Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

מידע פנים

₪695.00 ₪390.00
מק"ט: 15045

מחבר: עזר צפריר, עו"ד

Inside Information

דיני ניירות ערך: עזר צפריר עו
אודות הספר

הספר דן בהרחבה בהיבטים העיוניים והמעשיים של סוגיית השימוש במידע פנים.
 
פרקי הספר מקיפים את הרכיבים השונים של איסור השימוש במידע פנים, לרבות:

  • הגדרת "מידע פנים"
  • זהות הנכללים בגדר אנשי פנים בחברה
  • הסנקציה הפלילית הקבועה בגין השימוש במידע פנים
  • מהות ההגבלות החלות על ביצוע עסקאות בניירות ערך בידי עובדי חברי הבורסה
  • ההגנות המוקנות למבצעי השימוש במידע פנים
  • גדר החבות האזרחית בעקבות השימוש במידע פנים
  • פעילות רשות ניירות ערך באכיפת האיסור בשוק ההון

הספר כתוב בשפה ברורה, באופן שיקל על המשתמש להכיר את איסור השימוש במידע פנים, תוך סקירת היבטיו השונים של האיסור, בישראל ובחו"ל.
 
הספר מקיף את פסקי הדין הרלוונטים בנושא, כולל 3 פסקי דין של בית המשפט השלום שלא פורסמו, ומכיל טבלאות, שרטוטים וסטטיסטיקות המיועדים להקלת דרכו של המשתמש בהכרת הסוגיה ורכיביה וכן חקיקה רלוונטית בארצות הברית, בריטניה והאיחוד האירופי.
 
כותב הספר ליווה את התפתחות ההלכות בסוגיות "מידע הפנים", במהלך עבודתו רבת השנים בתחום האכיפה ברשות ניירות ערך, בעבר – כסגן מנהל מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך וכיום – כיועץ משפטי וסגן בכיר למנהל מחלקת איסוף ומחקר ברשות.

אודות המחבר

עו"ד עזר צפריר שימש כסגן מנהל מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך וכיום כיועץ משפטי וסגן בכיר למנהל מחלקת איסוף ומחקר ברשות. ליווה את התפתחות ההלכות בסוגיות מידע הפנים, במהלך עבודתו רבת השנים בתחום האכיפה ברשות ניירות ערך.

.
פרק 1: הרקע החקיקתי | 1.1 ישראל | 1. 1. 1 1962 - 1964 - ועדת ידין | 1.1.2 1968 - חקיקת חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 | 1.1.3 1981 - תיקון 6 לחוק ניירות ערך - הוספת הפרק "הגבלת השימוש במידע פנים" | 1.1.4 1998-1989 - התיקונים בפרק "הגבלת השימוש במידע פנים" | 1.1.5 2000 - הכללת עבירות השימוש במידע פנים כ"עבירות מקור" במסגרת חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 | 1.1.6 2003 - הצעת רשות ניירות ערך להרחבת גבולות איסור השימוש במידע פנים | 1.2 הדין הזר | 1.2.1 ארצות הברית | 2.2. 1 בריטניה | 2.3. 1 האיחוד האירופי | 2.3.1. 1 הדירקטיבה משנת 1989 | 2.3.2. ו הדירקטיבה משנת 2003 | פרק 2: הרציונאלה שבבסיס איסור השימוש במידע פנים | 2.1 מבוא | 2.2 האיסור | 2.3 התפתחות הרף הנורמטיבי | טבלת ענישה: עבירות השימוש במידע פנים | 2.4 הגישה הביקורתית - השימוש במידע פנים ראוי | 2.5 הגישה המקובלת - השימוש במידע פנים אסור | 2.5.1 יסוד ההגינות | 2.5.2 היסוד המוסרי | 2.5.3 היסוד הכלכלי | פרק 3: הגדרת מידע פנים | 1 3. מבוא | 3.2 סוג המידע | 3.2.1 הגדרת "חברה" | 3.2.2 מהו ה"מידע"? | 3.2.3 סוגי ה"מידע" | 3.2.3.1 מידע מגובש וקיים | 3.2.3.2 מידע צפוי/עתידי | 3.2.3.3 מידע רך | 3.2.3.4 "מידע אחר על החברה" | 3.2.4 "מידע פנים" בפסיקה | 3.2.4.1 דוחות כספיים ותקופתיים | 3.2.4.2 מצבה הפיננסי של החברה | 3.2.4.3 הצעת רכש מלאה | 3.2.4.4 מיזוג והעברת שליטה | 3.2.4.5 זכיה במכרז | 3.2.4.6 התפתחויות בחברה | 3.2.4.7 קבלת אישורים, היתרים ורשיונות מהמדינה | 3.2.4.8 גילוי סימני גז / נפט בקידוח שבוצע במסגרת חיפושי נפט | 3.2.4.9 הנפקה | 0 3.2.4.1 משא ומתן | 3.2.4.11 שינויים במבנה ההון בחברה | הדיבידנד כ"מידע פנים" | 3.3 נגישותו של המידע לציבור | 3.1. הגדרת ה"ציבור" | 3.3.2 הפצה והטמעה - התנאים להכרה במידע פנים כמידע שפורסם בציבור | 3.3.2.1 כללי | 3.3.2.2 אופן פרסום המידע | 3.3.2.3 מועד הטמעת מידע הפנים בציבור | התפתחות הפרשנות בפסיקה | הפצה והטמעה בעידן האינטרנט | הפסקת מסחר קצובה בבורסה | 3.3.2.4 העברת נטל הראיה | 3.4 השפעה אפשרית של המידע על מחיו נייר הערך של החברה | 3.4.1 הציבור - מבחן המשקיע הסביר | 3.4.2 המועד לבחינת תגובתו ההיפותטית של הציבור ("אילו נודע לציבור") | 3.4.2.1 מהו "השינוי המשמעותי" הנדרש לצורך מבחן העזר של ה- Post Factum? | 3.4.3 רכיב הניבוי המושכל - הקשר הסיבתי שבין גילוי המידע לשינוי שהיה מביא הגילוי במחירו של נייר הערך | 3.4.4 מהותיות המידע | 1 3.4.4. כללי | 3.4.4.2 המבחנים לקביעת מהותיות המידע | 3.4.4.3 הפסקת מסחר קצובה בבורסה | פרק 4: אנשי פנים בחברה | 4.1 מבוא | 4.2.1 דירקטור | 4.2.2 מנהל כללי | 4.2.3 בעל מניות עיקרי בחברה | 4.3 איש פנים פנימי | 4.4 איש פנים חיצוני | 4.4.1 עורכי דין ורואי חשבון | 4.4.2 המעורבים בעסקאות מיזוג, רכישה והשתלטות או בהצעת רכש | 4.4.2.1 במיזוג ורכישה/השתלטות | 4.4.2.2 בהצעת רכש | 4.4.3 אנליסטים | 4.4.4 האקרים | 4.5 "בן משפחה של אהד המנויים בפסקה (1)" | 4.6 "תאגיד בשליטתו של אחד המנויים בפסקאות (1) ו- (2)" | 4.7 החברה כ"איש פנים" | 4.8 איש פנים מרכזי בחברה | הנכללים בגדר "איש פנים" ו"איש פנים מרכזי" (שרטוט) | פרק 5: שימוש במידע פנים | 5.1 מבוא | מרכיבי השימוש במידע פנים (שרטוט) | 5.2 מהו "נייר ערך"? | 5.2.1 סוגי "ניירות ערך" הנכללים בגדר פרק ח - 1 | 5.2.2 סוגי "ניירות ערך" שאינם נכללים בגדר פרק ח - 1 | 5.3 סעיף 52ב(א)(ו) לחוק - "העושה עסקה בנייר ערך של חברה כאשר מידע פנים מצוי בידו" | 5.3.1 היסוד ההתנהגותי: עשיית עסקה בנייר ערך של חברה | 5.3.1.1 אילו ניירות ערך נכללים בגדר "עסקה"? | 2. 5.3.1 מהי "עסקה"? | 3. 5.3.1 עבור מי בוצעה העסקה? | 5.3.2 היסוד הנסיבתי: כאשר מידע פנים מצוי בידו | 5.3.2.1 מתן הוראה מתגלגלת | 5.4 סעיף 52ב(א)(2) לחוק - "המוסר מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך של חברה כאשר מידע פנים מצוי בידו | 5.4.1 היסוד ההתנהגותי | 1. 5.4.1 פעולת המסירה | 5.4.1.2 תוכן המידע המועבר ("מידע פנים או חוות דעת על נייר ערך") | 5.4.2 היסוד הנפשי ("לאדם אשר הוא יודע, או יש יסוד סביר להניח") | 5.4.3 אופן ניצול מידע הפנים או חוות הדעת על ידי המודלף | 5.4.3.1 "כי יעשה שימוש במידע הפנים" | 5.4.3.2 "או ינצל את חוות הדעת לצורך עסקה או ימסור אותה לאחר" | 5.4.4 חזקת הידיעה במסירה לפעיל שוק ההון | 5.4.4.1 מנהלי תיקים ויועצי השקעות | 5.4.4.2 אנליסטים | 5.5 אחריות תאגיד | 5.5.1 כללי | 5.5.2 הסייגים להטלת אחריות על תאגיד | 5.6 החזקה בדבר ניצול מידע פנים | 5.6.1 על מי חלה החזקה? | 5.6.2 מהות החזקה בדבר ניצול מידע פנים | 5.6.3 נטל הראיה ונטל ההוכחה | 5.6.4 מועד כהונת איש הפנים המרכזי | 5.6.5 סוגי ניירות הערך בגינם תחול החזקה | 5.6.6 היקף המונח "חברה" | 5.6.7 מועדי ביצוע העסקאות | פרק 6: האחריות הפלילית | 6.1 שימוש במידע בידי איש פנים (סעיף 52ג) | 6.1. מבוא | 2. 6.1 היות עושה השימוש במידע פנים "איש פנים" בחברה | 3. 6.1 היות המידע "מידע פנים" | 4. 6.1 היסוד ההתנהגותי: עשיית שימוש במידע פנים | 5. 6.1 היסוד הנפשי: מודעות הנאשם לרכיבי העבירה | 6.2 שימוש במידע שמקורו באיש פנים (סעיף 52ד) | 1 6.2. מבוא | 6.2.2 היסוד ההתנהגותי: עשיית שימוש במידע פנים | 6.2.2.1 ביצוע עסקה בנייר ערך | 6.2.2.2 העברת מידע פנים או חוות דעת לאחר | 6.2.3 "אשר הגיע לידו, במישרין או בעקיפין" | 6.2.4 "מאדם אשר הוא יודע שהוא איש פנים בחברה" | 6.2.5 היסוד הנפשי | פרק 7: עסקאות בניירות ערך בידי עובד חבר בורסה | 7.1 מבוא | 7.2 ההטרמה (Front Running) | 7.3 היקף הנכללים בסעיף | 7.4 הגדרת "נייר ערך" | 7.5 מהות ההגבלות | 7.5.1 הגבלות על דרך רכישת ניירות ערך (סעיף 52ט(ב)) | 7.5.2 הגבלות על דרך החזקת ניירות ערך (סעיף 52ט(ג)) | 7.5.2.1 פתיחת חשבון כיסוי עבור עובד חבר הבורסה | 7.5.3 הגבלות על אופן מתן הוראות הקניה או המכירה (סעיף 52ט(ד)) | 7.5.3.1 סעיף 52ט(ד)( 1 ) | 7.5.3.2 סעיף 52ט(ד)(2) | 7.6 הסנקציה הפלילית | פרק 8: הגנות | 8.1 מבוא | 8.2 ההגנות בסעיף 52ז(א) | סעיף 52ז(א)( 1 ) | סעיף 52ז(א)(2) | סעיף 52ז(א)(3) | סעיף 52ז(א)(4) | סעיף 52ז(א)(5) | סעיף 52ז(א)(6) | סעיף 52ז(א)(7) | סעיף 52ז(א)(8) | סעיף 52ז(א)(9) | 8.3 ההגנה על התאגיד (סעיף 52ז(ב)) | 8.4 הגנת "נמל מבטחים" | פרק 9: החבות האזרחית | 9.1 מבוא | 9.2 ההסדר בחוק ניירות ערך | 9.3 הסדרים משפטיים שלא מכוח חוק ניירות ערך | 9.3.1 תביעה חוזית | 9.3.2 תביעה נגזרת | 9.3.3 תביעת נזיקין בגין הפרת חובה חקוקה או רשלנות | 9.3.4 תביעה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט | פרק 10: אכיפה | 10.1 מבוא | 10.2 האזנות סתר | 10.3 חקירת עבירות הלבנת הון | 10.4 אפיקי אכיפה אלטרנטיביים | 10.5 סטטיסטיקה של אכיפה פלילית | אכיפת איסור השימוש במידע פנים במהלך השנים 988 1 - 2003 | פרק 1 ו: לפני סיום | נספחים | נספח א': חקיקה | 1 . ישראל | 205 חוק ניירות ערך, פרק ח - ו | 2. ארצות הברית | 1) Securities Exchange act of 1934 | a) Rule 10b5-1 | b) Rule 10b5-2 | 2) Fair Disclosure Regulation (Regulation FD) | 3. בריטניה | Criminal Justice Act 1993 (Part 5 + Schedules 1 & 2 | 4. האיחוד האירופי | 1) Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 on Insider Dealing and Market Manipulation (Market Abuse) | Commission Directive 2003/124/EC of 22 December 2003 | נספח ב': פסיקה ישראלית | 1. ת"פ (ת"א) 10083/00 מדינת ישראל נ' אמיר (לא פורסם) | 2. ת"פ (ת"א) 5247/99 מדינת ישראל נ' הדר (לא פורסם) | 3. ת"פ (ת"א) 8550/99 מדינת ישראל נגד קאופמן ואח' (לא פורסם) | מפתחות | מפתח ערכים ונושאים | חקיקה ישראלית | חקיקה זרה | פסיקה ישראלית (לפי שמות תובעים) | פסיקה ישראלית (לפי שמות נתבעים) | פסיקה זרה | ספרות ישראלית | ספרות זרה
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות