Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

שיקול דעת עסקי

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

מקורו של כלל שיקול הדעת העסקי – Business Judgment Rule – בארצות הברית, בה הוא מהווה הגנה דיונית ומהותית לנושאי משרה בחברה. כל עוד נושאי המשרה פעלו בדרך מיודעת, בתום לב וללא ניגוד עניינים, בית המשפט יימנע מלשמוע את התביעה לגופה. לאחרונה מיושם כלל שיקול הדעת העסקי – בדרכים שונות – על ידי בית המשפט הכלכלי.

שיקול דעת עסקי שיקול דעת עסקי:

שיקול דעת עסקי

שיקול דעת עסקי

.

Mobile version: Enabled