Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת מתקל הדינים כרך א

₪790.00 ₪690.00
מק"ט: 15093

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of The Conflict of Laws Volume 1

משפט בינלאומי: פרופ' גבריאל הלוי: תורת מתקל הדינים כרך א

הסדרה המלאה תורת מתקל הדינים כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת מתקל הדינים כרך א
2. תורת מתקל הדינים כרך ב
3. תורת מתקל הדינים כרך ג
4. תורת מתקל הדינים כרך ד
אודות הספר

תחום מתקל הדינים עוסק במצבים בהם מעורבות זיקות זרות כגון עסקאות בחו"ל או עסקאות בישראל עם אזרחים זרים, נזיקין בחו"ל או נזיקין בישראל עם אזרחים זרים, עבירות פליליות בחו"ל או עבירות פליליות בישראל עם אזרחים זרים, נישואין בחו"ל או נישואין בישראל עם אזרחים זרים, ירושת נכסים בחו"ל, ראיות מחו"ל, הכרה בפסקי דין מחו"ל ועוד ועוד. מתקל הדינים נוגע בכל תחומי המשפט.

זהו ללא ספק ספר חובה לכל שופט או עורך-דין, והוא ספר היסוד של המשפט הבינלאומי הפרטי בישראל. הספר עשיר באסמכתאות מן הארץ ומחוץ לישראל.

כרך א' דן בין היתר בנושאים הבאים:

  • ברירת הדין בחוזים (כולל ענייני צורה, דרישות כתב, סעדים ותרופות בחוזה, הכשרות האישית לכרות חוזה, פרשנות חוזה, פרשנות מונחים מתוך החוזה, חוזים בלתי-חוקיים, ביצוע חוזים, הפרת חוזים, פקיעת חוזים, שערוך חוזים, עסקאות באינטרנט ועוד)
  • ברירת הדין בחוזים מיוחדים (חוזי מטלטלין, חוזי מקרקעין, חוזי זיכיון, חוזי הפצה, חוזי תובלת נוסעים, חוזי תובלת טובין, חוזי עבודה אישיים, הסכמים קיבוציים, חוזי הימורים, חוזי הגרלות, חוזי שליחות, ייפויי כוח, חוזי צרכנות, חוזי ביטוח וביטוחי משנה, חוזי בנקאות ועוד)
  • ברירת הדין בשטרות (שטרות זרים, המחאות בנקאיות זרות ועוד)
  • ברירת הדין בנזיקין (גרימת נזק לישראלי או לאזרח זר בחו"ל, גרימת נזק לאזרח זר בישראל, סעדים ותרופות, כשרות אישית לשאת באחריות בנזיקין ועוד
  • ברירת הדין בנזיקין ספציפיים (תאונות דרכים שבהן מעורבים תיירים ואזרחים זרים, תאונות דרכים בחו"ל של אזרחי ישראל ותושבי ישראל, מוצרים פגומים, איכות הסביבה, עוולות קניין רוחני, גרימת הפרת חוזה)
  • ברירת הדין בעשיית עושר ולא במשפט
  • ברירת הדין בפרוצדורה ובסדרי דין (האם ניתן להחיל כללי פרוצדורה זרים בבית המשפט בישראל, האם ניתן להחיל פרוצדורה ישראלית בבית משפט זר ועוד)
  • ברירת הדין בראיות (כיצד מגישים ראיות זרות בישראל, כיצד מגישים מסמך זר בישראל, כיצד מעידים עד זר ועד מומחה זר בישראל, כיצד משתמשים באישור נוטריוני זר בישראל ועוד)
  • הוכחת דין זר ובגביית עדות זרה (במשפט אזרחי ובמשפט פלילי), תעודות חוץ, מומחים לדין הזר, תעודות זרות, אישורים נוטריונים זרים, אפוסטיל ועוד) ובנושאים נוספים
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי, הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו. נבחר ב-2013 לאחד מ-40 המשפיעים של "גלובס", זכה לתעודת הוקרה מן הכנסת על מחקרו וחיבר עשרות ספרים ומאמרים בארץ ובחו"ל, המצוטטים בארץ ובחו"ל.

