Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

פירמידת שליטה

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

פירמידת שליטה נוצרת כאשר חברה א' מחזיקה במניותיה של חברה ב', ואילו זו מחזיקה במניותיה של חברה ג'. פירמידת שליטה מאפשרת לבעל שליטה לשלוט במספר תאגידים רב בלי לשאת בעלות המלאה של שליטה זו. פירמידה יוצר הפרדה בין בעלות כלכלית לכוח ההשפעה של העומד בראש הפירמידה.

פירמידת שליטה פירמידת שליטה:

פירמידת שליטה

פירמידת שליטה

.

Mobile version: Enabled