבירת השרשרת' מהותה" משפטים כט 529 (1998) | ענת פרקש "צדק מאחה במשפט הפלילי" סוגיות בתורת הענישה בישראל 73 (שלמה גיורא שוהם ואורי תימור עורכים, 2009) | דוד קרצ'מר "ביקורת שיפוטית על החלטות היועץ המשפטי לממשלה" פלילים ה 121 (1996)
מקורות המשפט העברי | בראשית ב 9, 16 | בראשית ג 1-21 | שמות לב-לד | דברים כח 28 | יהושע ט | הרמב"ם, ספר המצוות, מצווה ר"צ
חקיקה ישראלית | חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 | חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 | חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | תקנות בתי המשפט (אגרות), התשס"ז-2007 | תקנות בתי המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 | תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), התשי"ז-1957 | תקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983 | פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל"ב-1971 | דבר-המלך במועצתו על ארץ ישראל, 1922 | חוק הדיינים, התשט"ו-1955 | חוק להגנה על עדים, התשס"ט-2008 | תקנות להגנה על עדים (הגבלות על עובדי הרשות בתקופת עבודתם ברשות ולאחריה), התש"ע-2010 | חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 | חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 | חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 | תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס"ב-2002 | תקנות זכויות נפגעי עבירה (אחראים במשטרת ישראל), התשס"ט-2009 | פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 | חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 | פקודת חנינה כללית, התש"ט-1949 | חוק החנינה, התשכ"ז-1967 | חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 | חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט-2008 | חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 | חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980 | חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 | תקנות המבחן (שירותי המבחן), התשי"ט-1959 | חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה-2004 | חוק מוות מוחי-נשימתי, התשס"ח-2008 | חוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש"י-1950 | חוק המעבר, התש"ט-1949 | חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 | חוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968 | חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960 | חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 | תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (סדרי הגשת בקשות), התשל"ו-1975 | תקנות הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תנאי החזקת קטינים במעון), התשל"ז-1976 | צו הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (הסמכת בית משפט שלום לנוער לדון קטינים על פשעים), התש"ן-1990 | חוק יסוד: נשיא המדינה | תקנות סדר הדין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד-1984 | תקנות סדר הדין בדיון נוסף, התשמ"ד-1984 | תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 | תקנות סדר הדין הפלילי (הודעה לנאשם בדבר האפשרות לניהול דיון מקדמי), התשס"ז-2006 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (תיקון מס' 3), התשע"א-2011 | תקנות סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (הסכמה לעריכת חיפוש בגוף אדם שאינו חשוד ולהשוואה של נתוני זיהוי), התשס"ז-2007 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 | צו סדר הדין הפלילי (קביעת תארים אחרים של פרקליטים מפרקליטות המדינה), התשס"א-2001 | פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 | חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו-1995 | תקנות הסניגוריה הציבורית (זכאות לייצוג לקטינים נוספים), התשנ"ח-1998 | תקנות הסניגוריה הציבורית (ייצוג עצורים מחוסרי אמצעים), התשנ"ח-1998 | חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 | חוק העונשין, התשל"ז-1977 | חוק העונשין (תיקון מס' 19), התשמ"ד-1984 | חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950 | פקודת החוק הפלילי, 1936 | פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927 | חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 | חוק הקאדים, התשכ"א-1961 | פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 | חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 | חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 | חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 | חוק יסוד: השפיטה | הוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס לפי פקודת התעבורה | הוראות בדבר נסיבות מחמירות של עבירות קנס לפי פקודת התעבורה
הצעות חוק | הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 3), התשמ"ו-1986, ה"ח 211 | הצעת חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשנ"א-1991, ה"ח 319 | הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 22) (עילות למשפט חוזר), התשנ"ו-1995, ה"ח הממשלה 131 | הצעת חוק להגנה על עדים, התשס"ח-2008, ה"ח הממשלה 520 | הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14), התשס"ו-2006, ה"ח הממשלה 468 | הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס' 14) (מעצר קטינים), התשס"ח-2008, ה"ח הכנסת 254 | הצעת חוק נושאי משרה שיפוטית (מניעה מלשבת בדין) (תיקוני חקיקה), התשס"ב-2002, ה"ח 747 | הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 19) (הסדרי טיעון), התשנ"ה-1995, ה"ח 361 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 23), התשמ"ג-1983, ה"ח 174 | הצעת חוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ב-1992, ה"ח 115
מקורות המשפט העברי | בראשית ב 9, 16 | בראשית ג 1-21 | שמות לב-לד | דברים כח 28 | יהושע ט | הרמב"ם, ספר המצוות, מצווה ר"צ
פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | בג"ץ 5151/07 אבו-גאנם נ' השופטת אופיר-תום | ע"פ 5/82 אבו חצירא נ' מדינת ישראל | רע"פ 10857/08 אבו סוכון נ' מדינת ישראל | ע"פ 11343/05 אבו סיאם נ' מדינת ישראל | רע"פ 8912/04 אבו עראר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6350/06 אבו צעלוק נ' פרקליטות מחוז מרכז | בג"ץ 5807/07 אבו-שחאדה נ' פרקליטת מחוז המרכז | בש"פ 10324/05 מדינת ישראל נ' אבו-שנדי | ע"פ 3074/07 מדינת ישראל נ' אבו תקפה | רע"פ 10636/06 אבולקיען נ' מדינת ישראל | ע"פ 5204/07 אבוסמור נ' מדינת ישראל | ע"פ 944/80 אבוקסיס נ' מדינת ישראל | דנ"פ 9767/01 אבחסירה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4690/94 אבי יצחק נ' השופט צמח | רע"פ 3725/99 אביב נ' מדינת ישראל | ע"פ 465/06 אביבי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2111/93 אבנרי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2111/93 אבנרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 699/86 אברהם נ' מדינת ישראל | המ' 95/77 אברון נ' מדינת ישראל | בג"ץ 10146/03 אברמוב נ' השופט כהן | ע"פ 43/62 היועץ המשפטי לממשלה נ' אדלר | דנ"פ 205/00 אדן נ' מדינת ישראל | ע"פ 854/02 אדרי נ' מדינת ישראל | רע"פ 6801/04 אהרוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 522/69 אוחנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4296/90 אוחנה נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2974/99 אוחנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4345/08 אולמרט נ' מדינת ישראל | ע"פ 4237/96 אופנהיים נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1575/97 אופנהיים נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3489/93 אור נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1011/89 אור-נר נ' היועץ המשפטי לממשלה | עפ"א (מחוזי חי') 5005/03 אורן נ' סבאג | רע"פ 3542/93 אזוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 3974/92 אזולאי נ' מדינת ישראל | בש"פ 1201/06 אזיקרי נ' מדינת ישראל | בש"פ 7467/06 מדינת ישראל נ' אזערי רז | ע"פ 4533/07 אזרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 172/82 אטיאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 2153/02 אידלברג נ' מדינת ישראל | רע"פ 3684/07 איון נ' מדינת ישראל | דנ"פ 8086/01 אייזן נ' מדינת ישראל | מ"ח 5048/04 אייזן נ' היועץ המשפטי לממשלה | דנ"פ 5189/05 איילון – חברה לביטוח בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 3416/98 איפרגן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2446/06 אל-ג'מאעאת נ' בית משפט השלום בירושלים | ע"פ 292/61 אל-חמד נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 45/88 אל עביד נ' מדינת ישראל | ע"פ 696/84 אלבז נ' מדינת ישראל | ע"פ 1350/06 אלביליה נ' מדינת ישראל | מ"ח 7350/97 אלגנימאת נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2681/06 אלגריסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 10545/04 מדינת ישראל נ' אלדנקו | ע"פ 7075/03 אלון נ' מדינת ישראל | בש"פ 2605/91 אלזימי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 6341/09 מדינת ישראל נ' עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל | מ"ח 2847/05 אלחרר נ' מדינת ישראל | מ"ח 4/60 אלישיב נ' היועץ המשפטי לממשלה | מ"ח 5419/02 אלישיב נ' מדינת ישראל | ע"פ 69/82 אלמגור נ' מדינת ישראל | ע"פ 10365/08 אלעיסווי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1619/00 אלרוזי נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי ב"ש) 8009/02 מדינת ישראל נ' אמטירת | דנג"ץ 808/95 אמיתי, אזרחים למען מינהל תקין וטוהר המידות נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 1057/96 אמסלו נ' מדינת ישראל | ע"פ 4649/01 אסולין נ' מדינת ישראל | ע"פ 3971/90 אסיס נ' השופטת אוסטרובסקי | רע"פ 2796/01 אסף נ' מדינת ישראל | ע"פ 3953/06 אסרף נ' מדינת ישראל | ע"פ 4503/99 אפרים נ' מדינת ישראל | ע"פ 6900/98 אקב נ' מדינת ישראל | מ"ח 8390/01 אקסלרוד נ' מדינת ישראל | מ"ח 8390/01 אקסלרוד נ' מדינת ישראל | מ"ח 8390/01 אקסלרוד נ' מדינת ישראל | ע"פ 465/70 ארביב נ' מדינת ישראל | בג"ץ 218/85 ארביב נ' פרקליטות מחוז תל-אביב | בג"ץ 87/85 ארג'וב נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון | ע"פ 1758/91 מדינת ישראל נ' ארד | בש"פ 609/98 ארד נ' מדינת ישראל | בג"ץ 10243/03 ארדן נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 89/89 אשר נ' מדינת ישראל | ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי | ע"פ 1556/90 בארי נ' מדינת ישראל | בש"פ 6418/96 בדארנה נ' מדינת ישראל | דנ"פ 7978/00 בדווי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2244/06 בדר נ' מדינת ישראל | ע"פ 101/88 מדינת ישראל נ' בוארון | ע"פ 6353/94 בוחבוט נ' מדינת ישראל | ע"פ 862/81 בוטבקה נ' מדינת ישראל | ב"ש 220/82 בוטרשווילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2456/06 בוכמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 54/79 בורוביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 532/71 בחמוצקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 505/79 ביאזי נ' מדינת ישראל | ע"פ 185/64 היועץ המשפטי לממשלה נ' ביטון | ע"פ 476/78 ביטון נ' מדינת ישראל | ע"פ 6989/99 מדינת ישראל נ' ביטון | בש"פ 9445/06 מדינת ישראל נ' בינדר | ע"פ 52/51 בכר נ' היועץ המשפטי לממשלה | מ"ח 2763/90 בלאו נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1648/01 בלביסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 9723/03 מדינת ישראל נ' בלזר | דנ"פ 1799/07 בלס נ' מדינת ישראל | רע"פ 849/07 בן-אשר נ' מדינת ישראל | דנ"פ 562/05 בן דוד נ' מדינת ישראל | בש"פ 6742/01 בן הרוש נ' מדינת ישראל | ע"פ 3496/11 בן הרוש נ' מדינת ישראל | בש"פ 5467/99 מדינת ישראל נ' בן יוסף | עמוה"מ 30/47 בן יעקב נ' פורר | ע"פ 175/64 בן-יעקב נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 20/85 מדינת ישראל נ' בן יעקב | דנ"פ 8375/99 בן-ישי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4107/05 בן נון נ' מדינת ישראל | ע"פ 6124/05 בן נתן נ' מדינת ישראל | רע"פ 4032/02 בן-צבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2672/01 בן שושן נ' מדינת ישראל | ע"פ 11/76 בן שלמה נ' מדינת ישראל | ע"פ 6863/07 בנאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5083/08 בניזרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1800/06 בנק המזרחי טפחות בע"מ נ' שאולי | ע"פ 1982/93 בנק לאומי לישראל נ' מדינת ישראל | ע"א 601/82 בנק לאומי לישראל נ' C.I.S. | תפ"ח (מחוזי ת"א) 416/93 מדינת ישראל נ' בסו | ע"פ 7513/08 בסרייב נ' מדינת ישראל | ע"פ 1988/94 בראון נ' מדינת ישראל | מ"ח 1114/00 בר יוסף נ' מדינת ישראל | מ"ח 1114/00 בר יוסף נ' מדינת ישראל | מ"ח 1097/99 בר נוי נ' מדינת ישראל | מ"ח 8/82 ברדריאן נ' מדינת ישראל | בש"פ 8897/06 מדינת ישראל נ' ברואר | ע"פ 8220/02 ברוכים נ' מדינת ישראל | בג"ץ 428/86 ברזילי נ' ממשלת ישראל | רע"פ 7063/05 ברזילי נ' משטרת ישראל | ע"פ 752/90 ברזל נ' מדינת ישראל | דנ"א 5712/01ו ברזני נ' בזק, חברה ישראלית לתקשורת בע"מ | מ"ח 6081/04 בריגת נ' מדינת ישראל | מ"ח 6731/96 ברנס נ' מדינת ישראל | מ"ח 3032/99 ברנס נ' מדינת ישראל | ע"פ 292/78 גבאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4977/92 ג'ברין נ' מדינת ישראל | בש"פ 1079/05 גברילוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 7126/04 גדיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 819/96 גואטה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 744/97 גוזלן נ' בית המשפט המחוזי נצרת | רע"פ 7927/98 גולדברג נ' מדינת ישראל | ע"פ 330/64 היועץ המשפטי לממשלה נ' גולדנברג | ע"פ 313/68 גולדנברג נ' מדינת ישראל | בג"ץ 334/77 גולן נ' היועץ המשפטי לממשלה | מ"ח 3068/03 גולן נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 1598/03 גור נ' בית המשפט המחוזי בתל-אביב | ע"פ 74/52 גורביץ נ' וירזבה | ע"פ 10221/06 ג'ורן נ' מדינת ישראל | ע"פ 798/77 גיל נ' מדינת ישראל | בג"ץ 9209/96 גינזברג נ' פרקליטות מחוז תל-אביב | בג"ץ 2148/94 גלברט נ' נשיא בית המשפט העליון | רע"פ 8716/06 גלזר נ' מדינת ישראל | רע"פ 4509/07 גנאיים נ' מדינת ישראל | בש"פ 8486/00 ג'נאמה נ' מדינת ישראל | בש"פ 537/95 גנימאת נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2316/95 גנימאת נ' מדינת ישראל | בש"פ 9664/06 גרוסי נ' מדינת ישראל | רע"פ 735/06 גרייצרשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלה נ' גרינוולד | ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר | ע"פ 64/87 גרסטל נ' מדינת ישראל | ע"פ 3475/11 דגורי נ' מדינת ישראל | מ"ח 7420/03 דגן נ' מדינת ישראל | בש"פ 6955/97 דדאשב נ' מדינת ישראל | בג"ץ 688/86 דהאן נ' משטרת ישראל | רע"פ 2979/01 דהאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 7333/06 דהאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 548/83 דהוד נ' מדינת ישראל | בג"ץ 691/81 דוד נ' שירות בתי הסוהר | בג"ץ 250/61 דוויק נ' נשיא בית המשפט העליון | ע"פ 3728/04 דווירי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1749/06 דויטש נ' מדינת ישראל | דנ"פ 9980/03 דושקר נ' מדינת ישראל | מ"ח 4548/02 דחבש נ' מדינת ישראל | בש"פ 5024/07 מדינת ישראל נ' דיאב | בש"פ 493/05 דייפני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4343/96 דמארי נ' מדינת ישראל | ע"פ 192/87 דמיאניוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 635/05 דענא נ' מדינת ישראל | בג"ץ 389/80 דפי זהב בע"מ נ' רשות השידור | בג"ץ 156/75 דקה נ' שר התחבורה | ע"פ 99/88 דקלו נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1388/10 דקמאק נ' בית המשפט הצבאי לערעורים | רע"פ 8612/05 דראושה נ' מדינת ישראל | בש"פ 1186/03 דרדיקמן נ' מדינת ישראל | עש"מ 43/01 דרוויש נ' נציב שירות המדינה | ע"א 6160/99 דרוקמן נ' בית החולים לניאדו | ר"ע 414/85 דרורי נ' מדינת ישראל | ע"פ 104/89 דרורי נ' מדינת ישראל | רע"פ 388/98 דרורי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 5567/00 דרעי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6302/01 דרעי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 5960/05 הדד נ' מדינת ישראל | רע"פ 4738/06 הוכמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1996/91 הורביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 1182/99 הורביץ נ' מדינת ישראל | רע"פ 3603/07 היאגנה נ' מדינת ישראל | רע"פ 8562/03 הינדאוי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 64/98 הלדשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 6629/98 הלר נ' מדינת ישראל | ע"פ 165/59 המוציא נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 6306/07 הספל נ' מדינת ישראל | ע"פ 6741/00 הר-שפי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3039/02 הר-שפי נ' מדינת ישראל | ר"ע 745/86 הרוש נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6411/95 הרנוי נ' שר המשפטים | ע"פ 1467/01 ווזווז נ' מדינת ישראל | ע"פ 2707/04 וולקוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 5132/93 הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת השרון נ' מדינת ישראל | ע"פ 212/05 וחידי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4950/91 מדינת ישראל נ' ויזל | ע"פ 77/51 וייספיש נ' היועץ המשפטי | רע"פ 2060/97 וילנצ'יק נ' הפסיכיאטר המחוזי תל-אביב | בג"ץ 2029/07 וינברג נ' סגן נשיא בית משפט השלום בעכו | בש"פ 9049/96 ויסמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 389/91 מדינת ישראל נ' ויסמרק | ע"פ 499/80 ויצמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 409/71 מדינת ישראל נ' ועקנין | ע"פ 460/89 ועקנין נ' מדינת ישראל | ע"פ 427/62 וקנין נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 6295/05 וקנין נ' מדינת ישראל | ע"פ 3030/10 וקנין נ' מדינת ישראל | רע"פ 1138/00 ורנר נ' מדינת ישראל | ע"פ 9097/05 מדינת ישראל נ' ורשילובסקי | דנ"פ 10082/01 זאדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 5002/09 מדינת ישראל נ' ז'אנו | דנ"פ 4971/02 זגורי נ' מדינת ישראל | ע"פ 10/86 זגל נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5312/05 זוזיאשווילי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2234/08 זיונץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 2525/05 זיינלוב נ' מדינת ישראל | רע"פ 11160/03 זכריא נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2716/04 זרו נ' היועץ המשפטי לממשלה | מ"ח 9564/01 זריקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5495/96 חאג' יחיא נ' מדינת ישראל | ב"ש 325/81 חאלד נ' מדינת ישראל | ע"פ 3662/11 חאמד נ' מדינת ישראל | רע"פ 7513/04 חביב נ' מדינת ישראל | דנ"פ 6599/00 חאג'-יחיא נ' מדינת ישראל | ע"פ 8676/07 חג'-יחיא נ' מדינת ישראל | בג"ץ 344/65 חג'אזי נ' שר המשפטים | בג"ץ 8558/07 חדד נ' משטרת ישראל | דנ"פ 1202/08 חובלשוילי נ' מדינת ישראל | בש"פ 544/88 חזקי נ' פנחסי | בש"פ 3769/07 חטיב נ' מדינת ישראל | מ"ח 2135/03 חיימוב נ' מדינת ישראל | רע"פ 8274/99 חילף נ' מדינת ישראל | דנ"פ 7780/04 חימוביץ' נ' מדינת ישראל | רע"פ 7122/07 חיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 7068/98 חכמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5023/99 חכמי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2473/98 חלבי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 979/00 חלבי נ' מדינת ישראל | בש"פ 4517/90 חמדאן נ' ראש עיריית ירושלים | ע"פ 3779/94 חמדני נ' מדינת ישראל | בש"פ 5668/07 