Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני חברות: חברה יחידה ואשכול חברות

₪625.00
מק"ט: 13083

מחבר: ד"ר עדו לחובסקי

Corporate Law: Single Company and Cluster of Companies

בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט: חברות: ד בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט: חברות: דקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

הספר בוחן את המתח בין התפיסה של דיני החברות, שהחברה פועלת כגוף עצמאי, לבין המציאות שבה חברות המשתייכות לאותו אשכול חברות אינן פועלות באופן עצמאי ונבדל זו מזו. הספר מציג את דיני החברות החלים על חברה יחידה ובוחן את ההתאמות הנדרשות של דינים אלו בעת שהם מוחלים על אשכול חברות.

הספר עוסק בשורה של נושאים:

 • המודל הנורמטיבי שיש לאמץ במקרה של אשכול חברות.
 • הדוקטרינה של דירקטור צללים, ומתי יש לחייב בעל שליטה על הנעשה בחברה שבשליטתו.
 • הרמת מסך באופן כללי ובאשכול חברות בפרט.
 • חיוב חברת-האם בחובות חברת-הבת.
 • זכויות הצבעה של בעלי המניות בחברה בה הם חברים וזכויות ההצבעה שלהם לגבי נושאים העומדים על סדר יומה של חברת-בת של החברה.
 • תביעות נגזרות של בעלי המניות, ותביעות נגזרות כפולות.
 • זכויות בעלי המניות לקבל מידע על החברה בה הם חברים ועל חברות-הבת שלה.
 • חובת האמונים של נושאי משרה.
 • חובת ההגינות כלפי החברה.
 • הזכויות הקיימות במקרה של קיפוח.
 • פירמידות והחוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2014.
אודות המחבר

ד"ר עדו לחובסקי הוא עורך דין העוסק במשפט מסחרי. בעבר היה שותף במשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'. מאז 2007 הוא בעל משרד עצמאי. בנוסף, הוא משמש כמרצה מן החוץ בדיני תאגידים בבית הספר למשפטים של המכללה למינהל, ובעבר לימד גם באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת תל-אביב. את הדוקטורט קיבל מאוניברסיטת ניו-יורק (NYU).

.
שער ראשון - מודל נורמטיבי לאשכול חברות | 1. על מהותו של אשכול חברות: מבט חוץ משפטי | א. סקירה היסטורית | ב. תורת הארגונים | ג. פירמות וארגונן: סקירה כלכלית | ד. היתרונות בהתייחסות נפרדת לחברות האשכול: מבט עסקי | ה. סיכום | 2. מהותה של החברה: מודלים משפטיים | א. המודלים השכיחים להבנת מהותה של החברה | ב. מודל המיזם (Enterprise Theory) | ג. סיכום: עצמאותה של החברה והשתלבות אשכול החברות במודלים המסבירים את מהותה של החברה | שער שני - הרמת מסך וחיוב חברת-האם בחובות חברת-הבת | 3. סעיף 6 לחוק החברות והרמת מסך באשכול חברות | א. ייחוס חוב של החברה לבעל מניות: סקירה של הדין הישראלי | ב. הרמת מסך מדומה | ג. הרמת מסך בדין האנגלי | ד. הביקורת האקדמית על הדוקטרינה של הרמת מסך | ה. הרמת מסך: תוכן חלופי | ו. הרמת מסך באשכול חברות: סיכום | 4. האחריות של חברת-האם לחובות של חברת-הבת | א. ההסברים המקובלים להגבלת אחריות | ב. תחולת ההנמקות האמורות על אשכול חברות | ג. נושים חוזיים ונושים נזיקיים | ד. בעיות אחרות בכלל המחייב חברת-אם בחובות חברת-הבת | ה. סיכום | שער שלישי - זכויות בעלי המניות בחברת-האם | מבוא לשער השלישי | 5. זכויות הצבעה של בעלי המניות בחברת-האם לגבי נושאים העומדים על סדר יומה של חברת-הבת | א. הכרעה באמצעות הצבעה | ב. העניינים שבהם חוק החברות מעניק לבעלי המניות זכויות הצבעה | ג. מדוע החוק מעניק לבעלי המניות זכויות הצבעה? | ד. זכויות הצבעה באשכול חברות: הדין הקיים | ה. זכויות הצבעה באשכול חברות: מודל מוצע | 6. תביעה נגזרת כפולה | א. מדוע החוק מאפשר הגשת תביעות נגזרות? | ב. מדוע נבחרו בעלי המניות כנציג מתאים להגשת תביעה נגזרת? | ג. הבסיס הרעיוני לתביעה נגזרת כפולה | ד. תביעה נגזרת כפולה: מודל מוצע | 7. זכויות מידע של בעלי המניות בחברת-האם לגבי חברת-הבת | א. חובות הדיווח על פי דיני ניירות ערך | ב. חובות הדיווח על פי חוק החברות | ג. זכויות מידע באשכול חברות: מודל מוצע | שער רביעי - חובת האמונים, חובת ההגינות והזכות במקרה של קיפוח | מבוא לשער הרביעי | 8. הבסיס העיוני לחובת האמונים | א. האם יחסי כוח-תלות מקימים חובת אמונים? סקירה של ספרות ופסיקה הזרה | ב. מה המהות של חובת האמונים | ג. חובת האמונים של בעל שליטה בדין האמריקני | ד. סיכום | 9. חובת האמונים של נושא משרה: הדין הקיים | א. חובת האמונים של נושא משרה | ב. חובת האמונים של נושא משרה באשכול חברות: הדין הישראלי | ג. חובת האמונים של נושא משרה באשכול חברות: הדין בדלוור | ד. חובת האמונים של נושא משרה באשכול חברות: הדין באנגליה | ה. סיכום חובת האמונים של נושא משרה באשכול חברות: משפט משווה | 10. חובת ההגינות של בעל שליטה: הדין הקיים | א. הרקע לחקיקת חובת ההגינות | ב. תכנים שונים שהוצעו כפרשנות לחובת ההגינות | ג. פרשנות חלופית לתוכן של חובת ההגינות | ד. האם בדין הקיים הוחלה חובת ההגינות בצורה שונה באשכול חברות ובחברה יחידה? | 11. חובות האמונים וההגינות באשכול חברות: מודל אלטרנטיבי | א. איסור הקיפוח | ב. בעלי מניות המיעוט בחברת-הבת והמודל האלטרנטיבי | ג. נושי חברת-הבת והמודל האלטרנטיבי | ד. ההתאמות הנדרשות בחוק עקב אימוץ המודל האלטרנטיבי | ה. סיכום | שער חמישי – פירמידות | 12. החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות | א. התזה של ועדת הריכוזיות | ב. חוק הריכוזיות | ג. סיכום | סוף דבר | ביבליוגרפיה | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות