Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני עיריות

₪550.00
מק"ט: 14140 מצב מלאי: אזל

מחבר: צבי פרייזלר, עו"ד

Municipal Council Legislation

דיני רשויות מקומיות: צבי פרייזלר עו

ראה:
החקיקה ברשויות המקומיות
אודות הספר

.

.
מבוא | מפתח קיצורים | תוכן ענינים כללי | תוכן ענינים מפורט | מפתח אלפביתי לשמות החוקים והפקודות | מפתח ערכים אלפביתי | א. עיריות | 1. פקודת העיריות | פקודת העיריות (נוסח חדש) | 1.1 מכרזים ראה גם 1.6 עובדים; יא. מכרזים; טז. מכרזים משותפים תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987 | 1.1.1 שיתוף פעולה תעשייתי | תקנות העיריות (חובת שיתוף פעולה תעשייתי), התש''ע-2010 | 1.2 תקציב | צו העיריות (העברות מסעיף הוצאה אחד בתקציב למשנהו), תש''ך-1959 | 1.3 תאגידים | צו העיריות (הקמת תאגידים), תש''ם-1980 | תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס''ו-2006 | 1.4 מבקר העיריה | תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974 | 1.5 עבירות קנס | צו העיריות (עבירות קנס), תשל''א-1971 | 1.6 עובדים (ראה גם פרק מט. עובדים) | תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979 | 1.7 מסמכים | תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש''ך-1959 | (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ''א-1961 | 1.8 רכישות וניהול מחסנים | תקנות העיריות (הסדר רכישה, ניהול מחסנים, רישום וניהול טובין), התשנ''ח-1998 | 1.9 עסקים ראה גם פרק מא. עסקים | צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל''ה-1975 | 1.10 שמות לרחובות ומספרים לבתים | תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימן בתים במספרים), תשל''א-1971 | חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות מספר לבנינים), תשל''ב-1972 | 1.11 בנינים | 1.11.1 הריסת מבנים מסוכנים | חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל''ב-1972 | 1.11.2 מקלטים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (החזקת מקלטים), תשל''ו-1975 | 1.11.3 חזיתות בתים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (חזיתות בתים), תשל''ב-1972 | 1.12 מדרכות | חוק עזר לדוגמא לעיריות (ניקוי מקלטים), תשל''ד-1974 | 1.13 שווקים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (שווקים), תשל''ג-1972 | 1.14 גידור דוכנים | חוק עזר לדוגמא לעיריות (גידור דוכנים מטעמי בטחון), תש''ם-1980 | 1.15 ביוב | חוק עזר לדוגמא לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ''ב-1981 | חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) (ביטול), התשמ''ב-1981 | 1.16 כלבים וחתולים | חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים), התשנ''ו-1996 | חוק עזר לדוגמה לרשויות המקומיות (פיקוח על כלבים וחתולים)(ביטול), התשס''ד-2004 | 1.17 ועדות | תקנות העיריות (בחירות ועדה חקלאית), התשכ''ד-1964 | תקנות העיריות (כללים למינוי ועדה למילוי תפקידי ראש הרשות המקומית והמועצה), התשס''ד-2004 | 1.18 מסירת מידע ממשטרת ישראל לעיריה | תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005 | 1.19 רובע עירוני | תקנות העיריות (רובע עירוני – נווה מונסון), התשס''ו-2006 |