חמדני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2393/06 חמוד נ' מדינת ישראל | בש"פ 1207/97 חמידאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 8793/06 חן נ' מדינת ישראל | ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ | ע"פ 1903/99 חסין נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4259/08 חסין נ' מדינת ישראל | בש"פ 658/88 חסן נ' מדינת ישראל | בש"פ 2890/09 חסן נ' מדינת ישראל | רע"פ 1701/98 חקלאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4154/07 טאהא נ' מדינת ישראל | רע"פ 11632/04 טאעון נ' מדינת ישראל | ע"פ 3982/05 טבאש נ' מדינת ישראל | ע"פ 271/01 טולדנו נ' מדינת ישראל | ע"פ 2454/02 טיקמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 3040/99 טרבשי נ' מדינת ישראל | ע"פ 427/64 יאיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3538/07 יגרמן נ' מדינת ישראל | בש"פ 48/75 ידיד נ' מדינת ישראל | מ"ח 1/60 יהודאי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 9352/99 יומטוביאן נ' מדינת ישראל | מ"ח 6189/06 ינאי נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 3679/04 יעיש נ' מדינת ישראל | מ"ח 6845/08 יעקבסון נ' מדינת ישראל | ע"פ 7832/00 יעקובוב נ' מדינת ישראל | דנ"פ 983/02 יעקובוב נ' מדינת ישראל | מ"ח 6983/98 יעקובוביץ נ' מדינת ישראל | בש"פ 997/04 יעקובוביץ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1622/00 יצחק נ' נשיא בית המשפט העליון | בש"פ 5850/01 יצחק נ' מדינת ישראל | רע"פ 4768/06 יצחק נ' מדינת ישראל | ע"פ 5741/04 יקירביץ' נ' מדינת ישראל | ע"פ 358/76 ירדני נ' מדינת ישראל | רע"פ 3251/91 ישי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1509/91 כדורי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2942/92 כהן נ' התובע הצבאי הראשי | מ"ח 1888/01 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 10736/04 כהן נ' מדינת ישראל | בד"מ 2461/05 שרת המשפטים נ' כהן | מ"ח 8158/06 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 766/07 כהן נ' מדינת ישראל | רע"פ 4018/07 כהן נ' מדינת ישראל | בש"פ 6702/07 כהן נ' מדינת ישראל | רע"פ 6800/98 כנעאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1232/02 כנפו נ' מדינת ישראל | מ"ח 6839/04 כנפו נ' מדינת ישראל | רע"פ 5207/06 כספי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3327/00 לגזיאל נ' מדינת ישראל | רע"פ 115/88 לוי נ' התובע הצבאי הראשי | בג"ץ 2754/94 לוי נ' שרת העבודה והרווחה | רע"פ 7001/98 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4898/04 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3500/11 לוי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 11742/04 לוין נ' מדינת ישראל | רע"פ 2765/01 לוינסון נ' מדינת ישראל | מ"ח 10229/03 לומקין נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 7705/95 לונקר נ' מדינת ישראל | ע"פ 1844/11 לוסקי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4274/94 לורנס נ' מדינת ישראל | ע"פ 10932/07 לזנס נ' מדינת ישראל | ע"פ 5874/00 לזרובסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1399/91 ליבוביץ' נ' מדינת ישראל | רע"פ 2852/09 ליבוביץ נ' מדינת ישראל | מ"ח 5927/03 ליוברסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7014/06 מדינת ישראל נ' לימור | ע"פ 3230/05 ליסן נ' מדינת ישראל | ע"פ 510/75 ליפשיץ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 962/07 לירן נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 221/77 לנגר נ' הועדה לאישור סניגורים בבתי הדין הצבאיים | ע"פ 465/65 היועץ המשפטי לממשלה נ' לרר | רע"פ 5308/01 מאחמיד נ' מדינת ישראל | ע"פ 2947/00 מאיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3071/01 מאירוב נ' מדינת ישראל | בג"ץ 243/80 מדז'ינסקי נ' בית הדין הצבאי לערעורים | עש"מ 2203/05 מדר נ' נציבות שירות המדינה | ע"פ 9878/09 מדינת ישראל נ' מוסא | המ' 156/74 מוסיוב נ' מדינת ישראל | בג"ץ 864/78 מזרחי נ' ראש עיריית ראשון לציון | ע"פ 5249/01 מזרחי נ' מדינת ישראל | בש"פ 11461/04 מזרחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1353/07 מחאמיד נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1669/05 מטרוס נ' מדינת ישראל | רע"פ 7602/99 מי-צור נ' ריבוק אינטרנשיונל | ע"פ 186/55 מיזאן נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 620/85 מיעארי נ' יושב ראש הכנסת | ע"פ 10518/06 מירון נ' מדינת ישראל | מ"ח 4737/07 מירופולסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2144/04 מלול נ' מדינת ישראל | ע"פ 107/58 היועץ המשפטי לממשלה נ' מלון נורדאו פלז'ה בע"מ | ע"פ 350/91 ממן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6824/07 מנאע נ' רשות המסים | ע"פ 2755/09 מנביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 6411/98 מנבר נ' מדינת ישראל | ע"פ 2535/98 מנדורי נ' מדינת ישראל | ע"פ 118/53 מנדלברוט נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 601/85 מנשרוב נ' מדינת ישראל | דנ"פ 8500/01 מסילתי נ' מדינת ישראל | רע"פ 10705/05 מסיקה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4844/09 מסעאד נ' מדינת ישראל | ע"פ 4517/04 מסראווה נ' מדינת ישראל |ע"פ 129/87 מצרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1888/02 מדינת ישראל נ' מקדאד | רע"פ 2618/05 מקום בים בע"מ נ' מדינת ישראל | רע"פ 332/02 מרדכי נ' מדינת ישראל | בש"פ 8041/06 מרזוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 8605/04 מרצ'נקו נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1274/93 מרקוביץ' נ' מדינת ישראל | ע"פ 9896/09 משאהרה נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4410/03 משה ח. אלי ע. בע"מ נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4603/97 משולם נ' מדינת ישראל | ע"פ 4834/05 משראווי נ' מדינת ישראל | ד"נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נ' מתאנה | ע"פ 8177/96 נאסר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 11221/05 נאסר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 9508/03 נבואני נ' מדינת ישראל | ע"פ 317/76 נגר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2888/97 נוביק נ' הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו | ע"פ 9256/04 נוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 993/00 נור נ' מדינת ישראל | בש"פ 10342/07 נורמטוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 