Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת דיני הראיות כרך ב

₪890.00 ₪680.00
מק"ט: 10175

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of the Law of Evidence Volume 2

דיני ראיות: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני הראיות כרך ב דיני ראיות: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני הראיות כרך ב

הסדרה המלאה תורת דיני הראיות כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת דיני הראיות כרך א
2. תורת דיני הראיות כרך ב
3. תורת דיני הראיות כרך ג
4. תורת דיני הראיות כרך דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הסדרה תורת דיני הראיות מאת פרופ' גבריאל הלוי היא הסדרה המקיפה היחידה בישראל בתחום דיני הראיות.
 
הסדרה כוללת דיון מעמיק בכל הסוגיות בדיני הראיות במישור האזרחי, הפלילי והמנהלי, לרבות סוגיות שטרם התעוררו בבתי המשפט בישראל.
 
כמו כן זוהי הסדרה היחידה בדיני הראיות בישראל אשר דנה גם בדיני הראיות הנהוגים בבתי הדין הרבניים (דיני הראיות במשפט העברי). במסגרת זו עשויה הסדרה להיות כלי עזר ממדרגה ראשונה לעורכי הדין העוסקים בתחום דיני המשפחה ותחומים אחרים רלוואנטיים לבתי הדין הרבניים וכן גם לטוענים רבניים.
 
הסדרה תורת דיני הראיות תכלול 4 כרכים.
 
כרך ב' של הסדרה תורת דיני הראיות דן בהרחבה בנושאים הבאים:

  • חקירת עדים בבית משפט
  • חקירה ראשית
  • חקירה נגדית
  • הדרכת עדים
  • סדרי העדה
  • קבילות הודעות
  • הכלל הפוסל עדות מפי השמועה והחריגים
  • ראס גסטה
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחום דיני העונשין, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.
 
פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל בתחום דיני העונשין ופרסם את הספרים עבירות בניירות ערך, השותפות לדבר-עבירה, תורת דיני העונשין כרכים א-ד, ותורת הדיון הפלילי כרכים א-ד.
 
ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"פ 2661/13 בחרידין יחייב נ' מדינת ישראל
ע"פ 6001/12 פלוני נ' מדינת ישראל

