Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

המס על השכר

₪180.00
מק"ט: 15100

עורך: שלמה פרץ

Wage Taxation

כרכים: 4

דיני עבודה; דיני מיסים: שלמה פרץ: המס על השכר
אודות הספר

.

.
מס הכנסה | 1. פקודת מס הכנסה (סעיפים רלוונטיים ראה פירוט בעמ' ה') | 2. חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים (מס הכנסה שלילי), התשס"ח-2007 | 2א. תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"ו-1981 | 3. כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 | 4. קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל), התשנ"ב-1992 | 5. כללי מס הכנסה (הוראות בדבר העברת כספים מקרן השתלמות ארת לקרן השתלמות אחרת), התשנ"א-1991 | 6. תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי ריביתן, התשמ"ה-1985 | 7. תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006 | 8. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007 | 9. כללי הנציב - תנאים להרשאת מעביד להתיר לעובדיו ניכוי/זיכוי על פי הסעיפים 45א ו – 47 לפקודת מס הכנסה | 10. כללי הנציב - תנאים להרשאת מעביד להתיר לעובדיו זיכוי בל תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה | 11. כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 | 12. תקנות מס הכנסה (ניכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996 | 12א. כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), התשל"ח-1977 | 13. צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995 | 15. כללי מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ז-1997 | 16. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב-1962 | 17. צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומיםן, התשמ"ו-1986 | 18. תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג-1993 | 19. תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש"ן-1989 | 20. תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזור פיתוח), התשל"ז-1977 | 21. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 | 22. קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005 | 23. קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983 | 24. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס"ג-2003 | 25. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 | 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושב חוץ), התשל"ט-1979 | 27. תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), התשל"ח-1978 | 28. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), התשכ"ז-1967 | 29. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ"ב-1981| 29א. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 (סעיפים 1, 23-19, 33א-38ד, 41יג, 49א) | 30. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח-1997 | 31. תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 | 32. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים), התשל"ט-1979 | 33. תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992 | 34. תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה), התש"ם-1980 | 34א. תקנות מס הכנסה חכום התרומות למוסד ציבורי), התשע"א-2011 | 34ב. כללי מס הכנסה (נקודית זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 | 34ג. כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007 | 35. תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998 | 36. תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ"ז-1996 | 37. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990 | 38. תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ"א-1991 | 39. צו מס הכגסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 | 40. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ"ב-1982 | 41. צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה), התשמ"א-1981 | 42, צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח-1997 | 43. צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט רגל או חברה בפירוק כהכנסה), התשל"ב-1971 | 44. צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט-1979 | 45. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2002 | 46. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 | 47. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 | 48. תקנות מס הכנסה (שינוי דרך קביעת סכום הזיכוי החלופי), התשנ"א-1991 | 49. תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ו-1986 | 50. תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ"ח-1988 | 50א. חוק מס ערך מוסף, סעיף 1 (הגדרות רלוונטיות) | 50א. חוק מס ערך מוסף, סעיף 4 (הטלת מס על מלכרי"ם) | 50א. חוק מס ערך מוסף, מעיר 10 (מקרים מיוחדים) | 50א. חוק מס ערך מוסר, סעיף 16 (החייב בתשלום מס) | 50א. חוק מס ערך מוסף, סעיף 24 (בשירות) | 50א. חוק מס ערך מוסר, סעיר 35 (פטור מלכר"ים מסויימים) | 51. תקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 (תקנה 15א) | 51א. תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספים ומלכר"ים), התשל"ו-1976 | 51ב. צו מס ערך מוסף (שיעורי המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992 | 52. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה, התשמ"ד-1984 (סעיף 34) | 52א. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005 (סעיפים רלוונטיים) | 52ב. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופת גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס"ח-2008 | 52ג. חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003 ו - 2004), התשס"ג-2003 (פרק י', היטל על העסקת עובדים זרים) | עבודה | 53. חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 | 54. חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004 | 55. חוק דמי מחלה, התשל"ו-1976 | 56. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח-1998 | 57. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 | 57א. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ט-1999 | 57ב. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1994 | 58. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993 | 59. תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ד-1993 | 59א. חוק דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000 | 60. תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א-2000 | 61. תקנות דמי מחלה ,נוהלים לתשלום דמי מחלה), התשל"ז-1976 | 62. חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 | 63. תקנות הבטחת הכנסה, התשמ"ב-1982 | 64. תקנות הבטחת הכנסה (כללי הזכאות והוראות ביצוע), התשמ"ב-1982 | 65. חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 | 65א. חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011 | 65א1. תקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה (הפחתה של סכום העיצום הכספי), התשע"ב-2012 | 65ב. חוק הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), התשמ"ח-1987 | 66. תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), התשמייח-1988 | 67. תקנות הגנת השכר (עיקול, העברה ושיעבוד), התשל"ג-1973 | 68. תקנות הגנת השכר (פרטים ומסירת הודעות), התשל"ו-1976 | 68א. חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב-2002 | 68ב. תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת עבודה ופרטיה), התשס"ב-2002 | 68ג. תקנות העבירות המינהליות (קנס מינהלי - מסירת הודעה אודות תנאי עבודה), התשס"ב-2002 | 68ד. חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 | 69. חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957 | 70. תקנות הסכמים קיבוציים (הנוהל במתן צו הרחבה), התשל"ה-1975 | 70א. הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) לשנים 1997-1995 במגזר העסקי-פרטי | 71. צו הרחבה - (נוסח משולבן לפנסיה חובה, התשע"א-2011 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, התשס"ח-2008 | 72. צו הרחבה - השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה, התשע"ב | 72א. הסכם קיבוצי כללי בדבר תשלום דמי הבראה – 30.6.2000-1.7.1998 | 72ב. צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש, התשנ"ו-1996 | 72ג. צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה, התשע"ב | 73. הסכם קיבוצי כללי בדבר מעבר ל – 45 שעות עבודה ולחמישה ימי עבודה בשבוע במגזר העסקי | 73א. צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי | 74. תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים, התשל"ז-1977 | 74א. חוק חופש העיסוק | 75. חוק חופשה שנתית, התשי"א-1951 | 75א. תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), התשי"ז-1957 | 75ב. תקנות חופשה שנתית (הצגת תמצית החוק), התשי"ט-1958 | 76. תקנות חופשה שנתית (חופשה מוארכת), התשכ"ד-1963 | 76א. חוק (ה)חיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949 | 77. חוק החניכות, התשי"ג-1953 (סעיף 15) | 77א. פקודת סדרי השלטון והמשפט (סעיף 18א), התש"ח-1948 | 77ב. תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ"ו-1996 | 78. חוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953 | 78א. תקנות עבודת הנוער (עבודות אסירות ועבודות מוגבלות), התשנ"ו-1995 | 78ב. תקנות עבודת הנוער (בדיקות רפואיות), התש"ס-2000 | 78ג. תקנות עבודת הנוער (יידוע נער ושמיעתו), התשנ"ט-1999 | 79. חוק עבודה נשים, התשי"ד-1954 | 80. תקנות עבודת נשים (הודעה על הארכת חופשת לידה או פיצולה בשל אישפוז היולדת או ילדה), התשנ"ט-1999 | 81. תקנות עבודת נשים (הצגת תמצית החוק). התשי"ח-1958 | 82. תקנות עבודת נשים (הודעה על שהייה במקלט לנשים מוכות), התשס"א-2000 | 83. תקנות עבודת נשים (היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריון), התשנ"א-1990 | 84. תקנות עבודת נשים (רובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | 84א. תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס"ח-2008 | 84ב. תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001 | 84ג. תקנות עבודת נשים (עבודות בקרינה מייננת), התשל"ט-1979 | 84ד. תקנות עבודת נשים (עבודות לילה בשרות המדינה), התשט"ז-1995 | 84ה. תקנות עבודת נשים (תנאים לעבודת לילה), התשמ"ו-1986 | 85. תקנות עבודת נשים (חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה), התשנ"ט-1999 | 86. חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 | 87. חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 | 88. תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"א-1991 | 89. תקנות לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה), התשנ"ד-1994 | 90. צו לעידוד המגזר העסקי (קליטת עובדים) (הוראת שעה) (קביעת סוגי עובדים והכנסתם באגודה שיתופית), התשנ"ב-1991 | 91. חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 | 92. חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א-2001 | 93. תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), התשכ"ד-1964 | 94. תקנות פיצויי פיטורים (שיעורי פיצויי פיטורים לעובד בשכר), התשמ"ג-1983 | 94א. תקנת פיצוי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), התשמ"ט-1988 | 95. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988 | 95. תקנות שוויון הזדמנויות בעבודה (חובת מסירת הודעה למעביד), התשמ"ט-1988 | 96. חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 | 97. תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), התשמ"ח-1987 | 97א. תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005 | 97ב. תקנות שכר מינימום (שכר מותאם לעובד עם מוגבלות בעי יכולת עבודה מופחתת), התשס"ב-2002 | 98. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו-1996 | 99. חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 | 100. תקנות שעות עבודה ומנוחה, התשט"ו-1955 | 100א. תקנות שעות המנוחה השבועית (עבודה במשמרות) (מס' 2), התשי"ב-1952 | 100ב. תקנות שעות עבודה ומנוחה (מנוחה שבועית בבתי החולים), התש"ך-1960 | 100ג. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (סעיפים 18-1) | 100ד.. חוק שוויון לאנשים עם מוגבלות המועסקים כמשתקמים (הוראת שעה), התשס"ז-2007 | 100ה. תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006 | 100ו. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000 | 100ז. תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001 | 100ח. חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל תקין), התשנ"ז-1997 | 100ט. אישור כללי בדבר תשלומי מעבידים לקרן פנסיה ולקופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים | ביטוח לאומי | 101. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 | 102. תקנות הביטוח הלאומי (אמהות), התשי"ד-1954 | 102א. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), התשל"ג-1972 | 103. צו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), התשמ"א-1981 | 104. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954 | 105. תקנות הביטוח הלאומי (גביית דמי ביטוח), התשי"ד-1954 | 106. תקנות הביטוח הלאומי (גימלה לשמירת הריון), התשנ"א-1991 | 107. תקנות הביטוח הלאומי (דמי ביטוח - קנסות והפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984 | 108. תקנות הביטוח הלאומי (הפחתת נקודת קיצבה מקיצבת ילדים), התשל"ט-1979 | 108א. תקנות הביטוה הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א-1971 | 109. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב השכר לענין קיצבת ילדי עובדים), התשכ"ו-1965 | 110. תקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), התשי"ז-1956 | 111. תקנות הביטוח הלאומי (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1985 | 112. תקנות הביטוח הלאומי (מועצת המוסד), התשי"ח-1958 | 113. תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז ליולדת ולילוד), התשנ"ד-1993 | 114. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת), התשמ"ג-1983 | 115. תקנות הביטוח הלאומי (מענק למובטל שעובד בשכר נמוך), התשנ"ה-1994 | 116. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי מבוטחים שאינם זכאים לתשלום בעד הילד הראשון והשני), התשנ"א-1990 | 117. צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), התשל"ב-1972 | 118. תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים), התשל"ח-1977 | 120. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ה-1995 | 121. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום נקודת קיצבה בעד הילד הראשון והילד השני), התשמ"ו-1985 | 122. תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד או מעבידים שונים), התשנ"ז-1997 | 123. תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נפגעי תאונות), התשמ"א-1981 | 124. צו הביטוח הלאומי (קביעת חוקי תגמולים הפטורים מתשלום דמי ביטוח), התשנ"ו-1991 | 125. תקנות הביטוח הלאומי (סוגי הכשרה מקצועית שבהם ישולמו דמי אבטלה בשיעור מלא), התשס"ט-2009 | 126. תקנות הביטוח הלאומי (השתתפות במימון פעולות בטיחות בעבודה), התשמ"ח-1988 | 127. תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות), התשנ"ה-1955
Mobile version: Enabled