Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

הטלת אחריות משפטית

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

הטלת אחריות משפטית על גופים שונים נעשית באמצעות הגשת תביעה כנגדם. הטלת אחריות משפטית נועדה להשיג מספר מטרות, דוגמת הרתעה, פיצוי לניזוק וקידום הציות לחוק. הטלת אחריות משפטית ביחס לעסקאות עם בעלי שליטה אפשרית ביחס לבעלי השליטה, ככל שאלו הפרו את חובת ההגינות או תום הלב המוטלת עליהם, וביחס לדירקטורים, ככל שהם הפרו את חובת האמונים או חובת הזהירות המוטלת עליהם.

הטלת אחריות משפטית הטלת אחריות משפטית:

הטלת אחריות משפטית

הטלת אחריות משפטית

.

Mobile version: Enabled