Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת דיני הראיות כרך ג

₪890.00 ₪680.00
מק"ט: 10177

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of the Law of Evidence Volume 3

דיני ראיות: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני הראיות כרך ג דיני ראיות: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני הראיות כרך ג

הסדרה המלאה תורת דיני הראיות כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת דיני הראיות כרך א
2. תורת דיני הראיות כרך ב
3. תורת דיני הראיות כרך ג
4. תורת דיני הראיות כרך דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

עד היום לא נכתב בישראל כל ספר אקדמי מקיף, ומודרני בדיני ראיות, הכולל דיון מעמיק בכל הסוגיות בדיני הראיות. ספר זה הוא הספר האקדמי המעודכן היחיד בישראל בתחום דיני הראיות. הספר דן בכל הסוגיות בדיני הראיות ללא חריגים, במישור האזרחי, במישור הפלילי ובמישור המנהלי, לרבות סוגיות שטרם התעוררו בבתי המשפט בישראל.
 
זהו ללא ספק ספר חובה לכל שופט או עורך-דין.
 
כרך ג' עוסק בין היתר בנושאים הבאים :

  • קבילות הודאות במישור האזרחי, במישור הפלילי ובמישור האזרחי; הודאה חופשית ומרצון (סעיף 12 לפקודת הראיות); ראיות בעסקאות טיעון
  • ראיות בהליכים מקדמיים: קדם-משפט, הסכמי פשרה, שינוי חזית וכו'; חקירות במשטרה; נושאי תפקידים ציבוריים; פרי העץ המורעל; פסלות ראיות והלכות "יששכרוב" ו"שמש"; זכות השתיקה; משפט זוטא; דבר-מה נוסף; ועוד
  • ראיות חפציות; גילוי ראיות ועיון בהן בהליכים אזרחיים, פליליים ומנהליים
  • קבילות מסמכים; ראיות ראשיות ומשניות; תעודת חוץ; חתימות וחותמות; חתימה אלקטרונית; העתקים צילומיים; תעודה נושנה
  • דרישות הכתב; תצהירים; יומן אישי; יומן עסקי; אמרת חוץ בכתב של עד (סעיף 10א לפקודת הראיות); אמרת חוץ בכתב של נאשם (סעיף 11 לפקודת הראיות); הקפאת הזכירה שבעבר
  • חוות דעת מומחים: פלילי, אזרחי, משפחה, תאונות דרכים הגנת הדייר, משפט מנהלי; חוות דעת הדיוט (לא מומחה); אמצעי זיהוי; טביעות אצבע; טביעות חלקי גוף; DNA; קול, ריח והפרשות; זיהוי כתב יד וגרפולוג; פוליגרף; מכשירי נשיפה; היפנוזה; ציתות; האזנות סתר; אמצעי איכון; בדיקות מעבדה; שרשרת סם
  • מעשה בית דין, השתקים: השתק עילה, השתק פלוגתא, השתק טיעון; ראיה לפעולות הממשלה; תעודת עובד ציבור; תעודה ציבורית; "רשומות"; תעודות צבאיות; תעודת שר החוץ; רשומה מוסדית; אישור נוטריוני; אפוסטיל; ועוד
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחום דיני העונשין, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.
 
פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל בתחום דיני העונשין ופרסם את הספרים עבירות בניירות ערך, השותפות לדבר-עבירה, תורת דיני העונשין כרכים א-ד, ותורת הדיון הפלילי כרכים א-ד.
 
ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
בג"ץ 5331/13 שושנה טייב ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'
.
פרק ה – קבילות הודאות | -1 מהותן של הודאות | -1.1 מהותן של הודאות במסגרת דיני הראיות | -1.2 טיפולוגיה משנית של קבילות הודאות בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | -2 הודאות פנים | -2.1 המשמעות הדיונית של הודאת פנים | -2.2 הודאת פנים של בעל דין בהליך פלילי | -2.2.1 הודאת פנים של התביעה או של קובל פרטי | -2.2.2 הודאת פנים של נאשם | -2.2.2.1 המסגרת הדיונית | -2.2.2.2 הודאת הנאשם וחזרתו של הנאשם בו מן ההודאה | -2.2.3 הודאות פנים הדדיות של הצדדים בהליך פלילי | -2.2.3.1 הסכמה בדבר עובדות וראיות | -2.2.3.2 הדיון המקדמי | -2.2.3.3 עסקאות טיעון | -2.3 הודאת פנים של בעל דין בהליך אזרחי | -2.3.1 הודאות פנים חד-צדדיות בהליך אזרחי | -2.3.1.1 המסגרת הדיונית | -2.3.1.2 הודאת בעל הדין וחזרתו בו מן ההודאה | -2.3.2 הודאות פנים הדדיות של הצדדים בהליך אזרחי | -2.3.2.1 פלוגתא, מוסכמה, הסכם ושינוי חזית | -2.3.2.2 קדם-המשפט |2.3.2.3 -פשרה | -2.4 הודאת פנים של בעל דין בהליכים במשפט מנהלי | -2.4.1 הודאות פנים בהליכים בבית המשפט הגבוה לצדק | -2.4.2 הודאות פנים בעתירה מנהלית לבית המשפט לעניינים מנהליים | -2.4.3 הודאות פנים בהליכים בבתי הדין המנהליים | -3 הודאות חוץ | -3.1 המשמעות הראייתית של הודאת חוץ | -3.2 הודאת חוץ של בעל דין בהליך פלילי | -3.2.1 התפתחות קבילותה של הודאת חוץ של נאשם | -3.2.1.1 ההתפתחות בעולם העתיק | -3.2.1.2 המשפט העברי | -3.2.1.3 שיטות המשפט הקונטיננטליות | -3.2.1.4 שיטות המשפט האנגלו-אמריקאיות | -3.2.1.5 המשפט הישראלי | -3.2.2 דפוסי הודאת חוץ של נאשם | -3.2.2.1 הגורמים הפנימיים למסירת הודאת חוץ של נאשם | -3.2.2.2 הודאה, הודאה חלקית וראשית הודאה | -3.2.2.3 דפוסי הבעתה של הודאת חוץ של נאשם | -3.2.2.4 הודאה נגזרת: הרחבת החריג לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | -3.2.3 גביית הודאת חוץ של נאשם | -3.2.3.1 התנהלות החקירה המילולית של חשודים ותיעודה | -3.2.3.2 זהות גובה ההודאה, מקום גבייתה ומסגרת ההליכים | -3.2.3.3 חובת האזהרה וזכות השתיקה של החשוד בחקירה | -3.2.3.4 ייצוג נחקרים בידי עורך דין וזכות ההיוועצות | -3.2.3.5 חקירת ילדים וקטינים | -3.2.3.6 חקירת בעלי מוגבלות שכלית או נפשית | -3.2.3.7 חקירת נפגעי עבירה | -3.2.3.8 חקירת נושאי תפקידים ציבוריים בישראל | -3.2.3.9 חקירת גורמי חוץ | -3.2.4 תנאי הקבילות של עדות על הודאת חוץ של נאשם כראיה לאמיתות תוכנה בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | -3.2.4.1 הודאה חופשית ומרצון | -3.2.4.2 דרכי הצגתן של הודאות חוץ של נאשם בבית המשפט ו"משפט הזוטא" | -3.2.4.3 ההרחבות הליברטראניות של כלל ההודאה החופשית: דוקטרינת "פירות העץ המורעל" ודוקטרינת פסילה פסיקתית | -3.2.5 איזון קבילותה של הודאת חוץ של נאשם כראיה לאמיתות תוכנה בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה במסגרת שיקולי הערכת המשקל: "דבר-מה נוסף" | -3.2.6 הודאת חוץ של קובל בהליך פלילי | -3.3 הודאת חוץ של בעל דין בהליך אזרחי | -3.3.1 התפתחות קבילותה של הודאת חוץ של בעל דין בהליך אזרחי | -3.3.1.1 המשפט העברי | -3.3.1.2 המשפט המקובל האנגלי | -3.3.1.3 המשפט הישראלי והמסגרת הנורמטיבית | -3.3.2 דפוסי הודאת חוץ של בעל דין בהליך אזרחי | -3.3.2.1 הודאה אישית | -3.3.2.2 הודאה שילוחית | -3.3.3 קבילות עדות על הודאת חוץ של בעל דין בהליך אזרחי כראיה לאמיתות תוכנה בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | -3.3.3.1 תנאי הקבילות | -3.3.3.2 סתירת ההודאה | -3.3.3.3 המשמעות הראייתית של ההודאה ושימושיה | -3.4 הודאת חוץ של בעל דין בהליכים במשפט מנהלי | -4 הודאות במסגרת עדות | -4.1 המשמעות הראייתית של הודאה במסגרת עדות | -4.2 הודאה במסגרת עדות בהליך פלילי | -4.3 הודאה במסגרת עדות בהליך אזרחי | -4.4 הודאה במסגרת עדות בהליכים במשפט מנהלי | פרק ו – קבילות ראיות חפציות | -1 מהותן של ראיות חפציות | -1.1 מהותן של ראיות חפציות במסגרת דיני הראיות | -1.2 טיפולוגיה משנית של קבילות ראיות חפציות בניגוד לכלל הפוסל עדות מפי השמועה | -2 ראיות חפציות בדבר תיעוד מידע |2.1 -מהותו של תיעוד מידע באמצעות ראיות חפציות | -2.2 גילוי מקדמי של ראיות חפציות ועיון בהן כתנאי לקבילותן | -2.2.1 גילוי ראיות התביעה ועיון בהן בהליך פלילי | -2.2.1.1 היקף הזכות | -2.2.1.2 הוצאתה אל הפועל של הזכות | -2.2.2 גילוי ראיות ההגנה ועיון בהן בהליך פלילי | -2.2.2.1 היקף הזכות | -2.2.2.2 הוצאתה אל הפועל של הזכות | -2.2.2.3 גילוי מסמכים שאינם ראיות הגנה ועיון בהם | -2.2.3 גילוי ראיות ועיון בהן בהליך אזרחי | -2.2.3.1 היקף הזכות | -2.2.3.2 הוצאתה אל הפועל של הזכות | -2.2.4 גילוי ראיות ועיון בהן בהליכים במשפט מנהלי | -2.3 מסמכים | -2.3.1 קבילות מסמך כראיה לאמיתות תוכנו | -2.3.1.1 התפתחות תנאי ברירת המחדל לקבילות מסמך כראיה לאמיתות תוכנו |2.3.1.2-"מסמך" | -2.3.1.3 עד מגיש |2.3.1.4 -הוכחת אותנטיות | -2.3.1.5 ראיה ראשית וראיות משניות | -2.3.1.6 תוכן המסמך | -2.3.2 זיהוי מסמכים במשמורת | -2.3.2.1 חתימה, חותמת וחתימה אלקטרונית | -2.3.2.2 העתקים צילומיים | -2.3.2.3 תעודה נושנה | -2.3.3 דרישות כתב | -2.3.3.1 סיווג דרישות הכתב ודרכי קיומן | -2.3.3.2 דרישת הכתב הראייתית במשפט האזרחי | -2.3.3.3 סתירת תוכנו של מסמך בכתב במשפט האזרחי | -2.3.3.4 ראיות לפרשנות מסמך בכתב במשפט האזרחי ולתמיכה בתוכנו | -2.4 תיעוד אמרות ועדויות | -2.4.1 התצהיר | -2.4.1.1 קבילות תצהיר כראיה לאמיתות תוכנו | -2.4.1.2 חקירת המצהיר | -2.4.2 תיעוד אישי | -2.4.2.1 תיעוד פרטי של אמרות אישיות | -2.4.2.2 תיעוד אמרות אישיות בעת ביצוע תפקיד | -2.4.3 גביית עדות מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל | -2.4.3.1 גביית עדות בדיון אזרחי (סעיף 13 לפקודת הראיות) | -2.4.3.2 