Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

אישור עסקאות עם בעלי עניין

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

עסקאות עם בעלי עניין מוסדרות בפרק ה' לחוק החברות, התשנ"ט-1999. עריכת עסקאות עם בעלי עניין דורשת קבלת אישורים מקדימים על ידי גורמים שונים, דוגמת ועדת הביקורת, דירקטוריון החברה, והאספה הכללית שלה. זהות הגורמים המאשרים את העסקה נגזרת מזהות הגורם עמו נערכת העסקה.

אישור עסקאות עם בעלי עניין אישור עסקאות עם בעלי עניין:

אישור עסקאות עם בעלי עניין

אישור עסקאות עם בעלי עניין

.

Mobile version: Enabled