.
פרק א – מבוא לכללי מתקל הדינים | 1- המהות הכללית של כללי מתקל הדינים | 1.1- מהותם של כללי מתקל הדינים | 1.1.1- תחום מתקל הדינים וענפיו | 1.1.2- כללי מתקל הדינים כחלק מן המשפט הדיוני הפנימי של המדינה | 1.1.3- "מתקל דינים" (Conflict of Laws) לעומת "משפט בינלאומי פרטי" (Private International Law) | 1.2- מגמות ההתפתחות של כללי מתקל הדינים ושל הצדקותיהם המשפטיות | 1.2.1- ההתפתחות המשפטית בשיטות המשפט הקונטיננטליות | 1.2.1.1- המשפט היווני בעת העתיקה | 1.2.1.2- המשפט הרומי | 1.2.1.3- הסטאטוטיסטים האיטלקים בימי הביניים המאוחרים | 1.2.1.4- הסטאטוטיסטים הצרפתים במאה השש עשרה | 1.2.1.5- ההתפתחות בהולנד במאות השבע עשרה והשמונה עשרה | 1.2.1.6- ההתפתחות בגרמניה במאה התשע עשרה | 1.2.1.7- ההתפתחות המודרנית באירופה | 1.2.2- ההתפתחות המשפטית בשיטות המשפט האנגלו-אמריקאיות | 1.2.2.1- ההתפתחות במשפט האנגלי | 1.2.2.2- ההתפתחות במשפט האמריקאי | 1.2.3- ההתפתחות המשפטית בישראל | 1.2.3.1- המשפט העותומני | 1.2.3.2- המשפט בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 1.2.3.3- מדינת ישראל | 1.2.3.4- מאפיינים כלליים של התפתחות כללי מתקל הדינים בישראל | 1.2.4- המשפט העברי | 1.3- ההצדקות לכללי מתקל הדינים ותכליתם המשפטית | 1.3.1- ההצדקות המשפטיות לכללי מתקל הדינים | 1.3.1.1- נקודת המוצא: צדק אישי וצדק חברתי | 1.3.1.2- התכלית המשפטית המודרנית של כללי מתקל הדינים | 1.3.1.3- השפעות הגומלין של כללי מתקל הדינים, הדין המהותי והדין הדיוני | 1.3.1.4- השפעת כללי מתקל הדינים על ההתנהגות החברתית | 1.3.2- ההצדקות הלבר-משפטיות לכללי מתקל הדינים | 1.3.2.1- המוסר הדאונטולוגי | 1.3.2.2- המוסר הטלאולוגי | 1.3.2.3- הצדק החברתי המתקן | 2- תחולת כללי מתקל הדינים | 2.1- התחולה בזמן של כללי מתקל הדינים | 2.1.1- נקודות הציון הרלוונטיות בזמן והיחס ביניהן | 2.1.2- סוגי תחולה בזמן של נורמה משפטית | 2.1.2.1- כיוון התחולה בזמן | 2.1.2.2- רציפות התחולה בזמן | 2.1.2.3- שילוב סוגי כיוון התחולה בזמן וסוגי רציפותה | 2.1.3- התחולה בזמן של הנורמה הדיונית | 2.1.3.1- הכלל, הגיונו וביסוסיו | 2.1.3.2- יישום הכלל | 2.2- התחולה במקום של כללי מתקל הדינים | 2.2.1- נקודות הציון הרלוונטיות לתחולה במקום | 2.2.1.1- תחולה במקום של נורמה מקומית ושל נורמה זרה על אירועי פנים ועל אירועי חוץ | 2.2.1.2- נורמה מוגבלת במקום | 2.2.2- התחולה במקום של הנורמה הדיונית | 2.2.2.1- הכלל, הגיונו וביסוסיו | 2.2.2.2- יישום הכלל | 2.3- התחולה העניינית הכללית של כללי מתקל הדינים על הליכים משפטיים | 3- דפוסי ההחלה של כללי מתקל הדינים | 3.1 - מתכונת בחינתם של כללי מתקל הדינים | 3.2- הגדרת הדין החל לפי כללי ברירת הדין | 3.2.1- תחולת כללי ברירת הדין | 3.2.1.1- הבחנת ברירת הדין מסמכות השיפוט הבינלאומית | 3.2.1.2- מתכונת החלתם של כללי ברירת הדין | 3.2.2- סיווג (קלאסיפיקציה) | 3.2.2.1- סיווג לענפי המשפט השונים | 3.2.2.2- סיווג למהות ולסדרי דין (פרוצדורה) | 3.2.3- התאמת חוליות הקישור הרלוונטיות | 3.2.3.1- מהותן של חוליות הקישור | 3.2.3.2- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) | 3.2.4- תיקון עיוותי ברירת הדין | 3.2.4.1- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל | 3.2.4.2- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) | 3.2.4.3- תקנת הציבור | 3.3- סדרי דין וראיות | 3.3.1- ברירת הדין בעניינים דיוניים (פרוצדורה) | 3.3.1.1- ברירת הדין הכללית בעניינים דיוניים | 3.3.1.2- סעדים ותרופות | 3.3.1.3- זכות העמידה של בעלי הדין | 3.3.1.4- דיני ראיות | 3.3.1.5- קיזוז, תביעות שכנגד ואיחוד תיקים | 3.3.1.6- סדר הקדימויות בפירעון חובות | 3.3.1.7- שיעור הפיצויים | 3.3.1.8- התיישנות | 3.3.2- הוכחת דין זר | 3.3.2.1- היקפו