Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תורת דיני הראיות כרך ד

₪890.00 ₪680.00
מק"ט: 10178

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Theory of the Law of Evidence Volume 4

בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט / ספרות משפטית: ראיות: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני הראיות כרך ד דיני ראיות: פרופ' גבריאל הלוי: תורת דיני הראיות כרך ד

הסדרה המלאה תורת דיני הראיות כוללת את הספרים הבאים:
1. תורת דיני הראיות כרך א
2. תורת דיני הראיות כרך ב
3. תורת דיני הראיות כרך ג
4. תורת דיני הראיות כרך דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

עד היום לא נכתב בישראל כל ספר אקדמי מקיף, ומודרני בדיני ראיות, הכולל דיון מעמיק בכל הסוגיות בדיני הראיות. ספר זה הוא הספר האקדמי המעודכן היחיד בישראל בתחום דיני הראיות. הספר דן בכל הסוגיות בדיני הראיות ללא חריגים, במישור האזרחי, במישור הפלילי ובמישור המנהלי, לרבות סוגיות שטרם התעוררו בבתי המשפט בישראל.

זהו ללא ספק ספר חובה לכל שופט או עורך-דין, והוא ספר יסוד של דיני הראיות המודרניים בישראל. הספר עשיר באסמכתאות מן הארץ ומחוץ לישראל.

כרך ד' עוסק בין היתר בנושאים הבאים :

  • קבילות ראיות חסויות; חיסיון וסודיות; חיסיון וקבילות; חיסיון מפני הפללה עצמית; חיסיון מפני הפללת נאשם משותף עם בן זוג; חיסיון מפני הפללת נאשם משותף עם הורה או ילדו; חיסיון תחקיר פנימי; חיסיון לטובת המדינה; חיסיון לטובת הציבור; עתירה לגילוי ראיה חסויה; חיסיון צנעת הפרט; חיסיון סוד מסחרי; חיסיון עורך-דין-לקוח; חיסיון מסמכים משפטיים; חיסיון עורך פטנטים-לקוח; חיסיון רואה חשבון-לקוח; חיסיון יועץ מס-לקוח; חיסיון רופא-מטופל; חיסיון פסיכולוג-מטופל; חיסיון עובד סוציאלי-נזקק; חיסיון כוהן דת-מתוודה; חיסיון עיתונאי-מקור; חיסיון בנקאי-לקוח; חיסיון מגשר; חיסיון משא ומתן לקראת פשרה ("מבלי לפגוע בזכויות"); חיסיון נושאי משרה ציבורית
  • הערכת משקלן של ראיות; נטל ההוכחה (אזרחי, פלילי, מנהלי); נטל הבאת הראיה (אזרחי, פלילי, מנהלי); נטל השכנוע (אזרחי, פלילי, מנהלי); תוספות ראייתיות; סיוע; דבר לחיזוק; דבר-מה נוסף; חובת אזהרה עצמית; חובת הנמקה; עד מדינה; עדות שקר; עדות ילד; עדות אדם מוגבל שכלית או נפשית; עדות שותף לדבר-עבירה; עדות נפגע עבירה; מבחנים להערכת מהימנות; נקודת המבט האישית של העד; ביקור בית המשפט בזירת האירוע; סתירות בעדויות; פיצול עדות; כבישת עדות; כלל הראיה הטובה ביותר; שרשרת ראייתית; רציפות החזקת הראיה; הערכת משקלה של ראיה שאינה קבילה; עבר פלילי; ראיות נסיבתיות; שיטת ביצוע ומעשים דומים; עדויות אופי; מחדלי חקירה
אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי מרצה בכיר בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו בתחום דיני העונשין, עורך ראשי של כתב העת קרית המשפט וחבר האגודה הישראלית למשפט וכלכלה.
 
פרופ' הלוי פרסם מאמרים רבים בארץ ובחו״ל בתחום דיני העונשין ופרסם את הספרים עבירות בניירות ערך, השותפות לדבר-עבירה, תורת דיני העונשין כרכים א-ד, ותורת הדיון הפלילי כרכים א-ד.
 
ספריו מצוטטים דרך קבע בכל ערכאות בתי המשפט בכלל ובבית המשפט העליון בפרט.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
ע"פ 8584/13 לואי שטארה נ' מדינת ישראל
.
תוכן העניינים | פרק ז – קבילות ראיות חסויות | 1- מהותן של ראיות חסויות | 1.1- מהותן של ראיות חסויות במסגרת דיני הראיות | 1.1.1- החיסיון בדיני הראיות המודרניים | 1.1.2- רציונל העדפת ערכי היסוד של הדין המהותי במסגרת דיני הראיות המודרניים | 1.1.3- התפקוד הראייתי של הראיה החסויה | 1.1.3.1- הבחנת החיסיון מן הסודיות | 1.1.3.2- הבחנת החיסיון מן הקבילות 1.1.3.3- התחולה העניינית של החיסיון בדיני הראיות | 1.2- טיפולוגיה של ראיות חסויות | 2- ראיות חסויות בדבר הגנה מפני הפללה עצמית | 2.1- מהותן של ראיות חסויות בדבר הגנה מפני הפללה עצמית | 2.2- התפלגות סוגי הראיות החסויות בדבר הגנה מפני הפללה עצמית | 2.2.1- חיסיון מפני הפללה עצמית | 2.2.1.1- ההתפתחות והרציונל | 2.2.1.2- תנאי תחולת החיסיון | 2.2.1.3- שיקול דעתו של בית המשפט והיעדר קבילות ראיות חסויות מפני הפללה עצמית | 2.2.1.4- ההבחנה בין זכות השתיקה ובין החיסיון מפני הפללה עצמית | 2.2.2- חיסיון מפני הפללת נאשם משותף עם בן הזוג | 2.2.2.1- הצמידות לכשרות להעיד של בני זוג, ההתפתחות והרציונל | 2.2.2.2- תנאי תחולת החיסיון | 2.2.3- חיסיון מפני הפללת נאשם משותף עם הורה או ילדו | 2.2.3.1- הצמידות לכשרות להעיד של הורים וילדיהם, ההתפתחות והרציונל | 2.2.3.2- תנאי תחולת החיסיון | 2.2.4- חיסיון תחקיר פנימי מפני הפללה עצמית | 2.2.4.1- הרציונל | 2.2.4.2- מסגרות ההגנה: היעדר קבילות במשפט, חיסיון כלפי גוף חוקר וחיסיון כלפי גורמים חוץ-ארגוניים | 3- ראיות חסויות בדבר הגנה על אינטרס ציבורי כללי | 3.1- מהותן של ראיות חסויות בדבר הגנה על אינטרס ציבורי כללי | 3.2- התפלגות סוגי הראיות החסויות בדבר הגנה על אינטרס ציבורי כללי | 3.2.1- חיסיון לטובת המדינה | 3.2.1.1- ההתפתחות והרציונל | 3.2.1.2- תנאי תחולת החיסיון ומסגרות ההגנה: היעדר קבילות וחיסיון | 3.2.1.3- עתירה לגילוי הראיה החסויה | 3.2.2- חיסיון לטובת הציבור | 3.2.2.1- ההתפתחות והרציונל | 3.2.2.2- תנאי תחולת החיסיון ומסגרות ההגנה: היעדר קבילות וחיסיון | 3.2.2.3- עתירה לגילוי הראיה החסויה | 3.2.2.4- השוואת החיסיון לטובת המדינה והחיסיון לטובת הציבור | 3.2.3- חיסיון מטעמי צנעת הפרט | 3.2.4- חיסיון סוד מסחרי | 3.2.4.1- ההתפתחות והרציונל | 3.2.4.2- ההבחנה בין חיסיון סוד מסחרי וחובת הסודיות ביחס לסוד מסחרי | 3.2.4.3- תנאי תחולת החיסיון | 4- ראיות חסויות בדבר הגנה על יחסי אמון מקצועיים | 4.1- מהותן של ראיות חסויות בדבר הגנה על יחסי אמון מקצועיים | 4.2- התפלגות סוגי הראיות החסויות בדבר הגנה על יחסי אמון מקצועיים | 4.2.1- חיסיון עורך-דין-לקוח | 4.2.1.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.1.2- ההבחנה בין חיסיון עורך-דין-לקוח וחובת הסודיות של עורך-הדין | 4.2.1.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.1.4- חיסיון מסמכים משפטיים | 4.2.1.5- חיסיון עורך פטנטים-לקוח | 4.2.1.6- חיסיון רואה חשבון-לקוח וחיסיון יועץ מס-לקוח | 4.2.2- חיסיון רופא-מטופל | 4.2.2.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.2.2- ההבחנה בין חיסיון רופא-מטופל וחובת הסודיות של הרופא | 4.2.2.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.3- חיסיון פסיכולוג-מטופל | 4.2.3.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.3.2- ההבחנה בין חיסיון פסיכולוג-מטופל וחובת הסודיות של הפסיכולוג | 4.2.3.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.4- חיסיון עובד סוציאלי-נזקק | 4.2.4.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.4.2- ההבחנה בין חיסיון עובד סוציאלי-נזקק וחובת הסודיות של העובד הסוציאלי | 4.2.4.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.5- חיסיון כוהן דת-מתוודה | 4.2.5.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.5.2- ההבחנה בין חיסיון כוהן דת-מתוודה וחובת הסודיות של כוהן הדת | 4.2.5.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.6- חיסיון עיתונאי-מקור | 4.2.6.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.6.2- ההבחנה בין חיסיון עיתונאי-מקור וחובת הסודיות של העיתונאי | 4.2.6.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.7- חיסיון בנקאי-לקוח | 4.2.7.1- ההתפתחות והרציונל | 4.2.7.2- ההבחנה בין חיסיון בנקאי-לקוח וחובת הסודיות של הבנקאי | 4.2.7.3- תנאי תחולת החיסיון | 4.2.8- חיסיון להליכי פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות | 4.2.8.1- הרציונל | 4.2.8.2- חיסיון משא ומתן לקראת פשרה ("מבלי לפגוע בזכויות") | 4.2.8.3- חיסיון גישור ותיווך במשא ומתן לקראת פשרה | 4.2.9- חיסיון נושאי משרה ציבורית | 4.2.9.1- הרציונל | 4.2.9.2- ההבחנה בין חיסיון נושאי משרה ציבורית ובין חובות הסודיות של נושאי משרה ציבורית | 4.2.9.3- תנאי תחולת החיסיון | פרק ח – הערכת משקלן של ראיות | 1- שלב הערכת המשקל והשתלבותו בדיני הראיות המודרניים | 2- נטל ההוכחה | 2.1- המבנה הכללי של נטל ההוכחה בדיני הראיות | 2.2- נטל הבאת הראיה | 2.2.1- הנטל הכללי – המוציא מחברו עליו הראיה | 2.2.1.1- מהות הכלל, הרציונל וההתפתחות | 2.2.1.2- נטל הבאת הראיה בהליכים אזרחיים | 2.2.1.3- נטל הבאת הראיה בהליכים פליליים | 2.2.1.4- נטל הבאת הראיה בהליכים במשפט המנהלי | 2.2.2- מערכת החזקות הראייתיות | 2.2.2.1- טיפולוגיה של מערכת החזקות הראייתיות | 2.2.2.2- הוכחת החזקות הראייתיות, שלילתן והפרכתן | 2.2.3- הידיעה השיפוטית | 2.2.3.1- התפקוד הראייתי של הידיעה השיפוטית | 2.2.3.2- היקף הידיעה השיפוטית | 2.3- נטל השכנוע | 2.3.1- רמות השכנוע המוכרות | 2.3.1.1- הטיית מאזן ההסתברויות | 2.3.1.2- מעל לספק סביר והעלאת ספק סביר | 2.3.1.3- ראיות לכאורה | 2.3.2- נטל השכנוע בהליכים אזרחיים | 2.3.2.1- נטל השכנוע הכללי בהליכים אזרחיים | 2.3.2.2- נטל שכנוע מוגבר | 2.3.3- נטל השכנוע בהליכים פליליים | 2.3.3.1- נטל השכנוע הכללי בהליכים פליליים | 2.3.3.2- נטל השכנוע בהגנות ובסייגים לאחריות הפלילית | 2.3.3.3- נטל השכנוע בטענות דיוניות בהליכים פליליים | 2.3.4- נטל השכנוע בהליכים במשפט המנהלי | 3- שיקולי הערכת המשקל | 3.1- מערכת התוספות הראייתיות | 3.1.1- מהותן של התוספות הראייתיות | 3.1.1.1- ההתפתחות והרציונל | 3.1.1.2- טיפולוגיה של מערכת התוספות הראייתיות | 3.1.2- סיוע | 3.1.2.1- מהות הדרישה וראיות העשויות להיחשב סיוע | 3.1.2.2- מיפוין של דרישות סיוע | 3.1.2.3- עד מדינה | 3.1.2.4- עדות שקר | 3.1.2.5- עדות ילד ללא התייצבות | 3.1.2.6- עדות מוקדמת של ילד | 3.1.2.7- עדות אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית ללא התייצבות | 3.1.2.8- עבירות המרדה | 3.1.3- דבר לחיזוק | 3.1.3.1- מהות הדרישה וראיות העשויות להיחשב דבר לחיזוק | 3.1.3.2- מיפוין של דרישות דבר לחיזוק | 3.1.3.3- עדות שותף לדבר-עבירה | 3.1.3.4- אמרת חוץ בכתב של עד | 3.1.3.5- עדות קטין מתחת לגיל האחריות הפלילית | 3.1.3.6- עדות אדם עם מוגבלות שכלית שלא הוזהר | 3.1.3.7- עדות נפגע עבירות מין שבוצעו בקטין | 3.1.4- דבר-מה נוסף | 3.1.4.1- הרציונל וההתפתחות | 3.1.4.2- מהות הדרישה וראיות העשויות להיחשב דבר-מה נוסף | 3.1.5- הנמקה | 3.1.5.1- חובת האזהרה העצמית | 3.1.5.2- חובת ההנמקה | 3.1.6- הכלל נגד סיוע עצמי (self-corroboration) | 3.2- שיקולי משקל כלליים | 3.2.1- הערכת מהימנות | 3.2.1.1- השיקולים הכלליים ומבחני העזר להערכת מהימנותן של ראיות | 3.2.1.2- בעיית נקודת המבט האישית (בעיית הפרספקטיבה) | 3.2.1.3- התנסות בית המשפט וביקורו בזירת האירוע | 3.2.1.4- סתירות בעדות ופיצול עדות | 3.2.1.5- כבישת עדות | 3.2.1.6- כלל הראיה הטובה ביותר (the best evidence rule) | 3.2.1.7- רציפות החזקת הראיה (chain of custody, שרשרת ראייתית) | 2.1.8- הערכת משקלה של ראיה בלתי-קבילה לפי דין | 3.2.2- ראיות נסיבתיות | 3.2.2.1- קביעת ממצאים עובדתיים על-סמך ראיות נסיבתיות | 3.2.2.2- עבר פלילי והכלל הפוסל עדות אופי (the character rule) | 3.2.2.3- שיטת ביצוע ומעשים דומים | 3.2.2.4- כלל הראיה המירבית ומחדלי חקירה | 3.3- התערבות בממצאים עובדתיים בהליכי תקיפת פסק הדין | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך ד | 1 – ספרות | 1.1 – ספרים בעברית | 1.2 – ספרים בלע"ז | 1.3 – מאמרים בעברית | 1.4 – מאמרים בלע"ז | 2 – חקיקה | 2.1 – חקיקה ישראלית | 2.2 – הצעות חוק ישראליות | 2.3 – חקיקה זרה | 3 – מקורות המשפט העברי | 4 – פסיקה | 4.1 – פסיקת בתי המשפט הארץ הישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2 – פסיקה ישראלית | 4.2.1 – פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | 4.2.2 – פסיקה צבאית ישראלית | 4.3 – פסיקה אנגלו – אמריקאית | 4.3.1 – פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2 – פסיקה אמריקאית | 4.3.3 – פסיקת מדינות חבר העמים הבריטי | 4.3.3.1 – אוסטרליה | 4.3.3.2 – קנדה | 4.3.3.3 – דרום אפריקה | 4.3.3.4 – ניו זילנד | 4.3.3.5 – סקוטלנד | 4.3.3.6 – אירלנד | 4.4 – פסיקה אירופאית | 4.4.1 – פסיקה גרמנית | 4.4.2 – פסיקת בית הדין האירופאי לזכויות האדם | 5 – אמנות בינלאומיות | 6 – הנחיות ופעולות מתאם הרשות המבצעת | 6.1 – דין וחשבון וועדות מייעצות | 6.2 – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | מפתחות לכרך ד | מפתח סעיפים בפקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 לכרך ד | מפתח עניינים נבחרים לכרך ד | מפתח מונחים משפטיים נבחרים בלטינית לכרך ד
ספרים בעברית | חנוך אלבק מבוא לתלמודים (1969) | שלום אלבק הראיות בדיני התלמוד (1987) | יעקב נחום אפשטיין מבוא לנוסח המשנה (מהדורה שלישית, 2001) | יעקב בזק משפט ופסיכיאטריה – אחריותו המשפטית של הלקוי בנפשו (2006) | עמנואל גרוס עד-המדינה (1988) | בנימין דה פריס מבוא כללי לספרות התלמודית (1966) | גבריאל הלוי השותפות לדבר-עבירה (2008) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך א (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ב (2009) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ג (2010) | גבריאל הלוי תורת דיני העונשין כרך ד (2010) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ב (2011) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ג (2011) | גבריאל הלוי תורת הדיון הפלילי כרך ד (2011) | גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך א (2013) | גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ב (2013) | גבריאל הלוי תורת דיני הראיות כרך ג (2013) | אליהו הרנון דיני ראיות חלק ראשון (1985) | אליהו הרנון דיני ראיות חלק שני (1977) | אבנר זיו פסיכולוגיה – מדע הבנת האדם (2001) | ראובן ירון משפט רומי (1996) | שמואל ספראי בימי הבית ובימי המשנה כרך שני (1994) | זכריה פרנקל מבוא הירושלמי (1870) | יעקב קדמי על הראיות חלק רביעי (2009)
ספרים בלע"ז JOHN BALDWIN AND MICHAEL MCCONVILLE, NEGOTIATED JUSTICE-PRESSURES TO PLEAD GUILTY (1977) | JOHN M. BEATTIE, POLICING AND PUNISHMENT IN LONDON, 1660-1750: URBAN CRIME AND THE LIMITS OF TERROR (2001) | JEREMY BENTHAM, RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE vol. II (1827, 1995) | WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAW OF ENGLAND vol. IV (1765) | JACQUES BROSSE, HISTOIRE DE LA CHRETIENTE D’ORIENT ET D’OCCIDENT : DE LA CONVERSION DES BARBARES AU SAC DE CONSTANTINOPLE (1995) | FRANCIS BULLER, AN INTRODUCTION TO THE LAW RELATIVE TO TRIALS AT NISI PRIUS (1772, 1817) | JOHN HUXLEY BUZZARD, RICHARD MAY AND M. N. HOWARD, PHIPSON ON EVIDENCE (13th ed., 1982) | RUTH S. CAVAN AND THEODORE N. FERDINAND, JUVENILE DELINQUENCY: CRIME AND DELINQUENCY (3rd ed., 1978) | JOSEPH CHITTY, A TREATISE ON THE LAW OF THE PREROGATIVES OF THE CROWN (1820, 1968) | FRANÇOIS DESSEMONTED AND TUGRUL ANSAY, INTRODUCTION TO SWISS LAW (1983) | SUSAN EASTON AND CHRISTINE PIPER, SENTENCING AND PUNISHMENT: THE QUEST FOR JUSTICE (2nd ed., 2008) | BEN EMMERSON AND ANDREW ASHWORTH, HUMAN RIGHTS AND CRIMINAL JUSTICE (2001) | HENRY FIELDING, AN ENQUIRY INTO THE CAUSES OF THE LATE INCREASE OF ROBBERS (1751, 1988) | JOHN FIELDING, EXTRACTS FROM THE PENAL LAWS (1768) | JOHN FIELDING, A PLAN FOR PREVENTING ROBBERIES WITHIN TWENTY MILES OF LONDON (1755) | LOUIS FINKELSTEIN, JEWISH SELF-GOVERNMENT IN THE MIDDLE AGES (1964, 1972) | GEORGE FISHER, EVIDENCE (2nd ed., 2008) | GEORGE P. FLETCHER, RETHINKING CRIMINAL LAW (1978, 2000) | GEORGE P. FLETCHER, BASIC CONCEPTS OF CRIMINAL LAW (1998) | LEONA CHRISTINE GABEL, BENEFIT OF CLERGY IN ENGLAND IN THE LATER MIDDLE AGES (1928, 1969) | GEOFFREY GILBERT, THE LAW OF EVIDENCE (1754) | JOHN HAGAN, VICTIMS BEFORE THE LAW – THE ORGANIZATIONAL DOMINATION OF CRIMINAL LAW (1983) | MATTHEW HALE, HISTORIA PLACITORUM CORONAE (1736) [MATTHEW HALE, HISTORY OF THE PLEAS OF THE CROWN (1736, 1971)] | JEROME HALL, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW (2nd ed., 1960, 2005) | LIVINGSTON HALL AND SHELDON GLUECK, CRIMINAL LAW AND ITS ENFORCEMENT (2nd ed., 1958) | WILLIAM GEORGE HAWKINS, A TREATISE OF THE PLEAS OF THE CROWN II (1716, 8th ed., 1824, 1972) | PETER HAY, PATRICK J. BORCHERS AND SYMEON C. SYMEONIDES, CONFLICT OF LAWS (5th ed., 2010) | HERMANN VON HELMHOLTZ, THE FACTS OF PERCEPTION (1878) | RICHARD H. HELMHOLZ, THE SPIRIT OF CLASSICAL CANON LAW (1996) | WILLIAM SEARLE HOLDSWORTH, A HISTORY OF ENGLISH LAW (3rd ed., 1966) | PETER HOLTAPPELS, DIE ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DES GRUNDSATZES "IN DUBIO PRO REO" (1965) | R. F. HUNNISETT, THE MEDIEVAL CORONER (1961) | PHIL HUXLEY, EVIDENCE – THE FUNDAMENTALS (1st ed., 2008) | WILLIAM JAMES, THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY (1890) | ABEL HANDY JONES, THE LEGAL PROCEDURE IN CICERO'S TIME (1901) | EVELYN S. KESSLER, ANTHROPOLOGY: THE HUMANIZING PROCESS (1974) | PETER KING, CRIME, JUSTICE, AND DISCRETION IN ENGLAND: 1740-1820 (2000) | NICOLA LACEY AND CELIA WELLS, RECONSTRUCTING CRIMINAL LAW – CRITICAL PERSPECTIVES ON CRIME AND THE CRIMINAL PROCESS (2nd ed., 1998) | JOHN H. LANGBEIN, COMPARATIVE CRIMINAL PROCEDURE: GERMANY (1977) | JOHN H. LANGBEIN, THE ORIGINS OF ADVERSARY CRIMINAL TRIAL (2003, 2005) | LEONARD W. LEVY, ORIGINS OF THE FIFTH AMENDMENT: THE RIGHT AGAINST SELF-INCRIMINATION (1968) | LORD MACAULEY, INTRODUCTORY REPORT UPON THE INDIAN PENAL CODE (1898) | EDMUND M. MORGAN, SOME PROBLEMS OF PROOF (1956) | CHRIS MULLIN, ERROR OF JUDGMENT (3rd ed., 1990) | RICHARD MUNDAY, OLD BAILEY SESSIONS PAPERS (1756) | ALLAN NORRIE, CRIME, REASON AND HISTORY – A CRITICAL INTRODUCTION TO CRIMINAL LAW (2nd ed., 2006) | ROGER C. PARK, DAVID P. LEONARD AND STEVEN H. GOLDBERG, EVIDENCE LAW (2004) | ROSEMARY PATTENDEN, ENGLISH CRIMINAL APPEALS 1844-1994 (1996) | RONALD PAULSON, HOGARTH'S GRAPHIC WORKS (1965) | RONALD PAULSON, HOGARTH: HIS LIFE, ART, AND TIMES (1971) | CHARLES M. RADDING, THE ORIGINS OF MEDIEVAL JURISPRUDENCE: PAVIA AND BOLOGNA (1988) | PAUL ROBERTS AND ADRIAN ZUCKERMAN, CRIMINAL EVIDENCE (2004) | JOSHUA ROZENBERG, THE SEARCH FOR JUSTICE (1994) | JEFFREY BURTON RUSSELL, A HISTORY OF MEDIEVAL CHRISTIANITY, PROPHECY AND ORDER (1968) | CHRISTOPHER H. SCHREUER, STATE IMMUNITY: SOME RECENT DEVELOPMENTS (1988) | THOMAS STARKIE, EVIDENCE (1824) | JAMES FITZJAMES STEPHEN, A GENERAL VIEW OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND (1863) | JAMES FITZJAMES STEPHEN, A HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND (1883, 1964) | SCOTT N. STONE AND RONALD S. LIEBMAN, TESTIMONIAL PRIVILEGES (1983) | PAUL W. TAPPAN, CRIME, JUSTICE AND CORRECTION (1960) | COLIN TAPPER, CROSS & TAPPER ON EVIDENCE (11th ed., 2007) | BANKIM THANKI, THE LAW OF PRIVILEGE (2006) | JAMES B. THAYER, A PRELIMINARY TREATISE ON EVIDENCE AT THE COMMON LAW (1898) | WILLIAM L. TWINING, THEORIES OF EVIDENCE: BENTHAM AND WIGMORE (1985) | WILLIAM L. TWINING, RETHINKING EVIDENCE: EXPLORATORY ESSAYS (1990) | JOHN HENRY WIGMORE, A TREATISE ON THE ANGLO-AMERICAN SYSTEM OF EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW (3rd ed., 1940) | GLANVILLE WILLIAMS, THE PROOF OF GUILT: A STUDY OF THE ENGLISH CRIMINAL TRIAL (1963) | ROBERT WILLIAMS, WELL AND TRULY TRIED: ESSAYS ON EVIDENCE IN HONOUR OF SIR RICHARD EGGLESTON Enid Campbell and Louis Waller eds., 1982
מאמרים בעברית | אמירה אופנהיימר "תפיסה" מבוא לפסיכולוגיה יחידה 3 (1991) | דן ביין "נטל השכנוע וחובת הראיה בדיני המסים" משפט וממשל ג 277 (1995) | דן ביין "הערות לעבירת הניסיון לאור תיקון 39 לחוק העונשין" המשפט ג 297 (1996) | יהושע בן-מאיר "ראיה נסיבתית במשפט העברי" דיני ישראל יח 87 (1995) | בנימין זאב בנדיקט "לדרכו של הרמב"ם בספר המצוות" הרמב"ם ללא סטיה מן התלמוד (1985) | שלו גנוסר ואליהו הרנון "מה טעם לדרוש ראיה מסייעת במשפט אזרחי" הפרקליט כא 19 (1964) | עמנואל גרוס "החיסיון מפני הפללה עצמית: האמנם ציון דרך במאבקו של האדם הנאור לקידמה?" מחקרי משפט ז 181 (1989) | עמנואל גרוס "הזכויות החוקתיות של הקרבן – מחקר השוואתי" מחקרי משפט יז 419 (2002) | עמנואל גרוס "חקר האמת והביקורת השיפוטית – התערבות של ערכאת ערעור בממצאי עובדה: עיון נוסף" ספר גבריאל בך 225 (2011) | אברהם גרוסמן "עבריינים ואלמים בחברה היהודית באשכנז הקדומה והשפעתם על סדרי הדין" שנתון המשפט העברי ח 135 (התשמ"א) | יאיר הורביץ "ראיית הסיוע במשפט הפלילי – מגמות חדשות" משפטים ט 249 (1979) | גבריאל הלוי "מגמות התפתחות במשפט הפלילי הדיוני ובדיני הראיות בישראל" קרית המשפט ד 109 (2004) | גבריאל הלוי "זיקת העיתוי של יסודות האחריות הפלילית" קרית המשפט ו 333 (2006) | גבריאל הלוי "ההחזקה בדיני העונשין" קרית המשפט ז 165 (2008) | גבריאל הלוי "השפעת גורם המועדות על מידת העונש" גבורות היצירה 363 (2010) | גבריאל הלוי "השוואת דינו של בעל הליקוי השכלי לדינו של הקטין – תחולת סייג הקטינות על האחריות הפלילית של בעלי ליקוי שכלי (פיגור שכלי)" משפט רפואי וביו-אתיקה 5 13 (2013) | אליהו הרנון "לקראת מהפכה של דיני הראיות הפליליים באנגליה?" עיוני משפט ב 805 (1972) | אליהו הרנון "הצורך ב'דבר-מה-נוסף' להרשעת אדם על-פי הודאה שמסר מחוץ לבית המשפט" הפרקליט כח 360 (1973) | נינה זלצמן "הכשרות לעדות, החובה להעיד וראיות חסויות" משפטים טז 62 (1986) | נינה זלצמן "השותפים לעבירה בדיני ראיות (בשולי חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התשמ"ב-1982)" הפרקליט לו 127 (1986) | נינה זלצמן "אמרה בכתב לפי סעיף 10א לפקודת הראיות [נוסח חדש] – שיקולי מדיניות משפטית בפירוש ההוראה" משפטים כא 353 (1992) | נינה זלצמן "'אמת עובדתית' ו'אמת משפטית' – מניעת מידע מבית המשפט לשם הגנה על ערכים חברתיים" עיוני משפט כד (2) 263 (2000) | נינה זלצמן "חסיון התקשורת שבין עורך הדין ללקוח: ראיה חיונית להגנת נאשם כסייג לאבסולוטיות בהליך פלילי" ספר שמגר חלק שני 501 (2003) | לימור זר-גוטמן "חובת הסודיות של עורך הדין וחסיון עורך דין-לקוח: הגיעה השעה להיפרד" הפרקליט מו 168 (2002) | לימור זר-גוטמן "הבטחת סודיות במסגרת הליך גישור" שערי משפט ג (1) 165 (2002) | לימור זר-גוטמן "הבטחת תקשורת חופשית בין עורך דין ללקוח באמצעות חסיון עורך דין-לקוח וחובת הסודיות האתית – קריאה לרפורמה" ספר דיויד וינר 79 (2009) | חיים שלמה חפץ "מקומן של ראיות נסיבתיות במשפט העברי" משפטים א 67 (1968) | חיים הרמן כהן "דין אמת לאמיתו" גבורות לשמעון אגרנט 35 (1987) | דוד ליבאי "חקירת חשוד והחסיון נגד הפללה עצמית" הפרקליט כט 92 (1974) | דורון מנשה "'שתיקת החפים' – עיון מחודש בהלכת מילשטיין" דין ודברים ו 537 (2002) | יובל סיני "שיטת הרמב"ם בעניין כשרותם של רשעים לעדות" מגל יב 289 (1998) | יצחק עמית "קבילות, סודיות, חיסיון ואינטרסים מוגנים בהליך גילוי במשפט האזרחי – ניסיון להשלטת סדר" ספר אורי קיטאי 247 (2008) | דרורה פלפל "הסודיות הבנקאית: היקפה וחריגיה" מחקרי משפט יא 125 (1994) | יעקב בן ברוך רובין "החוק לתיקון דיני הראיות, תשכ"ח-1968" משפטים 463 (1969) | אלכסנדר שטיין "על טיבה הפרובטיבי של אמרת-חוץ שנתקבלה מכוח סעיף 10א לפקודת הראיות" משפטים יג 154 (1983) | אלכס שטיין "הבטחה מנהלית" משפטים יד 255 (1984) | אלכס שטיין "סעיף 10א לפקודת הראיות ופירושיו: התפתחות חיובית או סכנה של עיוות-דין?" משפטים כא 326 (1992) | אלכס שטיין "הצעת החוק בדבר החלפת סעיף 10א לפקודת הראיות – רעיונות חדשים עם פנים ישנות" מחקרי משפט י 157 (1993) | עומר שפירא "על משמעות חובתו האתית של מגשר לנהוג ללא משוא פנים והצדקתה" מחקרי משפט כה 259 (2012) | שלמה שרשבסקי "כלל הראיה הטובה ביותר" משפטים ד 382 (1972)
מאמרים בלע"ז Ronald J. Allen, Presumptions in Civil Actions Reconsidered, 66 IOWA L. REV. 843 (1981) | Ronald J. Allen, Presumptions, Inference and Burden of Proof in Federal Civil Actions – An Anatomy of Unnecessary Ambiguity and a Proposal for Reform, 76 NW. U. L. REV. 892 (1982) | Ronald L. Allen, Structuring Jury Decisionmaking in Criminal Cases: A Unified Constitutional Approach to Evidentiary Devices, 94 HARV. L. REV. 321 (1980) | Ronald L. Allen and Lee Ann DeGrazia, The Constitutional Requirement of Proof Beyond Reasonable Doubt in Criminal Cases: A Comment Upon Incipient Chaos in the Lower Courts, 20 AM. CRIM. L. REV. 1 (1982) | Albert W. Alschuler, The Prosecutor's Role in Plea Bargaining, 36 U. CHI. L. REV. 50 (1968) | John Baldwin and Michael McConville, Plea Bargaining and Plea Negotiation in England, 13 LAW & SOC'Y REV. 287 (1979) | Milner S. Ball, The Play's the Thing: An Unscientific Reflection on Courts Under the Rubric of Theater, 28 STAN. L. REV. 81 (1975) | Herbert Barry, The King Can Do No Wrong, 11 VA. L. REV. 349 (1925) | George M. Bell, Admissions Arising Out of Compromise – Are They Irrelevant? 31 TEX. L. REV. 239 (1953) | Margaret A. Berger, When, If Ever, Does Evidentiary Error Constitute Reversible Error?, 25 LOY. L. A. L. REV. 893 (1992) | James B. Blackburn, Solicitation to Crimes, 40 W.VA. L. REV. 135 (1934) | Robert G. Blakey and Michael Goldsmith, Criminal Redistribution of Stolen Property: The Need for Law Reform, 74 MICH. L. REV. 1511 (1976) | Wayne D. Brazil, Protecting the Confidentiality of Settlement Negotiations, 39 HASTINGS L. J. 955 (1988) | Kenneth S. Brown, The Unfulfillable Promise of One Rule for All Presumptions, 62 N.C. L. REV. 697 (1984) | Zechariah Chafee, Privileged Communications: Is Justice Served or Obstructed by Closing the Doctor's Mouth on the Witness Stand?, 52 YALE L.J. 607 (1943) | D. H. Clark, Last Word on the Last Word, 32 MOD. L. REV. 142 (1969) | Edward W. Cleary, Presuming and Pleading: An Essay on Juristic Immaturity, 12 STAN. L. REV. 5 (1959) | Joseph A. Coquitt, Ad Hoc Plea Bargaining, 75 TUL. L. REV. 695, 696 (2001) | Rupert Cross, Duress and Aiding and Abetting (A Reply), 69 L. Q. REV. 354 (1953) | John W. Curran, Solicitation: A Substantive Crime, 17 MINN. L. REV. 499 (1933) | Kenneth C. Davis, An Approach to Problems of Evidence in the Administrative Process, 55 HARV. L. REV. 364 (1942) | Susan M. Davies, Evidence of Character to Prove Conduct: A Reassessment of Relevancy, 27 CRIM. L. BULL. 504 (1991) | Richard Delgado, Ascription of Criminal States of Mind: Toward a Defense Theory for the Coercively Persuaded ("Brainwashed") Defendant, 63 MINN. L. REV. 1 (1978) | Robert G. Dixon, Jr., The Fifth Amendment and Federal Immunity Statutes, 22 GEO. WASH. L. REV. 447 (1953) | Joshua Dressler, Professor Delgado's "Brainwashing" Defense: Courting a Determinist Legal System, 63 MINN. L. REV. 335 (1978) | J. Ll. J. Edwards, The Criminal Degrees of Knowledge, 17 MOD. L. REV. 294 (1954) | Katherine O. Eldred, "Every Spouse's Evidence": Availability of the Adverse Spousal Testimonial Privilege in Federal Civil Trials, 69 U. CHI. L. REV. 1319 (2002) | Louise Ellison, Prosecuting Domestic Violence without Victim Participation, 65 MOD. L. REV. 834 (2002) | Hillary B. Farber, Do You Swear to Tell the Truth, the Whole Truth, and Nothing But the Truth Against Your Child?, 43 LOY. L.A. L. REV. 551 (2010) | Henry Fielding, Introduction, THE JOURNAL OF VOYAGE TO LISBON 17 (2nd ed., 1755) | Robert E. Furlong, Youthful Marriage and Parenthood: A Threat to Family Stability, 19 HASTINGS L. J. 105 (1967) | Alfred L. Gausewitz, Presumptions in One-Rule World, 5 VAND. L. REV. 324 (1952) | Paul C. Gianelli, Chain of Custody and the Handling of Real Evidence, 20 AM. CRIM. L. REV. 527 (1983) | Samuel R. Gross, The Risks of Death: Why Erroneous Convictions Are Common in Capital Cases, 44 BUFF. L. REV. 469 (1996) | Abraham S. Goldstein and Martin Marcus, The Myth of Judicial Supervision in Three "Inquisitorial" Systems: France, Italy and Germany, 87 YALE L. J. 240 (1977) | Livingston Hall, Strict or Liberal Construction of Penal Statutes, 48 HARV. L. REV. 748 (1935) | Gabriel Hallevy, Is ADR (Alternative Dispute Resolution) Philosophy Relevant to Criminal Justice? – Plea Bargains as Mediation Process between the Accused and the Prosecution, 5 OR. L. REV. 1 (2009) | Gabriel Hallevy, Rethinking the Legitimacy of the Anglo-American High Courts' Judicial Review of Determining Factual Findings in Courts of the First Instance in Criminal Cases, 5 HIGH CT. Q. REV. 20 (2009) | Gabriel Hallevy, The Recidivist Wants to Be Punished – Punishment as an Incentive to Re-offend, 5 INT'L J. OF PUNISHMENT & SENTENCING 124 (2009) | George C. Harris, The Dangerous Patient Exception to the Psychotherapist-Patient Privilege: The Tarasoff Duty and the Jaffee Footnote, 74 WASH. L. REV. 33 (1999) | Geoffrey C. Hazard, Jr., An Historical Perspective on the Attorney-Client Privilege, 66 CAL. L. REV. 1061 (1978) | Katherine B. Hazlett, The Nineteenth-Century Origins of the Fifth Amendment Privilege against Self-Incrimination, 42 AM. J. LEGAL HIST. 235 (1998) | Robert Heidt, The Conjurer's Circle – The Fifth Amendment Privilege in Civil Cases, 91 YALE L. J. 1062 (1982) | Anne M. Heinz and Wayne A. Kerstetter, Pretrial Settlement Conference: Evaluation of a Reform in Plea Bargaining, 13 LAW & SOC'Y REV. 349 (1979) | R.H. Helmholz, Origins of the Privillege against Self-Incrimination: The Role of the European Jus Commune, 65 N.Y.U. L. REV. 962 (1990) | Walter Harrison Hitchler, Solicitations, 41 DICK. L. REV. 225 (1937) | Jessica Holroyd, Incitement – A Tale of Three Agents, 65 J. CRIM. L. 515 (2001) | Hans Heinrich Jescheck, The Discretionary Powers of the Prosecution Attorney in West Germany, 18 AM. J. COMP. L. 508 (1970) | Don Johnsen, Impeachment with an Unsworn Prior Inconsistent Statement as Subterfuge, 28 WM. & MARY L. REV. 295 (1987) | Randolph N. Jonakait, The Supreme Court, Plain Meaning and Changed Rules of Evidence, 68 TEX. L. REV. 745 (1990) | Dan Kaufmann and Martin J. Katz, Appeal and Error: Procedure to Perfect Civil Appeals in California, 30 CAL. L. REV. 433 (1942) | William H. Klein, Evidence – Degrees of Secondary Evidence – Problems in Application of the So-Called "American Rule", 38 MICH. L. REV. 864 (1940) | Richard B. Kuhns, The Propensity of Misunderstand the Character of Specific Acts Evidence, 66 IOWA L. REV. 777 (1981) | Mason Ladd, Impeachment of One's Own Witness – New Developments, 4 U. CHI. L. REV. 69 (1936) | John H. Langbein, Controlling Prosecutorial Discretion in Germany, 41 U. CHI. L. REV. 439 (1974) | John H. Langbein, Shaping the Eighteenth Century Criminal Trial: A View from the Ryder Sources, 50 U. CHI. L. REV. 1 (1983) | John H. Langbein, The Historical Origins of the Privilege against Self-Incrimination at Common Law, 92 MICH. L. REV. 1047 (1994) | Dale C. LaPorte, Appeal and Error – Review – Scope and Extent in Ohio – Questions of Law and Fact, 16 W. RES. L. REV. 436 (1965) | David P. Leonard, The Use of Character to Prove Conduct: Rationality and Catharsis in the Law of Evidence, 58 U. COLO. L. REV. 1 (1987) | David P. Leonard, Power and Responsibility in Evidence Law, 63 S. CAL. L. REV. 937 (1990) | David P. Leonard, Appellate Review of Evidentiary Rulings, 70 N. CARO. L. REV. 1155 (1992) | David W. Louisell, Confidentiality, Conformity, and Confusions: Privilleges in Federal Court Today, 31 TUL. L. REV. 101 (1956) | Mary H. Maguire, Attack of the Common Lawyers on the Oath Ex Officio as Administrated in the Ecclesiastical Courts in England, ESSAYS IN HISTORY AND POLITICAL THEORY IN HONOR OF CHARLES HOWARD MCLLWAIN 199 (Carl Wittke ed., 1936) | Simcha Mandelbaum, The Privilege against Self-Incrimination in Anglo-American and Jewish Law, 5 AM. J. COMP. L. 115 (1956) | Doris Brin Marasse, Appeal and Error: The Narrative Statement and the Reporter's Transcript Compared as Methods of Bringing up Evidence on Appeal, 30 CAL. L. REV. 457 (1942) | Thomas R. McCoy, The Sophisticated Consumer’s Guide to Alternative Dispute Resolution Techniques: What You Should Expect (or Demand) from ADR Services, 26 U. MEM. L. REV. 975 (1996) | Thomas R. Mengler, The Theory of Discretion in the Federal Rules of Evidence, 74 IOWA L. REV. 413 (1989) | John W. Miller II, Sovereign Immunity: The King Can Do No Wrong?, 8 AM. J. TRIAL ADVOC. 471 (1985) | Anthony A. Morano, A Reexamination of the Development of the Reasonable Doubt Rule, 55 BOSTON UNIV. L. REV. 507 (1975) | Edmund M. Morgan, Some Observations Concerning Presumptions, 44 HARV. L. REV. 906 (1931) | Edmund M. Morgan and John M. Maguire, Looking Backward and Forward at Evidence, 50 HARV. L. REV. 909 (1937) | Jonas A. Myhre, Conviction Without Trial in the United States and Norway: A Comparison, 5 HOUS. L. REV. 647 (1967) | Dale A. Nance, The Best Evidence Principle, 73 IOWA L. REV. 227 (1987) | LaVern C. Neff, Appeal and Error – Decisions Reviewable – The Reviewable Orders Statute of North Dakota, 28 N.D. L. REV. (1952) | Charles R. Nesson, Rationality, Presumptions, and Judicial Comment: A Response to Professor Allen, 94 HARV. L. REV. 1574 (1981) | Charles R. Nesson, The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 HARV. L. REV. 1357 (1985) | Donald J. Newman, Pleading Guilty for Considerations: A Study of Bargain Justice, 46 J. CRIM. L. C. & P. C. 780 (1956) | Note, The Influence of the Defendant's Plea on Judicial Determination of Sentence, 66 YALE L. J. 204 (1956) | Note, Double Jeopardy Clause Permits Retail When a Finding on Appeal of Trial Error Results in There Being Insufficient Evidence to Support a Defendant's Conviction – State v. Boone, 39 MD. L. REV. 498 (1980) | Rollin M. Perkins, The Corpus Delicti of Murder, 48 VA. L. REV. 173 (1962) | David G. Pierce, Post-Formation Choice of Law in Contract, 50 MOD. L. REV. 176 (1987) | Emilia A. Quesada, Summarizing Prior Witness Testimony: Admissible Evidence, Pedagogical Device, or Violation of the Federal Rules of Evidence?, 24 FLA. ST. U. L. REV. 151 (1996) | Max Radin, The Privilege of Confidential Communication Between Lawyer and Client, 16 CAL. L. REV. 487 (1928) | Stephan A. Saltzburg, Communications Falling Within the Lawyer-Client Privilege, 66 IOWA L. REV. 811 (1981) | Mary L. Shanley, Unwed Fathers' Rights, Adoption, and Sex Equality: Gender-Neutrality and the Perpetuation of Patriarchy, 95 COLUM. L. REV. 60 (1995) | John E. H. Sherry, The Myth that the King Can Do No Wrong: A Comparative Study of the Sovereign Immunity Doctrine in the United States and New York Courts of Claim, 22 ADMIN. L. REV. 539 (1970) | Helen Silving, The Oath: I, 68 YALE L. J. 1329 (1959) | Jana B. Singer, The Privatization of Family Law, 1992 WIS. L. REV. 1443 (1992) | Henry E. Smith, The Modern Privilege: Its Nineteenth-Century Origins, THE PRIVILEGE AGAINST SELF-INCRIMINATION: ITS ORIGINS AND DEVELOPMENT 145 (R. H. Helmholz ed., 1997) | Girardeau A. Spann, Functional Analysis of the Plain Error Rule, 71 GEO. L.J. 945 (1983) | Bonnie Steinbock, Defining Parenthood, 13 INT'L J. CHILD. RTS. 287 (2005) | Catherin Chiantella Stern, Don't Tell Mom the Babysitter's Dead: Arguments for a Federal Parent – Child Privilege and a Proposal To Amend Article V, 99 Geo. L. J. 605 (2011) | Adam Paul Stoffa, Appeal and Error – The Omnipotent Wyoming Supreme Court: New Allegations and Evidence Will Be Heard for the First Time on Appeal – Boller v. Western Law Associates, 28 LAND & WATER L. REV. 677 (1993) | Barry Sullivan, Barry Levenstam and David von Ebers, Preserving Error in Civil Cases: Some Fundamental Principles, 32 TRIAL LAW 1 (1988) | James B. Thayer, Presumptions and the Law of Evidence, 3 HARV. L. REV. 141 (1889) | John E. Theuman, Annotation: Supreme Court's Views as to What Constitute Harmless Errors or Plain Errors, under Rule 52 of Federal Rules of Criminal Procedure, 84 L.Ed.2d 876 (1987) | Charles W. II Taintor, Appeal & Error – Partial Reversal and Remand for New Trial on the Issue of Damages Alone – Grossly Inadequate Damages as Evidence of Passion, Prejudice or Corruption of the Jury, 12 MISS. L. J. 501 (1940) | Laurence H. Tribe, Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, 84 HARV. L. REV. 1329 (1971) | Richard H. Uviller, Evidence of Character to Prove the Conduct: Illusion, Illogic, and Injustice in the Courtroom, 130 U. PA. L. REV. 845 (1982) | Robert Vouin, The Role of the Prosecutor in French Criminal Trials, 18 AM. J. COMP. L. 483 (1970) | Clive Walker, Miscarriages of Justice and the Correction of Error, THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS 505 (Mike McConville and Geoffrey Wilson eds., 2002) | Jon R. Waltz, Judicial Discretion in the Admission of Evidence Under the Federal Rules of Evidence, 79 NW. U. L. REV. 1097 (1984) | Wendy Meredith Watts, The Parent-Child Privileges: Hardly A New or Revolutionary Concept, 28 WM. & MARY L. REV. 583 (1987) | Herbert Wechsler, William Kenneth Jones and Harold L. Korn, The Treatment of Inchoate Crimes in the Model Penal Code of the American Law Institute: Attempt, Solicitation, and Conspiracy, 61 COLUM. L. REV. 571 (1961) | Saunders Welch, A Letter upon the Subject of Robberies, A PROPOSAL TO RENDER EFFECTUAL A PLAN TO REMOVE THE NUISANCE OF COMMON PROSTITUTES FROM THE STREETS OF THIS METROPOLIS 61 (1758) | George Dorian Wendel, Compulsory Immunity Legislation and the Fifth Amendment Privilege: New Developments and New Confusion, 10 ST. LOUIS U. L. J. 327 (1965) | Raymond Westbrook and Claus Wilcke, The Liability of an innocent Purchaser of Stolen Goods in Early Mesopotamian Law, 25 ARCHIV FÜR ORIENTFORSCHUNG 111 (1974-1977) | John H. Wigmore, Nemo Tenetur Septium Prodere, 5 HARV. L. REV. 71 (1892) | John Witt, Making the Fifth: The Constitutionalization of American Self-Incrimination Doctrine, 1791-1903, 77 TEX. L. REV. 825 (1999) | Richard S. Wydick, Character Evidence: A Guided Tour of the Grotesque Structure, 21 U.C. DAVIS L. REV. 123 (1987) | Adrian A. S. Zuckerman, Privilige and Public Interest, CRIME, PROOF AND PUNISHMENT: ESSAYS IN MEMORY OF SIR RUPERT CROSS Colin Tapper ed., 1981
מקורות המשפט העברי | בראשית ד 15 | דברים יג | דברים יז 6 | דברים כד 16 | מלכים ב, יד 6 | משנה, אבות ו, ו | משנה, סנהדרין ג, ג | משנה, קידושין א, א | משנה, קידושין ב, א | משנה, ראש השנה ב, ח | תוספתא, סנהדרין פרק ה, הלכה ה | תוספתא, סנהדרין פרק ח, הלכה ג | בבלי, בבא בתרא לד, ע"ב | בבלי, בבא בתרא צג, ע"א | בבלי, בבא בתרא קנט, א | בבלי, בבא מציעא ג, ע"א | בבלי, בבא מציעא ו, ע"א | בבלי, בבא קמא מו, ע"ב | בבלי, ביצה לד, ע"א | בבלי, גיטין ח, ע"ב | בבלי, גיטין מה, ע"א | בבלי, גיטין נט, ע"א | בבלי, יבמות כה, ע"ב | בבלי, יבמות קיט, ע"א | בבלי, יבמות קכב, ע"א | בבלי, כתובות פה, ע"ב | בבלי, מכות ו, ע"ב | בבלי, נדה יד, ע"א | בבלי, סנהדרין ט, ע"ב | בבלי, סנהדרין כד, ע"ב | בבלי, סנהדרין כה, ע"ב | בבלי, סנהדרין כז, ע"א | בבלי, סנהדרין כח, ב | בבלי, סנהדרין כט, ע"א-ע"ב | בבלי, סנהדרין לז, ע"ב | בבלי, ראש השנה כה, ע"א-ע"ב | בבלי, שבועות לד, ע"א | בבלי, שבועות מו, ע"ב | בבלי, שבת עה, ע"ב | בבלי, שבת צ, ע"ב | בבלי, שבת צא, ע"ב | בבלי, שבת צג, ע"א | ירושלמי, סנהדרין ג, ו | ירושלמי, סנהדרין ד, ט | ספר החינוך, מצוה תקפט | רא"ש, בבא בתרא פרק ג, סימן כב | רא"ש, בבא מציעא פרק א, סימן א | רא"ש, בבא מציעא פרק ו, סימן ג | רש"י, סנהדרין כה, ע"ב | תוספות, בבא קמא י, ע"ב | תוספות, יבמות כה, ע"ב | תוספות, שבועות לד, ע"א | משנה תורה, איסורי ביאה, פרק א, הלכה יט | משנה תורה, חובל ומזיק, פרק ה, הלכה ד | משנה תורה, סנהדרין, פרק ג, הלכה ג | משנה תורה, סנהדרין, פרק כ, הלכה א | משנה תורה, עבודה זרה וחוקות הגויים, פרק ד, הלכה א | משנה תורה, עדות, פרק י, הלכות א-ד | משנה תורה, עדות, פרק יג, הלכות א, יד-טו | משנה תורה, שבת, פרק א, הלכה טו | רמב"ם, ספר המצוות, מצוות לא תעשה, מצווה רפו | רמב"ם, ספר המצוות, מצוות לא תעשה, מצווה רפז | רמב"ם, ספר המצוות, מצוות לא תעשה, מצווה רצ | שולחן ערוך, חושן משפט, סימן לג סעיף י
חקיקה ישראלית | חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 | חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 | פקודת בזיון בית משפט | חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992 | חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 | חוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ"ה-1995 | תקנות בית המשפט (גישור), התשנ"ג-1993 | פקודת הבנקאות, 1941 | חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981 | פקודת בריאות העם, 1940 | חוק בתי דין מנהליים, התשנ"ב-1992 | פקודת בתי הסוהר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 | חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 | תקנות בתי משפט (סדרי דין במשפט חוזר), התשי"ז-1957 | תקנות בתי המשפט (פגרות), התשמ"ג-1983 | דבר-המלך במועצתו על ארץ ישראל, 1922 | חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979 | חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 | חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 | חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 | חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 | חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 | חוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1969 | חוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 | פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 | חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 | חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 | חוק החנינה, התשכ"ז-1967 | פקודת חנינה כללית, התש"ט-1949 | חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951 | חוק חסינות מדינות זרות, התשס"ט-2008 | תקנות הטיס (חקירת תאונות ותקריות לכלי טיס), התשמ"ד-1984 | חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 | הוראות חוק יסודות המשפט, התש"ם-1980 | חוק הירושה, התשכ"ה-1965 | תקנות הירושה, התשנ"ח-1998 | חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 | חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965 | חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 | כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) | חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 | חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 | חוק יסוד: הממשלה | חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 | תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי דת וטוענים רבניים), התש"ע-2010 | תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות), התשס"ב-2002 | תקנות למניעת אלימות במשפחה (יידוע בידי עובד סוציאלי), התשס"ג-2003 | חוק למניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב-2001 | פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] | חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 | חוק מס קניה (טובין ושירותים), התשי"ב-1952 | חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 | חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 | חוק המשטרה, התשס"ו-2006 | חוק הנאמנות, התשל"ט-1979 | חוק הנוטריונים, התשל"ו-1976 | חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971 | פקודת הנזיקין [נוסח חדש] | חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 | חוק נכסי נפקדים, התש"י-1950 | חוק יסוד: נשיא המדינה | תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 | חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 3), התשל"ד-1974 | פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969 | חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 | תקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996 | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 | חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 | תקנות סדרי הדין (עתירה לגילוי ראיה), התשכ"ט-1969 | פקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 | פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 | חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), התשל"ט-1979 | חוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969 | צו הכרזה על עדה דתית (הכנסיה האוונגלית האפיסקופלית בישראל), התש"ל-1970 | חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996 | חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 | חוק העונשין, התשל"ז-1977 | חוק העונשין (תיקון מס' 72), התשס"ג-2002 | חוק העונשין (תיקון מס' 84), התשס"ה-2005 | חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשכ"ד-1964 | חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), התשי"ב-1952, ס"ח 126חוק הפטנטים, התשכ"ז-1967 | חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978 | פקודת החוק הפלילי, 1936 | חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977 | תקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה), התשל"ט-1979 | כללי הפסיכולוגים (אתיקה מקצועית), התשנ"ב-1991 | פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927 | פקודת הפרשנות [נוסח חדש] | חוק הפרשנות, התשמ"א-1981 | פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980 | חוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963 | פקודת הראיות [נוסח חדש], התשל"א-1971 | חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 9), התשנ"א-1991 | צו הראיות (פסיכולוג-מומחה), התשל"ח-1978 | חוק לתיקון דיני הראיות, התשכ"ח-1968 | חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים), התשט"ו-1955 | חוק לתיקון דיני הראיות (אזהרת עדים וביטול שבועה), התש"ם-1980 | תקנות רואי החשבון (התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע), התשכ"ה-1965 | פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"א-1971 | חוק הרשות לפיקוח חקלאי, התשמ"ח-1988 | פקודת השטרות [נוסח חדש] | חוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955 | חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 | חוק השליחות, התשכ"ה-1965 | פקודת התעבורה [נוסח חדש]
הצעות חוק | הצעת חוק לאיסור תחרות לא הוגנת, התשנ"ו-1996 | הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה, התשכ"ג-1963 | הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – עיכוב, מעצר ושחרור), התשנ"ה-1995 | הצעת חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) (תיקון מס' 4) (דרכים מיוחדות להעדת קטין), התשס"ד-2004 | הצעת חוק לתיקון פקודת העדות (מס' 6), התשכ"ז-1967 | הצעת חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ה-1995 | הצעת חוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ה-1995 | תקנות העובדים הסוציאליים (כללי אתיקה מקצועית), התשנ"ט-1999 | הצעת חוק העונשין (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ"ב-1992 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 26), התשמ"ו-1986 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 31), התשמ"ט-1989 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 33), התש"ן-1990 | הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 84) (עבירות מין שנעשו בקטין), התשס"ה-2004 | הצעת החוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), התשכ"ג-1963 | הצעת החוק לתיקון דיני העונשין (שוחד ושלמונים), התשי"א-1950 | הצעת חוק שיווי זכויות האשה, התשי"א-1951 | הצעת חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 36), התשל"ג-1973 | הצעת החוק לתיקון דיני הראיות (ראיות חסויות), התשי"ח-1958 | הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 3), התשל"ד-1974 | הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 4), התשל"ח-1978 | הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 6), התש"ם-1980
חקיקה זרה | הקוד הפלילי הגרמני | הקוד הפלילי הצרפתי
חקיקה אמריקאית ARK. R. EVID. (1947) | CAL. EVID. CODE (1967) | CAL. PENAL CODE | FLA. STAT. (1976) | IDAHO CODE (1995) | ILL. COMP. STAT. ANN. | MD. CODE ANN. | ME. R. EVID. (1976) | MICH. COMP. LAWS ANN. | MINN. STAT. | MONT. CODE ANN. (1985) | N.D.R. EVID. (1977) | N.J. STAT. ANN. | N.M. STAT. ANN. (1978) | NEB. REV. STAT. (1985) | OKLA. STAT. ANN. (1980) | PA. CONS. STAT. | PA. CONS. STAT. ANN. | TEX. CIV. CODE ANN. | TEX. RIV. CIV. STAT. ANN. | WIS. STAT. ANN. (1975)
חקיקה בריטית Accessories and Abettors Act, 1861, 24 & 25 Vict. c.94 | Bankers' Books Evidence Act, 1879, 42 & 43 Vict. c.11 | Banking Act, 1987, c.22 | Banking Act, 2009, c.1 | Bankruptcy Act, 1914, 4 & 5 Geo. V, c.59 | Civil Evidence Act, 1968, c.64 | Civil Partnership Act, 2004, c.33 | Common Law Procedure Act, 1854, 17 & 18 Vict., c.125 | Companies Act, 1948, 11 & 12 Geo. VI, c.38 | Contempt of Court Act, 1981, c.49 | Criminal Attempts Act, 1981, c.47 | Criminal Evidence Act, 1898, 61 & 62 Vict., c.36 | Criminal Justice Act, 2003, c.44 | Criminal Law Act, 1967, c.58 | Criminal Law Act, 1977, c.45 | Criminal Procedure Act, 1865, 28 & 29 Vict. c.18 | Evidence Act, 1843, 6 & 7 Vict., c.85 | Evidence Amendment Act, 1853, 16 & 17 Vict., c.83 | Exchange Control Act, 1947, 10 & 11 Geo. VI, c.14 | Patent Act, 1977, c.37 | PerjuryAct, 1911, c.6 | Police and Criminal Evidence Act, 1984, c.60 | Serious Crimes Act, 2007, c.27 | Sexual Offences Act, 1956, 4 & 5 Eliz. II, c.74 | Treason Act, 1795, 36 Geo. III, c.7 | Youth Justice and Criminal Evidence Act, 1999, c.23
פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל Bordkosch, (1942) 9 P.L.R. 628 | Cohen v. Capun, (1940) 7 P.L.R. 80, [1940] 1 A.L.R. 63 | El-Yusif v. Attorney-General, (1941) 8 P.L.R. 506, (1941) 2 S.C.J. 626, (1942) 11 Ct. L.R. 147 | Hassan v. Attorney-General, (1938) 5 P.L.R. 210, (1938) 1 S.C.J. 199, (1938) 3 Ct. L.R. 140 | Jarad v. Attorney-General, (1938) 5 P.L.R. 111, [1938] 1 A.L.R. 103 | Khalil v. Attorney-General, [1946] 1 A.L.R. 231 | Kotia v. Nahas, (1941) 8 P.L.R. 274 | Lindheimer v. Lindheimer, (1946) 13 P.L.R. 468 | Palwoodma Haifa v. Majdalani, (1937) 4 P.L.R. 271, (1937) 1 S.C.J. 268, (1937) 2 Ct. L. R. 73
פסיקת מערכת המשפט הכללית בישראל | ע"א 306/56 א.ב. נ' ג.ד. | רע"פ 8807/06 אבגנים נ' מדינת ישראל | ע"פ 437/82 אבו נ מדינת ישראל | ע"פ 348/88 אבו אסעד נ' מדינת ישראל | ע"פ 5232/10 אבו ג'ומעה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4414/05 אבו חטב נ' מדינת ישראל | ע"פ 400/66 אבו-חצירה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 3695/99 אבו כף נ' מדינת ישראל | ע"פ 7450/01 אבו ליטאף נ' מדינת ישראל | ע"פ 5390/96 אבו מדיעם נ' מדינת ישראל | ע"פ 183/78 אבו-מידג'ם נ' מדינת ישראל | ע"פ 7546/06 אבו סבית נ' מדינת ישראל | ע"פ 1250/07 אבו סולב נ' מדינת ישראל | ע"פ 4765/98 אבו סעדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 168/55 אבו-עבאס נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 1335/91 אבו פאדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4391/03 אבו ריא נ' מדינת ישראל | ע"פ 183/59 אבו-ריאש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 459/95 אבו-רמדאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1503/07 אבו רמילה נ' מדינת ישראל | ע"פ 670/80 אבוחצירא נ' מדינת ישראל | דנ"פ 188/94 אבוטבול נ' מדינת ישראל | ע"פ 6972/09 אבוטבול נ' מדינת ישראל | ע"א 141/67 אביאל נ' בנק קרדיט לישראל בע"מ | ע"פ 531/75 אביטל נ' מדינת ישראל | ע"פ 275/74 אביטן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 398/83 אביטן נ' בית המשפט | רע"פ 5711/93 אבני נ' מדינת ישראל | רע"פ 2111/93 אבנרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 724/76 אברג'יל נ' מדינת ישראל | ע"פ 10082/04 אברמוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 13/86 אגבבא נ' מדינת ישראל | ע"פ 3197/07 אגבריה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1437/02 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' השר לבטחון פנים | ע"פ 5152/04 אגרונוב נ' מדינת ישראל | ע"א 595/88 אדרי נ' חסקל | ע"פ 326/88 אדרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 854/02 אדרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 691/92 אהרון נ' מדינת ישראל | ע"פ 685/81 אהרוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 258/83 מדינת ישראל נ' אהרוני | ע"א 44/61 אהרן רובינשטיין ושות' בע"מ נ' מפעלי טכסטיל נצרת בע"מ | רע"פ 25/02 אובפוסל נ' מדינת ישראל | ע"פ 9040/05 אוחיון נ' מדינת ישראל | בג"ץ 8856/96 אוחנה נ' שירות בתי הסוהר | ע"פ 414/76 אוחנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 5298/02 אוחנה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6781/96 אולמרט נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 4345/08 אולמרט נ' מדינת ישראל | ע"א 6205/98 אונגר נ' עופר | ע"א 80/63 אונגר נ' פיינר את יוסף שותפות לפרסום | בג"ץ 844/06 אוניברסיטת חיפה נ' עוז | ע"פ 1075/98 מדינת ישראל נ' אופנהיים | ע"פ 566/77 אורינט קולור מעבדה לצלום צבעוני בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 178/65 אושה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 365/81 אושרי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 445/85 אזוב נ' השופט החוקר | ע"א 166/90 אזולאי נ' א.ב. מפעלי תיירות אילת בע"מ | ע"פ 3974/92 אזולאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4533/07 אזרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 6811/01 אחמד נ' מדינת ישראל | ע"פ 2788/08 אטיאס נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 415/81 איוב נ' הממונה על מחוז ירושלים | ע"פ 236/88 איזמן נ' מדינת ישראל | ע"א 118/62 מדינת ישראל נ' איזנשטיין | ע"א 6095/97 איטר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ | ע"פ 747/86 אייזנמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 483/88 איפרגן נ' מדינת ישראל | ע"פ 236/65 אל-בנא נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 96/58 אל-היב נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 5425/01 אל חאק נ' מדינת ישראל | בג"ץ 562/86 אל חטיב נ' הממונה על מחוז ירושלים במשרד הפנים | ע"פ 244/54 אל-כליל נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 304/61 אל-נאברי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 235/59 אל-נג'מי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 146/81 אל סנע נ' מדינת ישראל | ע"פ 2109/96 אל עביד נ' מדינת ישראל | דנ"פ 4342/97 מדינת ישראל נ' אל עביד | ע"פ 814/81 אל שבאב נ' מדינת ישראל | ע"פ 675/81 מדינת ישראל נ' אלבזיז | ע"א 16/49 אלבראנס נ' שמטרלינג | רע"א 4999/95 Alberici International שותפות רשומה זרה הרשומה בישראל נ' מדינת ישראל | רע"פ 7153/99 אלגד נ' מדינת ישראל | ע"פ 34/78 אלגול נ' מדינת ישראל | ע"פ 8027/04 אלגריסי נ' מדינת ישראל | עע"ם 8283/11 אלדר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים | ע"פ 7164/07 אלהוושלה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 152/82 אלון נ' ממשלת ישראל | ע"פ 5386/03 אלחורטי נ' מדינת ישראל | ע"פ 363/83 אלחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 4077/07 אלחנטי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3626/99 אלימלך נ' מדינת ישראל | ע"א 231/72 עיזבון אלמליח נ' זוטא | רע"פ 3445/01 אלמליח נ' מדינת ישראל | ע"פ 2102/96 אלמצרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2932/00 אלמקייס נ' מדינת ישראל | בג"ץ 2366/05 אלנבארי נ' ראש המטה הכללי בצה"ל | ע"פ 6586/98 אלסיבצקי נ' מדינת ישראל | בש"פ 1437/08 אלפול נ' מדינת ישראל | ע"פ 7860/10 אלפסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7758/04 אלקאדר נ' מדינת ישראל | ע"פ 206/75 אלקואסמה נ' מדינת ישראל | ע"פ 595/79 אלקורד נ' מדינת ישראל | ע"פ 9216/03 אלרז נ' מדינת ישראל | ע"פ 323/85 אלרמאק נ' מדינת ישראל | בשג"ץ 19/86 אלשועייבי נ' המפקח הצבאי לאזור יהודה ושומרון | ע"פ 2073/04 אמדורסקי נ' מדינת ישראל | ע"א 2032/06 אמון נ' עיזבון זיאן | ע"פ 20/89 אמסלם נ' מדינת ישראל | ע"פ 1173/97 אמסלם נ' מדינת ישראל | ע"פ 318/79 אנגל נ' מדינת ישראל | ע"פ 597/88 אנג'ל נ' מדינת ישראל | ע"פ 3/49 אנדלרסקי נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 3062/90 אסולין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4087/97 אסולין נ' מדינת ישראל | ע"פ 638/79 אסיאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 4325/93 אסמר נ' מדינת ישראל | ע"פ 238/89 אסקפור נ' מדינת ישראל | ע"פ 507/79 מדינת ישראל נ' אסרף | ע"פ 9131/04 אסרף נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6679/95 אעמס נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 256/57 אפלבוים נ' בן-גוריון | רע"א 8551/00 אפרופים שיכון וייזום (1991) בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"פ 6900/98 אקב נ' מדינת ישראל | ע"א 581/72 ארביב נ' מדינת ישראל | ע"פ 95/50 אריכא נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 1707/08 אריש נ' מדינת ישראל | ע"פ 7443/06 ארקה נ' מדינת ישראל | על"ע 5160/04 אשד נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בירושלים | ע"פ 582/79 באומינגר נ' מדינת ישראל | ע"פ 5612/92 מדינת ישראל נ' בארי | ע"פ 435/78 בגין נ' מדינת ישראל | ע"פ 788/77 בדר נ' מדינת ישראל | ע"פ 277/76 בוגנים נ' מדינת ישראל | ע"פ 6353/94 בוחבוט נ' מדינת ישראל | ע"פ 638/85 מדינת ישראל נ' בוטרוס | ע"פ 2456/06 בוכמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 476/79 בולוס נ' מדינת ישראל | ע"פ 522/71 בחג'אן נ' מדינת ישראל | בש"פ 584/88 ביאטרי נ' מדינת ישראל | "פ 15/78 ביבס נ' מדינת ישראל | ע"פ 128/72 מדינת ישראל נ' ביטון | ע"פ 23/58 בייטנר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 777/80 בינאשוילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2606/04 בינבידה נ' מדינת ישראל | ע"א 568/88 חברת בית יהונתן בע"מ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 8002/99 בכר נ' מדינת ישראל | בש"פ 6392/97 בלביסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1224/07 בלדב נ' מדינת ישראל | בה"ן 8/81 בלוך נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 1382/99 בלחניס נ' מדינת ישראל | רע"פ 6533/93 בן אברהם נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3391/95 בן ארי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 3045/05 בן ארי נ' מנהל האוכלוסין במשרד הפנים | ע"פ 1964/91 בן דוד נ' מדינת ישראל | ע"פ 2653/98 בן דוד נ' מדינת ישראל | ע"פ 117/81 בן חמו נ' מדינת ישראל | ע"פ 267/72 בן יאיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 389/73 בן לולו נ' מדינת ישראל | ע"פ 4186/93 בן נעים נ' מדינת ישראל | ע"פ 9613/04 בן סימון נ' מדינת ישראל | ע"פ 636/82 בן עזרא נ' מדינת ישראל | ע"פ 349/86 בן שושן נ' מדינת ישראל | בש"א 723/97 בנזימן נ' מדינת ישראל | בש"פ 5881/06 בניזרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5104/06 בנייורישלויל נ' מדינת ישראל | ע"פ 6367/12 בנימין נ' מדינת ישראל | רע"א 6546/94 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' אזולאי | ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' לופו | ע"א 8482/01 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' סנדובסקי | ע"א 530/89 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' נופי | רע"א 2235/04 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' שירי | ע"א 1570/92 בנק המזרחי המאוחד בע"מ נ' ציגלר | ע"א 5293/90 בנק הפועלים בע"מ נ' שאול רחמים בע"מ | ע"א 601/82 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' C.I.S. – Continent Israel Schiffahrts G.M.B.H. | ע"א 748/88 בנק צפון אמריקה (בפירוק) בע"מ נ' רכטשפר | תפ"ח (מחוזי ת"א) 416/93 מדינת ישראל נ' בסו | ע"פ 652/78 בר נ' מדינת ישראל | ע"א 1842/90 בר לב נ' רפופורט | ע"פ 7486/07 בר ששת נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6059/93 בראון נ' פרקליט מחוז תל-אביב | עע"ם 6881/07 ברגר נ' המועצה האזורית עמק חפר | ע"פ 800/85 ברדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4872/98 ברונשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 6378/95 ברוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 517/86 ברוקס נ' מדינת ישראל | בג"ץ 428/86 ברזילי נ' ממשלת ישראל | ע"פ 752/90 ברזל נ' מדינת ישראל | ע"פ 253/78 ברנס נ' מדינת ישראל | ע"פ 6252/92 בשיר נ' מדינת ישראל | ע"פ 10596/03 בשירוב נ' מדינת ישראל | ע"פ 406/78 בשירי נ' מדינת ישראל | מ"ח 4362/07 בשן נ' מדינת ישראל | ע"פ 7894/03 ג'אבר נ' מדינת ישראל | ע"פ 712/94 ג'בארי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 11872/05 ג'בארין נ' בית המשפט המחוזי בחיפה | ע"פ 179/79 מדינת ישראל נ' גברון | ע"פ 4977/92 ג'ברין נ' מדינת ישראל | ע"פ 6068/93 גגולשווילי נ' מדינת ישראל | רע"א 1530/13 גדלוב נ' הארגז מפעל תחבורה בע"מ | ע"פ 741/83 גדרון נ' מדינת ישראל | ע"א 4825/97 גהל נ' פקיד שומה למפעלים גדולים | ע"א 407/73 גואנשיר נ' חברת החשמל לישראל בע"מ | ע"פ 361/70 ג'ובארה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 744/97 גוזלן נ' השופט אמינוף | ע"פ 309/74 גוטוירט נ' מדינת ישראל | ע"א 324/68 גוטסדינר נ' "מעונות נורדיה" בע"מ | ע"פ 2988/01 גולדמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 10735/04 גולדמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 1977/05 גולה נ' מדינת ישראל | ע"פ 6021/95 מדינת ישראל נ' גומז-קרדוסו | ע"פ 10221/06 ג'ורן נ' מדינת ישראל | ע"פ 2270/10 גז נ' מדינת ישראל | ע"פ 6144/10 גטצאו נ' מדינת ישראל | ע"א 327/66 גיגר נ' גיגר | ע"א 8533/06 גילמן נ' הפועלים אמריקאי ישרלי בע"מ | בג"ץ 3815/90 גילת נ' שר המשטרה | ע"פ 47/51 גכטמן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | בג"ץ 2148/94 גלברט נ' יו"ר ועדת החקירה לבדיקת אירוע הטבח בחברון | ע"פ 5928/99 גלדסטון נ' מדינת ישראל | ע"פ 288/88 גנדור נ' מדינת ישראל | ע"פ 4148/96 מדינת ישראל נ' גנות | המ"ד (ארצי) 4853-04-12 גני בר חברה לבניין (1997) בע"מ – מדינת ישראל, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה | ע"פ 7477/08 גץ נ' מדינת ישראל | בש"פ 1132/91 ג'רבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 6923/07 גרואג נ' מדינת ישראל | ע"א 442/81 גרומט נ' סרוסי | ע"פ 161/52 גרוס נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 177/53 גרוסברגר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 158/51 גרטנר נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 519/82 גרינברג נ' מדינת ישראל | בש"פ 1924/93 גרינברג נ' מדינת ישראל | ע"פ 804/95 גרינברג נ' מדינת ישראל | ע"פ 232/55 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' גרינוולד | ע"פ 316/85 גרינוולד נ' מדינת ישראל | ע"פ 79/87 גרנות נ' מדינת ישראל | ע"פ 5730/96 גרציאני נ' מדינת ישראל | בג"ץ 448/85 דאהר נ' שר הפנים | ע"פ 548/73 מדינת ישראל נ' דבוש | ע"פ 160/89 דג'אן נ' מדינת ישראל | ע"פ 6427/10 דגון נ' מדינת ישראל | ע"פ 1094/07 דדון נ' מדינת ישראל | ע"פ 377/67 דהאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 70/87 דהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 6253/04 דהרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 677/84 דוד נ' מדינת ישראל | ע"פ 5793/02 דוד נ' מדינת ישראל | ע"פ 6289/94 דזנשוילי נ' מדינת ישראל | בש"פ 825/98 מדינת ישראל נ' דחלה | ע"א 1397/90 דיאב נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים | רע"א 143/98 דיב נ' הסנה – חברה ישראלית לביטוח בע"מ | ע"פ 4336/96 מדינת ישראל נ' דיניץ | ע"פ 347/88 דמיאניוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 694/83 דנינו נ' מדינת ישראל | בש"פ 661/88 מדינת ישראל נ' דנן | בג"ץ 4146/95 עיזבון דנקנר נ' מנהל רשות העתיקות | ע"פ 40/85 דקל נ' מדינת ישראל | ע"א 6160/00 דרוקמן נ' בית החולים לניאדו | ע"פ 484/80 דרעי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3575/99 דרעי נ' מדינת ישראל | ע"פ 78/62 דרשני נ' מדינת ישראל | רע"א 10732/04 האלשטוק נ' בנק הפועלים בע"מ | ע"פ 334/81 הגינזר נ' מדינת ישראל | ע"פ 115/66 היימן נ' היועץ המשפטי לממשלה | 8873/07 היינץ ישראל בע"מ נ' מדינת ישראל | ע"א 688/89 הילולים (אריזה ושיווק) בע"מ נ' בנק המזרחי המאוחד בע"מ | ע"א 269/82 הילמן נ' כרמי | ע"פ 524/72 מדינת ישראל נ' הירש | ע"א 192/85 קצין התגמולים נ' הכט | ת"א (מחוזי י-ם) 455/94 הכשרת הישוב בע"מ נ' רשת שוקן בע"מ | ע"פ 8710/96 הלדשטיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 7528/95 הלל נ' מדינת ישראל | ע"פ 466/65 הלפרין נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"א 7731/04 מדינת ישראל נ' עיזבון הלפרין | ע"א 7189/09 הלר נ' כהן | ד"נ 8/68 המטפרסט נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"א 3924/01 Hess Form Licht Co. נ' הנדסת חשמל כללית בע"מ | רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה עין-כרם נ' גלעד | ע"א 65/57 העצני נ' בן-גוריון | ע"פ 134/52 הרסון נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | בג"ץ 2966/95 הרש נ' שר הביטחון | ע"פ 4297/98 הרשטיק נ' מדינת ישראל | ע"פ 54/54 הרשנהורן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ב"ש 64/87 ואנונו נ' מדינת ישראל | ע"פ 524/82 ודרד נ' מדינת ישראל | ע"א 2629/98 השר לביטחון פנים נ' וולפא | ע"פ 4179/09 מדינת ישראל נ' וולקוב | ע"פ 3793/06 וורקו נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1135/02 וזגיאל נ' בית הדין הרבני הגדול בירושלים | ע"פ 4341/99 וידאל נ' מדינת ישראל | רע"א 918/02 ויטלזון נ' פנטאקום בע"מ | ע"פ 401/72 ויטפילד נ' מדינת ישראל | ע"פ 291/64 וינברג נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 380/76 וישניץ נ' שר הבטחון | ע"פ 869/85 ועקנין נ' מדינת ישראל | ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ נ' כרמקס בע"מ | בש"פ 8731/11 ורוחבסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 85/56 ותד נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 8087/95 זאדה נ' מדינת ישראל | ע"פ 987/02 מדינת ישראל נ' זביידה | ע"פ 3105/06 זוזיאשווילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 143/73 מדינת ישראל נ' זיידל | ע"א 47/49 זילביגר נ' דיקמן | עע"מ 7186/10 זילבר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים | ע"פ 196/85 זילברברג נ' מדינת ישראל | רע"א 68/88 זילברמן נ' בנק אמריקאי ישראלי | ע"פ 3165/97 זילברמן נ' מדינת ישראל | ע"א 327/68 זינגר נ' ביינון | ע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 533/82 זכאי נ' מדינת ישראל | ע"א 440/75 זנדבנק נ' דנציגר | בג"ץ 5139/91 זעקיק נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית | ע"פ 2439/93 זריאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 28/49 זרקא נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | רע"א 9486/01 ח'אזן נ' רשות הפיתוח | רע"א 3694/06 חביב נ' הלה הנדסה ואדריכלות בע"מ | בר"ע 101/71 חברה לבניין ולעבודות ציבוריות מייסודו של סולל בונה בע"מ נ' ביטון | ע"א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה כפר סבא | ע"פ 1620/00 חבשי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5495/96 חאג' יחיא נ' מדינת ישראל | ע"א 74/88 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' חג'אג'רה | רע"א 6553/97 חגאי נ' חברת עבודי חיים בע"מ | רע"פ 6163/07 חדורה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 5283/98 חדר נ' בית המשפט | ע"פ 11426/03 חואמדה נ' מדינת ישראל | ע"א 5381/91 חוגלה שיווק (1982) בע"מ נ' אריאל | ע"א 109/87 חוות מקורה בע"מ נ' חסן | ע"פ 566/86 חוסיין נ' מדינת ישראל | ע"פ 9937/01 חורב נ' מדינת ישראל | ע"פ 663/81 חורי נ' מדינת ישראל | בש"פ 544/88 חזקי נ' פנחסי | ע"פ 3960/06 חטיב נ' מדינת ישראל | ע"א 989/03 חטר-ישי נ' חיננזון | בג"ץ 6319/95 חכמי נ' שופטת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו | ע"פ 7068/98 חכמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7752/03 חלאילה נ' מדינת ישראל | ע"א 2176/95 חלבי נ' אבו חמד | ע"פ 102/78 חלפאללה נ' מדינת ישראל | ע"א 308/63 חלקה 87 בגוש 7149 (בת-ים) בע"מ נ' פלטניק | בג"ץ 777/89 חמד נ' שר המשטרה | בג"ץ 711/87 חמדאן נ' שר הביטחון | ע"פ 621/01 מדינת ישראל נ' חמדאן | ע"פ 493/82 חמו נ' מדינת ישראל | רע"א 4708/03 חן נ' מדינת ישראל – משרד הבריאות | ע"א 74/89 חסינים חברה להחזקת נכסים בע"מ נ' שפירא | ע"פ 234/81 חרבון נ' מדינת ישראל | ע"פ 141/84 מדינת ישראל נ' טובול | ע"א 270/65 טודוריס נ' רפפורט | ע"פ 504/76 טוז נ' מדינת ישראל | בג"ץ 253/68 טופרובר נ' שר האוצר | ע"פ 411/04 טטרו נ' מדינת ישראל | ע"פ 115/00 טייב נ' מדינת ישראל | ע"א 158/53 טננהולץ נ' פופלוביץ | ע"א 5893/91 טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ נ' צבאח | ע"א 642/61 טפר נ' מרלה | ע"פ 271/72 טרגר נ' מדינת ישראל | ע"פ 450/82 טריפי נ' מדינת ישראל | רע"א 4781/12 י. מ. עיני קונדיטוריה בע"מ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ | ע"פ 141/60 היועץ המשפטי לממשלה נ' יגודה | בג"ץ 2534/97 יהב נ' פרקליטת המדינה | ע"פ 192/56 יהודאי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 383/71 יהודאי נ' מדינת ישראל | ע"פ 387/83 מדינת ישראל נ' יהודאי | ע"פ 85/60 יהושע נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 207/70 יהלומי נ' שר האוצר | ע"פ 9352/99 יומטוביאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 89/57 יוסף נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 765/84 יוסף נ' מדינת ישראל | ע"פ 1741/99 יוסף נ' מדינת ישראל | בג"ץ 987/94 יורונט קווי זהב (1992) בע"מ נ' שרת התקשורת | ע"א 51/49 יזדי נ' יזדי | ע"פ 511/73 יחזקאל נ' מדינת ישראל | בג"ץ 9197/06 יחיא נ' ראש המטה הכללי – צבא הגנה לישראל | ע"פ 125/50 יעקובוביץ נ'היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 202/59 יעקובוביץ' נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 4004/93 יעקובוביץ נ' מדינת ישראל | ע"א 236/84 עיזבון יפה נ' שוורץ | ע"פ 2910/94 יפת נ' מדינת ישראל | בג"ץ 447/72 ישמחוביץ' נ' פקיד שומה לחקירות תל-אביב והמרכז | בג"ץ 665/83 ישראלי, ירושלמי, כהן ושות' נ' פרקליט מחוז תל-אביב | ע"פ 1714/95 יתום נ' מדינת ישראל | רע"א 3646/98 כ.ו.ע. לבניין בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף | ע"פ 169/74 כדורי נ' מדינת ישראל | ע"פ 265/68 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 216/74 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 679/78 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 697/79 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 598/80 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 950/80 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 241/87 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 3124/91 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 6147/92 מדינת ישראל נ' כהן | בש"פ 7194/97 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 7288/97 מדינת ישראל נ' כהן | ע"פ 2949/99 כהן נ' מדינת ישראל | ע"פ 5391/07 כהן נ' מדינת ישראל | דנ"פ 10987/07 מדינת ישראל נ' כהן | ע"פ 6696/96 כהנא נ' מדינת ישראל | דנ"פ 1789/98 כהנא נ' מדינת ישראל | ע"פ 732/76 מדינת ישראל נ' כחלון | ע"פ 25/89 כחלון נ' מדינת ישראל | ע"פ 39/66 כלו נ' מדינת ישראל | ע"פ 52/80 כץ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1563/96 כץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 228/87 כרמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 79/73 לביא נ' מדינת ישראל | ע"פ 411/84 מדינת ישראל נ' לביב | רע"א 8617/12 לבידי לביא מסחר ושיווק בע"מ נ' הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ | ע"פ 299/55 לבנון נ' היועץ המשפטי לממשלה | רע"פ 4574/99 מדינת ישראל נ' לגזיאל | בג"ץ 27/86 לוברטובסקי נ' בית הדין הצבאי לערעורים | ע"פ 160/53 לוי נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | רע"א 8692/08 לוי נ' מאיירס | ע"א 195/66 לוי נ' מריח | ע"פ 799/78 לוי נ' מדינת ישראל | ע"א 461/84 לוי נ' מנהל מס רכוש חיפה | ע"פ 355/88 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3795/92 לוי נ' מדינת ישראל | ע"פ 150/88 לושי נ' מדינת ישראל | ע"א 345/73 לזרע נ' קצין התגמולים בתל-אביב | ב"ש 838/84 ליבני נ' מדינת ישראל | ע"פ 465/65 היועץ המשפטי לממשלה נ' לרר | ע"פ 889/96 מאזריב נ' מדינת ישראל | ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ | ע"א 91/50 מדור בע"מ נ' ביק | ע"פ 10477/09 מובארק נ' מדינת ישראל | ע"פ 44/81 מויאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 5544/91 מויאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 597/87 מוישאשוילי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 635/95 מוניות הדרים שירות רחובות ק. עקרון מזכרת בתיה בע"מ נ' שר התחבורה | ע"א 632/77 מוסקונה נ' מאור | ע"פ 115/82 מועדי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5177/03 מור נ' דנציגר – משק פרחים "דן" | ע"פ 8279/11 מור נ' מדינת ישראל | ע"א 104/64 מורגנבסר נ' ליטוינסקי | ע"פ 470/83 מורי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5546/06 מזערו נ' מדינת ישראל | בג"ץ 12/51 מזרחי נ' ראש עיריית ירושלים | ע"פ 143/74 מזרחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 524/77 מזרחי נ' מדינת ישראל | ע"פ 789/79 מזרחי נ' מדינת ישראל | ע"א 323/85 מדינת ישראל נ' מזרחי | רע"פ 3904/96 מזרחי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 322/81 מחול נ' הממונה על מחוז ירושלים | ע"פ 400/81 מחג'נה נ' מדינת ישראל | ע"פ 611/80 מטוסיאן נ' מדינת ישראל | בג"ץ 792/88 מטור נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית | ע"א 268/62 מטעי עמק הארזים בע"מ נ' אביק מעבדות חימיות בע"מ | ע"פ 202/53 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' מיכאלוביץ | רע"פ 4142/04 מילשטיין נ' התובע הצבאי הראשי | בג"ץ 4541/94 מילר נ' שר הביטחון | ע"פ 457/88 מימון נ' מדינת ישראל | ע"פ 421/71 מימרן נ' מדינת ישראל | ב"ש (מחוזי י-ם) 227/83 מירון נ' מדינת ישראל | ע"פ 4656/03 מירופולסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5249/98 מירילאשוילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 861/79 מירילשוילי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1227/98 מלבסקי נ' שר הפנים | ע"פ 16/82 מלכה נ' מדינת ישראל | ע"פ 289/89 מלכה נ' מדינת ישראל | ע"פ 767/76 מדינת ישראל נ' ממן | ע"פ 350/91 ממן נ' מדינת ישראל | ע"פ 6411/98 מנבר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 14/98 מנבר נ' מדינת ישראל | ע"א 160/58 מנדלביץ נ' פורת | ע"פ 11/58 מנקס נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 2864/01 מסילתי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 1361/91 מסלם נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה | ע"פ 378/74 מסר נ' מדינת ישראל | ע"פ 7894/03 מסראווה נ' מדינת ישראל | ע"א 4200/92 מעלוף נ' מעלוף | ת"א (מחוזי ת"א) 2284/83 מפעל מתכת נען נ' הידרופלן הנדסה בע"מ | ע"פ 312/73 מצרווה נ' מדינת ישראל | ע"פ 1888/02 מדינת ישראל נ' מקדאד | רע"פ 761/12 מדינת ישראל נ' מקור ראשון המאוחד (הצופה) בע"מ | ע"א 268/71 עיזבון מרגוליס נ' לינדר | ע"פ 5074/10 מרדאווי נ' מדינת ישראל | ע"פ 312/67 מרדכי נ' היועץ המשפטי לממשלה | דנ"א 1516/95 מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 71/76 מרילי נ' מדינת ישראל | ע"פ 566/89 מרציאנו נ' מדינת ישראל | רע"פ 7755/01 מרציאנו נ' מדינת ישראל | ע"פ 8573/96 מרקדו נ' מדינת ישראל | ע"פ 190/82 מרקוס נ' מדינת ישראל | ע"א 8837/05 מרשוד נ' אל שורטי | ד"נ 13/60 היועץ המשפטי לממשלה נ' מתאנה | ע"א 4612/95 מתתיהו נ' שטיל | ב"ש 839/86 נאות מרינה בת ים בע"מ נ' הבנק הבינלאומי הראשון | בג"ץ 11221/05 נאסר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 296/82 נבנצאל נ' ג'רסי ניוקליאר - אבקו איזוטופוס אינק | ע"פ 317/76 נגר נ' מדינת ישראל | ע"פ 543/79 נגר נ' מדינת ישראל | ד"נ 4/69 נוימן נ' כהן | ע"א 373/54 המוציאים לפועל של צוואת נוימן נ' נוימן | דנג"ץ 4466/94 נוסייבה נ' שר האוצר | ע"פ 993/00 נור נ' מדינת ישראל | ע"פ 5889/01 נחום נ' מדינת ישראל | ע"פ 1302/92 מדינת ישראל נ' נחמיאס | בש"פ 1444/03 נטשה נ' מדינת ישראל | ע"פ 4769/92 ניג'ם נ' מדינת ישראל | בג"ץ 3615/98 נימושין נ' משרד הפנים | ע"פ 2457/93 ניצן נ' מדינת ישראל | ע"פ 423/88 נלבנדיאן נ' נלבנדיאן | רע"א 5806/06 נמירובסקי נ' שימקו | ע"פ 9908/04 נסראלדין נ' מדינת ישראל | בג"ץ 814/88 נסראללה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית | ע"א 3166/05 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' עיזבון נעמה | ע"פ 42/66 נעמן נ' היועץ המשפטי לממשלה | דנ"א 1558/94 נפיסי נ' נפיסי | ע"א 533/76 נציב המים נ' וירט | ע"פ 6522/10 נקר נ' מדינת ישראל | ע"פ 773/85 נריה נ' מדינת ישראל | ע"פ 577/71 נתן נ' מדינת ישראל | ע"א 205/87 ס.מ.