Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

חובת הגילוי

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

יסוד מהותי בדיני ניירות ערך הוא גילוי, גילוי, ושוב גילוי. חברה ציבורית נדרשת לגלות בהרחבה על עסקיה ופעילותה בהתאם לחוק ניירות ערך ולתקנות שהותקנו על פיו. חובת הגילוי היא בעיקרה מנדטורית, כך שחברה אינה יכולה להתנות על הוראות החוק ולפטור את עצמה מחובת הגילוי. חובת הגילוי לעסקאות עם בעלי שליטה היא רחבה למדי, ופרשנותה נגזרת מפסיקת בית המשפט, עמדת רשות ניירות ערך, ועוד.

חובת הגילוי חובת הגילוי:

חובת הגילוי

חובת הגילוי

.

Mobile version: Enabled