Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

קבוצות עסקיות

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

קבוצה עסקית היא תופעה כלכלית של קבוצת חברות המורכבת מכמה חברות המנהלות פעילות עסקית בשווקים שונים, נתונות לשליטה אדמיניסטרטיבית ופיננסית אחת וקשורות ביניהן בקשרי אמון הדדי על בסיס רקע עסקי, אתני או משפחתי משותף. גם בישראל נפוצה התופעה של קבוצות עסקיות הפעילות בענפים שונים. מדינות מועטות מגדירות הגדרה משפטית מחייבת של קבוצה עסקית, ואלו העושות כן ממקדות את ההגדרה לצרכי חקיקה מסוימת, ולא באופן גורף.

קבוצות עסקיות קבוצות עסקיות:

קבוצות עסקיות

קבוצות עסקיות

.

Mobile version: Enabled