628/87 נזרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5889/01 נחום נ' מדינת ישראל | רע"פ 3822/06 נחום נ' מדינת ישראל | ע"פ 165/58 נחמיאס נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 5469/08 נחמני נ' מדינת ישראל | ע"א 5587/93 נחמני נ' נחמני | דנ"א 2401/95 נחמני נ' נחמני | בש"א 1481/96 נחמני נ' נחמני | ע"פ 742/79 נחשון נ' מדינת ישראל | המ' 460/75 ניר נ' מדינת ישראל | רע"פ 7752/00 ניר נ' מדינת ישראל | ע"פ 132/57 נכט נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 8748/10 נמירי נ' מדינת ישראל | רע"פ 11011/02 נמרודי נ' היועץ המשפטי לממשלה | דנג"ץ 7516/03 נמרודי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 3353/07 נסריאצ'י נ' מדינת ישראל | בג"ץ 474/08 נשאשיבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 474/75 סאלם נ' מדינת ישראל | בג"ץ 33/04 סאס נ' לבאון | מ"ח 2478/99 סביחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 344/81 מדינת ישראל נ' סגל | מ"ח 4057/02 סובחי נ' מדינת ישראל | בש"פ 3403/98 סוויסה נ' מדינת ישראל | מ"ח 4181/02 סולמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3987/98 סונינו נ' מדינת ישראל | ע"פ 866/95 סוסן נ' מדינת ישראל | ע"פ 5731/91 סוקולובסקיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 9179/07 סטבינסקי נ' מדינת ישראל | רע"פ 1666/05 סטבסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 334/02 סיבוני נ' מדינת ישראל | מ"ח 6016/96 סיון נ' מדינת ישראל | רע"פ 5213/05 סייג נ' מדינת ישראל | מ"ח 211/06 סייג נ' מדינת ישראל | ע"פ 1526/02 סילאוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 6095/08 סלומון נ' מדינת ישראל | המ' 246/81 מדינת ישראל נ' סלון מרכזי בע"מ | תפ"ח (מחוזי ת"א) 40023/00 מדינת ישראל נ' סלע | ע"פ 1239/01 סלע נ' מדינת ישראל | ע"פ 219/68 סנדרוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 10067/08 הסניגוריה הציבורית נ' אוחיון | ע"פ 7335/05 הסניגוריה הציבורית נ' מדינת ישראל | ע"א 347/71 סנסור נ' הקונסוליה הכללית של יוון | ע"פ 247/66 סעדה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 229/78 סעדיה נ' מדינת ישראל | מ"ח 7153/02 סקוברוניק נ' מדינת ישראל | דנ"פ 740/08 סראבונאין נ' מדינת ישראל | בג"ץ 4395/08 עאזם נ' השופטת רג'יניאנו | ע"פ 7919/10 עבאס נ' מדינת ישראל | רע"פ 7978/06 עדוי נ' ועדה מקומית לתכנון ובניה הגליל המזרחי | מ"ח 4/83 עומרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 6867/06 עזאם נ' מדינת ישראל | ע"פ 807/99 מדינת ישראל נ' עזיזיאן | מ"ח 6148/95 עזריה נ' מדינת ישראל | מ"ח 10562/04 היועץ המשפטי לממשלה נ' עזריה | ע"פ 1601/03 עיני נ' מדינת ישראל | בש"פ 6351/07 מדינת ישראל נ' עיסא | בג"ץ 5305/08 עמותה לקידום ממשל תקין נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 307/72 עמיאל נ' מדינת ישראל | מ"ח 10392/02 עמיאל נ' מדינת ישראל | דנ"פ 5593/96 עמיר נ' מדינת ישראל | רע"פ 10456/06 ענבר נ' מדינת ישראל | דנ"פ 7238/06 ענקרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5127/02 מדינת ישראל נ' עפיף | רע"פ 2449/07 עפרוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 230/86 עצמון נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6544/05 פדרמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 116/66 פולק נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 1742/91 פופר נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4052/01 פטר נ' מדינת ישראל | ע"פ 621/88 פיילר נ' מדינת ישראל | בש"פ 9229/00 פיכמן נ' מדינת ישראל | דנ"פ 7758/06 פינר נ' מדינת ישראל | ר"ע 714/85 מדינת ישראל נ' פיש | מ"ח 11807/04 פלד נ' מדינת ישראל | בג"ץ 515/74 פלוני נ' מפקד משטרה צבאית חוקרת | ע"פ 212/79 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 705/89 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5424/91 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5518/91 מדינת ישראל נ' פלוני | בש"פ 2043/94 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 251/95 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4427/95 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1307/97 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3301/97 פלוני נ' מדינת ישראל | ד"נ 80/98 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1908/98 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1958/98 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 92/00 פלוני נ' מדינת ישראל | מ"ח 1325/00 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2213/00 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 2669/00 מדינת ישראל נ' פלוני | דנ"פ 6890/00 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 8854/00 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 9861/01 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 813/02 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 1538/02 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3854/02 פלוני נ' הוועדה הפסיכיאטרית המחוזית למבוגרים | ע"פ 9262/03 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 5978/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7211/04 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 1523/05 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2001/05 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 4675/05 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6508/05 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 19/06 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 671/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2677/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2949/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2977/06 פלוני נ' מדינת ישראל | מ"ח 4132/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4138/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5025/06 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 5205/06 מדינת ישראל נ' פלוני | בש"פ 5885/06 מדינת ישראל נ' פלוני | בש"פ 6718/06 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 7707/06 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 10006/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 10709/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 