ל. סוכנות מרכזית לביטוח בע"מ נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ | בש"פ 3725/90 סאדר נ' מדינת ישראל | ע"פ 2014/94 סאלח נ' מדינת ישראל | ע"פ 474/75 סאלם נ' מדינת ישראל | ע"פ 334/86 סבאח נ' מדינת ישראל | רע"פ 2958/13 סבאח נ' מדינת ישראל | ע"א 247/97 סבג נ' סבג | ע"פ 335/75 סביר נ' מדינת ישראל | ע"א 9538/06 סגל נ' בנק ירושלים לפיתוח ומשכנתאות בע"מ | ע"פ 1142/11 סדיר נ' מדינת ישראל | ד"נ 5/83 מדינת ישראל נ' סוויסה | ע"פ 4204/07 סוויסה נ' מדינת ישראל | ע"א 216/73 סולומונוב נ' אברהם | ע"פ 6366/98 סולטאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 307/73 סולטן נ' מדינת ישראל | ע"א (מחוזי ת"א) 447/80 סולטן נ' סולטן | ע"פ 3987/98 סונינו נ' מדינת ישראל | ע"פ 866/95 סוסן נ' מדינת ישראל | מ"ח 7106/00 סוסן נ' מדינת ישראל | ע"פ 697/98 סוסצקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 6679/04 סטקלר נ' מדינת ישראל | ת"פ (מחוזי חי') מדינת ישראל נ' סיכרולדזה | ר"ע 423/83 מדינת ישראל נ' עיזבון סילוורמן | רע"א 3592/01 עיזבון סימן טוב נ' ע. אהרונוב קבלנות בניין (1988) בע"מ | ע"א 260/82 סלומון נ' אמונה | ע"פ 5905/04 סלומון נ' מדינת ישראל | ע"פ 6095/08 סלומון נ' מדינת ישראל | ע"א 448/58 סלומקי נ' בן-משה | ע"פ 260/78 סלימאן נ' מדינת ישראל | ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה בע"מ | דנ"א 4811/93 "סלע" חברה לביטוח בע"מ נ' שלו | רע"פ 9689/05 סלע נ' מדינת ישראל | בש"פ 1923/98 סמירק נ' מדינת ישראל | ע"פ 6613/99 סמירק נ' מדינת ישראל | ע"א 525/78 סנובסקי נ' לבון | ע"פ 9808/06 סנקר נ' מדינת ישראל | ע"א 830/76 סעדה נ' חמדי | ע"פ 217/71 סעדון נ' מדינת ישראל | ע"א 404/84 סעתי נ' סעתי | רע"א 1917/92 סקולר נ' ג'רבי | ע"פ 4510/07 סראבוניאן נ' מדינת ישראל | ע"פ 161/72 סרסור נ' מדינת ישראל | בש"פ 3642/04 סרפו נ' מדינת ישראל | ע"פ 557/06 עאלק נ' מדינת ישראל | ע"פ 130/79 עבאדי נ' מדינת ישראל | בש"פ 773/98 עבאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 4454/98 עבאס נ' מדינת ישראל | ע"פ 403/89 עבדול חי נ' מדינת ישראל | ע"פ 5875/93 עביט נ' מדינת ישראל | ע"פ 67/85 עבייד נ' מדינת ישראל | ע"א 375/84 עדן נ' אל פאגורי | ע"פ 169/74 עובדיה נ' מדינת ישראל | ע"פ 6936/94 עווד נ' מדינת ישראל | ע"א 782/76 עוודה נ' מפעל הפיס | ע"פ 500/77 עומרי נ' מדינת ישראל | ע"פ 262/65 עזאם נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 2694/11 מדינת ישראל נ' עזימה | ע"פ 118/51 עזרא נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 5300/91 עטא נ' מדינת ישראל | בג"ץ 4723/96 עטייה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ר"ע 530/82 עטר חברה למסחר בע"מ נ' מדינת ישראל | רע"א 9768/04 עילית חברה לביטוח בע"מ נ' גורודוצקי | ע"פ 10946/03 עיסא נ' מדינת ישראל | ע"פ 556/80 עלי נ' מדינת ישראל | ד"נ 24/72 מדינת ישראל נ' עליאן | ע"א 2600/90 עלית חברה ישראלית לתעשית שוקולד וסוכריות בע"מ נ' סרנגה | ע"פ 485/65 עמאש נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 436/80 עמוסי נ' מדינת ישראל | ע"פ 222/93 עמור נ' מדינת ישראל | ע"א 495/82 עמל הנגב בע"מ נ' מזור | ע"פ 8703/96 עמר נ' מדינת ישראל | ע"פ 6949/07 עמרם נ' מדינת ישראל | ע"א 7303/01 עסאף נ' מנהל מקרקעי ישראל | בג"ץ 541/83 עסלי נ' הממונה על מחוז ירושלים | ע"פ 370/62 עצאלה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 3468/07 עצמון נ' מדינת ישראל | ע"פ 406/88 עקארי נ' מדינת ישראל | ע"פ 2902/07ט עראר נ' מדינת ישראל | ע"פ 556/74 פדידה נ' מדינת ישראל | ע"פ 3792/01 פדידה נ' מדינת ישראל | רע"פ 1775/09 פדידה נ' מדינת ישראל | ע"פ 2480/09 פדלון נ' מדינת ישראל | מ"ח 4282/98 פורת נ' מדינת ישראל | ע"א 70/88 פז נ' אלון | ע"א 759/76 פז נ' נוימן | ע"א 402/59 פויראייזן נ' איזנר | ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק | ע"פ 3287/90 פחימה נ' מדינת ישראל | ע"פ 396/84 פיאקה נ' מדינת ישראל | ע"פ 621/88 פיילר נ' מדינת ישראל | ע"א 230/47 פיינברג נ' קרלינר | ע"פ 65/04 פיכמן נ' מדינת ישראל | ע"פ 3214/06 פינר נ' מדינת ישראל | ע"פ 1/51 פישל נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 105/51 היועץ המשפטי לממשלת ישראל נ' פלד | ע"פ 290/59 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 348/67 פלוני נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 746/80 פלוני נ' מדינת ישראל | עחה"ס 1/81 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 2596/90 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3043/90 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4009/90 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 2299/91 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5035/91 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5424/91 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 827/93 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 5357/93 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1529/94 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3049/94 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3750/94 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6214/94 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 595/95 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3900/95 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4427/95 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 803/96 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1121/96 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6274/98 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4721/99 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 8467/99 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2485/00 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 698/01 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 5400/01 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1538/02 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 3281/02 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1258/03 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2624/03 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6279/03 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 10049/03 פלוני נ' מדינת ישראל | רע"פ 11364/03 פלוני נ' משטרת ישראל | ע"פ 854/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2608/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3648/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4463/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6858/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7033/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 7895/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 9902/04 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 11235/05 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 11847/05 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 677/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1442/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 1543/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2677/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2977/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5205/06 מדינת ישראל נ' פלוני | ע"פ 5603/06 פלוני נ' מדינת ישראל | דנ"פ 6677/06 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 8555/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 9930/06 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 953/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3215/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 4223/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 5972/07 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3140/10 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 5554/10 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 6145/10 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 8620/10 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 2454/11 פלוני נ' מדינת ישראל | עפ"א 2652/11 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"א 5179/11 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 8426/12 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"א 9054/12 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"פ 954/13 פלוני נ' מדינת ישראל | בש"פ 3311/13 פלוני נ' מדינת ישראל | ע"א 313/68 פלוני נ' פלוני | ע"א 460/67 פלוני נ' פלונית | בש"פ 677/94 פלוני נ' ראש הממשלה | ע"א 164/60 פלונים נ' אלמוני | ע"א 69/75 פלונית נ' אלמוני | על"ע 17/86 פלונית נ' לשכת עורכי הדין | ע"פ 4596/98 פלונית נ' מדינת ישראל | ע"פ 878/78 פלוצקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 3338/99 פקוביץ נ' מדינת ישראל | רע"א 7867/06 פקיד שומה חיפה נ' לוסקי | ע"פ 37/07 פרג נ' מדינת ישראל | ע"פ 5959/99 פרושינובסקי נ' מדינת ישראל | ע"פ 7365/00 פרחאת נ' מדינת ישראל | בש"פ 2103/06 פרי נ' מדינת ישראל | בש"פ 2379/01 פרידמן נ' מדינת ישראל | ע"א 761/88 פרידמן נ' פרידמן | ע"פ 154/78 פרץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 692/78 פרץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 202/56 פרקש נ' מדינת ישראל | ע"פ 246/54 צבאג' נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | בש"פ 70/90 צדוק נ' מדינת ישראל | ע"פ 205/84 צדיק נ' מדינת ישראל | ע"פ 1497/92 מדינת ישראל נ' צוברי | ע"א 200/63 צוף נ' אושפיז | ע"פ 164/54 צוקרמן נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | דנ"פ 7619/96 ציטרון נ' מדינת ישראל | ב"ש 298/86 ציטרין נ' בית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב | ע"פ 528/76 צלניק נ' מדינת ישראל | בג"ץ 6055/95 צמח נ' שר הביטחון | רע"א 592/07 צמרת גני חדרה (1989) בע"מ נ' קרטה | ע"פ 509/76 צסיס נ' מדינת ישראל | ע"פ 1601/91 צרפתי נ' מדינת ישראל | ע"פ 123/83 חברת ק.פ.א פלדות קרית ארבע בע"מ נ' מדינת ישראל | בג"ץ 111/53 קאופמן נ' שר הפנים | ע"פ 172/57 היועץ המשפטי לממשלה נ' קבהא | בג"ץ 307/65 קבוב נ' השופט החוקר | ע"פ 361/78 קבועה נ' מדינת ישראל | בג"ץ 4539/92 קבלרו נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 446/02 מדינת ישראל נ' קובי | ד"נ 3081/91 קוזלי נ' מדינת ישראל | ע"א 685/88 קוטרמן נ' קרן תורה ועבודה | ע"א 125/89 מפרק חברת קופל טורס בע"מ נ' עיזבון רוזנברג | ע"א 640/85 קופר נ' איגוד המוסכים בישראל | ע"פ 6359/99 מדינת ישראל נ' קורמן | ע"א 10281/03 קורן נ' ארגוב | ע"פ 2801/95 קורקין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4127/94 קזמוס נ' מדינת ישראל | ע"א 1639/01 קיבוץ מעיין צבי נ' קרישוב | בש"פ 135/89 קידר נ' מדינת ישראל | ע"פ 125/52 קינסברון נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 288/81 קישלס נ' מדינת ישראל | ע"א 50/66 קלבר נ' קרן | ע"פ 4972/05 קלינינא נ' מדינת ישראל | ע"פ 725/97 קלקודה נ' הרשות לפיקוח חקלאי | ע"פ 131/67 קמיאר נ' מדינת ישראל | ע"פ 38/49 קנדיל נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 3363/98 קניאז'ינסקי נ' מדינת ישראל | רע"פ 2395/05 קסטוריאנו נ' מדינת ישראל | ע"א 3199/93 קראוס נ' ידיעות אחרונות בע"מ | ע"פ 62/52 קרובלניק נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 6568/93 קרוגולץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 648/77 קריב נ' מדינת ישראל | ע"א 400/86 עיזבון קריגר נ' קריגר | ע"פ 242/63 קריתי נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 219/63 קשפיצקי נ' גרבלסקי | ע"א 2402/12 יורשי ראפע נ' קופת חולים לאומית | בש"פ 9086/01 רביב נ' מדינת ישראל | עש"מ 3871/96 רביד נ' נציב שירות המדינה | ע"פ 65/55 רבצ'יק נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 531/88 רדעי נ' מדינת ישראל | ע"פ 1478/91 מדינת ישראל נ' רובבשי | ע"פ 508/89 רובין נ' מדינת ישראל | ע"פ 4675/97 רוזוב נ' מדינת ישראל | ע"א 295/89 רוזנברג נ' מלאכי | בג"ץ 5600/99 רוזנפלד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 106/53 רוטנברג נ' רבינוביץ | ע"פ 616/82 רוטנברג נ' מדינת ישראל | בר"ע 2180/13 רוטנשטרייך נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל-אביב | בג"ץ 283/69 רוידי נ' בית המשפט הצבאי נפת חברון | ע"פ 409/89 מדינת ישראל נ' רוימי | ע"פ 49/88 רוקח נ' מדינת ישראל | ע"פ 6864/03 רוקנשטיין נ' מדינת ישראל | בש"פ 153/95 רחאל נ' מדינת ישראל | ע"פ 141/65 רחביה נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 7593/08 ריטבלט נ' מדינת ישראל | ע"פ 78/53 ריימונד נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 436/01 רכאב נ' רכאב | רע"א 2376/13 רמי לוי שיווק השקמה תקשורת בע"מ נ' דהן | ע"א 499/89 רמת אביבים בע"מ נ' מירון, בן-ציון ופריבס עורכי דין | ע"א 37/49 רפופורט נ' פלדברובסקי | ר"ע 33/86 רפפורט נ' מדינת ישראל | ע"פ 793/78 רצאבי נ' מדינת ישראל | דנג"ץ 4191/97 רקנט נ' בית הדין הארצי לעבודה | ע"א 436/75 הרשות המוסמכת לצורך חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957 נ' שוורצאפל | בג"ץ 9080/01 שאלון נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"פ 332/01 מדינת ישראל נ' שבס | ע"א 463/89 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' שדידה | ע"פ 405/80 מדינת ישראל נ' שדמי | בג"ץ 2209/90 שואהין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית | ע"פ 949/80 שוהמי נ' מדינת ישראל | ע"פ 128/52 שווילי נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ה"פ (מחוזי י-ם) 349/91 שוויקי נ' ממן | ע"פ 1301/92 מדינת ישראל נ' שוורץ | ע"א 441/75 שוילי נ זילברברג | ע"פ 252/73 שולמן נ' מדינת ישראל | ע"א 36/50 שור נ' ויצמן | ע"א 263/63 שורצבאום נ' נציץ | ע"פ 10154/01 שושן נ' מדינת ישראל | ע"פ 5450/00 שושני נ' מדינת ישראל | ע"פ 3762/97 שטיינברגר נ' מדינת ישראל | ע"פ 174/54 שטמפפר נ' היועץ המשפטי לממשלה | ע"א 73/86 שטרנברג נ' עיריית בני ברק | ע"פ 265/64 שיוביץ נ' היועץ המשפטי לממשלה | בש"פ 7389/96 שירזי נ' מדינת ישראל | בג"ץ 174/83 שכנר נ' שר האוצר | בשג"ץ 497/88 שכשיר נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית | ע"פ 5825/97 שלום נ' מדינת ישראל | ע"פ 8800/96 שמאלנה נ' מדינת ישראל | ע"פ 750/80 שמלץ נ' מדינת ישראל | ע"פ 658/82 שמד"ר מעליות בע"מ נ' בן צבי | ע"פ 61/73 שמואלי נ' מדינת ישראל | ע"פ 8560/11 מדינת ישראל נ' שמעון | ע"פ 31/52 שמעיה נ' היועץ המשפטי לממשלת ישראל | ע"פ 4938/94 שמרלינג נ' מדינת ישראל | רע"פ 2244/98 שמש נ' מדינת ישראל | ע"פ 10577/02 שמש נ' מדינת ישראל | דנ"פ 5852/10 מדינת ישראל נ' שמש | ע"פ 869/81 שניר נ' מדינת ישראל | ע"א 357/72 שנסי נ' בצלציוני | ע"א 641/66 שפיר נ' שפיר | בג"ץ 527/82 שץ נ' שר האוצר | ע"א 592/79 שצקי נ' סייד | רע"פ 8600/03 מדינת ישראל נ' שרון | ע"פ 6014/92 שרוף נ' מדינת ישראל | ע"פ 23/77 שרעבי נ' מדינת ישראל | ע"פ 845/77 שרף נ' מדינת ישראל | ע"פ 831/81 שרף נ' מדינת ישראל | ע"פ 524/81 ששון נ' מדינת ישראל | ע"פ 2885/93 תומר נ' מדינת ישראל | בג"ץ 8695/03 תורק נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 8150/98 תיאטרון ירושלים לאמנויות הבמה נ' שר העבודה והרווחה | ע"פ 385/87 תלאוי נ' מדינת ישראל | ע"א 415/82 תמרי נ' תמרי | רע"א 1684/96 עמותת "תנו לחיות לחיות" נ' מפעלי נופש חמת גדר בע"מ | בג"ץ 5675/04 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' היועץ המשפטי לממשלה | בג"ץ 932/99 התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' יושב-ראש הוועדה לבדיקת מינויים
פסיקה צבאית | ע/285/57 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אבינדב | ע/138/96 (ערעורים צה"ל) אבידן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/180/92 (ערעורים צה"ל) אוחיון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/244/59 (ערעורים צה"ל) איתמר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/102/99 (ערעורים צה"ל) אלביליה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/106/92 (ערעורים צה"ל) אמסלם נ' התובע הצבאי הראשי | ע/264/96 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' אסד | ע/182/00 (ערעורים צה"ל) אסולין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/67/95 (ערעורים צה"ל) אפרים נ' התובע הצבאי הראשי | ע/194/91 (ערעורים צה"ל) ארושס נ' התובע הצבאי הראשי | ע/52/83 (ערעורים צה"ל) ביבס נ' התובע הצבאי הראשי | ע/80/87 (ערעורים צה"ל) ביטון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/71/85 (ערעורים צה"ל) בן שושן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/30/61 (ערעורים צה"ל) בניהו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/151/55 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' בנימיני | ע/377/82 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' בסלו | ע/98/92 (ערעורים צה"ל) בראל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/303/81 (ערעורים צה"ל) גבאי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/12//67 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' גולן | ע/55/99 (ערעורים צה"ל) ג'ועמה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/249/99 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' גיא | ע/88/60 (ערעורים צה"ל) גמליאל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/127/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' דבקרוב | ע/61/00 (ערעורים צה"ל) דדון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/168/84 (ערעורים צה"ל) דהן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/171/92 (ערעורים צה"ל) דויטש נ' התובע הצבאי הראשי | ע/50/98 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' דיין | ע/133/92 (ערעורים צה"ל) דיל נ' התובע הצבאי הראשי | ע/38/60 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' דן | ע/79/98 (ערעורים צה"ל) הילר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/445/81 (ערעורים צה"ל) הנרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/12/00 (ערעורים צה"ל) זגורי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/93/96 (ערעורים צה"ל) חדאד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/281/67 (ערעורים צה"ל) חזקיהו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/248/86 (ערעורים צה"ל) חוטבלי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/304/56 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' חיים | ע/171/01 (ערעורים צה"ל) חלב נ' התובע הצבאי הראשי | ע/253/79 (ערעורים צה"ל) יהודה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/9/65 (ערעורים צה"ל) יצחק נ' התובע הצבאי הראשי | ע/201/67 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' ירמיהו | ע/22/83 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כהן | ע/234/84 (ערעורים צה"ל) כהן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/294/97 (ערעורים צה"ל) כהן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/155/00 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כהן | ע/128/85 (ערעורים צה"ל) כליפא נ' התובע הצבאי הראשי | ע/180/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' כספי | ע/20/84 (ערעורים צה"ל) לובלין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/204/59 (ערעורים צה"ל) לוז נ' התובע הצבאי הראשי | ע/4/63 (ערעורים צה"ל) לוי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/351/84 (ערעורים צה"ל) לוי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/41/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' לוי | ע/242/81 (ערעורים צה"ל) מוקדי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/240/98 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' מורזחנוב | ע/167/74 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' מזור | ע/60/00 (ערעורים צה"ל) ממן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/181/00 (ערעורים צה"ל) מן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/202/60 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' מנחם | ע/121/70 (ערעורים צה"ל) מרדכי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/106/82 (ערעורים צה"ל) נגאוקר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/135/01 (ערעורים צה"ל) נורברט נ' התובע הצבאי הראשי | ע/102/00 (ערעורים צה"ל) ניזרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/142/97 (ערעורים צה"ל) ניסים נ' התובע הצבאי הראשי | ע/264/81 (ערעורים צה"ל) סבג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/169/01 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' סטפנסקי | ע/137/99 (ערעורים צה"ל) סיוון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/146/93 (ערעורים צה"ל) סרבוח נ' התובע הצבאי הראשי | ע/116/00 (ערעורים צה"ל) סרגוסטי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/42/93 (ערעורים צה"ל) עאמר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/29/83 (ערעורים צה"ל) עובד נ' התובע הצבאי הראשי | ע/253/67 (ערעורים צה"ל) עזריה נ' התובע הצבאי הראשי | ע/227/95 (ערעורים צה"ל) עמאר נ' התובע הצבאי הראשי | ע/74/94 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' עמר | ע/64/98 (ערעורים צה"ל) פלוני נ' התובע הצבאי הראשי | ע/33/89 (ערעורים צה"ל) פרטוש נ' התובע הצבאי הראשי | ע/43/85 (ערעורים צה"ל) פרי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/118/93 (ערעורים צה"ל) פרנקו נ' התובע הצבאי הראשי | ע/100/96 (ערעורים צה"ל) קיויתי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/38/58 (ערעורים צה"ל) קין נ' התובע הצבאי הראשי | ע/31/98 (ערעורים צה"ל) קינן נ' התובע הצבאי הראשי | ע/141/97 (ערעורים צה"ל) רוזנברג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/35/99 (ערעורים צה"ל) רוזנברג נ' התובע הצבאי הראשי | ע/252/81 (ערעורים צה"ל) רון נ' התובע הצבאי הראשי | ע/270/90 (ערעורים צה"ל) התובע הצבאי הראשי נ' שחר | ע/96/89 (ערעורים צה"ל) שרעבי נ' התובע הצבאי הראשי | ע/135/60 (ערעורים צה"ל) תלמי נ' התובע הצבאי הראשי
פסיקת המשפט המקובל האנגלי A., [1941] 1 K.B. 454 | A., [1979] 2 All E.R. 586, [1979] 1 W.L.R. 1056, 143 J.P. 600 | A., [2005] U.K.H.L. 71, [2006] 2 A.C. 221 | A., [2006] E.W.H.C. 1465, [2007] 1 All E.R. 293 | A.M. & S. Europe Ltd. v. Commission of the European Communities, [1983] 1 Q.B. 878, [1983] 1 All E.R. 705, [1983] 3 W.L.R. 17 | Ackroyd v. Mersey Care N.H.S. Trust, [2003] E.W.C.A. Civ. 663 | Adam Steamship Co. v. London Assurance Co., [1914] 3 K.B. 1256 | Adams v. Batley, (1887) 18 Q.B.D. 625 | Adams, [1996] 2 Cr. App. Rep. 467 | Agar, [1990] 2 All E.R. 442, 90 Cr. App. Rep. 318 | Ahluwalia, [1992] 4 All E.R. 889, 96 Cr. App. Rep. 133 | Aickles, (1784) 1 Leach. 294 | Air Canada v. Secretary of State for Trade, [1983] 2 A.C. 394, [1983] 1 All E.R. 910, [1983] 2 W.L.R. 494 | AitChison v. Lohre, (1879) 4 App. Cas. 755 | Aldred, (1909) 22 Cox C.C. 1 | Alfrey, [2005] E.W.C.A. Crim. 3232 | Algar, (1953) 37 Cr. App. Rep. 200 | Algar, [1954] 1 Q.B. 279, [1953] 2 All E.R. 1381, [1953] 3 W.L.R. 1007, 37 Cr. App. Rep. 200 | All Saints and St. Mary (Inhabitants), (1817) 6 M. & S. 194, 105 Eng. Rep. 1215 | Allen, [2001] U.K.H.L. 45, [2002] 1 A.C. 509, 74 T.C. 263 | Allender v. Royal College of Veteranity Surgeons, [1951] 2 All E.R. 859 | Allhusen v. Labouchere, (1878) 3 Q.B.D. 654 | Alli v. Alli, [1965] 3 All E.R. 480 | Anderson v. Bank of British Columbia, (1876) 2 Ch. D. 644 | Anderson, [1972] 1 Q.B. 304, [1971] 3 All E.R. 1152 | Andreae v. Selfridge, [1938] Ch. 1 | Andres v. Wirral R.C., [1916] 1 K.B. 863 | Angeli, [1979] 1 W.L.R. 26, [1978] 3 All E.R. 950 | Anglo American Insurance Co. Ltd., [2002] B.C.C. 715 | Annesley v. Anglesea, (1743) 17 How. St. Tr. 1139 | Anonymous, (1694) Skinner 404 | Apicella, (1985) 82 Cr. App. Rep. 295 | Applegate, (1893) 28 L.J. 759 | Arab Monetary Fund v. Hashim, [1989] 3 All E.R. 466, [1989] 1 W.L.R. 565 | Armagh, (1884) 18 Ir. L.T. 2 | Armar Shipping Co Ltd v. Caisse Algrienne d' Assurance et de Reassurance, [1981] 1 All E.R. 498, [1981] 1 W.L.R. 207, [1980] 2 Lloyd's Rep. 450 | Arnott v. Hayes, (1887) 56 L.J. Ch. 844 | Ashworth Hospital Authority v. M.G.N. Ltd., [2002] U.K.H.L. 29, [2002] 4 All E.R. 193, [2002] 1 W.L.R. 2033, 67 B.M.L.R. 175 | Asiatic Petroleum Co. v. Anglo-Persian Co., [1916] 1 K.B. 822 | Askew, [1981] Crim. L.R. 398 | Asylum for Idiots v. Handysides, (1906) 22 T.L.R. 573 | AT & T Istel Ltd. v. Tully [1993] A.C. 45, [1992] 3 All E.R. 523, [1992] 3 W.L.R. 344, 136 S.J. L.B. 227 | Atherton, [1912] 2 K.B. 251 | Attlay, (1893) 67 L.T. 502 | Attorney-General v. Casey, [1963] Ir. R. 33 | Attorney-General v. Nottingham Corporation, [1904] 1 Ch. 673 | Atwood, (1788) 1 Leach. 464, 168 Eng. Rep. 334 | Audley, (1631) 3 St. Tr. 401 | Auten v. Rayner, [1958] 1 W.L.R. 1300 | Azire, (1725) 1 Strange 633, 93 Eng. Rep. 746 | B. v. B., [1935] P. 83 | B., [1996] 1 A.C. 487, [1995] 4 All E.R. 526, [1995] 3 W.L.R. 681, [1996] 1 F.L.R. 513, 159 J.P. 785, [1996] Fam. Law 210, [1996] 1 Cr. App. Rep. 385, [1996] Fam. Law 210, [1996] Crim. L.R. 190 | B., [2003] U.K.P.C. 38, [2003] 2 A.C. 736 | Backhouse v. Jones, (1839) 6 Bing. N.C. 65 | Bagley, [1980] Crim. L.R. 572 | Bailey, (1847) 2 Cox C.C. 311 | Baker v. London and South Western Railways Co., (1868) L.R. 3 Q.B. 91 | Baker, [1895] 1 Q.B. 797 | Baldney v. Ritchie, (1816) 1 Stark. 338 | Balfour v. Foreign and Commonwealth Office, [1994] 2 All E.R. 588, [1994] 1 W.L.R. 681, [1994] I.C.R. 277 | Ball, [1911] A.C. 47 | Bank of Ethiopia v. National Bank, [1937] Ch. 513 | Banks, (1873) 12 Cox C.C. 393 | Barclays Bank Plc. v. Eustice, [1995] 4 All E.R. 511, [1995] 1 W.L.R. 1238, [1995] 2 B.C.L.C. 630 | Barker, (1977) 65 Cr. App. Rep. 287 | Barnes v. Trompowsky, (1797) 7 T.R. 265 | Barnes, [1940] 2 All E.R. 229, (1940) Cr. App. Rep. 154, 56 T.L.R. 379, 84 S.J. 258 | Barrah, (1785) 500 O.B.S.P. 660 | Barrington, [1981] 1 All E.R. 1132, [1981] 1 W.L.R. 419, 72 Cr. App. Rep. 280 | Bartlett v. Smith, (1843) 11 M. & W. 483 | Bartlett, (1837) 7 C. & P. 832 | Baskerville, [1916] 2 K.B. 658 | Bater v. Bater, [1951] P. 35 | Beck, [1982] 1 All E.R. 807, [1982] 1 W.L.R. 461, 74 Cr. App. Rep. 221, 146 J.P. 225 | Beckwith v. Benner, (1834) 6 C. & P. 682 | Beighton, (1897) 18 Cox C.C. 535 | Bekhor v. Bilton, [1981] Q.B. 923, [1981] 2 All E.R. 565 | Belbin v. Skeats, (1857) 1 S. & T. 148 | Bellingham, (1699) O.B.S.P. 4 | Belsham v. Harrison, (1846) 15 L.J.Ch. 438 | Belt v. Basildon & Thurrock N.H.S. Trust, [2004] E.W.H.C. 783 | Benmax v. Austin Motor Co. Ltd., [1955] A.C. 370 | Bennison v. Jewison, (1848) 12 Jur. 485 | Bent v. Allot, (1580) 21 Eng. Rep. 50 | Bentley v. Cooke, (1784) 3 Doug. K.B. 422, 99 Eng. Rep. 729 | Bentley, [1960] Crim. L.R. 777 | Berry Trade Ltd. v. Moussavi, [2003] E.W.C.A. Civ. 715, (2003) 100(29) L.S.G. 36 | Bianco, [2001] E.W.C.A. Crim. 2516 | Bickley, (1909) 2 Cr. App. Rep. 53, 73 J.P. 239, 53 S.J. 402 | Biggs, (1685) O.B.S.P. 3 | Bingham v. Mountain, [1991] 3 All E.R. 472, [1991] 1 W.L.R. 607 | Bird v. Adams, [1972] Crim. L.R. 174 | Birmingham and Midland Motor Omnibus Co. Ltd. v. London and North Western Railway Company, [1913] 3 K.B. 850 | Blackburn, [2005] E.W.C.A. Crim. 1349 | Blacker v. Lake, (1912) 106 L.T. 533 | Blackpool Corporation v. Locker, [1948] 1 K.B. 349, [1948] 1 All E.R. 85 | Blades v. Lawrence, (1874) L.R. 9 Q.B. 374 | Blanchard, [1952] 1 All E.R. 114 | Blank, [1972] Crim. L.R. 176 | Blantyre, (1879) 4 App. Cas. 770 | Blatherwick, (1911) 6 Cr. App. Rep. 281 | Blok, (1999) unreported C.A. 18 February | Bloodworth, (1913) 9 Cr. App. Rep. 80 | Bloxham, [1983] 1 A.C. 109 | Blunt v. Park Lane Hotel, [1942] 2 K.B. 253 | Blyth v. Blyth, [1966] 1 All E.R. 524 | Boardman v. Director of Public Prosecutions, (1916) 12 Cr. App. Rep. 1 | Bolkiah v. K.P.M.G., [1999] 2 A.C. 222, [1999] 1 All E.R. 517, [1999] 2 W.L.R. 215 | Bolton v. Corporation of Liverpool, (1833) 1 Myl. & K. 88, 39 Eng. Rep. 614 | Bolton, [2003] E.W.H.C. 2697 (Admin.), [2005] 2 All E.R. 848,, [2004] 1 W.L.R. 835,[2004] 1 Cr. App. Rep. 438 168 J.P. 10, [2004] Crim. L.R. 379 | Bond, [1906] 2 K.B. 389 | Bone, [1968] 2 All E.R. 644, [1968] 1 W.L.R. 983 | Bonnington Castings Ltd. v. Wardlaw, [1956] 1 A.C. 613 | Bono, (1913) 29 T.L.R. 635 | Boosey v. Davidson, (1849) 13 Q.B. 257 | Booth, [1999] Crim. L. R. 144 | Bostock v. Bostock, [1950] P. 154 | Bostock, [1970] 2 All E.R. 641, [1970] 1 W.L.R. 1117 | Boston, (1686) O.B.S.P. 1 | Bottrill, [1947] K.B. 41 | Boulter v. Peplow, (1850) C.B. 493 | Bourne, (1952) 36 Cr. App. Rep. 125 | Bourns Inc. v. Raychem Corporation, [1999] 3 All E.R. 154, [1999] F.S.R. 641 | Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate, [2000] 1 A.C. 147, [1999] 2 All E.R. 97, [1999] 2 W.L.R. 827 | Bowles, [1998] A.C. 641, [1998] 2 All E.R. 193, [1998] 2 W.L.R. 715, [1999] Crim. L.R. 220 | Bowles, [2004] E.W.C.A. Crim. 1608 | Bowman v. Hodgson, (1867) L.R. 1 P. & D. 363 | Bowman, (1783) 1 O.B.S.P. 2 | Bowman, [2006] E.W.C.A. Crim. 417, [2006] 2 Cr. App. Rep. 22 | Bown, [2003] E.W.C.A. Crim. 1989 | Boyes, (1861) 1 B. & S. 311, 121 Eng. Rep. 730 | Boyle v. Wiseman, (1855) 11 Exch. 360, 156 Eng. Rep. 870 | Boyle, (1987) Cr. App. Rep. 270 | Bozkurt, [2001] E.W.H.C. Admin. 400, [2002] R.T.R. 246 | Bracewell, (1979) 68 Cr. App. Rep. 44 | Bradburn v. Foley, (1878) 3 C.P.D. 129 | Braddock v. Tillotson's Newspapers Ltd., [1950] 1 K.B. 47, [1949] 2 All E.R. 306 | Bradley v. Ricardo, (1831) 8 Bing. 57 | Bradley, (1979) 70 Cr. App. Rep. 200 | Bradley, [2005] E.W.C.A. 20, [2005] 1 Cr. App. Rep. 397 | Bradshaw v. Murphy, (1836) 7 C. & P. 612 | Brain v. Preece, (1843) 11 M. & W. 773 | Braintree, (1858) 1 E. & E. 51 | Bramblevale, [1970] Ch. 128 | Bramwell v. Lucas, (1824) 2 Barn. & Cress. 745, 107 Eng. Rep. 560 | Brandao v. Barnett, (1846) 12 Cl. & F. 787 | Brannigan v. Davison, [1997] A.C. 238 | Brard v. Ackerman, (1804) 5 Esp. 119, 170 Eng. Rep. 758 | Breton v. Cope, (1791) 1 Peake 43 | Brewster v. Sewell, (1820) 3 B. & Ald. 296 | Briant, (1753) 20 O.B.S.P. 6 | Brice, (1902) 18 T.L.R. 424 | Bristol Corporation v. Cox, (1884) 26 Ch. D. 678 | British and North European Bank v. Zalzstein, [1927] 2 K.B. 92 | British Steel Corporation v. Granada Television Ltd., [1981] 1 All E.R. 417, [1981] A.C. 1096, [1980] 3 W.L.R. 774, [1984] C.L.J. 272 | Britten v. F.H. Pilcher & Sons Ltd., [1969] 1 All E.R. 491 | Broad v. Pitt, (1828) 3 C. & P. 518 | Brooks v. Holden, 175 Mass. 137, 55 N.E. 802 (1900) | Broome v. Broome, [1955] P.190 | Brown v. Eastern & Midlands Railways Co., (1889) 22 Q.B.D. 391 | Brown v. Stott, [2003] 1 A.C. 681, [2001] 2 All E.R. 97 | Brown v. Woodman, (1834) 6 C. & P. 206 | Brown, (1684) O.B.S.P. 4 | Brown, (1899) 80 L.T. 360 | Brown, (1911) 6 Cr. App. Rep. 24 | Browne, (1721) O.B.S.P. 2 | Bruce v. Nicolopulo, (1855) 11 Ex. 129 | Brutus v. Cozens, [1973] A.C. 854, [1972] 2 All E.R. 1297, [1972] 3 W.L.R. 521, 56 Cr. App. Rep. 799, 136 J.P. 636, 100 L.Q.R. 623 | Bucher v. Jarrett, (1802) 3 Bos. & P. 143 | Buck, [1981] Crim. L.R. 108 | Bull, (1776) 191 O.B.S.P. 132 | Bulley v. Bulley, (1875) L.R. 9 Ch. App. 739 | Bullivant, [1901] A.C. 196 | Burgess, (1956) 40 Cr. App. Rep. 144 | Burmah Oil Co. v. Bank of England, [1980] A.C. 1090 | Burnaby v. Baillie, (1889) 42 Ch.D. 282 | Burns, (1886) 16 Cox C.C. 355 | Bursill v. Tanner, (1885) 16 Q.B.D. 1 | Burton, (1854) Dears C.C. 282 | Busk, (1736) 50 O.B.S.P. 78 | Butler v. Board of Trade, [1971] Ch. 680 | Butt, (1884) 49 J.P. 233, 15 Cox C.C. 564, 51 L.T. 607, 1 T.L.R. 103 | Buttes Gas & Oil Co. v. Hammer, [1981] Q.B. 223, [1980] 3 All E.R. 475 | C. v. C., [1946] 1 All E.R. 562 | C. v. C., [2001] E.W.C.A. Civ. 469, [2002] Fam. 42, [2001] 2 F.L.R. 184 | C., [1995] 1 F.L.R. 204 | C., [2004] U.K.H.L. 3, [2004] 1 All E.R. 1269 | C., [2006] E.W.H.C. 1226, [2006] Ch. 54 | C.A.S. Ltd. v. Nottingham Forest Plc., [2001] 1 All E.R. 954 | C.I.A. Barca v. Wimpey, [1980] 1 Lloyd's Rep. 598 | Calcraft v. Guest, [1898] 1 Q.B. 759 | Calderbank v. Calderbank, [1976] Fam. 93, [1975] 3 All E.R. 333 | Calley v. Richards, (1854) 19 Beav. 401 | Camden v. I.R.C., [1914] 1 K.B. 641 | Campbell v. Tameside Metropolitan Borough Council, [1982] Q.B. 1065, [1982] 2 All E.R. 791 | Campbell, (1761) 66 O.B.S.P. 72 | Campbell, [2006] E.W.C.A. Crim. 1305, (2006) 150 S.L.B. 1527 | Carpmael v. Powis, (1854) 1 Phill. 687 | Carr-Briant, [1943] K.B. 607 | Cash, [2004] E.W.C.A. Crim. 666, (2004) 148 S.J.L.B. 416 | Causton v. Mann Egerton, [1974] 1 W.L.R. 162 | Cavendish, [1961] 2 All E.R. 856, [1961] 1 W.L.R. 1083, 45 Cr. App. Rep. 374, 125 J.P. 460 | Chan Kau, [1955] A.C. 206, [1955] 1 All E.R. 266 | Chandor, [1959] 1 Q.B. 545 | Chant v. Brown, (1849) 7 Hare 79 | Chard, (1971) 56 Cr. App. Rep. 268 | Charlton v. Coombes, (1863) 4 Giff. 377 | Chatterton v. Secretary of State, [1895] 2 Q.B. 189 | Cheddar Valley Engineering Ltd. v. Chaddlewood Homes Ltd., [1992] 4 All E.R. 942, [1992] 1 W.L.R. 820 | Cheema, (1994) 98 Cr. App. Rep. 195 | Cheltenham, [1977] 1 W.L.R. 95 | Chenie v. Watson, (1797) Peake Add. Cas. 123 | Chenoweth, [1902] 2 Ch. 488 | Chief Constable of Hampshire v. Mace, (1986) 84 Cr. App. Rep. 40, 150 J.P. 470 | Chief Constable of Lancashire v. Potter, [2003] E.W.H.C. 2272 (Admin) | Childers, (1748) 103 O.B.S.P. 70 | Ching, (1976) 63 Cr. App. Rep. 7 | Choudhury, [1991] 1 Q.B. 429 | Christie, [1914] A.C. 545 | Churton v. Frewen, (1865) 2 Dr. & Sm. 390 | Clark v. Clark, (1830) 1 M. & Rob. 3, 174 Eng. Rep. 2 | Clark, (1747) 214 O.B.S.P. 150 | Clark, (1747) 37 O.B.S.P. 13 | Clark, [2003] E.W.C.A. Crim. 1020 | Clarke, (1978) 67 Cr. App. Rep. 398 | Clough v. Tameside and Glossop Health Authority, [1998] 2 All E.R. 971, [1998] 3 F.C.R. 133 | Clough, [1963] 1 Q.B. 773, [1963] 1 All E.R. 420, [1963] 2 W.L.R. 343, [1984] C.L.J. 272 | Clynes, (1960) 44 Cr. App. Rep. 158 | Cobbold, (1713) 12 Anne | Cobden v. Kendrick, (1791) 4 T.R. 431, 100 Eng. Rep. 1102 | Coca-Cola Co v. Gilbey, [1995] 4 All E.R. 711, [1996] F.S.R. 23 | Coca-Cola Co. v. Aytacli, [2003] E.W.H.C. 91, [2003] 11 L.S. Gas. R. 31 | Cogan and Leak, [1976] Q.B. 217, [1975] 2 All E.R. 1059, [1975] 3 W.L.R. 316, 61 Cr. App. Rep. 217, 139 J.P. 608, 119 Sol. Jo. 473 | Cohen, (1917) 13 Cr. App. Rep. 234 | Cole, (1941) 28 Cr. App. Rep. 43 | Coles v. Coles, (1866) L.R. 1 P. & D. 70 | Collingwood, (1704) 6 Mod. 288, 87 Eng. Rep. 1029 | Collins, (1960) 44 Cr. App. Rep. 170 | Comet Products U.K. Ltd. v. Hawkex Plastic, [1971] 2 Q.B. 67 | Comptroller of Customs v. Western Electric Co. Ltd., [1966] A.C. 367, [1965] 3 All E.R. 599, [1965] 3 W.L.R. 1229 | Coney, (1882) 8 Q.B.D. 534, 51 L.J.M.C. 66, 46 L.T. 307, 30 W.R. 678, 15 Cox 46, 46 J.P. 404 | Conlon v. Conlon, [1952] 2 All E.R. 462 | Conway v. Rimmer, [1968] A.C. 910, [1968] 1 All E.R. 874, [1968] 2 W.L.R. 998 | Coole v. Braham, (1848) 18 L.J. Ex. 105 | Coombes, (1960) 45 Cr. App. Rep. 36 | Cooper v. Rowlands, [1971] R.T.R. 291 | Cooper v. Slade, (1858) 6 H.L. Cas. 746 | Cooper, [1969] 1 Q.B. 267, [1969] 1 All E.R. 32, [1968] 3 W.L.R. 1225, 53 Cr. App. Rep. 82 | Coote, (1873) L.R. 4 P.C. 599 | Copeland v. Watts, (1815) 1 Starkie 95, 171 Eng. Rep. 412 | Cornelius v. Banque Franco-Serbe, [1941] 2 All E.R. 728 | Cory v. Bretton, (1830) 4 C. & P. 462 | Cottle, [1976] Crim L.R. 440 | Cotton, (1873) 12 Cox C.C. 400 | Coulthread, (1934) 24 Cr. App. Rep. 44 | Coventry Newspapers Ltd., [1993] Q.B. 278, [1993] 1 All E.R. 86 | Cox, (1884) 14 Q.B.D. 153 | Cox, [1898] 1 Q.B. 179 | Craven, (1994) 120 F.L.R. 427 | Creative Resins International Ltd. v. Glasslam Europe Ltd., [2005] E.W.H.C. 777 | Crescent (Sidcup) Sports Ltd. v. Sterling Offices Ltd., [1972] Ch. 553 | Crispin v. Doglioni, (1863) 32 L.J.P. & M. 109 | Cromack v. Heathcote, (1820) 2 Berad. & B. 4, 129 Eng. Rep. 857 | Crompton (Alfred) Amusement Machines Ltd. v. Customs and Excise Commissioners, [1974] A.C. 405 | Crush, [1978] Crim. L.R. 357 | Cuff, (1770) 494 O.B.S.P. 314 | Currant, (1766) 192 O.B.S.P. 131 | Curry, [1998] 2 Cr. App. Rep. (S) 410 | Cutts v. Head, [1984] Ch. 290, [1984] 1 All E.R. 597 | D. v. National Society for the Prevention of Cruelty to Children, [1978] A.C. 171, [1977] 1 All E.R. 589, [1977] 2 W.L.R. 201, 76 L.G.R. 5 | D., [1970] 1 All E.R. 1088, [1970] 1 W.L.R. 599 | D., [1978] A.C. 171 | Daly, [2001] U.K.H.L. 26, [2001] 2 A.C. 532, [2001] 3 All E.R. 433 | Daniell, (1704) 6 Mod. 99, 87 Eng. Rep. 856 | Daniels, [1967] Crim. L.R. 418 | Davey, [2006] E.W.C.A. Crim. 565 | Davies v. Director of Public Prosecutions, [1954] A.C. 378, [1954] 1 All E.R. 507, [1954] 2 W.L.R. 343, 118 J.P. 222, 38 Cr. App. Rep. 11 | Davies, (1953) 37 Cr. App. Rep. 16 | Davies, [1897] 2 Q.B. 199 | Davis v. Dinwoody, (1792) 4 Term. Rep. 678, 100 Eng. Rep. 1241 | Davis v. Director of Public Prosecutions, [1954] A.C. 378, [1954] 1 All E.R. 507, [1954] 2 W.L.R. 343, 118 J.P. 222, 38 Cr. App. Rep. 11 | Davis v. Hardy, (1827) 2 B. & C. 225 | Davis, [1993] 2 All E.R. 643, [1993] 1 W.L.R. 613 | Dawson, (1602) 80 Eng .Rep. 4 | Day, (1994) 115 F.L.R. 450 | Daye, [1908] 2 K.B. 333 | Deakin, [1972] 3 All E.R. 803, [1972] 1 W.L.R. 1618, 56 Cr. App. Rep. 841, 137 J.P. 19 | Deenik, [1992] Crim. L.R. 578 | Deering, [1997] 1 F.L.R. 683 | Defazio v. Director of Public Prosecutions, [2007] All E.R. (D) 262 | Dennis v. White, [1916] 2 K.B. 1 | Dennis, [2006] Crim. L.R. 955 | Dennison v. Ashdown, (1896) 13 T.L.R. 226 | Derby & Co. Ltd. v. Weldon, [1990] 3 All E.R. 161, [1990] 1 W.L.R. 1156 | Derby & Co. Ltd. v. Weldon, [1991] 2 All E.R. 901, [1991] 1 W.L.R. 652 | Derby Corporation v. Derbyshire C.C., [1897] A.C. 550 | Derby Magistrates, [1996] A.C. 487, [1995] All E.R. 526 | Deybel, (1821) 4 B. & Ald. 243 | Dial and Dottin v. Trinidad, [2005] U.K.P.C. 4, [2005] 1 W.L.R. 1660 | Dickinson v. Del Solar, [1929] All E.R. Rep. 139, [1930] 1 K.B. 376, 99 L.J.K.B. 162, 142 L.T. 66, 45 T.L.R. 637 | Dimes, (1912) 7 Cr. App. Rep. 43, 76 J.P. 47 | Dingler, (1791) 312 O.B.S.P. 468 | Director of Public Prosecutions v. A. & B.C. Chewing Gum Ltd., [1968] 1 Q.B. 159, [1967] 2 All E.R. 504 | Director of Public Prosecutions v. Armstrong, (1999) 143 S.J. L.B. 279, [2000] Crim. L.R. 379 | Director of Public Prosecutions v. Blady, [1912] 2 K.B. 89 | Director of Public Prosecutions v. Ellis, [1973] 1 W.L.R. 722 | Director of Public Prosecutions v. Hynde, [1998] 1 All E.R. 649, [1998] 1 W.L.R. 1222 | Director of Public Prosecutions v. K., [1997] 1 Cr. App. Rep. 36 | Director of Public Prosecutions v. Kilbourne, [1973] A.C. 729, [1973] 1 All E.R. 440, [1973] 2 W.L.R. 254, 57 Cr. App. Rep. 381, 137 J.P. 193 | Director of Public Prosecutions v. M., [1997] 2 All E.R. 749, [1998] 2 W.L.R. 604, [1997] 2 F.L.R. 804, [1997] 2 Cr. App. Rep. 70, 161 J.P. 491 | Director of Public Prosecutions v. M., [1998] Q.B. 913 | Director of Public Prosecutions v. Nieser, [1959] 1 Q.B. 254 | Director of Public Prosecutions v. Walker, [1974] 1 W.L.R. 1090 | Dix, (1981) 74 Cr. App. Rep. 306 | Dixons Stores Group Ltd. v. Thames Television Plc., [1993] 1 All E.R. 349 | Doe v. Clifford, (1847) 2 C. & K. 448 | Doe v. Morris, (1835) 3 A. & E. 46 | Doe v. Ross, (1840) 7 M. & W. 102 | Doheny, [1997] 1 Cr. App. Rep. 369 | Doker v. Hasler, (1824) Ry. & M. 198 | Donald (George) Ltd. v. Blackburn & Co. Ltd., [1972] 1 W.L.R. 1338 | Donald, (1986) 83 Cr. App. Rep. 49, 130 Sol. Jo. 284, [1986] L.S.G. 1225 | Donovan, (1934) 25 Cr. App. Rep. 1 | Dosoruth v. Mauritius, [2004] U.K.P.C. 45, (2004) 148 S.J.L.B. 971 | Doughty, (1965) 49 Cr. App. Rep. 110 | Dover v. Maestaer, (1804) 5 Esp. 92 | Dubai Aluminium Co. Ltd. v. Al Alawi, [1999] 1 All E.R. 703, [1999] 1 W.L.R. 1964 | Duce, (1723) 1 St. Tr. 357 | Duchess of Kingston, (1776) 20 St. Tr. 355 | Duff Developments Co. v. Kelantan, [1942] A.C. 797 | Duffin v. Sinith, (1792) Peake 108 | Dunbar, (1784) 656 O.B.S.P. 836 | Duncan v. Cammell Laird & Co. Ltd., [1942] A.C. 624 | Dunlop Holdings Ltd., [1979] R.P.C. 523 | Dunnington, [1984] Q.B. 472 | Durham, (1787) 38 O.B.S.P. 52 | Duxton, (1787) 83 O.B.S.P. 93 | Dwyer v. Collins, (1852) 7 Ex. 639 | Easton, [1991] Crim. L.R. 18 | Edelstein v. Schuler, [1902] 2 K.B. 144 | egistrar General of Births, Deaths and Marriages, [2002] E.W.C.A. Civ. 1661, [2003] Q.B. 1222 | Ellis, [1953] 2 Q.B. 135 | Elworthy, (1867) L.R. 1 C.C.R. 103 | Enohin v. Wylie, (1862) 10 H.L.C. 1 | Ensor, [1989] 2 All E.R. 586, [1989] 1 W.L.R. 497 | Erdheim, [1896] 2 Q.B. 260 | Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473, 479, [1937] 2 All E.R. 646 | Ewer v. Ambrose, (1825) 3 B. & C. 746, 107 Eng. Rep. 910 | F. v. F., [1968] 1 All E.R. 242 | Fagernes, [1927] P. 311 | Fairie, (1857) 8 E. & B. 486 | Fairman v. Fairman, [1949] P. 341 | Farid, (1945) 173 L.T. 68, 30 Cr. App. Rep. 168 | Farler, (1837) 8 C. & P. 106, 173 Eng. Rep. 418 | Farnborough, [1895] 2 Q.B. 484 | Farnell, [2003] E.W.H.C. 835 (Admin.), [2003] All E.R. (D) 267 | Fernandez v. Governmnt of Singapore, [1971] 2 All E.R. 691, [1971] 1 W.L.R. 987 | Fernandez, (1861) 10 C.B. (N.S.) 3, 142 Eng. Rep. 349 | Feuerheerd v. London General Omnibus Company Ltd., [1918] 2 K.B. 565 | Financial Times Ltd. v. Interbrew S.A., [2002] E.W.C.A. Civ. 274, [2002] 2 L.I.R. 229 | Finers v. Miro, [1991] 1 All E.R. 182, [1991] 1 W.L.R. 35 | Fisher v. Cadman, [2005] E.W.H.C. 2424 | Fisher v. Owen, (1878) 8 Ch. D. 645 | Fisher, [1910] 1 K.B. 149 | Fitz v. Rabbits, (1837) 2 M. & Rob. 60 | Fitzgerald, [1992] Crim. L.R. 660 | Flack, [1969] 2 All E.R. 784 | Flanagan v. Fahy, [1918] 2 Ir. R. 361 | Flight v. Robinson, (1844) 8 Beav. 22, 50 Eng. Rep. 9 | Forbes v. Samuel, [1913] 3 K.B. 706 | Ford v. Hopkins, (1700) 1 Salk. 283, 91 Eng. Rep. 250 | Ford, [1929] 1 Ch. 134 | Fordingbridge, (1858) 27 L.J.M.C. 290 | Foster v. Globe Syndicate, [1900] 1 Ch. 811 | Foster v. Hall, 29 Mass. 89 (1831) | Frank Truman Export Ltd. v. Metropolitan Police Commissioner, [1977] Q.B. 952, [1977] 3 All E.R. 431, [1977] 3 W.L.R. 257, 64 Cr. App. Rep. 248, 141 J.P. 609 | Freind, (1696) 13 How. St. Tr. 31 | Friend v. London, Chatham & Dover Railways, (1877) 2 Ex. D. 437 | Fringer v. Venema, 26 Wis.2d 366, 132 N.W.2d 565 (1965) | Fulham Leisure Holdings Ltd. v. Nicholson Graham & Jones, [2006] E.W.H.C. 158 (Ch.), [2006] 2 All E.R. 599 | G., [1996] 2 All E.R. 65, [1996] 1 W.L.R. 1407 | G., [2005] E.W.C.A. Crim. 1828, [2006] 1 Cr. App. Rep. 195 | Gaden v. Newfoundland Bank, [1899] A.C. 281 | Gainsford v. Granner, (1809) 2 Camp. 9, 107 Eng. Rep. 516 | Galbraith, [1981] 2 All E.R. 1060, [1981] 1 W.L.R. 1039, 73 Cr. App. Rep. 124, 145 J.P. 406 | Galler v. Galler, [1954] P. 252 | Gaming Board of Great Britain, [1972] 1 Q.B. 232, [1971] 2 All E.R. 1126, [1971] 2 W.L.R. 1466, 135 J.P. 442 | Gammon (Hong Kong) Ltd. v. Attorney-General of Hong Kong, [1985] 1 A.C. 1, [1984] 2 All E.R. 503, [1984] 3 W.L.R. 437, 80 Cr. App. Rep. 194, 26 Build L.R. 159 | Gardener, (1684) O.B.S.P. 5 | Gardiner v. Motherwell Machinery & Scarp, [1961] 3 All E.R. 831, [1961] 1 W.L.R. 1424 | Garfield v. Fay, [1968] P. 306, [1968] 2 All E.R. 395 | Garner v. Garner, (1920) 36 T.L.R. 196 | Garner, (1863) 3 F. & F. 681 | Gaskin v. Liverpool City Council, [1980] 1 W.L.R. 1549 | Gatherscole v. Miall, (1846) 15 M. & W. 319 | Gavin, (2000) unreported C.A. 3 May | Geddes, [1996] 160 J.P. 697 | Geering, (1849) 18 L.J.M.C. 215 | General Mediterranean Holdings v. Patel, [1999] 3 All E.R. 673, [2000] 1 W.L.R. 272 | Genese, (1885) 34 W.R. 79 | George v. Davies, [1911] 2 K.B. 445 | Getty, [1985] Q.B. 956, [1985] 2 All E.R. 809 | Gibbons, (1823) 1 C. & P. 97 | Gilfoyle, [2001] 2 Cr. App. Rep. 57 | Gill, [1963] 2 All E.R. 688, [1963] 1 W.L.R. 841 | Gillett v. Abbott, (1862) 7 A. & E. 783 | Gilliard, (1767) 187 O.B.S.P. 133 | Gillie v. Posho, [1939] 2 All E.R. 196 | Ginesi v. Ginesi, [1948] P.179, [1948] 1 All E.R. 373 | Glenister v. Glenister, [1945] P. 30 | Glyn v. Western Feature Film Co., [1916] 1 Ch. 261 | Goddard, (1962) 46 Cr. App. Rep. 456 | Gold, (1756) 68 O.B.S.P. 66 | Goldman, [2001] Crim. L.R. 894 | Goldstein, (1916) 11 Cr. App. Rep. 27 | Gordon, (1781) 21 St. Tr. 485 | Grace, (1747) 137 O.B.S.P. 171 | Grant v. South Western and County Properties Ltd., [1975] Ch. 185 | Gray, (1866) 4 F. & F. 1102 | Gray, (1973) 58 Cr. App. Rep. 177 | Great Atlantic Insurance Co. v. Home Insurance Co., [1981] 2 All E.R. 485 | Green Environmental Industries Ltd., [2000] 2 A.C. 412, [2000] 1 All E.R. 773, [2000] 2 W.L.R. 373, [2000] L.G.R. 215, [2000] 1 P.L.R. 108 | Greenlaw v. King, (1838) 1 Beav. 137 | Greenough v. Eccles, (1859) 5 C.B. (N.S.) 786, 141 Eng. Rep. 315 | Greenough v. Gaskell, (1833) 1 Myl. & K. 98, 39 Eng. Rep. 618 | Gregory, (1867) 1 Crim. C.R. 77 | Grenfell, [2002] U.K.H.L. 21, [2003] 1 A.C. 563, [2002] 3 All E.R. 1 | Griffiths v. Payne, (1839) 11 A. & E. 131 | Grossman, (1981) 73 Cr. App. Rep. 302 | Gullefer, [1990] 3 All E.R. 882, [1990] 1 W.L.R. 1063, 91 Cr. App. Rep. 356 | H., [1986] 1 F.L.R. 476 | H., [2002] E.W.C.A. Civ. 383, [2002] 1 F.L.R. 1145 | H., [2006] E.W.C.A. Crim. 853, (2006) 150 S.J.L.B. 571 | Haes, [1902] 1 K.B. 98 | Haile Selassie v. Cable and Wireless, [1939] Ch. 182 | Hakala, [2002] E.W.C.A. Crim. 730 | Hales v. Kerr, [1908] 2 K.B. 601 | Hall v. Ball, (1841) 3 M. & G. 242 | Hall v. Pertemps, [2005] E.W.H.C. 3110 | Hall, (1783) 667 O.B.S.P. 893 | Hall, (1872) 12 Cox C.C. 159 | Hall, (1987) 86 Cr. App. Rep. 159 | Hall, [1952] 1 K.B. 302 | Hall, [1971] 1 All E.R. 322, [1971] 1 W.L.R. 298, 55 Cr. App. Rep. 108, 135 J.P. 144 | Hall, [1993] Crim. L.R. 57 | Hamilton v. Naviede, [1994] 3 All E.R. 814 | Hampden, (1684) 9 St. Tr. 1053 | Hanratty, [2002] E.W.C.A. Crim. 1141, [2002] 3 All E.R. 534 | Harding v. Williams, (1880) 14 Ch.D. 197 | Hardwick, [2001] E.W.C.A. Crim. 369 | Hardy, (1794) 24 How. St. Tr. 808 | Hare, (1683) O.B.S.P. 4 | Hargreave v. Spink, [1892] 1 Q.B. 25 | Hargreaves, [1900] 1 Ch. 347 | Harris v. Harris, [1931] P. 10 | Harris, [2005] E.W.C.A. Crim. 1980, [2006] 1 Cr. App. R. 55 | Harrison, (1692) 12 St. Tr. 833 | Harvey v. Clayton, (1675) 3 Keb. 139, 84 Eng. Rep. 640 | Hasselblad (G.B.) Ltd. v. Orbinson, [1985] Q.B. 475, [1985] 1 All E.R. 173 | Hatton v. Robinson, 31 Mass. 416 (1833) | Hatton, (1751) 374 O.B.S.P. 173 | Haughton v. Ewbank, (1814) 4 Camp. 88 | Haughton v. Smith, [1975] A.C. 476, [1973] 3 All E.R. 1109, [1974] 3 W.L.R. 1, 58 Cr. App. Rep. 198, 138 J.P. 31 | Hawker v. King, (1900) 108 L.T. 540 | Hawkins, (1669) 6 St. Tr. 921 | Haworth, (1830) 4 C. & P. 254 | Haynes, [2004] E.W.C.A. Crim. 390 | Hayter, [2005] U.K.H.L. 6, [2005] 2 All E.R. 209, [2005] 2 Cr. App. Rep. 3, [2005] 2 Cr. App. Rep. 4, [2005] Crim. L.R. 720 | Heath, (1744) 18 St. Tr. 1 | Heesom, (1878) 14 Cox C.C. 40 | Henley v. Henley, [1955] P. 202, [1955] 1 All E.R. 590 | Henry, [1969] 53 Cr. App. Rep. 150 | Henry, [2005] E.W.C.A. Crim. 1681, [2006] 1 Cr. App. Rep. 118 | Herron, (1966) 50 Cr. App. Rep. 132 | Heuser, (1910) 6 Cr. App. Rep. 76 | Hickley, (1863) 3 B. & S. 885 | Hicks, [1978] 1 All E.R. 225, [1977] 1 W.L.R. 1371 | Higgins, (1801) 2 East 5, 102 Eng. Rep. 269 | Higginson, (1783) 314 O.B.S.P. 491 | Highton, [2005] E.W.C.A. Crim. 1985, [2006] 1 Cr. App. Rep. 125 | Hill, (1744) 24 O.B.S.P. 9 | Hillier, (1840) 4 J.P. 155 | Hindle, [1984] 1 All E.R. 770 | Hitchins, (1764) 182 O.B.S.P. 133 | Hoare v. Silverlock, (1848) 12 Q.B. 624 | Hocking v. Ahlquist, [1944] K.B. 120 | Hodds v. Palfrey, (1898) 56 S.J. 172 | Hodgkinson & Corby Ltd. v. Wards Mobility Services Ltd., [1997] F.S.R. 178 | Holcombe v. Hewson, (1810) 2 Camp. 391 | Holley, [1963] 1 All E.R. 106 | Holt, (1861) 30 L.J.M.C. 11 | Holt, [1893] 2 Q.B. 116 | Hook, (1858) Dears & B. 606 | Hooper, [1925] P. 52 | Hopkins, (1866) 10 Cox C.C. 229 | Horn, (1912) 7 Cr. App. Rep. 200 | Hornal v. Neuberger Products Ltd., [1957] 1 Q.B. 247 | Hoskyn v. Commissioner of Police for the Metropolis, [1979] A.C. 474, [1978] 2 All E.R. 136, [1978] 2 W.L.R. 695, 67 Cr. App. Rep. 88, 142 J.P. 291 | Hughes v. Biddulph, (1827) 4 Russ. 190, 38 Eng. Rep. 777 | Hulbert, (1979) 69 Cr. App. Rep. 243 | Hunnings v. Williamson, (1883) 10 Q.B.D. 459 | Hunt, [1987] A.C. 352, [1987] 1 All E.R. 1 | Hunter v. Mann, [1974] Q.B. 767, [1974] 2 All E.R. 414 | Hunter, (1829) 4 C. & P. 128 | Hurst v. Evans, [1917] 1 K.B. 352 | Huth v. Huth, [1915] 3 K.B. 32 | I.T.C. Film Distributors v. Video Exchange Ltd., [1982] 1 Ch. 431, [1982] 2 All E.R. 241, [1982] 3 W.L.R. 125 | Ibrahim, [1914] A.C. 599 | Inder, (1978) 67 Cr. App. Rep. 143 | Ingham, (1790) 334 O.B.S.P. 384 | Inquiry (an) under the Company Securities (Insider Dealing) Act 1985, [1988] 1 A.C. 660, [1988] 1 All E.R. 203, [1988] 2 W.L.R. 33, [1988] B.C.L.C. 153, [1988] B.C.C. 35 | Iqbal v. Director of Public Prosecutions, [2004] All E.R. (D) 314 | Irwin v. Lever, (1860) 2 F. & F. 296 | Isaac v. Cook, [1925] 2 K.B. 391 | Isaacs, (1744) O.B.S.P. 50 | Issaias v. Marine Insurance Co. Ltd., (1923) 15 Ll. L. R. 186 | Istil Group Inc. v. Zahoor, [2003] E.W.H.C. 165 (Ch.), [2003] 2 All E.R. 252 | J., [1981] Fam. 22, [1980] 1 All E.R. 1061 | Jabbour v. Custodian of Absentee's Property of State of Israel, [1954] 1 All E.R. 145, [1954] 1 W.L.R. 139, [1953] 2 Lloyd's Rep. 760 | Jackson v. Marley Davenport Ltd., [2004] E.W.C.A. Civ. 1225, [2004] 1 W.L.R. 2926 | Jackson v. Ministry of Defence, [2006] E.W.C.A. Civ. 46 | Jacobs, (1722) O.B.S.P. 3 | James, (1970) 55 Cr. App. Rep. 299 | Jarvis v. Director of Public Prosecutions, [1996] R.T.R. 192 | Jawett, [1929] 1 Ch. 108 | Jayasena, [1970] A.C. 618 | Jenkins, (1981) 72 Cr. App. Rep. 354 | Jenkyns v. Bushby, (1866) L.M. 2 Eq. 547 | Jesus College v. Gibbs, (1834) 1 Y. & C. 145 | Johannsen, (1977) 65 Cr. App. Rep. 101 | John v. Express Newspapers Plc., [2000] 3 All E.R. 257, [2000] 1 W.L.R. 1931, [2000] E.M.L.R. 606 | John, [1974] 2 All E.R. 561, [1974] 1 W.L.R. 624, [1974] R.T.R. 332, 59 Cr. App. Rep. 75, 138 J.P. 492 | Johnson, (1844) 7 M. & Gr. 1047 | Joiner, (1910) 4 Cr. App. Rep. 64 | Joliffe v. Joliffe, [1956] P. 6 | Jones v. G.D. Searle & Co. Ltd., [1979] 1 W.L.R. 101 | Jones v. Great Central Railways Co., [1910] A.C. 4 | Jones v. Randall, (1774) Lofft 383, 98 Eng. Rep. 706 | Jones v. Tarleton, (1842) 9 M. & W. 675 | Jones v. Thomas, [1934] 1 K.B. 323 | Jones, (1735) 84 O.B.S.P. 36 | Jones, (1832) 4 B. & Ad. 345, 110 Eng. Rep. 485 | Jones, (1925) 19 Cr. App. Rep. 40 | Jones, (1970) 54 Cr. App. Rep. 63 | Jones, (1997) 33 B.M.L.R. 80, [1997] 1 Cr. App. Rep. 86 | Jones, [1990] 3 All E.R. 886, [1990] 1 W.L.R. 1057, 91 Cr. App. Rep. 351, 154 J.P. 413 | Jones, [2003] E.W.C.A. Crim. 1966, [2004] 1 Cr. App. Rep. 60 | Jones, [2007] E.W.C.A. Crim. 1118, [2007] 4 All E.R. 112 | Joseph v. Joseph, [1915] P. 122 | Joyce v. Yeomans, [1981] 1 W.L.R. 549 | Judd v. Judd, [1907] P. 241 | Jupp v. Andrews, (1779) Cowp. 845 | K., [1965] A.C. 201 | K., [1988] 1 All E.R. 214, [1988] Fam. 1 | Kadre v. France, [2005] E.W.H.C. 1712, [2006] A.C.D. 26 | Kamara v. Director of Public Prosecutions, [1974] A.C. 104, [1973] 2 All E.R. 1242, [1973] 3 W.L.R. 198, 57 Cr. App. Rep. 880, 137 J.P. 714 | Kau, [1955] A.C. 206| Kelley, (1754) 275 O.B.S.P. 139 | Kelt, [1994] 2 All E.R. 780, [1994] 1 W.L.R. 765 | Kenilworth, (1788) 7 Q.B. 642 | Kennedy v. Dodson, [1895] 1 Ch. 334 | Kennedy v. Lyell, (1883) 23 Ch. D. 387 | Kepitigalla Co. v. National Bank of India, [1909] 2 K.B. 1010 | Keppel Bus Co. v. Ahmad, [1974] 1 W.L.R. 1082 | Kerry Council v. Liverpool Association, (1903) 38 Ir. L.T. 7 | Kershaw v. Whelam, [1996] 2 All E.R. 404, [1996] 1 W.L.R. 358 | Khan, (1986) 84 Cr. App. Rep. 44 | Kilgour v. Owen, (1889) 88 L.T. 7 | King, (1915) 111 L.T. 80, 10 Cr. App. Rep. 117, 30 T.L.R. 476, 24 Cox 223 | Kinglake, (1870) 22 L.T. 335 | Kitcat v. Sharp, (1882) 48 L.T. 64 | Knight, [1966] Crim. L.R. 166 | Krause, (1902) 66 J.P. 121, 18 T.L.R. 238 | Kurtz v. Spence, (1888) 5 R.P.C. 161 | Kuwait Airways Corp. v. Iraqi Airways Co., [2002] U.K.H.L. 19, [2002] 3 All E.R. 209, [2002] 2 A.C. 883 | L., [1997] A.C. 16, [1996] 2 All E.R. 78 | L.F.E.P.A. v. Halcrow Gilbert & Co., [2004] E.W.H.C. 2340, [2005] B.L.R. 18 | L.R. 8 Ch. App. 361 | La Roche v. Armstrong, [1922] 1 K.B. 485 | Lackey, (1757) 187 O.B.S.P. 156 | Ladd v. Marshall, [1954] 3 All E.R. 745, [1954] 1 W.L.R. 1489 | Ladore v. Bennett, [1939] A.C. 468 | Lamb v. Munster, (1883) 10 Q.B.D. 110 | Lambert, (1745) 300 O.B.S.P. 179 | Lambert, [2001] U.K.H.L. 37, [2002] 2 A.C. 545 | Lapworth, [1930] All E.R. Rep. 340, [1931] 1 K.B. 117, 100 L.J.K.B. 52, 144 L.T. 126, 95 J.P. 2, 29 L.G.R. 61, 29 Cox. C.C. 183, 47 T.L.R. 10, 74 Sol. Jo. 735, 22 Cr. App. Rep. 87 | Lattimore, (1975) 62 Cr. App. Rep. 53 | Lawrence, (1747) 94 O.B.S.P. 54 | Lawson v. Lawson, [1955] 1 All E.R. 341 | Leach, [1912] A.C. 305 | Leeds v. Cook, (1803) 4 Esp. 256 | Leekey, (1744) 10 O.B.S.P. 5 | Legard v. Foot, (1673) Finch 82, 23 Eng. Rep. 44 | Lemme, [1892] P. 89 | Lillicrap v. Nalder & Son, [1993] 1 All E.R. 724, [1993] 1 W.L.R. 94 | Lipton v. Powell, [1921] 2 K.B. 51 | List, (1966) 50 Cr. App. Rep. 81 | Litholetovs, [2002] E.W.C.A. Crim. 1154 | Llanfaethly, (1853) 2 E. & B. 940, 118 E.R. 1018 | Lloyd v. Mostyn, (1842) 10 M. & W. 478 | Loade v. Director of Public Prosecutions, [1990] 1 Q.B. 1052, [1990] 1 All E.R. 36, 90 Cr. App. Rep. 162, 153 J.P. 674 | Lobell, [1957] 1 Q.B. 547, [1957] 1 All E.R. 734 | Lock, [1975] Crim. L.R. 35 | Loizou, [2006] E.W.C.A. Crim. 1719, (2006) 150 S.J.L.B. 1187 | Longthorn v. British Transport Commission, [1959] 2 All E.R. 32, [1959] 1 W.L.R. 530 | Loughrey, (2005) 9 E. & P. 183 | Loveridge, (1983) 76 Cr. App. Rep. 125 | Lowry, (1974) 58 Cr. App. Rep. 35 | Lucas v. Williams, [1892] 2 Q.B. 113 | Ludlum, (1788) 116 O.B.S.P. 134 | Lutterell v. Reynell, (1670) 1 Mod. 282 | Lyell v. Kennedy, (1884) 27 Ch.D. 1 | Lyle v. Richards, (1866) L.R. 1 H.L. 222 | M., [1990] 2 F.L.R. 36 | Macdougal v. Young, (1826) Ry. & M. 392 | MacFarlan v. Rolt, (1872) L.R. 14 Eq. 580 | Macginniss, (1783) 85 O.B.S.P. 111 | Machado, [2006] E.W.C.A. Crim. 1804, (2006) 170 J.P. 400 | Mackalley, (1611) 9 Co. Rep. 61b | MacPherson, [2005] E.W.C.A. Crim. 3605, [2006] 1 Cr. App. Rep. 459, [2007] Crim. L.R. 504, [2006] All E.R. (D) 104 | Maddox v. Maddox, (1747) Ves. Sr. 61, 27 Eng. Rep. 892 | Madhub, (1874) 21 W.R.Cr. 13 | Magee v. Mark, (1860) 11 Ir.C.L.R. 449 | Mahadervan v. Mahadervan, [1964] P. 233 | Mahalm v. M'Cullagh, (1891) 27 L.R.I. 431 | Makanjuola, [1995] 3 All E.R. 730, [1995] 1 W.L.R. 1348 | Malcolm, (1733) O.B.S.P. 90 | Mallory, (1884) 13 Q.B.D. 33 | Malone, [2006] E.W.C.A. Crim. 1860 | Maloney, [2003] E.W.C.A. Crim. 1373 | Mancini v. Director of Public Prosecutions, [1942] A.C. 1, [1941] 3 All E.R. 272 | Mansfield, (1977) 65 Cr. App. Rep. 276 | Marjoram, (1726) O.B.S.P. 2 | Marks v. Beyfus, (1890) 25 Q.B.D. 494 | Marks, [1963] Crim. L.R. 370 | Marsh v. Collnett, (1798) 2 Estp. 665 | Marsh, (1949) 33 Cr. App. Rep. 185 | Marshall v. Ford, (1908) 72 J.P. 480 | Marshall v. Skett, (1913) 108 L.T. 1001 | Marston v. Downes, (1834) 1 A. & E. 31 | Martin v. White, [1910] 1 K.B. 665 | Maskelyne v. Stollery, (1849) 16 T.L.R. 97 | Mason, (1753) 46 O.B.S.P. 12 | Masterson v. Holden, [1986] 3 All E.R. 39, [1986] 1 W.L.R. 1017, 83 Cr. App. Rep. 302, [1986] Crim. L.R. 688 | Mathias, [1989] Crim. L.R. 64 | Maxwell v. Director of Public Prosecutions, [1935] A.C. 309 | Maxwell v. Pressdram Ltd., [1987] 1 All E.R. 656 | May, [2005] E.W.C.A. Crim. 97, [2005] 3 All E.R. 523 | Mayhew, (1834) 6 C. & P. 315 | McCann, [2002] U.K.H.L. 39, [2003] 1 A.C. 787 | McDowell v. Hirschfield & Rumney & Smith, [1992] 2 F.L.R. 126 | McFarlane v Thain, [2009] C.S.I.H. 64 2010 S.C., 7 S.C. No. 2 (2009) | McGrath, [2006] Fam. L. 40 | McKenzie, [1960] Crim. L.R. 273 | M'Clory v. Wright, (1860) 10 Ir.C.L.R. 514 | McTaggart v. McTaggart, [1949] P.94 | Medawar v. Grand Hotel, [1891] 2 Q.B. 11 | Medcalf v. Weatherill, [2002] U.K.H.L. 27, [2003] 1 A.C. 120, [2002] 3 All E.R. 721 | Meechan, [1977] Crim. L.R. 350 | Melhuish v. Morris, [1938] 4 All E.R. 98 | Memory Corporation Plc. v. Sidhu, [2000] Ch. 645, [2000] 1 All E.R. 434 | Mercer v. Denne, [1904] 2 Ch. 534 | Metro District Asylum v. Hill, (1882) 47 L.T. 29 | Miller v. Minister of Pensions, [1947] 2 All E.R. 372, [1948] L.J.R. 203, 177 L.T. 536, 63 T.L.R. 474, [1947] W.N. 241 | Miller v. Wheatley, (1890) 28 L.R.Ir. 144 | Mills v. Oddy, (1834) 6 C. & P. 728 | Minet v. Morgan, (1873) | Minter v. Priest, [1930] A.C. 558 | Mitou v. Government of Romania, [2006] E.W.H.C. 1977 | M'Loughlin v. Dwyer, (1875) 9 I.C.L.R. 170 | Mohamed, [1949] A.C. 182 | Mole v. Mole, [1951] P. 21, [1950] 2 All E.R. 328 | Molloy, [1997] 2 Cr. App. Rep. 283 | Monarch Steamship Company Ltd. v. A/B Karlshamns Oljefabriker, [1949] A.C. 196, [1949] 1 All E.R. 1, 65 T.L.R. 217, [1948] W.N. 493 | Monroe v. Twisleton, (1802) Peake Add. Cas. 219, 170 Eng. Rep. 250 | Montefiore v. Menday Motor Components Co. Ltd., [1918] 2 K.B. 241 | Mood Music Publishing Co. Ltd. v. De Wolfe Ltd., [1976] 2 W.L.R. 451, [1976] All E.R. 763 | Moores, (1836) 6 East 421 | Moorov, (1930) J.C. 68 | Mordaunt v. Moncrieffe, (1874) L.R. 2 Sc. & Div. 374, [1874] All E.R. Rep. 288 | More, [1987] 3 All E.R. 825, [1987] 1 W.L.R. 1578, 86 Crim. App. Rep. 249, [1988] Crim. L.R. 176 | Morgan Grenfell Ltd., [2002] U.K.H.L. 21, [2003] 1 A.C. 563, [2002] 3 All E.R. 1 | Morgan v. Shaw, (1819) 4 Madd. 54 | Morgan, [1972] 1 Q.B. 436, [1972] 1 All E.R. 348, [1972] 2 W.L.R. 123, 56 Cr. App. Rep. 181, 136 J.P. 160, 116 Sol. Jo. 76 | Morgan, [1978] 3 All E.R. 13, (1978) 67 Cr. App. Rep. 349 | Morris v. Davies, (1837) Cl. & Fin. 163 | Morris, (1969) 54 Cr. App. Rep. 69 | Morrison, [1997] C.L.Y. 1331 | Moss v. Moss, [1963] 2 Q.B. 799, [1963] 2 All E.R. 829, [1963] 3 W.L.R. 171, 47 Cr. App. Rep. 222, 127 J.P. 466 | Mostyn v. Fabrigas, [1775] 1 Cowp. 161 | Moult v. Halliday, [1898] 1 Q.B. 125 | Muffin, (1766) 274 O.B.S.P. 170 | Mulholland, [1963] 2 Q.B. 477, [1963] 1 All E.R. 767, [1963] 2 W.L.R. 658, [1984] C.L.J. 272 | Mulkerrins v. Price Waterhouse Coopers, [2003] U.K.H.L. 41, [2003] 4 All E.R. 1 | Muller v. Linsley, [1996] P.N.L.R. 74 | Mullins, (1848) 117 St. Tr. 1110, 12 J.P. 776, 32 Cox 526 | Murphy, (1971) 56 Cr. App. Rep. 249 | Myers v. Director of Public Prosecutions, [1965] A.C. 1001, [1964] 2 All E.R. 881, [1964] 3 W.L.R. 145, 48 Cr. App. Rep. 348, 128 J.P. 481 | Nagy, [1990] Crim. L.R. 187 | Nathaniel, [1995] 2 Cr. App. Rep. 565 | Neale, (1971) 65 Cr. App. Rep. 304 | Nederlandse Reassurantie Groep Holding N.V. v. Bacon & Woodrow, [1995] 1 All E.R. 976, [1995] 2 Lloyd's Rep. 77 | Neilson v. Laugharne, [1981] 2 W.L.R. 537 | Nelson, [1992] Crim. L.R. 653 | Neville, (1791) 1 Peake N.P.C. 91 | Newis v. Lark, (1571) Plowd. 403 | Newton v. Chaplin, (1850) 10 C.B. 356 | Newton, (1783) 46 O.B.S.P. 87 | Nias v. Northern & Eastern Railway, (1838) 3 Myl. & Craig 355, 40 Eng. Rep. 963 | Nicholas v. Penny, [1950] 2 K.B. 466 | Nicklin, [1977] 2 All E.R. 444, [1977] 1 W.L.R. 403, 64 Cr. App. Rep. 205, 141 J.P. 391 | Nightingale, [1977] Crim. L.R. 744 | Nishina Trading v. Chiyoda Fire Co., [1969] 2 Q.B. 449 | Norman, (1733) 58 O.B.S.P. 71 | Normanshaw v. Normanshaw, (1893) 69 L.T. 468 | Norske Bank A.S.A. (Den Norske Bank A.S.A.) v. Antonatos, [1999] Q.B. 271, [1998] 3 All E.R. 74, [1998] 3 W.L.R. 711 | Norske Bank A.S.A. v. Antonatos, [1999] Q.B. 271, [1998] 2 All E.R. 74 | North Western Salt Co. v. Electrolytic Co., [1914] A.C. 461 | Nowaz, [1976] 3 All E.R. 5, [1976] 1 W.L.R. 830, 140 J.P. 512, 63 Cr. App. Rep. 178 | Nye v. Niblett, [1918] 1 K.B. 23 | O. v. Z., [2005] E.W.H.C. 238 | O., [1991] 2 Q.B. 520, [1991] 1 All E.R. 330, [1991] 2 W.L.R. 475 | O., [2003] E.W.H.C. 868, [2003] 1 W.L.R. 2756 | O'Connell, (1843) 5 St. Tr. 244 | O'Connor v. Marjoribanks, (1842) 4 M. & G. 435 | O'Connor, [1980] Crim. L.R. 43 | Ogden v. London Electric Railways Co., (1933) 149 L.T. 476 | O'Gorman v. O'Gorman, (1912) 56 S.J. 634 | Oliver v. Nautilus S.S. Co., [1903] 2 K.B. 639 | Oliver, [1996] 2 Cr. App. Rep. 514 | Ollis, [1900] 2 Q.B. 758 | Omichund v. Barker, (1744) Willes 538, 1 Atk. 21 | Onufrejczyk, [1955] 1 Q.B. 388, [1955] 1 All E.R. 247 | Oppenheimer v. Cattermole, [1976] A.C. 249 | O'Rourke v. Darbishire, [1920] A.C. 581 | O'Shea v. Wood, [1891] P.286 | Osman, [1989] 3 All E.R. 701, [1990] 1 W.L.R. 277, 90 Cr. App. Rep. 281, 1988 Crim. L.R. 611 | Owen v. Moberly, (1900) 64 J.P. 88 | P. Caland and Freight v. Glamorgan S.S. Co. Ltd., [1893] A.C. 207 | P., [1997] 2 F.L.R. 447 | P., [2006] E.W.H.C. 887, [2006] A.C.D. 73 | Pacey v. London Tramways Co., (1876) 2 Ex. D. 440 | Paddock v. Forrester, (1842) 3 Man. & G. 903 | Page, (1758) 135 O.B.S.P. 133 | Paget, [1927] 2 Ch. 85 | Pais v. Pais, [1971] P.119 | Palmer v. Crone, [1927] 1 K.B. 804 | Paragon Finance Plc. Freshfields, [1999] 1 W.L.R. 1183, [2000] C.P.R. 81 | Parker, (1783) 3 Doug. 242 | Parkin v. Norman, [1983] 1 Q.B. 92, [1982] 2 All E.R. 583, [1982] 3 W.L.R. 523 | Parry-Jones v. The Law Society, [1969] 1 Ch. 1, [1968] 1 All E.R. 177, [1968] 2 W.L.R. 397 | Partridge v. Coates, (1824) Ry. & M. 156 | Pattenden, (1997) 2 Int. J. Ev. & Pr. 44 | Paul v. Director of Public Prosecutions, (1989) 90 Cr. App. Rep. 173 | Peach, [1974] Crim. L.R. 245 | Peart v. Bolkow, Vaughan & Co., [1925] 1 K.B. 399 | Pedley v. Wellesley, (1829) 3 C. & P. 558, 172 Eng. Rep. 545 | Peel, (1905) 50 S.J. 137 | Pendleton, [2001] U.K.H.L. 66, [2002] 1 All E.R. 524, [2001] U.K.H.L. 66, [2002] 1 W.L.R. 72 | People v. Gates, 13 Wend. 311 (N.Y. Sup. Ct.1835) | Percival, (1787) 84 O.B.S.P. 95 | Permanent Trustee Co. v. Fels, [1918] A.C. 879 | Perry v. Smith, (1842) 9 M. & W. 681 | Petition of Right, [1915] 3 K.B. 649 | Phelps v. Prew, (1854) 3 E. & B. 430 | Piers v. Piers, (1849) 2 H.L.Cas. 331 | Pillai v. Mudanayake, [1953] A.C. 514 | Ping-Nam, [1981] 1 W.L.R. 1462 | Pitt, [1983] Q.B. 25, [1982] 3 All E.R. 63 | Plancq v. Marks, (1906) 94 L.T. 577 | Podola, [1960] 1 Q.B. 325 | Pool v. Pool, [1951] P. 470, [1951] 2 All E.R. 563 | Porter, (1935) 25 Cr. App. Rep. 59 | Post Office v. Estuary Radio, [1967] 1 W.L.R. 847 | Postlethwaite, (1887) 35 Ch. D. 177 | Poulterers' Case, (1611) 9 Coke Rep. 55b, 77 Eng. Rep. 813 | Powell, (1875) 1 Ch. D. 501 | Powell, (1909) 3 Cr. App. Rep. 1 | Powell, [2006] E.W.C.A. Crim. 3, [2006] 1 Cr. App. Rep. 468 | Prater, [1960] 2 Q.B. 464, [1960] 1 All E.R. 298, [1960] 2 W.L.R. 343, 44 Cr. App. Rep. 83 | Pratt, (1865)4 F. & F. 315 | Preddy, [1996] A.C. 815, [1996] 3 W.L.R. 255, [1996] 3 All E.R. 481, 160 J.P. 677 | Presby, (1685) O.B.S.P. 2 | Preston-Jones v. Preston Jones, [1951] A.C. 391 | Price v. Woodhouse, (1849) 3 Exch. 616 | Pritchard v. Bagshawe, (1851) 11 C.B. 459 | Prossey, (1747) 94 O.B.S.P. 51 | Prudential Assurance Co. Ltd. v. Prudential Assurance Co. of America, [2002] E.W.H.C. 2809 | Prudential Plc. v. Special Commissioner of Income Tax, [2013] U.K.S.C. 1 | Purnell, [1968] Crim. L.R. 449 | Pye v. Butterfield, (1864) 5 B. & S. 829 | Quick v. Quick, (1864) 3 Sw. & Tr. 442 | R. v. R., [1994] 4 All E.R. 260, [1994] 1 W.L.R. 758, [1995] 1 Cr. App. Rep. 183 | R., [1991] 2 All E.R. 193, Fam. 56 | Rabin v. Mendoza & Co., [1954] 1 All E.R. 247, [1954] 1 W.L.R. 271 | Radburn v. Kemp, [1971] 1 W.L.R. 1502 | Radcliffe v. Fursman, (1730) 2 Bro. P.C. 514, 1 Eng. Rep. 1101 | Rahimtoola v. Nizam of Hyderbad, [1958] A.C. 379 | Rank Film Distribution Ltd. v. Video Information Centre, [1981] 2 All E.R. 76 | Rank Film Distributors Ltd. v. Video Information Centre, [1982] A.C. 380, [1980] 2 All E.R. 273, [1980] 3 W.L.R. 487, [1980] F.S.R. 242 | Read v. Bishop of Lincoln, [1892] A.C. 644 | Reane, (1794) 168 Eng. Rep. 410 | Reay, (1885) 3 W.R. 312, 24 L.T. 323 | Redfern v. Redfern, [1891] P. 139 | Redpath, (1962) 46 Cr. App. Rep. 319 | Reed Executive Plc. v. Reed Business Information Ltd., [2004] E.W.C.A. Civ. 887, [2004] 4 All E.R. 942 | Reeves Bros. Inc. v. Reed, [1971] R.P.C. 355 | Rehman, [2201] U.K.H.L. 47, [2003] 1 A.C. 153 | Renda, [2005] E.W.C.A. Crim. 2826, [2006] 1 Cr. App. Rep. 380 | Rendal v. Arcos, [1936] 1 All E.R. 623 | Republic of Costa Rica v. Strousberg, (1880) 16 Ch. D. 8 | Revitt v. Director of Public Prosecutions, [2006] E.W.H.C. 2266 (Admin), [2007] Crim. L.R. 238, [2006] 170 J.P. 729, [2007] 1 Cr. App. Rep. 266 | Reynolds v. Llanelly Associated Tinplate Co., [1948] 1 All E.R. 140 | Reynolds, (1882) 20 Ch. D. 294, 51 L.J.Ch. 825, 57 L.T. 652 | Rhodes, (1742) 38 O.B.S.P. 80 | Rice, (1886) 32 Ch.D. 35, 54 L.T. 589, 34 W.R. 747 | Riddick v. Thames Board Mills Ltd., [1977] Q.B. 881, [1977] 3 All E.R. 677, [1977] 3 W.L.R. 63 | Ridehaulgh v. Horsefield, [1994] Ch. 205, [1994] 3 All E.R. 848 | Riley, (1969) 70 Cr. App. Rep. 1 | Rio Tinto Zinc Corporation v. Westinghouse Electric Corporation, [1978] A.C. 547, [1978] 1 All E.R. 434, [1978] 2 W.L.R. 81, [1978] 1 C.M.L.R. 100 | Roberts v. Allatt, (1828) 173 Eng. Rep. 1128 | Roberts, [1967] Crim. L.R. 477 | Robinson v. Brown, (1846) 3 C.B. 754 | Robinson, (1864) 4 F. & F. 43 | Robinson, [1912] 1 Ch. 717 | Robinson, [1931] A.C. 704 | Robinson, [1994] 3 All E.R. 346, [1994] Crim. L.R. 356, 18 B.M.L.R. 152 | Robson v. Kemp, (1803) 5 Esp. 52, 170 Eng. Rep. 735 | Rochester City Bank v. Suydam, Sage & Co., (1851) 5 How. Pr. 254 | Roden, (1847) 12 Cox C.C. 630 | Rogers, [1973] A.C. 388 | Rogers, [1999] 4 All E.R. 35, [2001] 1 W.L.R. 832 | Rosser, (1836) 7 C. & P. 648 | Roupell v. Hawsa, (1863) 3 F. & F. 784 | Rowe v. Fryers, [2003] E.W.C.A. Civ. 655, [2003] 1 W.L.R. 1952 | Royal Bank of Scotland v. Etridge, [2001] U.K.H.L. 44, [2001] 4 All E.R. 449, [2001] 3 W.L.R. 1021, [2002] 1 Lloyd's Rep. 343, [2001] 3 F.C.R. 481, [2001] 2 F.L.R. 1364, [2001] Fam. Law 880, [2001] 43 E.G. 184 | Royce-Bentley, [1974] 2 All E.R. 347, [1974] 1 W.L.R. 535, 59 Cr. App. Rep. 51, 138 J.P. 479 | Rudd, (1775) 1 Leach 115, 168 Eng. Rep. 160 | Ruggles, (1744) 93 O.B.S.P. 48 | Rukwira v. Director of Public Prosecutions, (1993) 158 J.P. 65, [1993] Crim. L.R. 882 | Rumping v. Director of Public Prosecutions, [1964] A.C. 814, [1962] 3 All E.R. 26 | Rush & Tompkins Ltd. v. Greater London Council, [1989] A.C. 1280, [1988] 3 All E.R. 737 | Russell, (1968) Cr. App. Rep. 147 | S. & M. Carpets v. Cornhill, [1981] 1 Lloyd's Rep. 667 | S. v. B., [2000] 2 F.L.R. 161 | S. v. S., [1972] A.C. 24, [1970] 3 All E.R. 107 | Saffron Hill, (1852) 22 L.J.J.C. 22 | Sanders, (1962) 46 Cr. App. Rep. 60 | Sandford v. Remington, (1793) 2 Ves. Jun. 189 | Saunders v. Saunders, [1965] P. 499 | Savings and Investment Bank Ltd. v. Fincken, [2003] E.W.C.A. Civ. 1630, [2004] 1 All E.R. 1125 | Sawyer, (1959) 43 Cr. App. Rep. 187 | Sayce v. Ameer Ruler Sadig Mohammad Abbasi, [1952] 2 Q.B. 390 | Sayers v. Clarke Walker, [2002] E.W.C.A. Civ. 645, [2002] 3 All E.R. 490, [2002] 1 W.L.R. 3095 | Scate, (1743) S.A.P. 12 | Schering Corporation v. Cipla Ltd., [2006] E.W.H.C. 2587 | Schneider v. Leigh, [1955] 2 Q.B. 195 | Scott v. Brown, [1892] 2 Q.B. 724 | Scott v. Jones, (1813) 4 Taunt 865 | Scott, (1856) 7 Cox C.C. 164 | Scott, [1989] A.C. 1242, [1989] 2 All E.R. 305 | Seal, (1712) 10 Mod. 40 | Secretary of State for Defence v. Guardian Newspapers Ltd., [1985] 1 A.C. 339, [1984] 3 All E.R. 601, [1984] 3 W.L.R. 986 | Secretary of State v. Charlesworth, [1901] A.C. 373 | Sekfali v. Director of Public Prosecutions, [2006] E.W.H.C. 894 (Admin.), [2006] 170 J.P. 393 | Seldon v. Davidson, [1968] 1 W.L.R. 1083 | Sergeant, (1826) Ry. & M. 352 | Shellaker, [1914] 1 K.B. 414 | Shenton v. Tyler, [1939] Ch. 620 | Sheppard, [2002] E.W.C.A. Civ. 1921 | Shierson v. Rastoghi, [2002] E.W.C.A. Civ. 1624, [2003] 1 W.L.R. 586 | Shillingford, [1968] 2 All E.R. 200, [1968] 1 W.L.R. 566, 52 Cr. App. Rep. 188, 132 J.P. 264 | Shipley, (1705) 4 Anne | Shoemaker, (1717) O.B.S.P. 2 | Short v. Mercier, (1851) 3 Mac. & G. 205 | Siadatan, [1991] 1 Q.B. 260 | Sidhu, (1976) 63 Cr. App. Rep. 24, [1976] Crim. L.R. 379 | Sidley, (1664) 1 Sid. 168, 1 Keble 620, 82 Eng. Rep. 1036 | Simaan General Contracting Co. v. Pilkington Glass Ltd., [1987] 1 All. E.R. 345, [1987] 1 W.L.R. 516 | Simms, (1745) O.B.S.P. 172 | Simons, (1834) 6 C. & P. 540 | Simpson, [1983] 3 All E.R. 789, [1983] 1 W.L.R. 1494 | Sims, (1685) O.B.S.P. 1 | Sims, [1946] K.B. 531 | Sirat, (1985) 83 Cr. App. Rep. 41 | Slade v. Tucker, (1880) 14 Ch. D. 824 | Slade, (1734) 6 O.B.S.P. 174 | Slaney, (1832) 5 C. & P. 213 | Slatterie v. Pooley, (1840) 6 M. & W. 664, 10 L. J. Ex. 8, 1 H. & W. 16 | Sleep, (1861) Le. & Ca. 44, (1861) 169 E.R. 1296, (1861) 30 L.J.M.C. 170 | Sloggett, [1972] 1 Q.B. 430, [1971] 3 All E.R. 264, [1971] 3 W.L.R. 628, 55 Cr. App. Rep. 532, 135 J.P. 539 | Sloman v. Herne, (1798) 2 Esp. 695, 170 Eng. Rep. 499 | Smith [2001] 1 A.C. 146, [2000] 4 All E.R. 289 | Smith Group v. Weiss, [2002] E.W.H.C. 582 | Smith v. Smith, [1957] 1 W.L.R. 802 | Smith, (1731) O.B.S.P. 3 | Smith, (1735) 53 O.B.S.P. 34 | Smith, (1768) 1 East P.C. 1000 | Smith, (1905) 92 L.T. 208 | Smith, (1918) 2 K.B. 415, (1918) 13 Cr. App. Rep. 151 | Smith, [1979] 3 All E.R. 605, [1979] 1 W.L.R. 1445 | Smith, [1985] Crim. L.R. 590 | Smithies, (1823) 5 C. & P. 332 | Sneddon v. Stevenson, [1967] 2 All E.R. 1277, [1967] 1 W.L.R. 1051, 131 J.P. 441 | Snell v. Wilson, [2006] E.W.C.A. Crim. 1404 | Sociedad Nacional de Combusiveis de Angola U.E.E. v. Lundqvist, [1991] 2 QB 310 | Sodeman, [1936] 2 All E.R. 1138 | Sofaer v. Sofaer, [1960] 3 All E.R. 468, [1960] 1 W.L.R. 1173 | South Shropshire District Council v. Amos, [1987] 1 All E.R. 340, [1986] 1 W.L.R. 1271, [1986] R.V.R. 235, 280 E.G. 635, [1986] 2 E.G.L.R. 194 | Southard v. Director of Public Prosecutions, [2006] E.W.H.C. 3449 (Admin) | Southwark ,Water Co. v. Quick, (1881) 3 Q.B.D. 315 | Spark v. Middleton, (1664) 1 Keb. 505, 83 Eng. Rep. 1079 | Sparrow, [1973] 2 All E.R. 129, [1973] 1 W.L.R. 488 | Speeding v. Young, (1864) 33 L.J.C.P. 286 | Spenceley v. Schullenburgh, (1806) 7 East 357, 103 Eng. Rep. 138 | Spinks, [1982] 1 All E.R. 587 | Spokes v. Grosvenor Hotel Co., [1897] 2 Q.B. 124 | Stafford, (1968) 53 Cr. App. Rep. 1 | Stamford, [1972] 2 Q.B. 391, [1972] 2 All E.R. 427 | Stannard, [1965] 2 Q.B. 1, [1964] 1 All E.R. 34, [1964] 2 W.L.R. 461, 48 Cr. App. Rep. 81, 128 J.P. 224 | Starling, (1664) 1 Sid. 174, 82 Eng. Rep. 1039 | Staub, (1909) 2 Cr. App. Rep. 6 | Stephens, (1746) 242 O.B.S.P. 185 | Stephens, (1888) 16 Cox C.C. 387 | Stern, [2001] 1 All E.R. 633, [2000] 1 W.L.R. 2230, [2000] 2 B.C.L.C. 396 | Stewart, (1989) 89 Cr. App. Rep. 273 | Stone, (1910) 6 Cr. App. Rep. 89 | Stotesbury v. Turner, [1943] K.B. 370 | Stowe v. Querner, (1870) L.R. 5 Ex. 155 | Straffen, [1952] 2 Q.B. 911, [1952] 2 All E.R. 657 | Stratford v. Hogan, (1812) 2 Ball. & Beat. 164 | Stringer and Banks, (1991) 94 Cr. App. Rep. 13 | Studdy v. Sanders, (1823) 2 Dowl. & Ry. 347 | Sugden v. St. Leonards, (1876) 1 P.D. 154 | Sullivan, (1887) 16 Cox C.C. 347 | Sultan of Johore v. Abubakar Tunku, [1952] A.C. 318 | Surujpaul, [1958] 1 W.L.R. 1050 | Sutton v. Sadler, (1857) 3 C.B. (N.S.) 87, 140 Eng. Rep. 671 | Swinney v. Chief Constable of Northumbria, [1997] Q.B. 464, [1996] 3 All E.R. 449 | Sykes, (1913) 8 Cr. App. Rep. 233 | Taplin v. Atty, (1825) 3 Bing. 164 | Taraham, (1755) 248 O.B.S.P. 220 | Tatham v. Wright, (1831) 2 Russ. & Myl. 1 | Taylor v. Anderton, [1995] 2 All E.R. 420, [1995] 1 W.L.R. 447 | Taylor v. Barclay, (1828) 2 Sim. 213 | Taylor, (1788) 521 O.B.S.P. 670 | Taylor, (1851) 5 Cox C.C. 138 | Taylor, [1990] 2 All E.R. 409, [1990] S.T.C. 379 | Teper, [1952] A.C. 480 | Tex v. Dixon, (1765) 3 Burr. 1687 | Thacker, (1687) O.B.S.P. 3 | Theodoropoulas v. Theodoropoulas, [1964] P. 311, [1963] 2 All E.R. 722 | Thomas v. Thomas, [1961] 1 All E.R. 19 | Thompson, (1786) 211 O.B.S.P. 346 | Thompson, [1918] A.C. 221 | Thorne, (1977) 66 Cr. App. Rep. 6 | Three Rivers Ltd., [2003] E.W.C.A. Civ. 474 | Threlfall, (1914) 10 Cr. App. Rep. 112 | Thurston v. Slatford, (1700) 1 Salk. 284 | Thurtell v. Beaumont, (1823) 1 Bing. 339 | Timberley, (1663) 1 Sid. 68, 1 Keble 203, 82 Eng. Rep. 974, 83 Eng. Rep. 900 | Tippett, (1823) Russ. & Ry. 509 | Tissington, (1784) 655 O.B.S.P. 843 | Tokeley-Parry, [1999] Crim. L.R. 578 | Toleman v. Portbury, (1870) L.R. 5 Q.B. 288 | Tomkins, (1734) 23 O.B.S.P. 13 | Tomlin v. Standard Telephones & Cables Ltd., [1969] 3 All E.R. 201, [1969] 1 W.L.R. 1378 | Tompkins, (1977) 67 Cr. App. Rep. 181 | Tournier v. National Provincial and Union Bank of England Ltd., [1923] All E.R. 550, [1924] 1 K.B. 461, 93 L.J.K.B. 449, 130 L.T. 682, 40 T.L.R. 214, 68 Sol. Jo. 441, 29 Com. Cas. 129 | Tracy Peerage, (1843) 10 C. & F. 154 | Tricoglus, (1976) 65 Cr. App. Rep. 16 | Trigg, [1963] 1 W.L.R. 305 | Triplex Safety Glass Co. Ltd. v. Lancegaye Safety Glass (1934) Ltd., [1939] 2 K.B. 395, [1939] 2 All E.R. 613 | Turnbull, [1977] Q.B. 224 | Turner, (1975) 60 Cr. App. Rep. 80 | Turner, [1910] 1 K.B. 346 | Tutchin, (1704) Holt 56, 90 E.R. 929 | U.S.P. Strategies Plc. v. London General Holdings Ltd., [2004] E.W.H.C. 373 | Unilever Plc. v. Procter & Gamble Co. [1999] 2 All E.R. 691 | Unilever Plc. v. The Procter & Gamble Co., [2001] 1 All E.R. 783 | United Shoe Co. v. Brunet, [1909] A.C. 330 | Valliant v. Dodemead, (1743) 2 Atk. 523, 21 Eng. Rep. 203 | Varcoe v. Lee, 180 Cal. 338, 181 P. 223 (1919) | Vasquez, [1994] 3 All E.R. 674, [1994] 1 W.L.R. 1304, [1994] Crim. L.R. 845 | Vaughan, (1769) 4 Burr. 2494, 98 Eng. Rep. 308 | Vernon, [1962] Crim. L.R. 572, 112 L.J. 76 | Verolla, [1963] 1 Q.B. 285, [1962] 2 All E.R. 426, [1962] 3 W.L.R. 132, 46 Cr. App. Rep. 252, 126 J.P. 304 | Vine Street Superintendent, [1916] 1 K.B. 268 | Viney v. Bars,(1795) Esp. 293 | Virgo, (1978) 67 Cr. App. Rep. 323 | Virtue, [1973] 1 Q.B. 678, [1973] 1 All E.R. 649, [1973] 2 W.L.R. 209, 57 Cr. App. Rep. 297, 137 J.P. 287 | Von Londen, [1896] P. 148 | W., [2003] E.W.C.A. Crim. 1286, [2003] All E.R. (D) 98, [2003] 2 Cr. App. Rep. 453 | W. v. W., [2001] Fam. C.A. 216, 164 F.L.R. 18 | Wade, (1789) 155 O.B.S.P. 168 | Wai-Keung, [1995] 2 All E.R. 438, [1995] 1 W.L.R. 251, [1995] 2 Cr. App. Rep. 194, [1995] Crim. L.R. 566 | Waldridge v. Kennison, 1 Esp. 143, 170 Eng. Rep. 306 (1794) | Walfron v. Ward, Style 449 (1654) | Walker v. Wilsher, (1889) 23 Q.B.D. 335 | Waller, (1732) 89 O.B.S.P. 146 | Walters v. Lunt, [1951] 2 All E.R. 645, 49 L.G.R. 809, 115 J.P. 512, 35 Cr .App. Rep. 94, [1951] W.N. 472 | Walters, [1969] 2 A.C. 26 | Walton, (1789) 137 O.B.S.P. 145 | Ward, [2003] E.W.C.A. Crim. 3191 | Warickshall, (1783) 1 Leach 262, 168 Eng. Rep. 234 | Warren, (1762) 266 O.B.S.P. 266 | Waterhouse v. Barker, [1924] 2 K.B. 759 | Watkins & Davis Ltd. v. Legal and General Assurance Co. Ltd., [1981] 1 Lloyd's Rep. 674 | Watkins, [1992] R.A. 300 | Watkins, [2006] U.K.H.L. 17, [2006] 2 A.C. 395 | Watkinson, (1740) 2 Strange 1122 | Watling, (1748) 291 O.B.S.P. 186 | Watson, (1817) 32 How. St. Tr. 82 | Watts v. Fraser, (1837) A. & E. 223 | Watts, (1786) 3 O.B.S.P. 22 | Waugh v. British Railways Board, [1980] A.C. 521, [1979] 2 All E.R. 1169, [1979] 3 W.L.R. 150 | Webster v. James Chapman & Co., [1989] 3 All E.R. 939 | Wega, [1895] P. 156 | Wentworth v. Lloyd, (1864) 10 H.L. Cas. 589 | Wetherhall v. Harrison, [1976] Q.B. 773, [1976] 1 All E.R. 241 | Wharton v. Mortleman, [1941] 1 K.B. 340 | Wheatland, (1838) C. & P. 238 | Wheatley v. Commissioner of Police of the British Virgin Islands, [2006] U.K.P.C. 24, [2006] 2 Cr. App. Rep. 328, [2006] 1 W.L.R. 1683 | Wheeler v. Le Marchant, (1881) 17 Ch. D. 675 | White, (1823) Russ. & Ry. 808 | White, (1895) 64 L.J.M.C. 158 | White, [2001] E.W.C.A. Crim. 1217 | Whitehall v. Whitehall, [1957] S.L.T. 196 | Whitehouse v. Jordan, [1981] 1 W.L.R. 246 | Whitfield v. Director of Public Prosecutions, [2006] E.W.H.C. 1414, (2006) 150 S.J.L.B. 665 | Wilden Pump Engineering Co. v. Fusfeld, [1985] F.S.R. 159 | Wiley, [1995] 1 A.C. 274, [1994] 3 All E.R. 420 | Wilkinson v. Clark, [1916] 2 K.B. 636 | Willcox, (1851) 1 Sim. N.S. 301 | Williams v. East India Co., (1802) 3 East 192 | Williams v. Mundie, (1824) Ry. &. Mood. 34 | Williams v. Quebrada Railways, [1895] 2 Ch. 751 | Williams v. Russell, (1933) 149 L.T. 190 | Williams v. Summerfield, [1972] 2 Q.B. 512, [1972] 2 All E.R. 1334 | Williams, [1956] Crim. L.R. 833 | Willis, [1972] 3 All E.R. 797, [1972] 1 W.L.R. 1605, 57 Cr. App. Rep. 1, 136 J.P. 857 | Wilson v. Love, [1896] 1 Q.B. 626 | Wilson v. Rastall, (1792) 4 T.R. 753 | Wilson v. Troup, 2 Cow. 195 (1823) | Winchester v. Fournier, (1752) 2 Ves. Sr. 445, 28 Eng. Rep. 284 | Winn v. Director of Public Prosecutions, (1992) 156 J.P. 881 | Wollaston v. Hakewill, (1841) 3 M. & G. 297 | Woodhouse v. Woodhouse, (1914) 30 T.L.R. 559 | Woolley v. North London Railways Co., (1869) L.R. 4 C. P. 602 | Woolmington v. Director of Public Prosecutions, [1935] All E.R. Rep. 1, [1935] A.C. 462, 104 L.J.K.B. 433, 153 L.T. 232, 51 T.L.R. 446, 79 Sol. Jo. 401, 25 Cr. App. Rep. 72, 30 Cox C.C. 234 | Worthington v. Moore, (1891) 64 L.T. 338, 7 T.L.R. 313 | Wright v. Mayer, (1801) 6 Ves. Jun. 280, 31 Eng. Rep. 1051 | Wright v. Tatham, (1838) 5 C. & F. 670 | Wyth, (1743) 151 O.B.S.P. 91 | X. v. Y., [1988] 2 All E.R. 648, [1988] R.P.C. 379, 3 B.M.L.R. 1 | Yacoob, [1981] Crim. L.R. 248 | Yeo, [1951] 1 All E.R. 864, 115 J.P. 264 | Yianni v. Yianni, [1966] 1 W.L.R. 120 | Z., [1990] 2 All E.R. 971
פסיקה אמריקאית Aaron v. Marcove, 685 P.2d 268 (Colo. App.1984) | Addington v. Texas, 441 U.S. 418 (1979) | Air Safety Inc. v. Roman Catholic Archbishop of Boston, 94 F.3d 1 (1st Cir.1996) | Albert Hanson Lumber Co. v. United States, 261 U.S. 581 (1923) | Alcala v. Woodford, 334 F.3d 862, 876 (9th Cir. 2003) | Alexiou v. United States, 39 F.3d 973 (9th Cir.1994) | Allen v. State, 91 Md.App. 705, 605 A.2d 960 (1992) | Alpex Computer Corporation v. Nintendo Co., 770 F.Supp. 161 (S.D.N.Y.1991) | Amundson v. Tinholt, 36 N.W.2d 521 (Minn.1949) | Andersen v. Maryland, 427 U.S. 463, 96 S.Ct. 2737, 49 L.Ed.2d 627 (1976) | Arine v. United States, 10 F.2d 778 (9th Cir.1926) | Atkinson v. Hall, 556 A.2d 651 (Me.1989) | Bailey v. Meister Brau Inc., 57 F.R.D. 11 (N.D.Ill.1972) | Baird v. Koerner, 279 F.2d 623 (9th Cir.1960) | Banco Nacional de Cuba v. Sabbatino, 376 U.S. 398, 84 S. Ct. 923, 11 L. Ed. 2d 804 (1964) | Barnes v. United States, 412 U.S. 837, 93 S.Ct. 2357, 37 L.Ed.2d 380 (1973) | Baxter v. State, 586 So.2d 1196 (Fla.App.1991) | Bedell v. United States, 68 F.2d 776 (D.C.Cir.1934) | Bellis v. United States, 417 U.S. 85 (1974) | Benton v. Maryland, 395 U.S. 784, 89 S.Ct. 2056, 23 L.Ed.2d 707 (1969) | Bergstein v. Jordache Enters., 1996 W.L. 271910 (S.D.N.Y. 1996) | Bickley v. F.M.C. Techs. Inc., 84 Empl. Parc. Dec. P. 41,437 (Ohio 2003) | Big O Tire Dealers Inc. v. Goodyear Tire & Rubber Co., 561 F.2d 1365 (10th Cir.1977) | Bishop v. Superior Court, 724 P.2d 23 (Ariz.1986) | Bonilla v. Yamaha Motors Corp., 955 F.2d 150 (1st Cir.1992) | Boushea v. United States, 173 F.2d 131 (8th Cir.1949) | Braham v. State, 571 P.2d 631 (Alaska 1977) | Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972) | Breckenridge v. Commonwealth, 97 Ky. 267, 30 S.W. 634 (1895) | Brink's Inc. v. City of New York, 717 F.2d 700 (2nd Cir.1983) | Brody v. Spang, 957 F.2d 1108 (3rd Cir.1992) | Brown v. Commonwealth, 292 S.E.2d 319 (Va.1982) | Bryant v. State, 810 So.2d 532 (Fla. App. 2002) | Buckley v. State, 511 So.2d 1354 (Miss.1987) | Burks v. State, 613 So.2d 441 (Fla.1993) | Burney v. United States, 339 F.2d 91 (5th Cir.1964) | Bussey v. State, 474 S.W.2d 708 (Tex.Crim.App.1972) | Buzynski v. Oliver, 538 F.2d 6 (1st Cir.1976) | Byrd v. Bentley, 850 So.2d 232 (Ala. 2002) | Caldwell v. District Court, 644 P.2d 26 (Colo.1982) | California v. Green, 399 U.S. 149, 90 S.Ct. 1930 (1970) | Calvi, 185 F. 642 (N.D.N.Y.1911) | Chancey v. State, 256 Ga. 415, 349 S.E.2d 717 (1986) | Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967) | Chappelle v. Commonwealth, 28 Va.App. 272, 504 S.E.2d 378 (1998) | Cheney v. District Court for District of Columbia, 542 U.S. 367, 124 S.Ct. 2576 (2004) | Chesapeake & O. Ry. Co. v. Martin, 283 U.S. 209 (1931) | Chinnici v. Central Dupage Hospital Association, 136 F.R.D. 464 (N.D.Ill.1991) | Choate v. Ransom, 74 Nev 100, 323 P.2d 700 (1958) | Church v. Hubbart, 6 U.S. 187, 2 L.Ed. 249 (1804) | Clark v. State, 261 S.W.2d 339 (Tex.Crim.App.1953) | Clark v. United States, 289 U.S. 1 (1933) | Clary v. State, 33 Ark. 561 (1878) | Coates v. Johnson & Johnson, 756 F.2d 524 (7th Cir.1985) | Coffin v. United States, 156 U.S. 432, 15 S.Ct. 394, 39 L.Ed. 481 (1895) | Collins v. Superior Court, 644 P.2d 1266, 1269 (Ariz. 1982) | Colton v. United States, 306 F.2d 633 (2nd Cir.1962) | Commonwealth v. Barsell, 424 Mass. 737, 678 N.E.2d 143 (1997) | Commonwealth v. Black, 487 A.2d 396 (P.Super.1985) | Commonwealth v. Flagg, 135 Mass. 545 (1883) | Commonwealth v. Hamel, 52 Mass.App.Ct. 250, 752 N.E.2d 808 (2001) | Commonwealth v. Hunt, 4 Metc. 111 (Mass.1842) | Commonwealth v. Kostka, 370 Mass. 516, 350 N.E.2d 444 (1976) | Communities for Equity v. Michigan High School Athletic Association, 137 F.Supp.2d 910 (W.D. Mich. 2001) | Cooper v. Oklahoma, 517 U.S. 348 (1996) | Cooper v. Smith & Nephew Inc., 259 F.3d 194 (4th Cir.2001) | Couch v. United States, 409 U.S. 322, 93 S.Ct. 611, 34 L.Ed.2d 548, 73-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P9159, 31 A.F.T.R.2d (RIA) 477 (1973) | Counselman v. Hitchcock, 142 U.S. 547, 12 S.Ct. 195, 35 L.Ed. 1110 (1892) | Cox v. People, 82 Ill. 191 (1876) | Crisco v. State, 328 Ark. 388, 943 S.W.2d 582 (Ark.1997) | Crow v. State, 230 S.W. 148 (Tex. Crim. App.1921) | Crues v. K.F.C. Corporation, 768 F.2d 230 (8th Cir.1985) | Curtis v. M. & S. Petroleum Inc., 174 F.3d 661 (5th Cir.1999) | D'Alessio v. Gilberg, 617 N.Y.S.2d 484 (App.Div.1994) | Darden v. Wainwright, 477 U.S. 168, 106 S. Ct. 2464, 91 L.Ed.2d 144 (1986) | Darrow v. Gunn, 594 F.2d 767 (9th Cir.1979) | Davidson v. Prince, 813 P.2d 1225 (Utah App.1991) | Davis v. Alaska, 415 U.S. 308 (1974) | Davis v. Summa Corp., 751 F.2d 1507 (9th Cir.1985) | Davis v. United States, 160 U.S. 469, 16 S.Ct. 353, 40 L.Ed. 499 (1895) | Day v. Illinois Power Co., 199 N.E.2d 802 (Ill. App.1964) | Dennis v. United States, 341 U.S. 494, 71 S.Ct. 857, 95 L.Ed. 1137 (1951) | Deschenes v. United States, 224 F.2d 688 (10th Cir.1955) | Doe v. United States, 487 U.S. 201 (1988) | Domingo v. T.K., 276 F.3d 1083 (9th Cir.2002) | Donovan v. State, 584 P.2d 708 (Nev.1978) | Dove v. United States, 423 U.S. 325, 96 S.Ct. 579, 46 L.Ed.2d 531 (1976) | Doyle v. Ohio, 426 U.S. 610 (1976) | Drummond v. State, 67 So.2d 280 (Ala. App. 1953) | Edney v. Smith, 425 F.Supp. 1038 (E.D.N.Y.1976) | Emley v. Selepchack, 63 N.E.2d 919 (Ohio App.1945) | Esser v. Brophey, 3 N.W.2d 3 (Minn.1942) | Exxon Valdez, 270 F.3d 1215 (9th Cir.2001) | F.T.C. v. Kuykendall, 312 F.3d 1329 (10th Cir.2002) | Farr v. Zoning Board of Appeals of Town of Manchester, 95 A.2d 792 (Conn. 1953) | Findlay, 170 N.E. 471 (N.Y.1930) | Finger v. State, 117 Nev. 548, 27 P.3d 66 (2001) | Fisher v. State, 851 S.W.2d 298 (Tex.Cr.App.1993) | Fletcher v. Weir, 455 U.S. 603 (1982) | Ford v. State, 612 So.2d 1317 (Ala.Cr.App.1992) | Francis v. Franklin, 471 U.S. 307 (1985) | Frank Music Corp. v. Metro-Goldwyn-Mayer, 772 F.2d 505 (9th Cir.1985) | Fry v. Commonwealth, 177 S.E. 860 (Va.1935) | G. & S. Investments v. Belman, 700 P.2d 1358 (Ariz. App.1984) | General Electric Co. v. Joiner, 522 U.S. 136, 118 S. Ct. 512, 139 L. Ed. 2d 508 (1997) | General Motors Corporation v. Simmons, 558 S.W.2d 855 (Tex.1977) | George v. Hilaire Farm Nursing Home, 622 F.Supp. 1349 (S.D. N.Y.1985) | Gibbs v. State, 426 N.E.2d 1150 (Ind.App.1981) | Gilbert v. California, 388 U.S. 218 (1967) | Girch v. State, 177 N.W. 798 (Neb.1920) | Gitlow v. People of New York, 268 U.S. 652, 45 S.Ct. 625, 69 L.Ed. 1138 (1925) | Glover v. Patten, 165 U.S. 394 (1897) | Gomez v. Great Lakes Steel Div., 803 F.2d 250 (6th Cir.1986) | Gonzales v. National Broad. Co. Inc., 194 F.3d 29 (2nd Cir.1999) | Government of the Virgin Islands v. Harris, 938 F.2d 401 (3rd Cir.1991) | Graham v. State, 255 N.E.2d 652 (Ind.1970) | Graham v. State, 67 S.W.2d 296 (Tex.Crim.App.1933) | Green v. Royal Neighbors of America, 73 P.2d 1 (Kan.1937) | Greenham Women against Cruise Missiles v. Reagan, 591 F.Supp. 1332 (1984) | Greenham Women against Cruise Missiles v. Reagan, 755 F.2d 34 (1985) | Griffin v. State, 26 Ga. 493 (1858) | Gunther v. United States, 230 F.2d 222 (D.C. Cir.1956) | Hale v. Henkel, 201 U.S. 43 (1906) | Ham v. South Carolina, 409 U.S. 524, 93 S.Ct. 848, 35 L.Ed.2d 46 (1973) | Hancock v. Dodson, 958 F.2d 1367 (6th Cir.1992) | Handgards Inc. v. Johnson & Johnson, 413 F.Supp. 926 (N.D. Cal.1976) | Hansen v. Owens, 619 P.2d 315 (Utah 1980) | Harper & Row Publishers Inc. v. Decker, 423 F.2d 487 (7th Cir.1970) | Harrington v. California, 395 U.S. 250, 89 S.Ct. 1726, 23 L.Ed.2d 284 (1969) | Harris v. New York, 401 U.S. 222 (1971) | Hawkins v. United States, 358 U.S. 74, 79 S.Ct. 136, 3 L.Ed.2d 125 (1958) | Hays v. National Electronic Contractors Associations Inc., 781 F.2d 1321 (9th Cir.1985) | Hearn v. Rhay, 68 F.R.D. 574 (E.D. Wash.1975) | Heinz v. Heinz, 165 P.2d 967 (Cal. App. 1946) | Heinzerling v. Goldfarb, 818 A.2d 345 (N.J. Super. 2002) | Hickman v. Taylor, 329 U.S. 495, 67 S.Ct. 385 (1947) | Hillary v. Minneapolis St. Ry. Co., 116 N.W. 933 (Minn.1908) | Hodge v. State, 823 So.2d 1162 (Miss.2002) | Hoffman v. United States, 341 U.S. 479 (1951) | Holloway v. Arkansas, 435 U.S. 475 (1978) | Holmes v. Elgin, Joliet & E. Ry., 18 F.3d 1393 (7th Cir.1994) | Hudson v. Commonwealth, 292 S.E.2d 317 (Va.1982) | Hulmes v. Honda Motor Co., 960 F.Supp. 844 (D.N.J.1997) | Hunter v. State, 172 Ind.App. 397, 360 N.E.2d 588 (1977) | Hydraflow Inc. v. Enidine Inc., 145 F.R.D. 626 (W.D.N.Y.1993) | Jaffee v. Redmond, 518 U.S. 1, 116 S.Ct. 1923, 135 L.Ed.2d 337, 64 U.S.L.W. 4490, 44 Fed.R.Evid.Serv. 1, 96 Cal.Daily Op. Service 4192, 96 Daily Journal DAR 6783, 9 Fla.L.Weekly Fed.S. 678 (1996) | James v. Nico Energy Corp., 838 F.2d 1365 (5th Cir.1988) | Jenkins v. Arizona, 447 U.S. 231 (1980) | John McShain Inc. v. Cessna Aircraft Co., 563 F.2d 632 (3rd Cir.1977) | Johnson v. Hugo's Skateway, 949 F.2d 1338 (4th Cir.1991) | Johnson v. United States, 520 U.S. 461, 117 S.Ct. 1544, 137 L.Ed.2d 718 (1997) | Jones v. Superior Court for County of Alameda, 174 Cal.Rptr. 148 (App.1981) | Judd v. State, 663 So.2d 690 (La.1995) | Jurcoane v. Superior Court, 113 Cal.Rptr.2d 483 (Cal.App.2001) | Kastigar v. United States, 406 U.S. 441, 92 S.Ct. 1653, 32 L.Ed.2d 212 (1972) | Keener v. State, 18 Ga. 194 (1855) | Kotteakos v. United States, 328 U.S. 750, 66 S.Ct. 1239, 90 L.Ed. 1557 (1946) | Kracht v. Perrin, Gartland & Doyle, 268 Cal.Rptr. 637 (App.1990) | Kungys v. United States, 485 U.S. 759 (1988) | Lane v. Williams, 455 U.S. 624, 102 S.Ct. 1322, 71 L.Ed.2d 508 (1982) | Lawson v. Washington, 296 F.3d 799, 809 (9th Cir. 2002) | Lee v. State, 689 N.E.2d 435 (Ind.1997) | Legille v. Dann, 544 F.2d 1 (D.C. Cir.1976) | Leland v. Oregon, 343 U.S. 790 (1952) | Leslie v. Brames, 682 F.Supp. 608 (D. Me. 1988) | Lyons v. Johnson, 415 F.2d 540 (9th Cir.1969) | Malloy v. Hogan, 378 U.S. 1 (1964) | Manko v. United States, 87 F.3d 50 (2nd Cir.1996) | Mann v. University of Cincinnati, 824 F.Supp. 1190 (S.D. Ohio 1993) | Manson v. State, 101 Wis.2d 413, 304 N.W.2d 729 (1981) | Marsh v. State, 170 Tex.Cr.R. 512, 342 S.W.2d 435 (1961) | Martin v. Funtime Inc., 963 F.2d 110 (6th Cir.1992) | Martin v. Valley National Bank, 1992 W.L. 196798 (S.D.N.Y.1992) | Masses Pub. Co. v. Patten, 244 F. 535 (1917) | Master v. Savannah Surety Associates Inc., 252 S.E.2d 186 (Ga. App.1979) | Matthews v. Commonwealth, 709 S.W.2d 414 (Ky.1985) | McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279, 107 S.Ct. 1756, 95 L.Ed.2d 262 (1987) | McClure v. State, 648 S.W.2d 667 (Tex.Crim.App.1982) | McCray v. Illinois, 386 U.S. 300 (1967) | McDonnell Douglas Corporation v. Green, 411 U.S. 792 (1973) | McGrede v. Rembert National Bank, 147 S.W.2d 580 (Tex.Civ.App.1941) | McInnis v. A.M.F. Inc., 765 F.2d 240 (1st Cir.1985) | Medina v. California, 505 U.S. 437 (1992) | Mersch v. City of Dallas, 207 F.3d 732, 735 (2000) | Michelson v. United States, 335 U.S. 469 (1948) | Milton v. Wainwright, 407 U.S. 371, 92 S.Ct. 2174, 33 L.Ed.2d 1 (1972) | Mintez v. Buchanon, 471 U.S. 154, 105 S.Ct. 2006, 85 L.Ed.2d 120 (1985) | Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966) | Mitchell v. Swift & Co., 151 F.2d 770 (5th Cir.1945) | Modern Woodmen of America v. Watkins, 132 F.2d 352 (5th Cir.1942) | Montsdoca v. State, 84 Fla. 82, 93 So. 157 (1922) Mullaney v. Wilbur, 421 U.S. 684 (1975) | Murphy v. Waterfront Commission, 378 U.S. 52, 54 (1964) | N.L.R.B. v. Harvey, 349 F.2d 900 (4th Cir.1965) | National Transportation Co. v. J.E. Faltin Motor Transportation Co., 109 N.H. 446, 255 A.2d 606 (1969) | Nave v. Baird, 12 Ind. 318 (Ind.1859) | New Hampshire v. Hungerford, 697 A.2d 916 (N.H.1997) | Nimmons v. State, 814 So.2d 1153 (Fla.App.2002) |Olden v. Kentucky, 488 U.S. 227 (1988) | Orient Ins. Co. v. Cox, 238 S.W.2d 757 (Ark.1951) | Oyler v. Boles, 368 U.S. 448, 82 S.Ct. 501, 7 L.Ed.2d 446 (1962) | Paddack v. Dave Christensen Inc., 745 F.2d 1254 (9th Cir.1984) | Paoli Railroad Yard PCB Litigation, 35 F.3d 717 (3rd Cir.1994) | Paster v. Pennsylvania R.R., 43 F.2d 908 (2nd Cir.1930) | Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977) | Penn Communications Specialities Inc. v. Hess, 65 F.R.D. 510 (E.D. Pa.1975) | People v. Acme Markets, Inc., 37 N.Y.2d 326, 372 N.Y.S.2d 590, 334 N.E.2d 555 (1975) | People v. Adam, 280 N.E.2d 205 (Ill.1972) | People v. Adami, 36 Cal.App.3d 452, 111 Cal.Rptr. 544 (1973) | People v. Allen, 124 N.E. 329 (Ill.1919) | People v. Barker, 27 N.W. 539 (Mich.1886) | People v. Bloom, 149 App.Div. 295, 133 N.Y.S. 708 (1912) | People v. Disbrow, 545 P.2d 272 (Cal.1976) | People v. Enskat, 98 Cal.Rptr. 646 (Cal. 1971) | People v. Fitzgerald, 101 Misc.2d 712, 422 N.Y.S.2d 309 (1979) | People v. Furby, 138 Ill.2d 434, 150 Ill.Dec. 534, 563 N.E.2d 421 (1990) | People v. Hamilton, 757 N.Y.S.2d 739 (2003) | People v. Hartford, 159 Mich.App. 295, 406 N.W.2d 276 (1987) | People v. Hawkins, 311 Ill.App.3d 418, 243 Ill.Dec. 621, 723 N.E.2d 1222 (2000) | People v. Howard, 147 Ill.2d 103, 167 Ill.Dec. 914, 588 N.E.2d 1044 (1991) | People v. Johnson, 68 Cal.2d 646, 441 P.2d 111 (1968) | People v. Konrad, 449 Mich. 263, 536 N.W.2d 517 (1995) | People v. Lynch, 470 N.E.2d 1018 (Ill.1984) | People v. Manson, 71 Cal.App.3d 1, 139 Cal.Rptr. 275 (1977) | People v. McDonald, 15 P.3d 788 (Colo. App. 2000) | People v. Mutchler, 309 Ill. 207, 140 N.E. 820 (1923) | People v. Newbury, 290 N.E.2d 592 (Ill.1972) | People v. Ojeda, 758 F.2d 403 (9th Cir.1985) | People v. Primmer, 444 N.E.2d 829 (Ill. App.1983) | People v. Ranney, 153 Mich. 293, 116 N.W. 999 (1908) | People v. Sanders, 99 Ill.2d 262, 457 N.E.2d 1241 (1983) | People v. Scott, 176 Cal.App.2d 458, 1 Cal.Rptr. 600 (1959) | People v. Scott, 193 N.E.2d 814 (Ill.1963) | People v. Traylor, 377 N.W.2d 371 (Mich. App.1985) | People v. Velasquez, 237 Cal.Rptr. 366 (App.1987) | People v. Woods, 41 N.Y.2d 279, 392 N.Y.S.2d 400, 360 N.E.2d 1082 (1977) | Perlman v. United States, 247 U.S. 7, 38 S.Ct. 417, 62 L.Ed. 950 (1918) | Perzinski v. Chevron Chem. Co., 503 F.2d 654 (7th Cir.1974) | Pettibone v. United States, 148 U.S. 197, 13 S.Ct. 542, 37 L.Ed. 419 (1893) | Philadelphia v. Westinghouse Electric Corporation, 210 F.Supp. 483 (E.D. Pa.1962) | Pierce v. F.R. Tripler & Co., 955 F.2d 820 (2nd Cir.1992) | Pinkus v. United States, 436 U.S. 293, 98 S.Ct. 1808, 56 L.Ed.2d 293 (1978) | Pitney-Bowes Inc. v. Mestre, 86 F.R.D. 444 (S.D. Fla.1980) | Port v. Heard, 594 F.Supp.1212 (S.D.Tex.1984) | Price Waterhouse v. Hopkins, 490 U.S. 228 (1989) | Priest v. Hennessy, 409 N.E.2d 983 (N.Y.1980) | Prudential Insurance Co. of America v. O'Grady, 97 Ariz. 9, 396 P.2d 246 (1964) | Quinto v. City and Borough of Juneau, 664 P.2d 630 (Alaska App.1983) | Rabovsky v. Commonwealth, 973 S.W.2d 6 (Ky.1998) | Ramada Development Co. v. Rauch, 644 F.2d 1097 (5th Cir.1981) | Ray v. United States, 481 U.S. 736, 107 S.Ct. 2093, 95 L.Ed.2d 693 (1987) | Reed's Estate, 672 P.2d 829 (Wyo.1983) | Reeves v. Sanderson Plumbing Products Inc., 530 U.S. 133 (2000) | Resolution Trust v. Dean, 813 F. Supp. 1426 (D.Ariz.1993) | Reyes v. Missouri Pacific R. Co., 589 F.2d 791 (5th Cir.1979) | Riley v. Franzen, 653 F.2d 1153 (7th Cir.1981) | Riley v. State, 64 Okla.Crim. 183, 78 P.2d 712 (1938) | Roark v. Kentucky, 90 S.W.3d 24, 29 (Ky. 2002) | Robinson v. Commonwealth, 183 S.E.2d 179 (Va.1971) | Rodriguez-Hernandez v. Miranda-Velez, 132 F.3d 848 (1st Cir.1998) | Rogers v. United States, 340 U.S. 367 (1951) | Rosenblum v. Metromedia, 403 U.S. 29 (1971) | Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (1957) | Rowe v. United States, 167 Ct. Cl. 468 (1964) | Rutledge v. United States, 517 U.S. 292, 116 S.Ct. 1241, 134 L.Ed.2d 419 (1996) | S. Leo Harmony Inc. v. Binks Mfg. Co., 597 F.Supp. 1014 (S.D.N.Y.1984) | S.A. Healy Co. v. Milwaukee Metro. Sewerage Dist., 50 F.3d 476 (7th Cir.1995) | S.C.M. Corp. v. Xerox Corp., 70 F.R.D. 508 (D.Conn.1976) | S.E.C. v. Peters, 978 F.2d 1162 (10th Cir.1992) | S.E.C. v. Price Waterhouse, 797 F.Supp. 1217 (S.D.N.Y. 1992) | Sage Realty Corporation v. Insurance Company of North America, 34 F.3d 124 (2nd Cir.1994) | Sample v. Frost, 10 Iowa 266 (1859) | San Miguel Gold Mining Co., 197 F. 126 (W.D.Pa.1912) | Sandstorm v. Montana, 442 U.S. 510 (1979) | Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 92 S.Ct. 495, 30 L.Ed.2d 427 (1971) | Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 39 S.Ct. 247, 63 L.Ed. 470, 17 Ohio L. Rep. 26 (1919) | Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966) | Schneble v. Florida, 405 U.S. 427, 92 S.Ct. 1056, 31 L.Ed.2d 340 (1972) | Schooner Exchange (The) v. McFaddon, 11 U.S. 116, 3 L.Ed. 287 (1812) | Schwartz v. Wenger, 124 N.W.2d 489 (Minn.1963) | Sibley v. Waffle, 16 N.Y. 180 (1857) | Sibron v. New York, 392 U.S. 40, 88 S.Ct. 1889, 20 L.Ed.2d 917 (1968) | Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968) | Simon v. G.D. Searle & Co., 816 F.2d 397 (8th Cir.1987) | Small v. Morrison, 185 N.C. 577, 118 S.E. 12 (1923) | Smith v. Commonwealth, 54 Pa. 209 (1867) | Smith v. Pro Football Inc., 593 F.2d 1173 (D.C. Cir.1978) | Smith v. State, 606 So.2d 641 (Fla. App.1992) | Smith v. United States, 306 F.2d 286 (D.C.Cir.1962) | Snowden v. Hughes, 321 U.S. 1, 64 S.Ct. 397, 88 L.Ed. 497 (1944) | Sokol v. Mortimer, 225 N.E.2d 496 (Ill.App.1967) | Sotavento Corp. v. Morningside, 2001 W.L. 951329 (Conn. 2001) | Spencer v. Kemna, 523 U.S. 1, 118 S.Ct. 978, 140 L.Ed.2d 43 (1998) | St. Lucie County Bank & Trust Co. v. Aylin, 114 So. 438 (Fla.1927) | St. Mary's Honor Center v. Hicks, 509 U.S. 502 (1993) | Stainton v. Tarantino, 637 F.Supp. 1051 (E.D. Pa.1986) | State Office Systems v. Olivetti Corp., 762 F.2d 843 (10th Cir.1985) | State v. Avery, 7 Conn. 266 (1828) | State v. Baxley, 633 So.2d 142 (La.1994) | State v. Beckwith, 135 Me. 423, 198 A. 739 (1938) State v. Blechman, 135 N.J.L. 99, 50 A.2d 152 (1946) | State v. Brown, 743 A.2d 262 (Md. App. 1999) | State v. Bruce, 655 S.W.2d 66 (Mo.App.1983) | State v. Burnham, 15 N.H. 396 (1844) | State v. Butler, 17 Vt. 145 (1845) | State v. Collins, 329 S.C. 23, 495 S.E.2d 202 (1998) | State v. Cotton, 109 N.M. 769, 790 P.2d 1050 (App.1990) | State v. Crosswell, 223 Conn. 243, 612 A.2d 1174 (1992) | State v. Davis, 319 Mo. 1222, 6 S.W.2d 609 (1928) | State v. Doody, 434 A.2d 523 (Me.1981) | State v. Flores, 682 P.2d 1136 (Ariz.App.1984) | State v. Floyd, 289 S.E.2d 139 (N.C.App.1982) | State v. Foster, 379 A.2d 1219 (Me.1977) | State v. Foster, 665 S.W.2d 348 (Mo.App.1984) | State v. Fujimoto, 36 P.3d 813 (Haw.2001) | State v. Gilory, 313 N.W.2d 513 (Iowa 1981) | State v. Hall, 327 Or. 568, 966 P.2d 208 (1998) | State v. Hampton, 210 N.C. 283, 186 S.E. 251 (1936) | State v. Jacoby, 260 N.W.2d 828 (Iowa 1977) | State v. Jalo, 557 P.2d 1359 (Or.App.1976) | State v. Jascalevich, 394 A.2d 330 (N.J.1978) | State v. Jensen, 174 N.W.2d 226 (Minn.1970) | State v. Lampe, 131 Minn. 65, 154 N.W. 737 (1915) | State v. Lowrie, 237 Minn. 240, 54 N.W.2d 265 (1952) | State v. Lucas, 30 N.J. 37, 152 A.2d 50 (1959) | State v. Mandel, 78 Ariz. 226, 278 P.2d 413 (1954) | State v. Miranda, 405 A.2d 622 (Conn.1978) | State v. Nicely, 39 Ohio St.3d 147, 529 N.E.2d 1236 (1988) | State v. Otto, 102 Idaho 250, 629 P.2d 646 (1981) State v. Perez, 594 N.E.2d 1041 (Ohio App.1991) | State v. Price, 265 P.2d 444 (Ariz. 1954) | State v. Runkles, 326 Md. 384, 605 A.2d 111 (1992) | State v. Rutherford, 693 P.2d 1112 (Idaho App.1985) | State v. Santeyan, 664 P.2d 652 (Ariz.1983) | State v. Santiago, 492 P.2d 657 (Haw.1971) | State v. Smith, 115 Wash.2d 775, 801 P.2d 975 (1990) | State v. Sullivan, 110 Mo.App. 75, 84 S.W. 105 (1904) | State v. Sunzar, 331 N.J.Super. 248, 751 A.2d 627 (1999) | State v. Sweet, 453 A.2d 1131 (Vt.1982) | State v. Tazwell, 30 La.Ann. 884 (1878) | State v. Thomas, 619 S.W.2d 513 (Tenn.1981) | State v. VanWagner, 504 N.W.2d 746 (Minn.1993) | State v. Walker, 403 A.2d 1 (N.J.1979) | State v. Wallace, 734 So.2d 1126 (Fla.App.1999) | State v. Wilson, 85 N.M. 552, 514 P.2d 603 (1973) | State v. Witherspoon, 648 S.W.2d 279 (Tenn.Crim.App.1983) | State v. Zarinsky, 143 N.J.Super. 35, 362 A.2d 611 (1976) | Sullivan v. United States, 28 F.2d 147 (9th Cir.1928) | Summers v. Tice, 199 P.2d 1 (Cal.1948) | Sweat v. State, 90 Ga. 315, 17 S.E. 273 (1893) | Swidler & Berlin v. United States, 524 U.S. 399 (1998) | Sylgab Steel & Wire Corp. v. Imoco-Gateway, 62 F.R.D. 454 (N.D.Ill.1974) | Tasby v. United States, 504 F.2d 332 (8th Cir.1974) | Taylor v. Sheldon, 173 N.E.2d 892 (Ohio 1961) | Taylor v. Taylor, 177 S.E. 582 (Ga.1934) | Texas Dept. of Community Affairs v. Burdine, 450 U.S. 248 (1981) | Texas Health Enters v. Lytle Nursing Home, 72 Fed. Appx. 122 (5th Cir.2003) | Three Juveniles v. Commonwealth, 390 Mass. 357, 455 N.E.2d 1203 (1983) | Tipton v. State, 23 Okla.Crim. 86, 212 P. 612 (1923) | Trammel v. United States, 445 U.S. 40, 100 S.Ct. 906, 63 L.Ed.2d 186 (1980) | Turner v. Iowa Fire Equipment Co., 229 F.3d 1202 (8th Cir.2000) | Ulster County v. Allen, 442 U.S. 140 (1979) | United States v. Allery, 256 F.2d 1362 (8th Cir.1975) | United States v. Alvarez, 519 F.2d 1036 (3rd Cir.1975) | United States v. American National Bank, 255 F.2d 504 (5th Cir.1958) | United States v. Armstrong, 517 U.S. 456, 116 S.Ct. 1480, 134 L.Ed.2d 687 (1996) | United States v. Arthur Young & Co., 465 U.S. 805, 104 S.Ct. 1495, 79 L.Ed.2d 826, 52 U.S.L.W. 4355, 84-1 U.S. Tax Cas. (CCH) P9305, Fed.Sec.L.Rep. (CCH) P99,721, 53 A.F.T.R.2d (RIA) 866, 15 Fed.R.Evid.Serv. 15, 38 Fed.R.Serv.2d 1149 (1984) | United States v. Ballard, 779 F.2d 287 (5th Cir.1986) | United States v. Bass, 536 U.S. 862, 122 S.Ct. 2389, 153 L.Ed.2d 769 (2002) | United States v. Bigos, (459 F.2d 639 (1st Cir.1972) | United States v. Bokshoven, 258 F.Supp.2d 397 (E.D.Pa.2003) | United States v. Bolzer, 556 F.2d 948 (9th Cir.1977) | United States v. Bryan, 483 F.2d 88 (3rd Cir.1973) | United States v. Buck, 324 F.3d 786 (5th Cir.2003) | United States v. Byrd, 750 F.2d 585 (7th Cir.1984) | United States v. Cameron, 556 F.2d 752 (5th Cir.1977) | United States v. Campbell, 845 F.2d 1374 (6th Cir.1988) | United States v. Campbell, 874 F.2d 838 (1st Cir.1989) | United States v. Capanelli, 257 F.Supp.2d 678 (S.D.N.Y. 2003) | United States v. Chapman, 345 F.3d 630 (8th Cir.2003) | United States v. Chen, 99 F.3d 1495 (9th Cir.1996) | United States v. Cooper, 1991 W.L. 60371 (S.D.N.Y.1991) | United States v. Coutchavlis, 260 F.3d 1149 (9th Cir.2001) | United States v. Criden, 648 F.2d 814 (3rd Cir.1981) | United States v. Crouch, 731 F.2d 621 (9th Cir.1984) | United States v. Crowthers, 456 F.2d 1074 (4th Cir.1972) | United States v. Davies, 768 F.2d 893 (7th Cir.1985) | United States v. DeBoer, 966 F.2d 1066 (6th Cir.1992) | United States v. Diaz-Villasenor, 68 Fed. Appx. 791 (9th Cir.2003) | United States v. Dionisio, 410 U.S. 1 (1973) | United States v. Dominguez Benitez, 542 U.S. 74, 124 S.Ct. 2333, 159 L.Ed.2d 157 (2004) | United States v. Donahue, 948 F.2d 438 (8th Cir.1991) | United States v. Duffy, 454 F.2d 809 (5th Cir.1972) | United States v. Floyd, 81 F.3d 1517 (10th Cir.1996) | United States v. Fortna, 796 F.2d 724 (5th Cir.1986) | United States v. Frady, 456 U.S. 152 (1982) | United States v. Gillock, 445 U.S. 360, 100 S.Ct. 1185, 63 L.Ed.2d 454 (1980) | United States v. Glass, 133 F.3d 1356 (10th Cir.1998) | United States v. Gomez-Gallardo, 915 F.2d 553 (9th Cir.1990) | United States v. Granello, 365 F.2d 990 (2nd Cir.1966) | United States v. Green, 507 U.S. 545, 113 S.Ct. 1835, 123 L.Ed.2d 260 (1993) | United States v. Hamilton, 19 F.3d 350 (7th Cir.1994) | United States v. Hayes, 227 F.3d 578 (6th Cir.2000) | United States v. Hazelwood, 40 Fed. Appx. 347 (9th Cir.2002) | United States v. Hearst, 563 F.2d 1331 (9th Cir.1977) | United States v. Hogan, 763 F.2d 697 (5th Cir.1985) | United States v. Huberts, 637 F.2d 630 (9th Cir.1980) | United States v. Ismail, 756 F.2d 1253 (6th Cir.1985) | United States v. Jackson, 345 F.3d 59 (2nd Cir.2003) | United States v. James, 169 F.3d 1210 (9th Cir.1999) | United States v. Johnson, 54 F.3d 1150 (4th Cir.1995) | United States v. Johnson, 977 F.2d 1360 (10th Cir.1992) | United States v. Jones, 56 Fed. Appx. 416 (9th Cir.2003) | United States v. Jones, 683 F.2d 817 (4th Cir.1982) | United States v. Jorge, 865 F.2d 6 (1st Cir.1989) | United States v. Keiser, 57 F.3d 847 (9th Cir.1995) | United States v. Kendrick, 331 F.2d 110 (4th Cir.1964) | United States v. Kovel, 296 F.2d 918 (2nd Cir.1961) | United States v. Kristiansen, 901 F.2d 1463, 1465 (8th Cir.1990) | United States v. Krstic, 708 F. Supp. 2d 1134 (D.Or.2010) | United States v. Landof, 591 F.2d 36 (9th Cir.1978) | United States v. Lane, 474 U.S. 438, 106 S. Ct. 725, 88 L.Ed.2d 814 (1986) | United States v. Lauersen, 348 F.3d 329 (2nd Cir.2003) | United States v. Legal Services for New York City, 249 F.3d 1077 (D.C. Cir.2001) | United States v. Leventhal, 961 F.2d 936 (11th Cir.1992) | United States v. Logan, 121 F.3d 1172 (8th Cir.1997) | United States v. Lyles, 4 Cranch C.C. 469, Fed.Cas.No. 15,646 (1834) | United States v. Martin, 278 F.3d 988 (9th Cir.2002) | United States v. Massachusetts Institute of Technology, 129 F.3d 681 (1st Cir.1997) | United States v. McConney, 728 F.2d 1195 (9th Cir.1984) | United States v. McGraw, 62 Fed. Appx. 679 (7th Cir.2003) | United States v. McIntire, 461 F.2d 1092 (5th Cir.1972) | United States v. Melvin, 650 F.2d 641 (5th Cir.1981) | United States v. Meyers, 847 F.2d 1408 (9th Cir.1988) | United States v. Miller, 771 F.2d 1219 (9th Cir.1985) | United States v. Modena, 302 F.3d 626 (6th Cir.2002) | United States v. Monat, 853 F.Supp. 1301 (D. Kan.1994) | United States v. Montoya, 827 F.2d 143 (7th Cir.1987) | United States v. Myers, 294 F.3d 203 (1st Cir.2002) | United States v. Neff, 343 F.Supp. 978 (E.D. Pa.1972) | United States v. Nelson, 38 Fed. Appx. 386 (9th Cir. 2002) | United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 94 S.Ct. 3090, 41 L.Ed.2d 1039 (1974) | United States v. Ojala, 544 F.2d 940 (8th Cir.1976) | United States v. Olano, 507 U.S. 725, 113 S.Ct. 1770, 123 L.Ed.2d 508 (1993) | United States v. Osborn, 561 F.2d 1334 (9th Cir.1977) | United States v. Parkins, 7 Fed. Appx. 287 (4th Cir.2001) | United States v. Pena, 213 F.3d 634 (4th Cir.2000) | United States v. Penn, 647 F.2d 876 (9th Cir.1980) | United States v. Perez-Casillas, 607 F.Supp. 88 (D. Puerto Rico 1985) | United States v. Pharis, 2000 W.L. 1469330 (E.D. Pa.2000) | United States v. Pinto, 850 F.2d 927 (2nd Cir.1988) | United States v. Pirovolos, 844 F.2d 415 (7th Cir.1988) | United States v. Platero, 72 F.3d 806 (10th Cir.1995) | United States v. Pollard, 38 M.J. 41 (C.M.A.1993) | United States v. Possick, 849 F.2d 332 (8th Cir.1988) | United States v. Pressley, 978 F.2d 1026 (8th Cir.1992) | United States v. Reveles, 1993 W.L. 135864 (A.F.C.M.R.1993) | United States v. Reynolds, 345 U.S. 1 (1953) | United States v. Robinson, 311 F.Supp. 1063 (W.D.Mo.1969) | United States v. Roselli, 432 F.2d 879 (9th Cir.1970) | United States v. Ryan, 402 U.S. 530, 91 S.Ct. 1580, 29 L.Ed.2d 85 (1971) | United States v. Sacco, 428 F.2d 264 (9th Cir.1970) | United States v. Scales, 594 F.2d 558 (6th Cir.1979) | United States v. Silverman, 861 F.2d 571 (9th Cir.1988) | United States v. Simon, 995 F.2d 1236 (3rd Cir.1993) | United States v. Singleton, 260 F.3d 1295 (11th Cir.2001) | United States v. Skelley, 501 F.2d 447 (7th Cir.1974) | United States v. Smith, 70 Fed. Appx. 359 (7th Cir.2003) | United States v. Smyth, 556 F.2d 1179 (5th Cir.1979) | United States v. Snyder, 707 F.2d 139 (5th Cir.1983) | United States v. Steele, 461 F.2d 1148 (9th Cir.1972) | United States v. Stoecker, 215 F.3d 788 (7th Cir.2000) | United States v. Taylor, 210 F.3d 311 (5th Cir.2000) | United States v. Thomas, 953 F.2d 107 (4th Cir.1991) | United States v. Turley, 352 U.S. 407, 77 S.Ct. 397, 1 L.Ed.2d 430 (1957) | United States v. Turpin, 65 F.3d 1207 (4th Cir.1995) | United States v. United Shoe Machinery Corp., 89 F.Supp. 357 (D. Mass.1950) | United States v. Upjohn Co., 600 F.2d 1223 (6th Cir.1979) | United States v. Valle-Valdez, 554 F.2d 911 (9th Cir.1977) | United States v. Van Drunen, 501 F.2d 1393 (7th Cir.1974) | United States v. Waloke, 962 F.2d 824 (8th Cir.1992) | United States v. Weger, 709 F.2d 1151 (7th Cir.1983) | United States v. White, 322 U.S. 694 (1944) | United States v. White, 950 F.2d 426 (7th Cir.1991) | United States v. White Buffalo, 84 F.3d 1052 (8th Cir.1996) | United States v. Yamin, 868 F.2d 130 (5th Cir.1989) | United States v. Young, 470 U.S. 1, 105 S.Ct. 1038, 84 L.Ed.2d 1 (1985) | United States v. Zolin, 491 U.S. 554 (1989) | University of Pennsylvania v. Equal Employment Opportunity Commission, 493 U.S. 182, 110 S.Ct. 577, 107 L.Ed.2d 571, 58 U.S.L.W. 4093, 51 Fair Empl.Prac.Cas. (BNA) 1118, 52 Empl.Prac.Dec. (CCH) P39,539, 15 Fed.R.Serv.3d 369 (1990) | Upjohn Co. v. United States, 449 U.S. 383 (1981) | Urico v. Parnell Oil Co., 708 F.2d 852 (1st Cir.1983) | VanSickle v. McHugh, 430 N.W.2d 799 (Mich. App.1988) | Victor v. Nebraska, 511 U.S. 1 (1994) | Wagman v. Bradshaw, 739 N.Y.S.2d 421 (2002) | Wainwright v. Sykes, 433 U.S. 72 (1977) | Walker v. State, 246 Ind. 386, 204 N.E.2d 850 (1965) | Warden v. Palermo, 431 U.S. 911, 97 S.Ct. 2166, 53 L.Ed.2d 221 (1977) | Wards Cove Packing Co. v. Atonio, 490 U.S. 642 (1989) | White v. People, 81 Ill. 333 (1876) | White v. State, 717 S.W.2d 784 (Ark.1986) | White v. United States, 300 A.2d 716 (D.C.App.1973) | White v. White, 94 Idaho 26, 480 P.2d 872 (1971) | Whitehurst v. Wright, 592 F.2d 834 (5th Cir.1979) | Wilcox v. Coons, 220 S.W.2d 15 (Mo.1949) | Williams v. United States, 168 U.S. 382 (1897) | Winship, 397 U.S. 358 (1970) | Wistrand v. People, 213 Ill. 72, 72 N.E. 748 (1904) | Worthington v. State, 405 N.E.2d 913 (Ind.1980) | Wyatt v. United States, 362 U.S. 525, 80 S.Ct. 901, 4 L.Ed.2d 931 (1960) | Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957) | Yost v. A.O. Smith Corp., 562 F.2d 592 (8th Cir.1977) | Young v. Commonwealth, 968 S.W.2d 670 Ky.1998
פסיקה אוסטרלית Alexander, [1982] V.R. 731 | Alister, (1983) 154 C.L.R. 404 | Aouad, (2011) N.S.W.C.C.A. 61 | Baker v. Campbell, (1983) 153 C.L.R. 52 | Benecke, [1999] N.S.W.C.C.A. 163, (1999) 106 A.C.R. 282 | Bond v. Touhy, (1995) 128 A.L.R. 595 | Braham v. Mason, [1976] V.R. 547 | Brebner v. Perry, [1961] S.A.S.R. 177 | Cockerill v. Collins, [1999] 2 Qd. 26 | Commonwealth v. Northern Land Council, (1993) 176 C.L.R. 604 | Comptroller-General of Customs, (1992) 107 A.L.R. 480 | Coombes, (1998) 160 A.L.R. 456 | Crowley v. Murphy, (1981) 34 A.L.R. 496 | Director of Public Prosecutions v. Kocoglu, (2012) V.S.C. 185 | Elsey v. Taxation Commissioner of Commonwealth of Australia, (1969) 121 C.L.R. 99 | Environment Protection Authority v. Caltex Refining Co. Pty. Ltd., (1993) 178 C.L.R. 477 | Esso Australia Resources Ltd. v. Commissioner of Taxation of the Commonwealth of Australia, [1999] H.C.A. 67, 201 C.L.R. 49 | Farquharson, (2009) V.S.C.A. 307, 26 V.R. 410 | Festa, [2001] H.C.A. 72, 208 C.L.R. 593 | Gill, [2003] V.S.C. 317, 142 A.C.R. 22 | Glascott, (2011) V.S.C.A. 109 | Goldberg, (1994) 185 C.L.R. 83 | Graham v. Police, [2001] S.A.S.C. 93, (2001) 122 A.C.R. 152 | Grant v. Downs, (1976) 135 C.L.R. 674 | Haidley, [1984] V.R. 229 | Hayden, [1959] V.L.R. 102 | Henry, [1999] N.S.W.C.C.A. 111, (1999) 106 A.C.R. 149 | Holland v. Jones, (1917) 23 C.L.R. 149 | Hoogwerf, (1992) 63 A.C.R. 302 | Hooker Corporation Ltd. v. Darling Harbour Authority, (1987) 9 N.S.W.L.R. 538 | Hunter, [1956] V.L.R. 31 | Justin, (1991) 55 S.A.S.R. 547 | Kearney, (1985) 158 C.L.R. 500 | Kingston v. State Fire Commission, (1995) 8 Tas. R. 152 | Kuster, (2008) V.S.C.A. 261, 21 V.R. 407 | Lee, (1991) 42 A.C.R. 393 | Lewis v. Nortex Pty. Ltd., [2002] N.S.W.S.C. 1192, 217 A.L.R. 719 | Lukies v. Ripley, (1994) 35 N.S.W.L.R. 283 | Mann v. Carnell, [1999] H.C.A. 66, 201 C.L.R. 1 | Maurice, (1986) 161 C.L.R. 475 | McLellan v. Bowyer, (1962) 106 C.L.R. 94 | Moseley v. The Victoria Rubber Co., (1886) R.P.C. 325 | Mundy v. Bridge Motors Pty Ltd., (1987) 45 S.A.S.R. 125 | Mutemeri v. Cheesman, [1998] 4 V.R. 484 | O'Reilly v. Commissioner of State Bank of Victoria, (1983) 153 C.L.R. 1 | Pierce v. Minister of Community Welfare, (1987) 27 A.C.R. 119 | Pikos v. Bezuidenhout, [2004] Q.C.A. 178, 145 A.C.R. 544 | Ritz Hotel Ltd. v. Charles of the Ritz Ltd., (1988) 15 N.S.W.L.R. 158 | Roberts, (1997) 18 W.A.R. 379 | Royal Insurance Australia Ltd. v. Government Insurance Office of New South Wales, [1194] 1 V.R. 123 | Sankey v. Whitlam, (1978) 142 C.L.R. 1 | Sepa Waste Water Treatment Pty. Ltd. v. J.M.T. Welding Pty. Ltd., (1986) 6 N.S.W.L.R. 41 | Sharp, [2003] N.S.W.S.C. 1117, 143 A.C.R. 344 | Sorby v. Commonwealth, (1983) 152 C.L.R. 281 | Souleyman, (1996) 40 N.S.W.L.R. 712 | Thompson v. Bella-Lewis, [1997] 1 Qd. 429 | Trade Practices Commission v. Abbco Iceworks Pty. Ltd., (1994) 123 A.L.R. 503 | Trade Practices Commission v. C.C. (New South Wales) Pty., (1995) 131 A.L.R. 581 | Vance v. McCormack, [2004] A.C.T.S.C. 78, 154 A.C.T.R. 12 | Vulovic, (2012) N.S.W.S.C. 211 | Waterford v. Commonwealth of Australia, (1987) 163 C.L.R. 54 | Woods v. Multi-Sport Holdings Pty. Ltd., [2002] H.C.A. 9, (2002) 208 C.L.R. 460 | Wran v. Australian Broadcasting Commission, [1984] 3 N.S.W.L.R. 241 | Zappia, [2003] S.A.S.C. 276
פסיקה קנדית Babes, (2000) 146 C.C.C.3d 4654 | Bevan, [1993] 2 S.C.R. 599 | Borden, (1975) 70 D.L.R.3d 579 | Brooks, (2000) S.C.C. 11, [2000] 1 S.C.R. 237 | Brymer, (1975) 24 C.C.C. 105 | Czipps, (1979) 101 D.L.R.3d 323 | D., [1996] 2 S.C.R. 291 | Edgar v. Auld, (2000) 184 D.L.R.4th 747 | Fang, (1985) 25 D.L.R.4th 632 | Find, [2001] S.C.C. 32, [2001] 1 S.C.R. 863 | Girouard, (1982) 138 D.L.R.3d 730 | Gordon, (1999) 136 C.C.C.3d 64 | Gouin, (1926) 46 C.C.C. 1 | Gower v. Tolko Manitoba Inc., (1999) 181 D.L.R.4th 353 | Gruenke, [1991] 3 S.C.R. 263 | Hampton, (1966) 4 C.C.C. 1 | Hawkins, [1997] 3 S.C.R. 1043 | Henrie, (1988) 53 D.L.R.4th 568 | Jack, (1992) 70 C.C.C.3d 67 | Jobb v. Department of Justice, (1999) 173 D.L.R.4th 739 | Johnstone, (1987) 40 D.L.R.4th 550 | K.A., (1999) 137 C.C.C.3d. 554 | Kehler, (2004) S.C.C. 11, [2004] 1 S.C.R. 328 | Knutson v. Saskatchewan Registered Nurses' Association, (1990) 75 D.L.R.4th 723 Laba, [1994] 3 S.C.R. 965 | Lavalee, [1990] 1 S.C.R. 852 | Law Society of British Columbia v. Gravelle, (2001) 200 D.L.R.4th 82 | Lieberman, (1974) 17 C.C.C. 105 | Manahan, (1990) 61 C.C.C.3d 139 | McKercher v. Vancouver-Iowa Shindle Co. Ltd., (1929) D.L.R. 231 | Metropolitan Life Insurance Life Insurance Co. v. Frenette, [1992] 1 S.C.R. 647 | Minister of Energy v. Auditor General of Canada, [1989] 2 S.C.R. 49 | Moysa v. Alberta Labour Relations Board, (1989) 60 D.L.R.4th 1 | Mulroney, (1986) 27 D.L.R.4th 118 | Murray, (2000) 144 C.C.C.3d 289 | National Post, [2010] 1 S.C.R. 477 | O'Neill, (2006), 213 C.C.C.3d 389 | Parrott, (2001) S.C.C. 3, [2001] 1 S.C.R. 178 | Prousky, (1987) 41 D.L.R.4th 565 | Public Schools Boards' Association of Alberta, [2000] S.C.C. 2, [2000] 1 S.C.R. 44 | Roy, (1988) 62 C.R.3d 127 | Ryan, (1997) 143 D.L.R.4th 1 | S., (2000) 182 D.L.R.4th 336 | Sawatsky, (1997) 150 D.L.R.4th 750 | Smallwood v. Sparling, (1982) 141 D.L.R.3d 395 | Solosky, [1980] 1 S.C.R. 821 | Spence, [2005] S.C.C. 71, [2005] 3 S.C.R. 458 | Spyker, (1990) 63 C.C.C.3d 125 | Stone, [1999] 2 S.C.R. 290 | Tayebi, (2002) 161 C.C.C.3d 197 | The Citizen v. Coates, (1986) 29 D.L.R.4th 523 | Thomson Newspapers Ltd. v. Director of Investigation and Research, [1990] 1 S.C.R. 425 | Tsawwassen Indian Band v. Delta Corp., (1997) 149 D.L.R.4th 672 | Vetrovec, [1982] 1 S.C.R. 811 | Walker, (1992) 74 C.C.C.3d 97 | Wawanesa Mutual Insurance Co. v. Hanes, (1961) 28 D.L.R.2d 386 | White, [1999] 2 S.C.R. 417 | White, Ottenheimer & Baker, (2000) 187 D.L.R.4th 581 | Wigglesworth, [1987] 2 S.C.R. 541 | Zotto, (1997) 147 D.L.R.4th 457 | Zundel, (1987) 35 D.L.R.4th 338 | Zurlo, (1990) 57 C.C.C.3d 407
פסיקה דרום אפריקאית Demingo, 1951 (1) S.A. 36 | Kleinschmidt, 1979 (1) S.A. 277 | Lubbe, 1981 (2) S.A. 854 | Lwane, 1966 (2) S.A. 433 | Maggonsholo, 1948 (2) S.A. 222 | Manamela, [2000] 5 L.R.C. 65 | Mbanambi, 1957 (3) S.A. 232 | Ncanana, 1948 (4) S.A. 399 | Ndabeni, 1959 (2) S.A. 630 | Nqandweni, 1959 (1) S.A. 894 | Nuran, 1954 (1) S.A. 509 | S. v. Leepile, 1986 (2) S.A. 352 | Sithole, 1991 (4) S.A. 94 | Sweidan & King Pty. Ltd. v. Zim Israel Navigation Co. Ltd., 1986 (1) S.A. 515 | Tumba, 1947 (4) S.A. 228 | Zikhali, 1972 (4) S.A. 707 | Zonele, 1959 (3) S.A. 319
פסיקה ניו זילנדית Atkinson, [1990] 2 N.Z.L.R. 513 | Auckland City Council v. Hapimana, [1976] 1 N.Z.L.R. 731 | Aymes, [2005] 2 N.Z.L.R. 376 | B., [1987] 1 N.Z.L.R. 362 | Burke v. Superintendant of Wellington Prison, [2003] 3 N.Z.L.R. 206 | C-C Bottlers Ltd. v. Lion Nathan Ltd., [1993] 2 N.Z.L.R. 445 | Choudry, [1999] 2 N.Z.L.R. 582 | Environmental Defence Society Inc. v. South Pacific Aluminium, [1981] 1 N.Z.L.R. 153 | Fletcher Timber Ltd., [1984] 1 N.Z.L.R. 290 | Frucor Beverages Ltd. v. Rio Beverages Ltd., [2001] 2 N.Z.L.R. 604 | Guardian Royal Exchange Assurance of New Zealand Ltd. v. Stuart, [1985] 1 N.Z.L.R. 596 | H., [2000] 2 N.Z.L.R. 257 | Howse, (1983) 1 C.R.N.Z. 32 | Ithaca Custodians Ltd. v. Perry Corp., [2004] 1 N.Z.L.R. 731 | Konia v. Morley, [1976] 1 N.Z.L.R. 455 | L., [1998] 2 N.Z.L.R. 141 | Lindsay, [1970] N.Z.L.R. 1002 | Makoare, [2001] 1 N.Z.L.R. 318 | McCartney, [1976] 1 N.Z.L.R. 472 | Mills, [1993] 2 N.Z.L.R. 592 | Rosenberg v. Jaine, [1983] N.Z.L.R. 1 | Secord, [1992] 3 N.Z.L.R. 570 | Strawbridge, [2003] 1 N.Z.L.R. 683 | Sullivan v. Ministry of Fisheries, [2002] 3 N.Z.L.R. 721 | Te Whiu, [1964] N.Z.L.R. 748 | Uljee, [1982] 1 N.Z.L.R. 561 | West-Walker, [1954] N.Z.L.R. 191
פסיקה סקוטית A., [2005] S.C.C.R. 593, [2005] S.L.T. 975 | Campbell, (2004) S.C.C.R. 220, [2004] S.L.T. 397 | Carmichael v. Sexton, (1986) S.L.T 16
פסיקה אירית Armagh, 18 Ir. L.T. 2 | Burke v. Central Independent Television, [1994] 2 I.R. 61 | Byrne v. Londonderry Co., [1902] 2 I.R. 457 | Casey, [1963] I.R. 33 | Cook v. Carroll, [1945] I.R. 515 | Gleeson v. Hurley, [1916] 2 I.R. 180 | Hennessy v. Keating, [1908] 1 I.R. 43 | Irish Press Publications Ltd. v. Minister for Enterprise and Employment, [2002] 2 I.R. 110 | Kelly v. Colhoun, [1899] 2 I.R. 199 | Miley v. Flood, [2002] 1 I.R. 50 | Miller v. Waterford, [1904] 2 I.R. 421 | Montgomery, [1966] N.I. 120 | Morrow v. Morrow, [1914] I.R. 183 | O'Callaghan v. O'Sullivan, [1925] 1 I.R. 90 | People v. Hannigan, [1941] I.R. 252 | Taylor v. Wicklow Circuit Judge, [1951] I.R. 311 | W., [1997] 2 I.R. 141
פסיקה גרמנית BGH 2, 317 | BGH 6, 359 | BGH 7, 234 | BGH 8, 137 | BGH 8, 390 | BGH 14, 156 | BGH 24, 38 | BGH 31, 10 | BGH 34, 63 | RG 21, 131 | RG 36, 402 | RG 38, 156 | RG 53, 189 | RG 58, 113 | RG 73, 52
פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם Allen v. United Kingdom, (2002) 35 E.H.R.R. 289 | Bricmont v. Belgium, (1990) 12 E.H.R.R. 217 | Foxley v. United Kingdom, (2000) 31 E.H.R.R. 637 | Funke v. France, (1993) 16 E.H.R.R. 297 | Goodwin v. United Kingdom, (1996) 22 E.H.R.R. 123 | Heaney v. Ireland, (2001) 33 E.H.R.R. 12 | Murray v. United Kingdom, (1996) 22 E.H.R.R. 29 | Saunders v. United Kingdom, (1996) 23 E.H.R.R. 313 | Weh v. Austria, (2005) 40 E.H.R.R. 37
אמנות בינלאומיות European Convention on Human Rights, 1950, (Rome, 4.11.1950) | Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, 500 UNITED NATIONS TREATY SERIES 95 | Vienna Convention on Consular Relations, 1963, 596 UNITED NATIONS TREATY SERIES 261
דין וחשבון וועדות מייעצות 16th Report of the Law Reform Committee on Privilege in Civil Proceedings, CMND. 3472 (1967) | 11th Report of the Criminal Law Revision Committee on Evidence (General) CMND. 4991 (1972)
הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | "עד מדינה" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.2201 (התשס"ה) | "שתיקת הנאשם במשפטו כ'דבר מה נוסף' להודאה שמסר במהלך חקירתו" הנחיות היועץ המשפטי לממשלה 4.3012 (התשס"ז)
מפתח עניינים | אזהרה עצמית | ביקור בית המשפט בזירת האירוע | בנקאי-לקוח (חיסיון) | גוף העבירה | גישור (חיסיון) | ג'נטלמן של כבוד | דבר לחיזוק | דבר-מה נוסף | דין (משקל ראיה שנתקבלה שלא כדין) | דיפלומטים | הודאה והדחה | היסח הדעת (משקל ראיה שנתקבלה שלא כדין) | הנמקה (חובת-) | הפללה עצמית (חיסיון מפני-) | התפתחות ורציונל | זכות השתיקה | קבילות | תנאי תחולה | הפללת נאשם משותף עם בן הזוג (חיסיון מפני-) | הפללת נאשם משותף עם הורה או ילדו (חיסיון מפני-) | התערבות בקביעת ממצאים עובדתיים | חברי הכנסת | חברי הממשלה | חזקות | הוכחה | הפרכה | טיפולוגיה | שלילה | חיזוק – ראו "דבר לחיזוק" | חיסיון | בני זוג אודות יחסיהם האינטימיים בעת נישואיהם | בנקאי-לקוח | גישור | טיפולוגיה | יועץ מס-לקוח | יחסי | כוהן דת-מתוודה | לטובת המדינה | לטובת הציבור | מגשר | מוחלט | מסמכים משפטיים | מפני הפללה עצמית | מפני הפללת נאשם משותף עם בן הזוג | מפני הפללת נאשם משותף עם הורה או ילדו | משא ומתן לקראת פשרה | נושאי משרה ציבורית | סוד מסחרי | סודיות (ו-) | עובד סוציאלי-נזקק | עורך פטנטים-לקוח | עורך-דין-לקוח | עיתונאי-מקור | פסיכולוג-מטופל | פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות | צנעת הפרט | קבילות (ו-) | רואה חשבון-לקוח | רופא מטופל | תחולה עניינית | תחקיר פנימי | חקירה (מחדלי-) – ראו "מחדלי חקירה" | טובת המדינה (חיסיון ל-) | טובת הציבור (חיסיון ל-) | טעות (משקל ראיה שנתקבלה שלא כדין) | טענות הגנה (אחריות פלילית) | ידיעה מיוחדת (עובדות המצויות ב-) | ידיעה שיפוטית | יועץ מס-לקוח (חיסיון) | ילד (עדות-) | כבישת עדות | כוהן דת-מתוודה (חיסיון) | כלל ההודאה החופשית | מאזן ההסתברויות (הטית-) | מבלי לפגוע בזכויות – ראו "משא ומתן לקראת פשרה (חיסיון)" | מדינה (חיסיון לטובת ה-) | מחדלי חקירה | מירבית (כלל הראיה המירבית) | ממצאים עובדתיים (התערבות בקביעת-) | מסמכים משפטיים (חיסיון) | מעשים דומים | מקסימלית – ראו " מירבית (כלל הראיה המירבית)" | משא ומתן לקראת פשרה (חיסיון) | נושאי משרה ציבורית (חיסיון) | נטל הבאת הראיה | בהליכים במשפט מנהלי | במשפט אזרחי | במשפט פלילי | נטל ההוכחה | נטל השכנוע | בהליכים במשפט מנהלי | במשפט אזרחי | במשפט פלילי | נסיבתיות (ראיות נסיבתיות) | נקודת המבט האישית | נשיא המדינה | סוד מסחרי (חיסיון) | סודיות | בנקאי | חיסיון (ו-) | כוהן דת | נושאי משרה ציבורית | סוד מסחרי | עובד סוציאלי | עורך-דין | עיתונאי | עתירה לגילוי ראיה חסויה | פסיכולוג | רופא | סיוע | סיוע עצמי (הכלל נגד סיוע עצמי) | סייגים לאחריות הפלילית | ספק סביר | סתירות בעדות | עבר פלילי | עד מדינה | עדות אופי | עדות כבושה | עובד סוציאלי-נזקק (חיסיון) | עורך פטנטים-לקוח (חיסיון) | עורך-דין-לקוח (חיסיון) | עיתונאי-מקור (חיסיון) | עסקת טיעון | ערעור | עתירה לגילוי ראיה חסויה | פיצול עדות | פלגינן דיבורא | פסיכולוג-מטופל (חיסיון) | פרטיות – ראו "צנעת הפרט" | פרספקטיבה | פשרה (חיסיון) | פתרון סכסוכים בדרכים חלופיות (חיסיון) | ציבור (חיסיון לטובת ה-) | צנעת הפרט (חיסיון) | קונסולים | קורפוס דליקטי (corpus delicti) – ראו "גוף העבירה" | ראיה בלתי-קבילה (משקל) | ראיה הטובה ביותר (כלל ה-) | ראיות לכאורה | ראיות נסיבתיות - ראו "נסיבתיות" | ראש הממשלה | רואה חשבון-לקוח (חיסיון) | רופא-מטופל (חיסיון) | רציפות החזקת הראיה | רשויות המס | שותף לדבר-עבירה | שטיפת מוח | שיטת ביצוע | שלא כדין (משקל ראיה שנתקבלה שלא כדין) | שליטה חברתית משפטית | שרשרת ראייתית | תוספות ראייתיות | תחקיר פנימי (חיסיון) | תעודה ציבורית | תעודת שר החוץ בעניינים מדיניים
Mobile version: Enabled