Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

תביעה ייצוגית

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

תביעה ייצוגית נמנית על מנגנוני האכיפה הפרטית. בעל מניות המעוניין להגיש תובענה ייצוגית בגין עסקה שנערכה עם בעל השליטה נדרש לעמוד בתנאי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ובתקנות שהותקנו לפיו. חוק תובענות ייצוגיות מאפשר ליחיד או לארגון להגיש תובענה ייצוגית בעילות המנויות בתוספת השנייה לחוק, בתנאי שניתן לה אישור של בית המשפט. בשנים האחרונות חלה מגמת עליה במספר התביעות הייצוגיות המוגשות מדי שנה לבתי המשפט.

תביעה ייצוגית תביעה ייצוגית:

תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית

.

Mobile version: Enabled