Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

בעלי מניות מיעוט

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

בעלי מניות מיעוט מחזיקים בחלק קטן יחסית מן ההון המונפק והנפרע של החברה. על דרך הכלל, אין ביכולתם של בעלי מניות מיעוט להכווין את פעילות החברה או לשנות באופן ישיר ממהלכיה. בעלי מניות מיעוט יכולים לממש את זכויות ההצבעה הנובעות ממניותיהם. הדין מעניק לבעלי מניות מיעוט חשיבות ניכרת בעת הצבעה באספה הכללית אודות עסקאות עם בעלי שליטה. אישור האספה הכללית לעסקה נדרש לכלול גם רוב מבין בעלי המניות שאין להם עניין אישי בעסקה הנדונה, כך שקולותיהם מקבלים חשיבות יתרה.

בעלי מניות מיעוט בעלי מניות מיעוט:

בעלי מניות מיעוט

בעלי מניות מיעוט

.

Mobile version: Enabled