Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני הפקעת מקרקעין

₪1,180.00
מק"ט: 16200

מחבר: אריה קמר, עו"ד

Compulsory Acquisition of Land

כרכים: 2

דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה: אריה קמר עו
אודות הספר

.

.
כרך ראשון | פרק ראשון: מהות ההפקעה | 1. מבוא | 2. הגדרת ההפקעה | א. רכישה | ב. כפויה | ג. של זכויות במקרקעין | ד. על-ידי המדינה או מטעמה | ה. למטרה ציבורית | ו. כנגד תשלום פיצויים | פרק שני: הסמכות להפקיע לפי חוקים שונים | 1. חוקים המקנים סמכויות הפקעה | 2. היחס בין חוקי ההפקעה השונים | 3. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | א. מבוא | ב. סמכות ההפקעה הנתונה לשר האוצר | ג. סמכות ההפקעה הנתונה לשר התחבורה והבטיחות בדרכים | ד. הפקעה עבור אדם אחר | ה. הפקעה בידי מורשה | ו. תשלום פיצויים | 4. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | א. מבוא | ב. הליכי ההפקעה | (1) "דרך" | (2) "להגנת הארץ או לפיתוחה" | ג.הסמכות לתפוס את ההחזקה | ד. הסמכות להשתמש במקרקעין גובלים | ה. תשלום פיצויים | 5. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | א. הפקעה לפי פרק ח' לחוק | (1) הסמכות להפקיע | (אא) הפקעה בידי ועדה מקומית | (בב) הפקעה בידי ועדה מחוזית | (2) לצרכי ציבור | (3) ביצוע ההפקעה | (4) תשלום פיצויים | ב. רכישה כפויה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק (איחוד וחלוקה) | ג. העברה לרשות ב"מכר לא תמורה" | ד. מכירה לרשות | ה. החכרה לרשות | ו. הפקעה לפי התוספת הרביעית | 6. פקודת המכרות | 7. חוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת חירום, התש''י-1949 | 8. חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), התש''יג-1953 | 9. חוק הרשויות המקומיות (הקניית רכוש ציבורי), התשי''ח-1958 | 10. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות, התשי''ח-1957 | 11. חוק המים| התשי''ט-1959 | 12. חוק הרשויות המקומיות (ביוב), התשכ''ב-1962 | 13. חוק רישום שיכונים ציבוריים (הוראת שעה), התשכ''ד-1964 | 14. חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ''ה-1965 | 15. חוק רשויות נחלים ומעיינות, התשכ''ה-1965 | 16. חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ''ט-1969 | 17. חוק הטיס (בטחון בתעופה האזרחית), התשל''ז-1977 | 18. חוק רשות נאות מרפא, התשל''ג-1973 | 19. חוק העתיקות, התשל''ח-1978 | 20. חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ''ב-1982 | 21. חוק רשות הדואר, התשמ''ו-1986 | 22. חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי במגרשים דקים), התשמ''ז-1987 | 23. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל, התשנ''ד-1994 | 24. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ''ה-1994 | 25. חוק משק החשמל, התשנ''ו-1996 | 26. חוק משק הגז הטבעי, התשס''ב-2002 | 27. חוק מוזאון הכנסת, התש''ע-2010 | פרק שלישי: מה ניתן להפקיע | 1. הגדרת "קרקע" | 1. הגדרת "קרקע" | 2. הזכויות שניתן להפקיען | א. בעלות | ב. החזקה ושימוש | ג. זיקות-הנאה | פרק רביעי: הליכים מיקדמיים להפקעה | 1. ועדה מייעצת לעניני הפקעות | 2. נוהל הגשת בקשה להפקעה והטיפול בה | 3. בדיקת המקרקעין לפני ההפקעה | 4. החלטה בדבר הפקעת מקרקעין מסויימים | 5. רכישת המקרקעין ללא הליכי הפקעה | פרק חמישי: הליכי ההפקעה | 1. נקיטת אקט של הפקעה | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | (1) מבוא | (2) תוכן הודעת ההפקעה | (3) פרסום ברשומות של הודעת ההפקעה | (4) מסירה אישית של הודעת ההפקעה | (5) הצבת הודעת ההפקעה על המקרקעין | (6) רישום הערת אזהרה בדבר הודעת ההפקעה | ב. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | (1) מבוא | (2) תוכן הודעת ההפקעה | ג. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | 2. שמיעת התנגדויות להפקעה | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | (1) מבוא | (2) היקף חובת השמיעה של טענות נגד ההפקעה | (3) חריגים לחובת השמיעה של טענות נגד ההפקעה | (4) התנגדות למתן הרשאה | (5) אופן הגשת ההתנגדויות והדיון בהן | ב. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | 3. הפקעת חלק מהמקרקעין | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | 4. העברת המקרקעין מרצון | 5. העברת זכויות במקרקעין לאחר הודעת ההפקעה | פרק שישי: הליכי תפיסת ההחזקה | 1. הודעה למסירת ההחזקה | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | (1) הודעה למסירת ההחזקה | (2) פרסום ברשומות | (3) מסירה אישית והצבה על המקרקעין | ב. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | 2. מימוש הזכות לנטילת ההחזקה | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | (1) הליכים לפי סעיף 8(א) לפקודה | (2) הליכים לסילוק-יד | (3) פנייה להוצאה לפועל | (4) פטור מפנייה לבית המשפט ולהוצאה לפועל | ב. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | ד. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ''ה-1994 | ה. חוק משק החשמל, התשנ''ו-1996 | ו. חוק משק הגז הטבעי, התשס''ב-2002 | 3. עיכוב ביצוע | 4. סמכות השיפוט | א. בהליכים לפי סעיף 8(א) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. בהליכים לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. בהליכים לפי חוק כביש ארצי לישראל, התשנ''ה-1994 | 5. דיור חלוף כתנאי לנטילת ההחזקה | 6. תפיסת ההחזקה כהפקעה מכללא | 7. השפעת תפיסת ההחזקה על חוזי שכירות | 8. זכויות וחובות במקרקעין עד למסירת ההחזקה | 9. סנקציה פלילית | פרק שביעי: הליכי ההקניה | 1. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | 2. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | 3. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | 4. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ''ה-1994 | 5. חוקים אחרים | פרק שמיני: שינוי מטרת ההפקעה | 1. החלפת מטרת ההפקעה במטרה ציבורית אחרת | 2. החלפת מטרת ההפקעה במטרה פרטית | 3. הוראות מעבר לגבי הפקעות ישנות | פרק תשיעי: ביטול ההפקעה והחזרת המקרקעין | 1. ביטול ההפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 | א. מבוא | ב. ביטול ההפקעה לפני תפיסת ההחזקה במקרקעין | (1) סמכות רשות | (2) סמכות חובה | ג. ביטול ההפקעה לאחר תפיסת ההחזקה במקרקעין | ד. פרסום ומסירה של הודעת הביטול | ה. ההסדרים הכספיים הנוגעים לביטול ההפקעה | 2. רכישה מחדש לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | 3. השתהות בביצוע ההפקעה או במימו שמטרתה בהפקעות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | 4. סעיפים 195 (2) ו-196 לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | א. סעיף 195 לחוק | ב. סעיף 196 לחוק | 5. מקרים מיוחדים שאינם נכנסים בגדר סעיפים 195 (2) ו-196 לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | פרק עשירי: חוקיות ההפקעה | 