Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

חוזים כרך ד

₪1,290.00 ₪990.00
מק"ט: 14174

מחברים: פרופ' דניאל פרידמן; פרופ' נילי כהן

Contracts Volume 4

כרכים: 2

דיני חוזים: פרופ' דניאל פרידמן; פרופ' נילי כהן: חוזים כרך ד

הסדרה המלאה חוזים כוללת את הספרים הבאים:
1. חוזים כרך אאזל
2. חוזים כרך באזל
3. חוזים כרך גאזל
4. חוזים כרך ד
אודות הספר

הכרך הרביעי בסדרה חוזים של פרופ' דניאל פרידמן ופרופ' נילי כהן משלים את חיבורם הכולל על דיני חוזים.
 
כרך ד' עוסק בסיום החוזה ובתרופות בשל הפרתו. הספר בוחן את דרכי סיום החוזה באמצעות קיום או באמצעות חוזה לסיומו של חוזה, וכן נבחנות ההשלכות של הפרת החוזה החדש על החוזה המקורי שאותו ביקש החוזה החדש לסיים.
 
התרופות – אכיפה, פיצויים, ביטול והשבה – נבחנות בספר כל אחת באופן נפרד. פרק מיוחד מוקדש לדיון ביחס בין התרופות וביכולת להפעילן ביחד ולחוד. כן נבחנות בקצרה תרופות העזר המוצעות בדין, בעיקר עיכבון, ניכוי מהמחיר, קיזוז ופסק דין הצהרתי.
 
הספר עוסק בהרחבה בנושאים הבאים:

 • תביעות אכיפה בחוזי עבודה
 • אכיפת תניות אי – תחרות
 • חוזים עם עורכי דין, שמאים ונותני חוות דעת
 • תביעות בשל אי תשלום כספים או בשל עיכובם
 • פיצוי בשל אובדן סיכוי
 • פיצוי בשל עיכוב במסירת נכס נושא פירות ונכס שאינו נושא פירות
 • השלכות ביטול חוזה על גובה הפיצויים
 • פגיעה במוניטין בעקבות פיטורין
 • פיצויים מוסכמים ופיצויים מוסכמים מוסווים
 • הסכמי חילוט והסכמי חילוט מוסווים
 • הפרת חוזה הגורמת לנפגע להפר חוזה עם צד שלישי
 • הפרת חוזה הגורמת נזק לצד שלישי
 • תביעות בשל הפרת חוזי מתנה
 • סכומים שיש לנכות מהפיצוי
 • השבת רווח בעקבות הפרת חוזה
 • השבה בעקבות ביטול חוזה
 • חישוב פיצויים וחישוב ההשבה
 • פגיעה במוניטין של אמן
אודות המחברים

פרופ' דניאל פרידמן כיהן כשר המשפטים משנת 2007 – 2009. חתן פרס ישראל לחקר המשפט ופרופסור למשפטים באוניברסיטת תל אביב. פרופ' נילי כהן פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל אביב כיהנה כרקטור האוניברסיטה, זכתה פעמיים בפרס זוסמן, בפרס מינקוף על מצוינות במשפט ובפרס צלטנר למשפט וחברה.

איזכורים של הספר בפסיקה
איזכורים של הספר בבית המשפט העליון:
רע"א 12/12 עומר עותמאן נ' המועצה המקומית דיר חנא
רע"א 2988/11 שיכון עובדים בע"מ נ' זכאי בת שבע ואח'
ע"א 7298/10 הדר חברה לביטוח בע"מ נ' אחד העם מזון והשקעות בע"מ
ע"א 1266/08 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' הארגון למימוש האמנה על ביטחון סוציאלי (ישראל מערב גרמניה)
ע"א 3375/06 קמטק מערכות בע"מ נ' מדינת ישראל, משרד הביטחון