גביית עדות בדיון פלילי (סעיף 14 לפקודת הראיות) | -2.4.4 אמרת חוץ בכתב של עד (סעיף 10 א לפקודת הראיות) | -2.4.4.1 התפתחות והצדקות | -2.4.4.2 תנאי הקבילות בהיעדר הסכמה בין הצדדים | -2.4.4.3 תנאי הקבילות בהסכמת הצדדים | -2.4.4.4 מגבלות על קביעת ממצאים עובדתיים על-בסיס אמרת החוץ שהתקבלה | -2.4.5 אמרת חוץ בכתב של נאשם (סעיף 11 לפקודת הראיות) | (past recollection recorded) -2.4.6 הקפאת הזכירה שבעבר | -2.4.6.1 מהותו של כלל הקפאת הזכירה שבעבר | -2.4.6.2 תנאי קבילות מסמך התיעוד כראיה לאמיתות תוכנו | -2.4.6.3 השוואת הקפאת הזכירה שבעבר ורענון זיכרון | -3 ראיות חפציות בדבר מידע מקצועי | -3.1 מהותו של מידע מקצועי במסגרת ראיות חפציות | -3.2 ראיות מומחיות מקצועית | -3.2.1 הכלל הפוסל ראיית סברה | -3.2.2 תוכן חוות דעת מומחה והכנתה | -3.2.2.1 תחומי המומחיות הרלוונטיים | -3.2.2.2 ההכרה במומחיות של עד | -3.2.2.3 בסיס הנתונים העובדתיים של חוות הדעת | (ultimate issue) -3.2.2.4 הכרעה בפלוגתה מכרעת | -3.2.3 קבילות חוות דעת מומחה כראיה לאמיתות תוכנה | -3.2.3.1 תנאי הקבילות | -3.2.3.2 הגשת חוות דעת מומחה בעניינים פליליים |3.2.3.3 - הגשת חוות דעת מומחה בעניינים אזרחיים, ענייני משפחה, תאונות דרכים והגנת הדייר |3.2.3.4 - הגשת חוות דעת מומחה בענייני משפט מנהלי | -3.2.3.5 חקירת המומחה וחוות דעת נוגדות | -3.2.4 קבילות סברת הדיוט | -3.3 אמצעי הוכחה מקצועיים | -3.3.1 קבילותם של אמצעי הוכחה מקצועיים | -3.3.2 אמצעי זיהוי | -3.3.2.1 מסדרי זיהוי | -3.3.2.2 נטילת אמצעי זיהוי גופניים במישור הפלילי | -3.3.2.3 זיהוי לפי טביעות גוף (אצבעות, כף יד, כף רגל, גוף, נשיכה) |-3.3.2.4 זיהוי לפי מאפיינים גופניים (קול, ריח, DNA, הפרשות, כתב יד) | -3.3.3 אמצעים לחקר האמת | -3.3.3.1 אמצעים גופניים (פוליגרף, נשיפה והפרשות, היפנוזה וחומרים בעלי השפעה הכרתית | -3.3.3.2 ציתות, האזנת סתר ויירוט תקשורת | -3.3.3.3 אמצעי איכון ותנועה | -3.3.3.4 בדיקות מעבדה (כימיות, ביולוגיות, בליסטיות, אנליטיות) ושרשרת ראייתית | -4 ראיות חפציות בדבר מידע רשמי | -4.1 מהותו של מידע רשמי במסגרת ראיות חפציות | -4.2 ראיות בדבר מידע משפטי רשמי | -4.2.1 דין מקומי | (res judicata) -4.2.2 מעשה בית דין | -4.2.2.1 רציונל וטיפולוגיה | -4.2.2.2 השתק עילה | -4.2.2.3 השתק פלוגתא | -4.2.2.4 השתק טיעון | -4.2.3 פסק דין כראיה | -4.2.3.1 רציונל, התפתחות וטיפולוגיה | -4.2.3.2 קבילות פסק דין פלילי כראיה לכאורה בהליך אזרחי | -4.2.3.3 קבילות פסק דין פלילי כראיה חותכת בתביעה אזרחית נגררת | -4.2.4 דין זר | -4.2.4.1 הוכחת דין זר | -4.2.4.2 חזקת שויון הדינים | -4.3 ראיות בדבר מידע עובדתי רשמי | -4.3.1 פעולות הרשות המבצעת (ראיה לפעולת הממשלה, תע"צ, תעודות ציבוריות ונוכריות, תעודות צבאיות, רשומות | -4.3.2 פעולות רשמיות של גופים פרטיים (רשומה מוסדית ובנקאית, אישור נוטריוני | ביבליוגרפיה | תוכן עניינים
Mobile version: Enabled