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
תפ"ח (חי') 40609-01-12 מדינת ישראל נ' פלוני
תפ"ח (ב"ש) 50292-03-11 מדינת ישראל נ' מיכאל טנסקי (עציר) ואח'
ת"א (רמ') 1396-08 עו"ד יצחק הוס נ' מנחם אבן חן
.
פרק ג – הליכי ההעדה | 1. מהותם של הליכי ההעדה והשתלבותם בדיני הראיות המודרניים | 2. החובות והזכויות הכרוכות בעדות | 2.1 . החובות הפורמליות של העדים | 2.1.1 . הכשרות להעיד והחובה להעיד | 2.1.2 . חובת ההתייצבות | 2.1.2.1 . זימון עדים בהליכים פליליים | 2.1.2.2 . זימון עדים בהליכים אזרחיים | 2.1.2.3 . זימון עדים בהליכים משפטיים בפני ערכאות שיפוט בעניינים מנהליים | 2.1.2.4 . ביצוע חובת ההתייצבות ודרכי אכיפתה | 2.1.3 . חובת התקשורת הדו-צדדית | 2.1.3.1 . מהותה של חובת התקשורת הדו-צדדית | 2.1.3.2 . דרכי אכיפתה של חובת התקשורת הדו-צדדית | 2.1.4 . חובת מסירת האמת | 2.1.4.1 . מהותה של חובת מסירת האמת | 2.1.4.2 . דרכי אכיפתה של חובת מסירת האמת | 2.2 . אזהרת עדים והשבעתם | 2.2.1 . התפתחות שבועת העדים ואזהרתם בדיני הראיות | 2.2.1.1 . המזרח הקדום | 2.2.1.2 . המשפט העברי | 2.2.1.3 . המשפט הרומי ושיטות המשפט הקונטיננטליות | 2.2.1.4 . שיטות המשפט האנגלו-אמריקאיות | 2.2.1.5 . שיטת המשפט הישראלית | 2.2.2 . הנפקות המשפטית של אזהרת העדים או השבעתם בדיני הראיות המודרניים | 2.2.2.1 . הכשרות להעיד | 2.2.2.2 . האחריות הפלילית בגין עדות שקר | 2.2.2.3 . קבילות העדות והערכת משקלה | 2.3 . הזכויות הפורמליות של העדים | 2.3.1 . הגנה על עדים | 2.3.1.1 . הצורך בהסדרים דיוניים להגנה על עדים | 2.3.1.2 . ההסדרים הדיוניים להגנה על עדים בהליך הפלילי | 2.3.2 . האחריות הפלילית בגין פגיעה בעדים | 2.3.3 . הזכויות הדיוניות של עדים נפגעי עבירה | 2.3.3.1 . התפתחות מעמדם המודרני של עדים נפגעי עבירה | 2.3.3.2 . זכויות עדים נפגעי עבירה בהליכי טרום-המשפט | 2.3.3.3 . זכויות עדים נפגעי עבירה בהליכי המשפט | 2.3.3.4 . נפגעי עבירה כבעלי דין בפלילים | 2.3.4 . ייצוג משפטי של עדים | 2.3.5 . הזכויות הכספיות של עדים | 3. חקירת העדים בבית המשפט | 3.1 . התפתחות מתכונות חקירת העדים בבית המשפט | 3.1.1 . התפתחותן של המתכונות האדוורסרית והאינקוויזיטורית לחקירת עדים בבית המשפט | 2 . 3.1 . הערכת השוני בין המתכונות וחקר האמת ביחס לחקירת העדים בבית המשפט | 3.2 . החקירה האדוורסרית המודרנית של עדים בבית המשפט | 3.2.1 . המתווה הכללי של החקירה האדוורסרית המודרנית | 3.2.1.1 . השלבים המרכזיים בחקירת עד בבית המשפט | 3.2.1.2 . פראקטיקת ההתנגדויות | 3.2.1.3 . פומביות חקירת העדים בבית המשפט | 3.2.1.4 . תיעוד חקירת העדים בבית המשפט | 3.2.1.5 . שפת חקירת העדים בבית המשפט | 3.2.1.6 . נוכחות העדים באולם המשפט בעת חקירתם של עדים אחרים | 3.2.1.7 . המגבלות הענייניות על חקירת העדים בבית המשפט | 3.2.1.8 . ביקורת שיפוטית על חקירת העדים בבית המשפט | 3.2.2 . החקירה הראשית | 3.2.2.1 . מהותה, יעדיה ואופן התנהלותה של החקירה הראשית | 3.2.2.2 . הדרכת עד, שאלות מדריכות והדרכה עצמית | 3.2.2.3 . רענון זיכרון | 3.2.2.4 . הצהרות עקביות קודמות והכלל נגד סיוע עצמי | 3.2.2.5 . חקירה ראשית על-דרך חקירה נגדית: עוינות (עד עוין), ניגוד אינטרסים והכללת-יתר מוקדמת | 3.2.3 . החקירה הנגדית | 3.2.3.1 . מהותה, יעדיה ואופן התנהלותה של החקירה הנגדית | 3.2.3.2 . הנפקות המשפטית של אי-קיומה של החקירה הנגדית | 3.2.3.3 . הדרכה עצמית ושימוש באמצעי עזר | 3.2.3.4 . הצהרות בלתי-עקביות קודמות | 3.2.3.5 . סופיות התשובות לשאלות צדדיות | 3.2.3.6 . חקירה נגדית ביחס למסמכים | 3.2.4 . חקירות נוספות | 3.2.4.1 . החקירה החוזרת, החקירה החוזרת שכנגד וחקירות חוזרות נוספות | 3.2.4.2 . חקירת עדים בידי בית המשפט וחקירות נוספות בידי הצדדים | 4. סדרי ההעדה בבית המשפט בערכאה הדיונית | 4.1 . תפקידו של שלב ההוכחות במשפט ומבנהו הכללי | 4.2 . שלב ההוכחות במסגרת בירור האשמה במשפט פלילי | 4.2.1 . גבייה מוקדמת של עדות | 4.2.1.1 . העילות לגבייה מוקדמת של עדות | 4.2.1.2 . אופן גבייה מוקדמת של עדות | 4.2.2 . פרשת התביעה | 4.2.2.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת התביעה | 4.2.2.2 . סדר חקירת עדי התביעה | 4.2.2.3 . “משפט זוטא” – היבטים דיוניים | 4.2.2.4 . טענת “אין להשיב לאשמה" (no case to answer) | 4.2.3 . פרשת ההגנה | 4.2.3.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת ההגנה | 4.2.3.2 . עדות הנאשם וזכות השתיקה – היבטים דיוניים | 4.2.3.3 . סדר חקירת עדי ההגנה | 4.2.4 . פרשות ההזמה | 4.2.4.1 . פרשת ההזמה מטעם התביעה | 4.2.4.2 . פרשת ההזמה מטעם ההגנה | 4.2.5 . פרשות הראיות מטעם בית המשפט | 4.2.5.1 . פרשת ראיות בית המשפט | 4.2.5.2 . פרשות ראיות הצדדים | 4.2.6 . רציפות שלב ההוכחות בזמן | 4.2.7 . הסיכומים | 4.3 . שלב ההוכחות במסגרת הטיעונים לעונש במשפט פלילי | 4.3.1 . היעדר זכות לגבייה מוקדמת של עדות | 4.3.2 . פרשת התביעה | 4.3.2.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת התביעה | 4.3.2.2 . סדר חקירת עדי התביעה | 4.3.2.3 . ראיות בדבר המרשם הפלילי של הנאשם – היבטים דיוניים | 4.3.3 . פרשת ההגנה | 4.3.3.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת ההגנה | 4.3.3.2 . עדות הנאשם וזכות השתיקה – היבטים דיוניים | 4.3.3.3 . סדר חקירת עדי ההגנה | 4.3.3.4 . עדויות אופי – היבטים דיוניים | 4.3.4 . פרשת הראיות מטעם בית המשפט | 4.3.4.1 . מהותה, תפקידה ומהלכה של פרשת הראיות מטעם בית המשפט | 4.3.4.2 . תסקיר נפגע העבירה – היבטים דיוניים | 4.3.4.3 . תסקיר מבחן ביחס לנאשם – היבטים דיוניים | 4.3.5 . סיכומים לעניין העונש | 4.4 . שלב ההוכחות במשפט אזרחי | 4.4.1 . גבייה מוקדמת של עדות | 4.4.1.1 . העילות לגבייה מוקדמת של עדות | 4.4.1.2 . אופן גבייה מוקדמת של עדות | 4.4.2 . פרשות הראיות בשלב ההוכחות במשפט אזרחי | 4.4.2.1 . סדר פרשות הראיות מטעם בעלי הדין | 4.4.2.2 . סדר חקירת עדי בעלי הדין | 4.4.2.3 . פרשות הזמה | 4.4.2.4 . פרשת ראיות בית המשפט ונגזרותיה | 4.4.3 . רציפות שלב ההוכחות בזמן | 4.4.4 . הסיכומים | 4.5 . הוכחת עובדות במשפט מנהלי | 4.5.1 . הוכחת עובדות בעתירה לבית המשפט הגבוה לצדק | 4.5.2 . הוכחת עובדות בעתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים | 4.5.3 . הוכחת עובדות בהליכים בפני בתי הדין המנהליים | 5. סדרי ההעדה בבית המשפט בהליכי תקיפת פסק דין | 5.1 . הוכחת עובדות בהליכי ערעור | 5.1.1 . גביית ראיות בערעור פלילי | 5.1.2 . גביית ראיות בערעור אזרחי | 5.1.3 . גביית ראיות בערעור מנהלי | 5.2 . הוכחת עובדות בהליכי דיון נוסף | 5.2.1 . גביית ראיות בדיון נוסף פלילי | 5.2.2 . גביית ראיות בדיון נוסף אזרחי | 5.2.3 . גביית ראיות בדיון נוסף גבוה לצדק | 5.3 . הוכחת עובדות בהליכי משפט חוזר בפלילים | 1 . 5.3 . ראיות במסגרת הבקשה לקיום משפט חוזר ובמסגרת הדיון בבקשה | 5.3.2 . גביית ראיות במשפט החוזר | פרק ד – קבילות הודעות | 1. שלב הקבילות והשתלבותו בדיני הראיות המודרניים | 2. הכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 2.1 . התפתחותו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 2.1.1 . היווצרותו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 2 . 2.1 . התפתחות הכלל הפוסל עדות מפי השמועה בדיני הראיות המודרניים | 2.2 . ההצדקות המשפטיות לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 1 . 2.2 . ההצדקות המשפטיות לתחולתו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 2 . 2.2 . ההצדקות המשפטיות לשלילת תחולתו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 3 . 2. מהותו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה, יישומו ודרכי איזונו בדיני הראיות המודרניים | 2.3.1 . מהותו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה ויישומו המשפטי | 2.3.1.1 . מהותה של עדות מפי השמועה | 2.3.1.2 . פסלותה של עדות מפי השמועה כראיה לאמיתות תוכנה בלבד | 2.3.1.3 . יישומו של הכלל הפוסל עדות מפי השמועה במסגרת עדות בעל-פה ובמסגרת הראיה החפצית | 2 . 2.3 . איזון הכללת-היתר בכלל הפוסל עדות מפי השמועה באמצעות יצירת חריגים | 2.3.2.1 . אופיים המאזן של החריגים לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 2.3.2.2 . טיפולוגיה ראשית של החריגים לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 3. קבילות הודעות בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 1 . 3. טיפולוגיה משנית של קבילות הודעות בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 2 . 3. קבילות הודעות עצם האירוע (res gestae) בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 3.2.1 . זיהוין של הודעות עצם האירוע (res gestae), התפתחות קבילותן כחריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה והרציונל | 3.2.1.1 . זיהוין של הודעות עצם האירוע (res gestae) והרציונל לקבילותן כחריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | 3.2.1.2 . התפתחות קבילותן של הודעות עצם האירוע (res gestae)
Mobile version: Enabled