Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

בעל שליטה

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

השאלה מיהו בעל השליטה בחברה נגזרת מן השאלה כיצד נגדיר "שליטה" בחברה. המושג "שליטה" מופיע בהקשרים משפטיים שונים והוא נושא משמעויות שונות בחוק החברות, חוקי המס, ועוד. בעל שליטה הוא מי שיש לו את היכולת לכוון את פעילות התאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או משרה אחרת בתאגיד. חוק החברות וחוק ניירות ערך מגדירים מספר חזקות המעידות על קיומה של שליטה.

בעל שליטה בעל שליטה:

בעל שליטה

בעל שליטה

.

Mobile version: Enabled