איזכורים של הספר בערכאות אחרות:
ה"פ (ת"א) 9753-06-11 יעקב רוזנברג נ' פרויקט אורנים בע"מ
ת"א (הרצ') 1072-09-08 שרונה גמזו לטובה נ' מנחם פרנקל
ת"א (פ"ת) 2184-08 אמ.סי.גרופ בע"מ נ' מלנבוים טל
תע"א (חי') 617-06 חנה קריסטל נ' סינדי פינקוס
ת"א (ת"א) 1599-05 ישרופ מלונות ונופש בע"מ נ' מלון עדי אילת בע"מ
.
שער חמישי קיום החוזה ותרופות בשל הפרתו | פרק 32 : קיום החוזה וחוזה לסיומו או לביטולו | מבוא | שיתוף הפעולה הנדרש לשם קיום החוזה | כיצד מקיימים | כללי | חיוב כספי | אופן התשלום | קיזוז | זקיפת תשלומים | סכום שאינו מתאים | "קבלת" התשלום וקיום חד צדדי | קיום חוזה לביצוע מלאכה או שירותים | קיום חוזה עבודה | מועד הקיום | מקום הקיום | חיובים חלופיים | תחליף קיום | קיום על ידי צד שלישי | הצעת ביצוע המהווה הפרת חוזה וביטול חוזה בשל הפרתו | הצעת ביצוע של עיקר החוזה – כללי | הצעת ביצוע המהווה הפרה יסודית | הצעת ביצוע המהווה הפרה לא יסודית | דחיית ביצוע שלא ניתן להשיבו | ביצוע חלקי או פגום לעומת ביצוע "מחוץ לחוזה" | קבלת ביצוע על תנאי | דחייה לא מוצדקת של הצעת ביצוע | חוזה לביטול חוזה, לסיומו או להחלפתו | מבוא | חוזה בטל | חוזה שבוטל מחמת פגם ברצון | חוזה שבוטל מחמת הפרה | פרק 33 : מבוא לדיני תרופות | תכלית התרופות | הזכות המקורית והזכות לסעד | היחס בין התרופה לזכות המהותית | מבוא | עליונות הסעד | עליונות הזכות | אחידות הזכות והסעד | "הפרדה אקוסטית" בין הזכות לסעד | מיזוג הזכות המהותית בסעד | ודאות ושיקול דעת בדיני תרופות | תום לב בדיני תרופות בשל הפרת חוזה | התנאה על סעדים | דיני תרופות כלליים או דין נפרד לענפי המשפט השונים ולסוגי החוזים השונים | מערך התרופות - סקירה כללית | מבוא | סעדים שיפוטיים | סעד לשמירת הזכות בעין | סעד כספי לתיקון נזק או פגיעה בזכות המקורית | סעד להשבת רווח שהופק על חשבון בעל הזכות המקורית | סעד מרתיע | סעד קונסטיטוטיבי | סעדים עצמיים | כללי | סוגים של סעד עצמי | סעד עצמי פיסי | סעד עצמי משפטי | סעד עצמי מוסכם | ביקורת הסעד העצמי בבית המשפט | בחירת הנפגע בין סעדים ו"זכות" המפר לתקן את ההפרה | נטלים המסייגים את זכות הנפגע לסעד | פרק 34 : מושג ההפרה | היחס בין ההפרה לבין הוראות החוזה | סוגים שונים של הפרת חוזה - משפט משווה | הפרה במשפט הישראלי | הפרה צפויה | סיכול צפוי | חזרה מהפרה צפויה | פרק 35: אכיפה | האכיפה במשפט הישראלי | מעמד הבכורה | בסיס רעיוני | רקע השוואתי וטעמים לצמצום האכיפה | שיקולי חוק התרופות העומדים ביסוד הענקת צו אכיפה והגבלתו | התנאה על כללי האכיפה | כללי | שלילת אכיפה | הקניית אכיפה | ברירת הנפגע והשפעתה על זכותו לאכיפה | בין אכיפה לפיצויים | אכיפה בהעדר חוזה מחייב | כללי | משא ומתן ומניעות מלהתכחש לקיומו של חוזה | משא ומתן וטעמי אפליה פסולים | חוזה פסול וצידוק לקיימו | הסכמים בשולי דיני החוזים המסורתיים | אכיפה והקשר לחיובי הצדדים | חיובים שלובים | חיובים עצמאיים | אכיפה והפרה צפויה | אכיפה וכוח הכפיה המדינתי | סוגים של צווי אכיפה | צו עשה ולא תעשה | צו לתיקון תוצאות ההפרה או לסילוקן | צו להקניית נכס בעסקה הטעונה רישום | סעד הצהרתי | סעדים זמניים וסעדי עזר | אכיפת חיוב כספי | כללי | הנפגע קיים את חיובו - המפר קיבל את התמורה הנגדית | הנפגע מוכן לקיים - החוזה ניתן לאכיפה | הנפגע מוכן לקיים - החוזה בעל אופי אישי | הנפגע קיים את חיובו - המפר קיבל שלא מרצונו את התמורה הנגדית | החוב והתרופה - חופש החוזה, הגינות, יעילות | החוב והתרופה - התיקון בתזכיר חוק דיני ממונות | חריגים לאכיפה | כללי | נפקות החריגים - עיקור החוזה או תיקונו | החריג הראשון: החוזה אינו בר-ביצוע | כללי | סיכול וחוסר יכולת ביצוע | אי-ביצוע בשל זכויות עדיפות | חוסר יכולת ביצוע נוכח אי-קיומו של תנאי או עבור המועד | ביצוע בקירוב | כללי | מקור חוקי | מתי ראוי להעניק ביצוע בקירוב ? | ביצוע מקורב וביצוע שונה | ביצוע בקירוב, התאמת המחיר ופיצויים | ביצוע בקירוב של תנאי וחיוב הכרוך במתנה | ביצוע בקירוב ושיקול הדעת בחוזה שנכרת בטעות ובחוזה פסול | זכותו של המפר להציע ביצוע בקירוב | בין ביצוע בקירוב, קיום חלקי וקיום עיקר החוזה |התיקון בתזכיר חוק דיני ממונות | תחליף קיום | כללי | קיומו של החיוב נעשה בלתי אפשרי | יחסי חייב - צד שלישי | טיב זכותו של הנושה | אחריותו של החייב ותחליף קיום | מיקום נוכחי ותזכיר חוק דיני ממונות | החריג השני: אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי | הטעם לחריג והתוצאה - ברירת קיום למפר | יחסי עבודה | החריג לחריג - אכיפתו של חוזה עבודה | מגמות וטעמים | חקיקה | פסיקה | יישום | מהו חוזה ל"עבודה אישית" או ל"שירות אישי" ? | צו מניעה הכרוך ב"עבודה אישית" או ב"שירות אישי" | החריג השלישי: ביצוע החוזה דורש מידה בלתי סבירה של פיקוח | החריג הרביעי : אכיפת החוזה היא בלתי צודקת בנסיבות העניין | הצדק התרופתי : מתקן, חלוקתי ומתגמל | נסיבות הכרוכות בהתנהגות הנפגע עם כריתת החוזה נסיבות הכרוכות בהתנהגות הנפגע לאחר כריתת החוזה | אכיפה המנוגדת לתקנת הציבור או לאופי החוזה | חוזה ללא תמורה | ויתור על אכיפה ושיהוי | מאזן הנוחיות ומצוקת המפר | התחשבות בצדדים שלישיים | העיקרון | עמדת הפסיקה | יישום | הקטנת הנזק והנטל לעסקה חלופית | האם כפוף הנפגע לנטל עשיית עסקה חלופית בחוזה הכרוך בנכס לא ייחודי? | הקטנת הנזק והנטל להפסיק את קיום החוזה | ייצור ייחודי שלמפר אין בו צורך | ייצור לא ייחודי שלמפר אין בו צורך | תיקון ההפרה כרוך בהשקעה ללא יחס לתועלת לנפגע | מקרי המבחן | האבחנות | עמדת הפסיקה בסוגיה מקבילה נזיקית | העמדה הראויה | שינוי נסיבות | חדלות פירעון | כללי | חדלות פירעון של המוכר | חדלות פירעון של הקונה | שינוי בערכן של התמורות החוזיות - בעיית השערוך | הבעיה | קווים מנחים | הטשטוש בין הקיום להפרה | הקף השערוך | אכיפה בתנאים | כללי | אכיפה מותנית בקיום חיוביו של הנפגע או בהבטחת קיומם | אכיפה מותנית בתנאים אחרים המתחייבים מן החוזה | אכיפה מותנית בפיצויים | שינוי נסיבות ואכיפה בתנאים - מן הזכות לתרופה | פרק 36 : ביטול חוזה מחמת הפרתו | מבוא | התניה של הצדדים לגבי ביטול או שלילתו | עילות הביטול מחמת הפרה – כללי | נטלים המוטלים על הנפגע כתנאי לסעד בשל הפרה | הפרה יסודית מכוח הדין | מבוא | חומרת ההפרה | קיום חלקי או לקוי | היחס בין החלק המקוים לחלק המופר | חוזי עבודה או שירות | חוזי בניה | הפרה הניתנת לתיקון | הפרה יסודית והצעת ביצוע לקויה | איחור בביצוע | איחור במועד הקיום | איחור במועד התשלום | מודעות או צפייה מראש | מועד המודעות והצפייה מראש | תכחשות לחוזה או התנערות ממנו | הפרה יסודית מוסכמת | כללי | תניה גורפת | הפרה יסודית מוסכמת וחוזים אחידים | הפרה יסודית והתנהגות הצדדים לאחר כריתת החוזה | מתן הזדמנות לתקן ואבדן ברירת הביטול בעסקת מכר | מתן ארכה לתיקון ההפרה היסודית | הפרה צפויה יסודית | הפרה לא יסודית | כללי | הפרה לא יסודית צפויה | מתן ארכה לתיקון | צדקת הביטול | שלילת תוקף הביטול בכפוף לתנאים | תוצאות ביטול בלתי צודק | יסודיות ההפרה ויחסה לנזק בפועל ולסעדים אחרים | ברירת הביטול - הפעלתה ואובדנה | הודעת הביטול | ביטול על תנאי | מסירת הודעת הביטול | קביעת אופן הביטול בחוזה | הנמקת הביטול | מועד הביטול | מועד הביטול בהפרה יסודית | מועד הביטול בהפרה צפויה או במצב של התכחשות לחוזה | מועד הביטול בהפרה לא יסודית | פטור מהודעת ביטול - חוזה שלא ניתן לקיימו | החייאתה של ברירת הביטול | אבדן האפשרות להחיות את ברירת הביטול | כללי | המפר "מתקן " את ההפרה | הפרה שאינה נמשכת | הפרה שאינה ניתנת לתיקון או שהתיקון אינו מעשי או שהמפר מסרב לתקן | שינוי החוזה | דרישת תום הלב בביטול חוזה | בהפרה יסודית | בהפרה לא יסודית | שיקולים בהפעלת ברירת הביטול | פקיעת החוזה בעקבות "התנערות כפולה" | תניה גורפת | הפרה יסודית מוסכמת וחוזים אחידים | הפרה יסודית והתנהגות הצדדים לאחר כריתת החוזה | מתן הזדמנות לתקן ואבדן ברירת הביטול בעסקת מכר | מתן ארכה לתיקון ההפרה היסודית | הפרה צפויה יסודית | הפרה לא יסודית | כללי | הפרה לא יסודית צפויה | מתן ארכה לתיקון | צדקת הביטול | שלילת תוקף הביטול בכפוף לתנאים | תוצאות ביטול בלתי צודק | יסודיות ההפרה ויחסה לנזק בפועל ולסעדים אחרים | ברירת הביטול - הפעלתה ואובדנה | הודעת הביטול | ביטול על תנאי | מסירת הודעת הביטול | קביעת אופן הביטול בחוזה | הנמקת הביטול | מועד הביטול | מועד הביטול בהפרה יסודית | מועד הביטול בהפרה צפויה או במצב של התכחשות לחוזה | מועד הביטול בהפרה לא יסודית | פטור מהודעת ביטול - חוזה שלא ניתן לקיימו | החייאתה של ברירת הביטול | אבדן האפשרות להחיות את ברירת הביטול | כללי | המפר "מתקן " את ההפרה | הפרה שאינה נמשכת | הפרה שאינה ניתנת לתיקון או שהתיקון אינו מעשי או שהמפר מסרב לתקן | שינוי החוזה | דרישת תום הלב בביטול חוזה | בהפרה יסודית | בהפרה לא יסודית | שיקולים בהפעלת ברירת הביטול | פקיעת החוזה בעקבות "התנערות כפולה" | הוצאות או הפסדים הכרוכים בהשבה בעין | השבת מזומנים, ריבית והצמדה (סעיף הפניה והשלמה) | הערכת השווי ויחסו לשכר החוזי | כללי - הערכה אובייקטיבית או סובייקטיבית | מועד הערכת השווי ויחסו לסוגיית הריבית והשערוך (סעיף הפניה) | מועד הערכת השווי ויחסו לפסיקת דמי שימוש (סעיף הפניה) | קנה המידה להערכת עבודה, שירות או דמי שימוש (סעיף הפניה) | עסקאות עם צד ג' והפקת רווח מן התמורה | היחס בין המחיר החוזי לגובה ההשבה - חוזה הפסד | תחליף השבה (סעיף הפניה והשלמה) | פטור מהשבה | כללי | אבדן או נזק לנכס שהועבר במסגרת החוזה | אבדן מחמת פגם בזכות הקניין | סירוב לקבל השבה ונזק או אבדן שאירעו לאחר ביטול החוזה | התעשרות או קבלה "נורמטיבית" | חוזה שעמד זמן רב בתוקף ו"קיזוז השבה" על ידי בית המשפט | עקיבה אחר התמורה העצמית | כללי | תחרות עם נושה | תחרות עם קונה | השבה בחוזים לטובת צד שלישי (סעיף הפניה) | הדדיות חיובי ההשבה - שילוב חיובים, עיכבון וקיזוז | הפרת החובה להשיב - נזקים תוצאתיים | פרק 38 : השבת רווח שהפיק המפר מההפרה | כללי | בין השבה בעקבות ביטול להשבת רווחי המפר | הבסיס הרעיוני להשבת רווחי המפר | היקף העקרון - משפט משווה | ביטול מחמת הפרה והשלכותיו על הזכות להשבת רווחי המפר | הפרת חוזה למכירת נכס או להענקת זכות בו | הפרת חוזה למכירת נכס בר חליפין (fungible) | הפרת חוזה לתשלום כספים | עיכוב בהעברת נכסים | הפרת חוזה עבודה או חוזה למתן שירותים | הפרת התחייבות להימנע מפעילות מסוימת | חיסכון בהוצאות באמצעות ביצוע חלקי או פגום | חוזה בלתי כדאי והימנעות מתיקון הפרה העולה על תועלתו | רווח הנובע מאינטרס השייך למפר כשלנפגע אין זכות לגביו | גובה ההשבה | קשר סיבתי | עקיבה אחר התמורה שהובטחה לנפגע (התמורה הנגדית) | הגנות | פרק 39 : פיצוים בשל הפרת חוזה | חלק א: עקרונות כלליים | מטרת הפיצויים ומהותם | נטל המוטל על הנפגע כתנאי לתביעת פיצויים (סעיף הפניה) | ביטול החוזה, השבה ופיצויים | פיצויי קיום ואכיפה | אכיפה ופיצויים משלימים | הערכת הנזק : קנה מידה סובייקטיבי או אובייקטיבי | פיצויי קיום, פיצויי הסתמכות ופיצויים בנזיקין | הזכות לפיצויים ושיקול דעת בית המשפט | פיצויי נזק, פיצויים סמליים ופיצויים עונשיים | נזק גוף, נזק רכוש, נזק כלכלי ונזק לא כלכלי (לא ממוני) | אי קבלת התמורה המוסכמת (נזק ישיר) ונזק תוצאתי | תיחום הנזק, כימות הנזק ונטל ההוכחה | פסיקת פיצויים על בסיס נזקי הסתמכות | שתי גישות | יישום | הגבלת האחריות משיקולי מדיניות | מבוא | הבטחת נישואין | הילכת ההשתחררות בחוזה רשות | חוזים עם עורך דין | פגם בזכות הקניין של מוכר מקרקעין | חוזה מתנה ושיקול דעת בית המשפט | אופן פסיקת הפיצויים - סכום חד פעמי | העיקרון | יישום | הערכת הנזק - נזק ישיר | כללי | סעיף 11 לחוק התרופות וההערכה האובייקטיבית של הנזק | המועד הקובע להערכת הנזק | מועדים אפשריים | מועד פסק הדין | סעיף 11 - מועד הביטול | סעיף 10 והזיקה לסיכוי לקיום החוזה | הנפגע נמנע מביטול החוזה - השלכות על זכותו לפיצויים | הערכת השווי - התחשבות באירועים מאוחרים | אי קיום חלקי | עסקה חלופית, עסקה נוספת ואבדן מחזור | עסקה חלופית ופיצויים משלימים | ניכוי התמורה שהנפגע חייב לשלם לפי החוזה | נזק תוצאתי: קשר סיבתי | מבוא | קשר סיבתי עובדתי | מבחן ה"אלמלא" | מבחן חלופי ויישום | שאלה עובדתית ומשפטית | קשר סיבתי משפטי | מבחן הצפיות | משפט משווה | יישום | מבחן הסיכון החוזי וההשוואה לדין הנזיקין | הערה לגבי מועד הצפיות | קשר סיבתי משפטי במצבים מיוחדים | פגיעה בחוזה של הנפגע עם צד שלישי | פגיעה במוניטין - אי כיבוד המחאה בהעדר סיבה מוצדקת | פגיעה במוניטין - שלילית האפשרות מיוצר, משחקן או מאמן להופיע בציבור | פגיעה במוניטין - אספקת מוצר לקוי על ידי קבלן משנה או ספק משנה | פגיעה במוניטין - פיטורי עובדת תוך הפרת חוזה | פגיעה במוניטין - קטגוריות נוספות | מצבים נוספים של אבדן רווחים | אי תשלום כספים או עיכוב בתשלומם | חלק ב: חישוב הפיצויים במצבים מיוחדים | מסירת נכס פגום - הוצאות תיקון או ירידת ערך | העיקרון: בחירת הנפגע | הגבלת זכות הנפגע | מגמות | עמדה ראויה | השלכות על תביעה בדיני עשיית עושר | נכס פגום או אי מסירת נכס - אבדן רווחים ונזק תוצאתי | איחור במסירת נכס ועיכוב בביצוע | העיקרון | מגמות | יישום | חישוב תקופת האיחור | נזקי מוכר או ספק מקצועי בשל אי קיום החוזה עימם | אבדן סיכוי | הערכות שמאים | חוות דעת של עורכי דין, רופאים ובעלי מקצוע אחרים | הפרות הדדיות | פיצויים בגין נזק של צד שלישי | הצגת הבעיה | האם זכאי הנפגע לפיצוי בגין נזק לצד שלישי | כאשר הנפגע העביר את הסיכון לצד השלישי | כאשר הנפגע אחראי כלפי הצד השלישי (סעיף הפניה) | ריבית והצמדה על פיצויים ופיצויים על אי תשלום פיצויים | חלק ג: נזק לא ממוני ופיצויים מוסכמים | היסוד המשותף לשתי הקטגוריות | נזק לא ממוני | העיקרון ומשפט משווה | יישום | פיצויים מוסכמים | מבוא | הבעיה ומשפט משווה | היחס לתוקף החוזה | מהות הפיצוי המוסכם ופרשנות ההוראה | עסקה עם המפר ומתן הזדמנות לתיקון למפר | הימנעות מביצוע על ידי הנפגע | עסקה חלופית ואיחור בביצוע | ניכוי הטבות | פיצוי על הוצאות סבירות | אשם תורם | משפט משווה | הביצוע מבוסס על שיתוף פעולה | מסירת נכס מסוכן או מידע פגום | הלכת Eximin | עמדה מצויה ורצויה | הגנה מפני תביעה לפיצוי מוסכם | הגנה מפני תביעה לפי סעיף 11 | אופן חלוקת הנזק | פרק 40 : היחס בין הסעדים השונים | מבוא - שני כללי היסוד | צירוף או בחירה בין סעדים | שתי קטגוריות של פיצויים | שתי קטגוריות של ביטול | שתי קטגוריות של השבה | צירופי סעדים | ביטול מחמת פגם ברצון, אכיפה, פיצויים והשבה | ביטול מחמת הפרה, אכיפה, פיצויים והשבה | אכיפה והשבת התמורה העצמית | אכיפה, פיצויי קיום, תחליף קיום והשבת רווחי המפר | פיצויי קיום והשבת התמורה העצמית | פיצויי קיום והשבת רווחי המפר מההפרה | פיצויי הסתמכות ותמורה עצמית | פיצויי הסתמכות, אכיפה ופיצויי קיום | השבת התמורה העצמית והשבת רווחי המפר | פיצויים מוסכמים וצירופם לסעדים אחרים | פיצויים בשל הפרת חוזה ופיצויי נזיקין | צירוף פריטים מסעדים שונים | פרק 41 : סעדים נוספים | כללי | יתרונות והיקף תחולה | חילוט והסכם פיצויים מוסווה | סוג ההפרה | הקשר לברירת הקיום או הביטול | איחור בביצוע | פיצוי מוסכם לאחר ההפרה | יחס סביר לנזק הצפוי | דרישת הסבירות | צפיית הנזק | הוכחת אי הסבירות | תחולה גורפת, בלעדיות הסעד וסוג הסעד הנוסף | שערוך פיצוי מוסכם | יחס לסעדים אחדים | מבוא ומשפט משווה | פיצוי מן הדין ופיצוי מוסכם | נזק לא ממוני ופיצוי מוסכם | השבה ופיצוי מוסכם | אכיפה ופיצוי מוסכם | הפחתת הפיצוי המוסכם | סמכות ההפחתה ואופן יישומה | נוסחאות ההפחתה | חלק ד: גורמים העשויים לגרוע מזכות הנפגע לפיצויים | חוזה מתנה ותמורה בלתי סבירה | טובת הנאה שהגיעה לנפגע בעקבות ההפרה | בין טובת הנאה להקטנת הנזק | עמדת חוק התרופות | טובת הנאה שאין לנכותה | תשלומים לפי חוזה ביטוח | העיקרון בסעיף 16 ודין התחלוף | מגבלות על זכות התחלוף | נטל הקטנת הנזק | העיקרון וטעמיו | הקשר להערכת הנזק האובייקטיבית | הקשר להערכת הנזק הסובייקטיבית | ברירת הקיום, הביטול ועסקה חלופית | שילוב חיובים או קבלת ביטחון במקרה של הפרה צפויה או חשש ממשי מפני הפרה (סעיף הפניה) | תחליף קיום (סעיף הפניה) | עיכבון | קיזוז | ניכוי מהמחיר | פסק דין הצהרתי, צווים והחלטות ביניים |
Mobile version: Enabled