1. בדיקת החוקיות בתקיפה ישירה ועקיפה | 2. שיהוי בפנייה לבית המשפט | 3. בחירת המקרקעין | 4. חריגה מסמכות | 5. הפקת רווחים | 6. הגשת תביעה לפיצויים יוצרת מניעות | 7. התחייבות להימנע מהפקעה | 8. הכשרת פעולת הפקעה באופן רטרואקטיבי | 9. ביטול מכללא של ההפקעה | 10. הפקעת זכויות במקרקעין של הרשות המפקיעה | 11. איחור בפרסום הודעת ההפקעה | 12. פגמים בהודעת ההפקעה | א. סטייה מנוסח הטופס | ב. אי-בהירות לגבי השטח המופקע | 13. מחדל במתן הודעות | 14. אי-עריכת הסכם לפי סעיף 22 (3) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | 15. סירובה של הרשות המפקיעה לנהל משא-ומתן | 16. העדר תקציב לפיצויים או אי-תשלום הפיצויים | פרק אחד-עשר: הפקעה ללא תשלום פיצויים | 1. חוקים המקנים סמכות להפקיע ללא תשלום פיצויים | א. פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | ד. חוק כביש ארצי לישראל, התשנ''ה-1994 | 2. חישוב השטח המותר להפקעה ללא פיצויים | א. לפני החוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ''ד-1964 | ב. בעקבות החוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ''ד-1964 | 3. חריג – תשלום פיצויים | 4. קריטריונים לתשלום פיצויים מכוח סעיף 7 לפקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | פרק שנים-עשר: תביעה לפיצויים | 1. תביעה לפיצויים | 2. הגוף המוסמך לדון בתביעת הפיצויים בהפקעה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | א. הגוף המוסמך לדון בתביעת הפיצויים | (1) בית המשפט המחוזי | (2) שמאי מכריע | (3) ועדת ההשגות | ב. ערעור | ג. הוצאה לפועל | 3. מי זכאים לתבוע פיצויים | 4. חזקת זכותם של בעלים רשומים ושל מחזיקים | 5. מי חב בתשלום הפיצויים | 6. מאימתי קמה הזכות לקבל פיצויים | 7. צורתה של התובענה | א. המרצת-פתיחה | ב. כתב-תביעה | ג. תביעה בסדר-דין-מקוצר | 8. סמכות השיפוט | א. בתביעת הפיצויים בעד הזכות שהופקעה | ב. בתביעה לדמי-שימוש במקרקעין גובלים | ג. בתביעה לפי סעיפים 195 (2) ו-196 לחוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | ד. בתביעה לפיצוי בגין הפרת חובה חקוקה | ה. בתביעה לפיצוי בגין ביטול ההפקעה | 9. פיצוי בגין הפרת חובה חקוקה | 10. פגיעה במקרקעין על-ידי תוכנית והפקעה נלווית | 11. פסק-דין חלקי | 12. חסימת תביעות | 13. התיישנות התביעה לפיצויים | 14. חוות-דעת של שמאים מטעם הצדדים | 15. מומחה מטעם בית-המשפט | 16. עיכוב ביצוע פסק-הדין | 17. ערעור | 18. אגרות ותשלומים | כרך שני | פרק שלושה-עשר: שומת הפיצויים – עקרונות משפטיים | 1. מטרת הפיצויים | 2. חלוקת הפיצויים בין בעלי הזכויות השונים | 3. מועדים אפשריים לשומת הפיצויים | א. מועד כלשהו לפני פרסום הודעת ההפקעה | ב. מועד הפרסום ברשומות של ההודעה בדבר הכוונה להפקיע | ג. מועד כלשהו לאחר הפרסום ברשומות הל ההודעה | ד. מועד מסירת ההודעה בדבר הכוונה להפקיע לידיו של הבעלים | ה. המועד בו יכלה הרשות המפקיעה לתפוס החזקה במקרקעין | ו. מועד תפיסת ההחזקה בפועל על-ידי הרשות המפקיעה | ז. מועד הגשת התביעה לפיצויים לבית המשפט | ח. מועד קביעת הפיצויים על-ידי בית המשפט | 6. מועד תשלום הפיצויים בפועל | 4. המועד לשומת הפיצויים | א. לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. לפי חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | ד. לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ''ה-1965 | 5. שינויים בשווי המקרקעין לאחר המועד לשומת הפיצויים | א. עליית שווי | ב. ירידת