678/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 971/07 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 1021/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1154/07 פלוני נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2477/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4092/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4257/07 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 4391/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7924/07 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 10036/07 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 2474/08 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 4905/08 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5498/10 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7037/10 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3399/11 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5930/11 פלוני נ' מדינת ישראל | בג"ץ 139/77 פלונים נ' שר הביטחון | בג"ץ 586/85 פלונים נ' אלמוני | ע"פ 4518/91 מדינת ישראל נ' פלונים | ע"פ 3407/93 פלונים נ' מדינת ישראל | בש"פ 10698/05 פלונים נ' מדינת ישראל | ע"פ 9040/06 פלונים נ' מדינת ישראל | בש"פ 1700/01 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 5031/01 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 8653/10 פלונית נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5699/07 פלונית (א) נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 4320/07 פלונית נ' פלונית | ע"פ 4855/02 מדינת ישראל נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ | בש"פ 6353/02 מדינת ישראל נ' הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 478/72 פנקס נ' מדינת ישראל | בש"פ 3618/01 פסטיק נ' מדינת ישראל | ע"פ 3504/01 פסיסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3338/99 פקוביץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 37/07 פרג' נ' מדינת ישראל | ע"פ 2895/07 פרחי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 2334/09 פרי נ' מדינת ישראל | ע"א 74/77 Land Nordrhein-Wesfalen נ' פרידמן | ע"פ 1855/05 פרישקין נ' מדינת ישראל | רע"פ 2261/08 פרלמוטר-וולף נ' מדינת ישראל | בש"פ 508/07 פרנק נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1187/03 מדינת ישראל נ' פרץ | ע"פ (מחוזי חי') 11620-09-10 מדינת ישראל נ' צבישב | בש"פ 1494/92 מדינת ישראל נ' צוברי | ע"פ 4274/94 צוקרמן נ' צים | רע"פ 6269/97 צור נ' מדינת ישראל | ע"פ 1242/06 צור נ' מדינת ישראל | רע"פ 128/00 ציון נ' מדינת ישראל | ע"א 461/62 צים נ' מזיאר | ע"פ 7754/06 ציפר נ' מדינת ישראל | ע"פ 528/76 צלניק נ' מדינת ישראל | ע"פ 7412/02 צ'רנוי נ' מדינת ישראל | בש"פ 678/05 צרפתי נ' מדינת ישראל | רע"פ 8101/06 קאסם נ' מדינת ישראל | בג"ץ 3350/07 קאסם-חוסין נ' משטרת ישראל | ע"פ 536/79 מדינת ישראל נ' קדוש | ע"פ 175/79 קדיניאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 446/02 מדינת ישראל נ' קובי | רע"פ 1029/97 חברת קוביק בע"מ נ' סקופ | רע"פ 6016/06 קובן נ' מדינת ישראל | מ"ח 7929/96 קוזלי נ' מדינת ישראל | בש"פ 2074/99 קוזלי נ' מדינת ישראל | רע"פ 3268/02 קוזלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 40/10 קונסטנטין נ' מדינת ישראל | רע"פ 389/06 קוסטליץ נ' עיריית תל-אביב | ע"פ 6359/99 מדינת ישראל נ' קורמן | דנ"פ 4776/02 קורקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 11331/03 קיס נ' מדינת ישראל | ע"פ 5102/03 קליין נ' מדינת ישראל | ת"א (שלום ת"א) 60948/04 קנטרוביץ' נ' הקרן הקיימת לישראל | ד"נ 40/80 קניג נ' כהן | מ"ח 3092/06 קסובק נ' מדינת ישראל | רע"פ 2395/05 קסטוריאנו נ' מדינת ישראל | ע"פ 723/10 קסטל נ' מדינת ישראל | ע"פ 2331/08 קסטרו נ' מדינת ישראל | ע"פ 536/70 קסיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 3372/11 קצב נ' מדינת ישראל | ע"פ 1640/04 קקון נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4481/01 קרוואני נ' מדינת ישראל | בג"ץ 3481/02 קריב נ' מדינת ישראל | בג"ץ 177/50 ראובן נ' יו"ר וחברי המועצה המשפטית | בג"ץ 5127/03 ראובן נ' בית משפט השלום לתעבורה בירושלים | ע"פ 455/74 רביבו נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2834/08 רביע נ' השופטת ברלינר | ע"פ 1478/91 מדינת ישראל נ' רובבשי | בג"ץ 4974/92 רובין נ' השופט סגלסון | ע"פ 446/01 רודמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 4675/97 רוזוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 2576/93 מדינת ישראל נ' רוזנבלום | דנ"פ 11414/05 רוזנשטיין נ' היועץ המשפטי לממשלה | מ"ח 4096/06 רוט נ' מדינת ישראל | ע"פ 729/06 רוטקביץ' נ' מדינת ישראל | ע"פ 2124/91 רון נ' כור תעשיות בע"מ | דנ"פ 6654/00 רומנו נ' מדינת ישראל | ג"ץ 11727/04 רזניק נ' השופטת רג'יניאנו | בש"פ 8758/01 מדינת ישראל נ' רזנשוולי | ע"פ 141/65 רחביה נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 928/08 רחמים נ' מדינת ישראל | ד"נ 8/58 ריבלין נ' ווליס | דנ"פ 4267/97 ריברה נ' מדינת ישראל | מ"ח 3025/97 ריזק נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 78/53 ריימונד נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 2096/07 רייני כוכבי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3576/97 רייש נ' מדינת ישראל | רע"פ 2930/03 רינגורט נ' מדינת ישראל | ע"פ 283/55 ריקמן נ' וולף | ע"פ 44/70 רכס נ' מדינת ישראל | ע"פ 6429/05 רן נ' מדינת ישראל | רע"פ 8102/06 רפאילוב נ' מדינת ישראל | המ' 362/76 רצון נ' מדינת ישראל | ע"פ 2960/07 שאדי נ' מדינת ישראל | רע"פ 8893/06 שבו נ' מדינת ישראל | דנ"פ 530/00 שהרבני נ' מדינת ישראל | בש"פ 3503/91 שוברט נ' צפריר | מ"ח 4434/04 שוויקי נ' מדינת ישראל | דנ"פ 844/97 שוורץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 111/99 שוורץ נ' מדינת ישראל | בש"פ 1781/00 שוורץ נ' מדינת ישראל | מ"ח 9974/04 שוורץ נ' מדינת ישראל | רע"פ 279/07 שומיל נ' מדינת ישראל | ע"פ 426/87 שוקרי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 3209/06 שורפי נ' בית המשפט המחוזי בתל-אביב | ע"פ 5450/00 שושני נ' מדינת ישראל | רע"פ 6286/01 שחוח נ' מדינת ישראל | ע"פ 4492/02 שטייק נ' מדינת ישראל | ע"פ 174/54 שטמפפר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | בג"ץ 10665/05 שטנגר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ב"ש 96/81 שטרייט נ' מדינת ישראל | ע"פ 4473/03 שטרייטנר נ' מדינת ישראל | ר"ע 305/85 שיבלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4141/06 שימונוב נ' מדינת ישראל | בש"פ 9371/07 מדינת ישראל נ' שיפמן | בש"פ 822/99 שכטר נ' מדינת ישראל | מ"ח 1/66 שם טוב נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 173/59 שמילוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 8604/96 מדינת ישראל נ' שניידר | בש"פ 9100/09 שעבאן נ' מדינת ישראל | ע"א 4682/92 עזבון המנוח סלים עזרא שעיה ז"ל נ' בית טלשט בע"מ | ע"פ 2460/11 שער נ' מדינת ישראל | רע"פ 4427/97 שעשוע נ' מדינת ישראל | ע"פ 3785/90 שפאר נ' מדינת ישראל | בש"פ 2708/95 שפיגל נ' מדינת ישראל | ע"פ 5757/99 שפיצר נ' מדינת ישראל | ע"פ 10209/03 שפיר נ' מדינת ישראל | רע"פ 2550/05 שפירא נ' מדינת ישראל | ע"פ 5345/07 שפירא נ' מדינת ישראל | מ"ח 6483/01 שפק נ' מדינת ישראל | ע"פ 9804/02 שר נ' מדינת ישראל | דנג"ץ 2161/96 שריף נ' אלוף פיקוד העורף | רע"פ 7176/07 שריקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 6999/09 שריתח נ' מדינת ישראל | ע"פ 304/85 תורג'מאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 385/87 תלאוי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5372/05 התנועה לאיכות השלטון בישראל נ' ועדת הכנסת | בג"ץ 5675/04 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה
פסיקה צבאית | ע/100/01 (ערעורים צה"ל) אבו בכר נ' התובע הצבאי הראשי | ב"ש 13/96 (ערעורים צה"ל) אבו-יוסף נ' התובע הצבאי הראשי | ע"ת 46/00 (ערעורים צה"ל) אבוקסיס נ' התובע הצבאי הראשי | ע/136/87 (ערעורים צה"ל) אברג'יל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/205/71 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אברהם | ע/4/82 (ערעורים צה"ל) אהרון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/252/59 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אופיר | ע/43/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אטדגי | ע/51/01 (ערעורים צה"ל) אילוז נ' התובע הצבאי הראשי | ע/244/59 (ערעורים צה"ל) איתמר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/206/59 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אליעזר | ע"ת 84/01 (ערעורים צה"ל) אלכסנדר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/10/60 (ערעורים צה"ל) אפרים נ' התובע הצבאי הראשי | ע/198/90 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' ארביב | ע/156/94 (ערעורים צה"ל) ביטון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/7/95 (ערעורים צה"ל) ביטון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/488/82 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' בן-אבו | ע/289/97 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' בר-טוב | ע/230/95 (ערעורים צה"ל) ברקו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/27/71 (ערעורים צה"ל) גד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/64/57 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' גדעון | ע/116/72 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' גדעון | ע/140/96 (ערעורים צה"ל) גוונדה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/69/00 (ערעורים צה"ל) גולדשטיין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/274/65 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' גחלית | ע/249/99 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' גיא | ב"ש/9/96 (ערעורים צה"ל) גלעדי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/162/63 (ערעורים צה"ל) גשן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/113/88 (ערעורים צה"ל) דאהן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/114/95 (ערעורים צה"ל) דביר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/101/01 (ערעורים צה"ל) דבקרוב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/61/00 (ערעורים צה"ל) דדון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/36/56 (ערעורים צה"ל) דדן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/258/69 (ערעורים צה"ל) דוידו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/109/96 (ערעורים צה"ל) דידיאשוילי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/128/99 (ערעורים צה"ל) דלל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/38/60 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' דן | ע/45/61 (ערעורים צה"ל) דקל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/148/71 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' הדרי | ע/107/99 (ערעורים צה"ל) הררי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/154/96 (ערעורים צה"ל) וינברג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/353/56 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' זאב | ע/12/00 (ערעורים צה"ל) זגורי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/171/01 (ערעורים צה"ל) חלב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/237/00 (ערעורים צה"ל) טרגש נ' התובע הצבאי הראשי | ע/159/71 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' יהודאי | ע/253/79 (ערעורים צה"ל) יהודה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/274/96 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' יוסף | ע/120/50 (ערעורים צה"ל) יפה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/124/75 (ערעורים צה"ל) יצחק נ' התובע הצבאי הראשי | ע/175/73 (ערעורים צה"ל) ירון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/95/99 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כהן | ע/155/00 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כהן | ע/36/98 (ערעורים צה"ל) כספי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/181/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כספי | ע/26/01 (ערעורים צה"ל) לביא נ' התובע הצבאי הראשי | ע/174/94 (ערעורים צה"ל) לוטטי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/229/89 (ערעורים צה"ל) לויט נ' התובע הצבאי הראשי | ע/135/99 (ערעורים צה"ל) מימרן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/39/99 (ערעורים צה"ל) מסילתי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/191/68 (ערעורים צה"ל) מצליח נ' התובע הצבאי הראשי | ע/90/57 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' משה | ע/114/59 (ערעורים צה"ל) משולם נ' התובע הצבאי