של הדין הזר | 3.3.2.2- דרכי ההוכחה של הדין הזר | 3.3.2.3- חזקת שויון הדינים | 3.3.3- הצגת ראיות זרות | 3.3.3.1- גביית עדות זרה בדיון אזרחי | 3.3.3.2- גביית עדות זרה בדיון פלילי | 3.3.3.3- תעודת חוץ בהליך אזרחי | 3.3.3.4- חוות דעת מומחה זר | 3.3.3.5- תעודה ציבורית זרה (תעודה נכרית) | 3.3.3.6- אישור נוטריוני זר | 4- פרשנות כללי מתקל הדינים | 4.1- כללי ניסוח התוכן ונפקותם | 4.1.1- כלליות | 4.1.2- היתכנות | 4.1.3- בהירות ודיוק | 4.1.4- רלוונטיות נורמה חיצונית | 4.2- פרשנות ליישום כללי מתקל הדינים | 4.2.1- כללי פרשנות ליישום כללי מתקל הדינים | 4.2.1.1- תחולת עקרונות הדין המהותי הכללי על המשפט המהותי ועל המשפט הדיוני | 4.2.1.2- דין מיוחד ודין כללי | 4.2.1.3- היקש | 4.2.1.4- פרשנות דווקנית ופרשנות תכליתית | 4.2.1.5- פרשנות מקלה עם הפרט | 4.2.2- אמצעי עזר פרשניים | 4.2.2.1- תולדות הנורמה | 4.2.2.2- שם הנורמה, כותרות ראשי הפרקים וכותרות השוליים | 4.2.2.3- פערי נוסח | 4.2.2.4- הגדרה מרבה לפרטים מאותו סוג (Ejusdem Generis) | 4.2.2.5- ייחודיות משתמעת (Expressio Unius Est Exclusio Alterius) | 4.2.2.6- טעויות בניסוח | 4.2.2.7- חסר משפטי (Lacuna Juris) | פרק ב – ברירת הדין בחיובים | 1- מהותן של ברירות הדין בענייני חיובים | 2- ברירות הדין בחיובים הסכמיים | 2.1- ברירת הדין בחוזים | 2.1.1- הבחנות מקדמיות | 2.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בחוזים | 2.1.1.2- מהותן של זיקות זרות בחוזים | 2.1.1.3- הפניה (reference), הכללה (incorporation) ותחולה (application) בחוזים | 2.1.1.4- הגישות האפשריות לברירת הדין בחוזים | 2.1.1.5- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בחוזים | 2.1.2- כלל ברירת הדין בחוזים | 2.1.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות והחברתיות | 2.1.2.2- כלל התיקוף (rule of validation) בחוזים | 2.1.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בחוזים | 2.1.2.4- תניות דין צף בחוזים | 2.1.3- כללי המשנה של ברירת הדין בחוזים | 2.1.3.1- ענייני צורת החוזה ודרישות הכתב בחוזים | 2.1.3.2- סעדים ותרופות בחוזים | 2.1.3.3- הכשרות האישית לכרות חוזה | 2.1.3.4- פרשנות תניות חוזיות ומונחים מתוך החוזה | 2.1.3.5- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בחוזים | 2.1.3.6- חוזה בלתי-חוקי ותקנת הציבור בחוזים | 2.1.3.7- ביצוע החיוב החוזי, הפרתו, פקיעתו ושערוכו | 2.2- ברירות הדין בסוגי חוזים ספציפיים | 2.2.1- חוזים אישיים ומסחריים | 2.2.1.1- ברירת הדין בחוזי מטלטלין | 2.2.1.2- ברירת הדין בחוזי מקרקעין | 2.2.1.3- ברירת הדין בחוזי זיכיון והפצה | 2.2.1.4- ברירת הדין בחוזי תובלת נוסעים | 2.2.1.5- ברירת הדין בחוזי תובלת טובין | 2.2.1.6- ברירת הדין בחוזי עבודה (אישיים או קיבוציים) | 2.2.1.7- ברירת הדין בחוזי הימורים, הגרלות ומשחקים אסורים | 2.2.1.8- ברירת הדין בחוזי שליחות וייפויי כוח | 2.2.2- חוזי צרכנות | 2.2.2.1- ברירת הדין בחוזי צרכנות כלליים | 2.2.2.2- ברירת הדין בחוזי ביטוח וביטוחי משנה | 2.2.2.3- ברירת הדין בחוזי בנקאות | 2.3- ברירת הדין בשטרות | 2.3.1- הבחנות מקדמיות | 2.3.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בשטרות | 2.3.1.2- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בשטרות | 2.3.2- כלל ברירת הדין בשטרות | 2.3.2.1- הכלל הבסיסי | 2.3.2.2- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בשטרות | 2.3.2.3- כלל התיקוף (rule of validation) בשטרות | 2.3.3- כללי המשנה של ברירת הדין בשטרות | 2.3.3.1- הכשרות האישית ליצור שטר או להתחייב בשטר | 2.3.3.2- ענייני צורת השטר לצורך כשרותו | 2.3.3.3- פרשנות השטר ומונחים מתוך השטר | 2.3.3.4- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בשטרות | 2.3.3.5- שטר בלתי-חוקי ותקנת הציבור בשטרות | 2.3.3.6- ביצוע השטר, פירעונו, חילולו, פקיעתו ושערוכו | 3- ברירות הדין בחיובים בלתי-הסכמיים | 3.1- ברירת הדין בנזיקין | 3.1.1- הבחנות מקדמיות | 3.1.