שווי | 6. כללי השומה אינם רשימה סגורה | 7. מבחנים להערכת השווי | א. שווי המקרקעין לרשות המפקיעה | ב. שווי המקרקעין לבעליהם | ג. שווי המקרקעין בשוק החופשי | 8. מהותו של מבחן השוק החופשי | א. במשפט האנגלי | ב. במשפט האמריקאי | ג. במשפט הישראלי | 9. שומת השווי לאור ציפיות הצדדים במועד הקובע | 10. מבנים שנבנו בידי המדינה קודם להפקעה | 11. שינויים בשווי המקרקעין עקב תוכנית ההפקעה | א. לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. לפי חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | (1) מקרקעין המיועדים בתוכנית להפקעה | (2) מקרקעין המיועדים בתוכנית לצרכי ציבור | 12. ההתאמה המיוחדת של המקרקעין | 13. נכס המיועד לתכלית מיוחדת | 14. השבחת מקרקעין שלא הופקעו | 15. ניתוק | 16. השפעה מזיקה | 17. אובדן דמי חכירה | 18. מבנים ומחוברים | 19. מבנה בלתי-חוקי | 20. שימוש בלתי-חוקי | 21. מקרקעין בבעלות משותפת | 22. תת-הקרקע | 23. הפקעת ההחזקה לתקופה קצובה | 24. שכירות וחכירה | 25. חכירה של מקרקעי ישראל | א. מבוא | ב. קרקע עירונית | ג. קרקע חקלאית | ד. נחלות |, 26. דיירות מוגנת | 27. זיקת-הנאה | 28. משכנתה | 29. זכות ברירה (אופציה) | 30. הפסד רווחים ומוניטין | 31. הוצאות נלוות | א. מס שבח מקרקעין ומס רווחי הון | ב. מס רכישה | ג. הוצאות רכישה | ד. הוצאות העבודה | 32. הקטנת הנזק | פרק ארבעה-עשר: ענינים הקשורים בשומת הפיצויים | 1. שומת הפיצויים – הערות מקדימות | 2. שיטות לשומת המקרקעין | א. שיטת ההשוואה הישירה | ב. שיטת ההוצאות (השיטה השיורית) | ג. שיטת היוון ההכנסות | ד. שיטת עליית המחירים הכללית | 3. מקרקעין הצריכים לעבור הליכי חלוקה | 4. שטחים גדולים | 5. מחירי שפל זמני בשוק המקרקעין | 6. מחירים מעוותים הנוצרים עקב הקפאה | 7. תמורה ששולמה ברכישת מקרקעין מופקעים | 8. עיסקאות עם הרשות המפקיעה כראיה לשווי | 9. הצעות לביצוע עיסקאות | 10. פסק-דין כראיה לשווי | 11. התחשבות בדו''חות ובהערכות שנעשו לצרכי מיסים | פרק חמישה-עשר: ענינים הקשורים בתשלום הפיצויים | 1. תשלום הסכום שאינו שנוי במחלוקת | 2. הפקדה אצל האפוטרופוס הכללי או אצל החשב הכללי | 3. הפקדת בקופת בית המשפט | 4.תשלום הפיצויים בכסף | 5. דיור חלוף | 6. תשלום מיסים כתנאי למתן הפיצויים | 7. תנאי לתשלום הפיצויים – ויתור על תביעות נוספות | 8. הפרשי הצמדה וריבית | א. ירידת ערך הכסף והשפעתה על שיעור הפיצויים | ב. הצמדה וריבית מכוח החוק | (1) לפי החוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ''ד-1964 | (2) לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ''א-1961 | ג. חישוב שיעורם של הפרשי ההצמדה והריבית | (1) כללי | (2) בהפקעה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ''ה-1965 | (3) בהפקעה בהרשאה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | (4) מס הכנסה | 9. דמי השתתפות וארנונה שבח | א. לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 | ב. לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח), 1943 | ג. לפי חוק בינוי ופינוי של אזורי שיקום, התשכ''ה-1965 | 10. ארנונה | 11. מס רכוש | 1. מס שבח מקרקעין | א. כללי | ב. שווי הרכישה | ג. יום הרכישה | ד. שווי המכירה | ה. יום המכירה | ו. חילופי זכויות במקרקעין | ז. זיכויים מיוחדים | ח. החובה ליתן הצהרה – אימתי | 15. מס רווחי הון | 14. מס הכנסה | 15. מס רכישה | 16. מס ערך מוסף
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות