Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

בעל עניין

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

בעל עניין בחוק החברות הוא אחד מאלה:
א. בעל מניות מהותי, המחזיק למעלה מ-5% מההון המונפק של החברה או מזכויות ההצבעה בה
ב. מי שיש לו הסמכות למנות דירקטור אחד או יותר או את המנהל הכללי
ג. מי שמכהן בחברה כדירקטור או כמנהל כללי.
פרק ה' לחוק החברות מסדיר כיצד נדרשת החברה לבצע עסקאות עם בעלי עניין, ובכלל זה את האישורים המקדימים הנדרשים לכך.

בעל עניין בעל עניין:

בעל עניין

בעל עניין

.

Mobile version: Enabled