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בנזיקין | 3.1.1.2- מהותן של זיקות זרות בנזיקין | 3.1.1.3- הסכמי ברירת דין בנזיקין | 3.1.1.4- הגישות האפשריות לברירת הדין בנזיקין | 3.1.1.5- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בנזיקין | 3.1.2- כלל ברירת הדין בנזיקין | 3.1.2.1- הכלל הבסיסי, התפתחותו והצדקותיו המשפטיות והחברתיות | 3.1.2.2- איתור מקומם של מעשה העוולה ושל מחדל העוולה | 3.1.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בנזיקין | 3.1.3- כללי המשנה של ברירת הדין בנזיקין | 3.1.3.1- סעדים ותרופות בנזיקין | 3.1.3.2- הכשרות האישית לשאת באחריות בנזיקין | 3.1.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בנזיקין | 3.1.3.4- תקנת הציבור בנזיקין | 3.1.4- ברירות הדין במקרי נזיקין ספציפיים | 3.1.4.1- ברירת הדין בתאונות דרכים | 3.1.4.2- ברירת הדין במוצרים פגומים | 3.1.4.3- ברירת הדין באיכות הסביבה | 3.1.4.4- ברירת הדין בעוולות קניין רוחני | 3.1.4.5- ברירת הדין בגרימת הפרת חוזה (culpa in contrahendo) | 3.2- ברירת הדין בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.1- הבחנות מקדמיות | 3.2.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.1.2- מהותן של זיקות זרות בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.1.3- הסכמי ברירת דין בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.1.4- הגישות האפשריות לברירת הדין בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.1.5- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.2- כלל ברירת הדין בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.2.1- הכלל הבסיסי והצדקותיו המשפטיות | 3.2.2.2- איתור מקומם של מעשה ושל מחדל בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.2.3- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.3- כללי המשנה של ברירת הדין בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.3.1- סעדים ותרופות בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.3.2- הכשרות האישית לשאת באחריות בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.3.3- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בעשיית עושר ולא במשפט | 3.2.3.4- תקנת הציבור בעשיית עושר ולא במשפט | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך א | 1- ספרות | 1.1- ספרים בעברית | 1.2- ספרים בלע"ז | 1.3- מאמרים בעברית | 1.4- מאמרים בלע"ז | 2- חקיקה | 2.1- חקיקה ישראלית | 2.2- הצעות חוק ישראליות | 2.3- חקיקה זרה | 2.3.1- חקיקה אנגלית | 2.3.2- תקנות האיחוד האירופי | 3- מקורות המשפט העברי | 4- פסיקה | 4.1- פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2- פסיקה ישראלית | 4.2.1- פסיקת מערכת השיפוט הכללית בישראל | 4.2.2- פסיקת מערכות שיפוט מתמחות בישראל | 4.3- פסיקה אנגלו-אמריקאית | 4.3.1- פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2- פסיקה אמריקאית | 4.3.3- פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1- אוסטרליה | 4.3.3.2- קנדה | 4.3.3.3- דרום אפריקה | 4.3.3.4- ניו זילנד | 4.3.3.5- סקוטלנד | 4.3.3.6- אירלנד | 4.3.3.7- סינגפור | 4.4- פסיקה אירופית | 4.4.1- פסיקה גרמנית | 4.4.2- פסיקת בית הדין האירופי לצדק | 4.4.3- פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם | 4.5- פסיקה בינלאומית | 5- אמנות בינלאומיות | מפתחות לכרך א | מפתח עניינים נבחרים לכרך א | מפתח מונחים משפטיים נבחרים בלטינית לכרך א
Mobile version: Enabled