Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00

תובענה ייצוגית

מאת: ד"ר הדס אהרוני-ברק     קטגוריה: דיני חברות, דיני ניירות ערך

תובענה ייצוגית נמנית על מנגנוני האכיפה הפרטית. בעל מניות המעוניין להגיש תובענה ייצוגית בגין עסקה שנערכה עם בעל השליטה נדרש לעמוד בתנאי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006, ובתקנות שהותקנו לפיו. חוק תובענות ייצוגיות מאפשר ליחיד או לארגון להגיש תובענה ייצוגית בעילות המנויות בתוספת השנייה לחוק, בתנאי שניתן לה אישור של בית המשפט. בשנים האחרונות חלה מגמת עליה במספר התביעות הייצוגיות המוגשות מדי שנה לבתי המשפט.

תובענה ייצוגית תובענה ייצוגית:

תובענה ייצוגית

תובענה ייצוגית

.

Mobile version: Enabled