Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

בעלות צולבת

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

הגורם השולט בחברה, אם מדובר ביחיד אם בקבוצה שלטת, עשוי לשלוט במספר חברות רב באמצעות החזקה אופקית של זכויות הצבעה בכל אחת מהן. במבנה של החזקות צולבות הן מפוזרות זכויות ההצבעה לאורך כל הקבוצה העסקית. החזקה צולבת של מניות בידי חברות אחיות, שלהן בעל מניות משותף, עשויה להוביל לשליטה אפקטיבית. צורת החזקות זו נפוצה בקאבול הקוריאני.

בעלות צולבת בעלות צולבת:

בעלות צולבת

בעלות צולבת

.

Mobile version: Enabled