Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

כלל ההגינות המלאה

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות

כלל ההגינות המלאה הוא סטנדרט שיפוטי מחמיר יחסית הנהוג בארצות הברית ביחס לעסקאות הנערכות עם בעל השליטה. כלל ההגינות המלאה בודק האם תנאי העסקה והליך אישורה היו הוגנים. הוכחת הגינות העסקה מוטלת על בעל השליטה (או הדירקטוריון), אולם אפשר להעביר את נטל ההוכחה לתובע אם העסקה אושרה בידי רוב מקרב בעלי מניות המיעוט, או אם המשא ומתן על העסקה נוהל כהלכה בידי ועדה מיוחדת של הדירקטוריון שהורכבה מדירקטורים עצמאים בלבד. לאחרונה מיושם כלל ההגינות המלאה גם בישראל.

כלל ההגינות המלאה כלל ההגינות המלאה:

כלל ההגינות המלאה

כלל ההגינות המלאה

.

Mobile version: Enabled