Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חיקוקים בדיני תעבורה – אוגדן כיס

₪350.00 ₪250.00
מק"ט: 28550

עורך: שלמה פרץ

Traffic Laws legislation – Pocket Book

דיני תעבורה: שלמה פרץ: חיקוקים בדיני תעבורה - אוגדן כיסקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

קובץ החקיקה שהפך למותג בקרב עורכי הדין.

גולת הכותרת של האוגדן: האוגדן קטן, קל לנשיאה, היחידי שנכנס לתיקו של כל עורך דין!

מכיל את הפקודה, תקנות התעבורה ותמרורים.

.
מפתחות | מפתח נושאים מפורט לפי א-ב | מפתח הגדרות לפי א-ב | מפתח תיקוני הפקודה | פקודת התעבורה | פקודת התעבורה | חוק התעבורה (החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה), התש"ע-2009 | חוק לתיקון התעבורה (מס' 104), התשע"ב-2012 | תקנות התעבורה | מפתח החלקים, הפרקים והסימנים | תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 | תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב - מגרשי אחסנה), התשס"ו-2006 | תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב), התשנ"ט-1999 | תקנות התעבורה (הגשת צילומים לבית המשפט), התשנ"ז-1997 | תקנות התעבורה (הסדרים לתקופת הניסוי של הפעלת רכבת מקומית בירושלים) (הוראת שעה), התש"ע-2009 | צו התעבורה (הקצבת אגרות), התש"ל-1970 | תקנות התעבורה (מחיר מרבי בעבור חניה לפי הסדר חניה ארצי אחיד), התש"ס-2000 | תקנות התעבורה (מסירת מידע בדבר מספר הנקודות לחיוב) (הוראת שעה), התשס"ה-2005 | תקנות התעבורה (סדרי הדין בבקשות לפי סעיף 57 לפקודת התעבורה וערעור על החלטות בהן), התש"ם-1980 | תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעור לפי סעיף 55 לפקודת התעבורה), התש"ס-1980 | תקנות התעבורה (סדרי הדין בערעורים על החלטות הרשות), התשט"ו-1955 | תקנות התעבורה (סדרי תנועה ושמירת הבטחון בכרמלית בחיפה), התשכ"א-1961 | צו התעבורה (עבירות קנס), התשל"ז-1976 | תקנות התעבורה (פטור מהחזקה ומשימוש באפוד זוהר), התשס"ז-2007 | תקנות התעבורה (פטור מרישום ורישוי של גרורים למגורים מסוג מסויים), התשנ"א-1990 | צו התעבורה (פטור קורקינט חשמלי מהוראות הפקודה), התשס"ד-2004 | תקנות התעבורה (פטור רכב מסחרי מחובת רישום ורישוי), התשל"ד-1974 | תקנות התעבורה (פטור רכב לשעת חירום מאגרות רשיון רכב), התשל"ט-1979 | תקנות התעבורה (שמירת דיסקת טכוגרף והגשתה לבית המשסט), התשס"ז-2007 | הודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים), התשע"א-2010 | תמרורים | חוק שירותי הובלה, התשנ"ז-1997 | תקנות שירותי הובלה, התשס"א-2001 | צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985
Mobile version: Enabled