Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

עניין אישי

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

כאשר לבעל מניות או לדירקטור יש עניין אישי בעסקה מסוימת, הוא עשוי להסיט את מוקד תשומת לבו מן האינטרס של החברה בעסקה לאינטרס האישי שלו. מלאכת ההגדרה של "עניין אישי" היא מורכבת ומסועפת, וכוללת את פרשנות רשות ניירות ערך ופסיקת בית המשפט העליון והכלכלי. מי שיש לו עניין אישי ביחס לעסקה מסוימת נדרש להודיע מוקדם ככל האפשר על קיומה, ולא להשתתף בהצבעה אודותיה.

עניין אישי עניין אישי:

עניין אישי       עניין אישי

עניין אישי

.

Mobile version: Enabled