Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

אכיפה פרטית

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

גופים פרטיים המחזיקים בעילת תביעה על פי דין רשאים לנקוט בהליכי אכיפה פרטית בשוק ההון. כך למשל, בעלי מניות רשאים להגיש תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת לבית המשפט הכלכלי בגין עסקאות עם בעלי שליטה הנחזות בעיניהם כמפרות את הוראות הדין. הגשת תביעה על ידי גופים פרטיים, דוגמת בעלי מניות, מהווה נקודת מוצא להליכי אכיפה אזרחיים בשוק ההון.

אכיפה פרטית אכיפה פרטית:

אכיפה פרטית

אכיפה פרטית

.

Mobile version: Enabled