הראשי | ע/99/62 (ערעורים צה"ל) מתתיהו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/196/91 (ערעורים צה"ל) נוי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/175/59 (ערעורים צה"ל) נועם נ' התובע הצבאי הראשי | ע/135/01 (ערעורים צה"ל) נורברט נ' התובע הצבאי הראשי | ע/102/00 (ערעורים צה"ל) ניזרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/44/88 (ערעורים צה"ל) נסימי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/169/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' סטפנסקי | ע/30/99 (ערעורים צה"ל) סנין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/188/91 (ערעורים צה"ל) סעיד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/253/67 (ערעורים צה"ל) עזריה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/71/61 (ערעורים צה"ל) עמוס נ' התובע הצבאי הראשי | ע/30/59 (ערעורים צה"ל) עמרם נ' התובע הצבאי הראשי | ע/90/00 (ערעורים צה"ל) פטר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/188/69 (ערעורים צה"ל) פלוני נ' התובע הצבאי הראשי | ע/36/59 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' פנחס | ע/130/59 (ערעורים צה"ל) צבי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/143/59 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' ציון | ע/247/88 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' קוזנקו | ע/100/96 (ערעורים צה"ל) קיויתי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/93/87 (ערעורים צה"ל) קרני נ' התובע הצבאי הראשי | ע/182/61 (ערעורים צה"ל) רחבעם נ' התובע הצבאי הראשי | ע/87/76 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' רם | ע/156/61 (ערעורים צה"ל) שלח נ' התובע הצבאי הראשי | ע/189/77 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' שלמה | ע/117/62 (ערעורים צה"ל) שמואלי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/161/01 (ערעורים צה"ל) שממה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/186/70 (ערעורים צה"ל) שמשון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/113/65 (ערעורים צה"ל) שקט נ' התובע הצבאי הראשי | ע/5/63 (ערעורים צה"ל) שקל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/252/74 (ערעורים צה"ל) תומר נ' התובע הצבאי הראשי
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | "בקשות מטעם המדינה בעניין פסלות שופט וטיפול בבקשות פסילה של צדדים אחרים" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 9.1100 (התשס"ג) | "דין קנסות בחנינה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.4003 (התשס"ב) | "חקירה והעמדה לדין בעבירה לפי חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.1107 (התשס"ו) | "חקירת אישי ציבור" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.2200 (התשס"ו) | "חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה בחנינות" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.4002 (התשס"ג) | "מדיניות חקיקה – ערכאת הביקורת השיפוטית על החלטות מנהליות" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 2.3201 (התשס"ב) | "משך טיפול התביעה עד להגשת כתב אישום" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.1202 (התש"ע) | "נוהל טיפול בבקשות חנינה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.4000 (התשס"ג) | "סמכות נשיא המדינה לחון נידונים בבתי-דין משמעתיים" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.4.001 (התשס"ג) | "קובלנות פליליות על עובדי המדינה – סעיף 69 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.3021 (התשס"ג) | "תלונה, חקירה והעמדה לדין – עבירות שניתן להגיש בגינן קובלנה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.3020 (התשס"ב)
מפתח עניינים | אוכלוסיות מיוחדות (סדרי דין) | אחידות דרכי יישומו של הדין | ביטול פסק דין | בית המשפט הגבוה לצדק | סדרי דין | סמכות בית המשפט הגבוה לצדק בהליך פלילי | סעדים בבית המשפט הגבוה לצדק | עילות ההתערבות בבית המשפט הגבוה לצדק | עתירה | בית משפט לנוער | בקשת חנינה אישית | בקשת רשות ערעור | גישור בפלילים | אינטרסים | דפוסים | סדרי דין | צורך | דיון נוסף גבוה לצדק | בקשה לקיום דיון נוסף גבוה לצדק | הכרעה | סדרי דין | עילות | דיון נוסף פלילי | מהותו | סדרי דין | סמכות ההכרעה | עילות לקיומו | הארכת מועדים בערעור | הבהרת פסק דין | הגנת עדים | הודעת ערעור | היוועדות מאחה | הכרעה במותב (בהליכי תקיפה) | בבית המשפט הגבוה לצדק | בדיון נוסף גבוה לצדק | בדיון נוסף פלילי | בערעור | הליכי תקיפה ערעוריים | הליכים מיוחדים (סדרי דין) | הרחבת ההרשעה (בתקיפת פסקי דין) | בדיון נוסף פלילי | במשפט חוזר במתכונת ערעורית | בערעור | התערבות בממצאים עובדתיים | בדיון נוסף פלילי | במשפט חוזר במתכונת ערעורית | בערעור | התערבות בענישה | בדיון נוסף פלילי | במשפט חוזר במתכונת ערעורית | בערעור | התערבות בקביעות משפטיות | בדיון נוסף פלילי | במשפט חוזר במתכונת ערעורית | בערעור | זכות הערעור | חנינה | חנינה אישית | חנינה כללית | סמכויות | חקר האמת (ערך) | טעות אנושית | ידיד בית המשפט | ייצוג | בדיון נוסף פלילי | במשפט חוזר | בערעור | התביעה | נאשם | נאשמים | נחקרים | עדים | עדים | עצורים בדיוני הארכת מעצר בבית משפט | עצורים בהליכי מעצר בלא צו שיפוטי | עצורים בהליכי מעצר בצו שיפוטי | עצורים בהליכי מעצר עד תום ההליכים | קובל פרטי | ליקוי נפשי | חלופות להטלת אחריות פלילית | חקירה | סמכויות אכיפה | שפיטה | ליקוי שכלי | חקירה | סמכויות אכיפה | שפיטה | מועדי ערעור | מעגל (גישור) | מעצר עד תום ההליכים | בדיון נוסף פלילי | במשפט חוזר | בערעור | מעשה בית דין | משפט חוזר | מהותו | סדרי דין | סמכות ההכרעה במשפט חוזר הנערך במתכונת דיונית | סמכות ההכרעה במשפט חוזר הנערך במתכונת ערעורית | עילות לקיומו | נושאי משרה ציבורית | חקירה | סמכויות אכיפה | שפיטה | נפגעי עבירה | העמדה לדין | זכויות דיוניות | חיפוש | חקירה | נפטרים | סולחה | סמכות ההכרעה בערעור | סמכות עניינית | בבית משפט לנוער | עבירות קנס | עיכוב ביצוע עונש | בדיון נוסף פלילי | בערעור | עסקאות טיעון | הליך גישורי | הצדקות | התפתחות | יוזמה | מסגרת נורמטיבית | סדרי דין | פונקציית הגישור של הסניגור | שיקולים | ערעור אוטומטי | ערעור פלילי | זכות הערעור | סדרי הדין בערעור | סמכות ההכרעה בערעור | פסלות שופט | סדרי דין | עילה | צדק מאחה | קטינים | חקירה | סמכויות אכיפה | שפיטה | ראיות בערעור | רשות ערעור | שאלת שר המשפטים | תיקון פסק דין | תקדים מחייב
Mobile version: Enabled