Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
New!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

אחריות תאגידים כלפי ציבור העובדים

₪490.00
מק"ט: 19090

מחבר: ד"ר יוסי רחמים

Responsibility of Corporations towards Employees

דיני עבודה; דיני חברות: ד
אודות הספר

ספרו של ד"ר רחמים עוסק בממשק שבין דיני החברות לבין דיני העבודה. הספר מנתח באריכות את תכלית-העל של החברה העסקית, ובוחן מהי הדרך הנכונה ביותר לקבלת החלטות של דירקטורים בחברה. הספר מבקש להראות את החשיבות שיש בהתחשבות של חברות עסקיות גם באינטרסים של בעלי עניין אחרים של החברה (Stakeholders), כגון העובדים, נותני האשראי, הספקים, הלקוחות והציבור בכללותו. זאת מעבר להתחשבותם באינטרסים של בעלי המניות בחברה (Stockholders).

הספר כולל ניתוח עומק של שוק העבודה המודרני ואת השפעתו על משפט העבודה. ניתוח זה מגלה כי משפט העבודה מוגבל ביכולותיו להעניק הגנה לאינטרסים של העובדים אשר מעסיקם הוא תאגיד. אחת ממסקנותיו של הספר זה היא שללא השימוש בדיני החברות לא ניתן לתת משמעות של ממש לתכלית משפט העבודה בשוק העבודה המודרני. הספר מציע גם דרכים כיצד ניתן לחייב דירקטורים של חברה להתחשב גם באינטרסים של קהל העובדים, שהם שותפים מלאים למיזם העסקי שנקרא "חברה".

הספר דן, בין היתר, בנושאים הבאים:

דיני עבודה

 • תכלית משפט העבודה המגן
 • מגבלותיו של משפט העבודה המגן
 • מאפייניו של שוק העבודה המודרני בעידן הגלובליזציה
 • שוק העבודה בזירה הגלובלית
 • העסקה באמצעות תאגידים
 • העסקה באמצעות קבלנים
 • האתגרים של משפט העבודה בשוק העבודה הגלובלי

דיני חברות

 • תכלית-העל של החברה העסקית
 • "טובת החברה" וסעיף 11(א) לחוק החברות הישראלי
 • ממשל תאגידי
 • אחריות חברתית של עסקים
 • "בעיית הנציג" של בעלי המניות
 • זכויות התביעה של בעלי המניות
 • הזכות המשפטית להתאגדות
 • האישיות המשפטית של החברה העסקית
 • היסטוריית התפתחותה של החברה העסקית

מתוך ההקדמה לספר מאת פרופ' יורם דנציגר, שופט בית המשפט העליון (בדימוס)


אני משוכנע שספרו החדש של ד"ר רחמים יתרום תרומה חשובה לדיון האקדמי והציבורי בשאלת הצורך בהרחבת חובתה של החברה העסקית אל מעבר לבעלי מניותיה, בכן בשאלת השינוי ההולם בדין והיקפו של שינוי זה. אין ספק כי סוגיה זו היא רבת חשיבות ומעוררת מחשבה, וטוב עשה המחבר שהקדיש לה חלק משמעותי של ספרו החדש.

אודות המחבר

ד"ר יוסי רחמים הוא חבר סגל בפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו. בעל תואר שלישי במשפטים מאוניברסיטת בר אילן. מרצה וחוקר בתחום דיני עבודה ויחסי עבודה, וכן בתחום דיני חברות ואחריות חברתית של עסקים. מכהן כנציג ציבור בבית הדין הארצי לעבודה. מחבר הספר "זכויות העובדים בעת חילופי מעבידים".

.
פרק 1: מבוא | פרק 2: תאגיד או חברה? | שער ראשון: היסטוריית התפתחותה של החברה העסקית | פרק 3: התפתחות תורת האישיות המשפטית של החברה העסקית | פרק 4: התפתחותם של החברה העסקית ושל דיני החברות באנגליה ובארצות הברית | 4.1 התפתחות החברה העסקית באנגליה | 4.2 התפתחות החברה העסקית בארצות הברית | פרק 5: מקור הזכות המשפטית להתאגדות | 5.1 על ההבדל בין הזכות לחופש ההתארגנות ובין הזכות להתאגדות | 5.2 מעמדה של זכות ההתאגדות במשפט הישראלי | 5.3 על ההבדל בין חופש החוזים ובין הזכות להתאגדות | 5.4 סיכום ביניים – מיהו ומהו התאגיד? | שער שני: הגישה המודרנית של דיני החברות | פרק 6: הגישה המודרנית של דיני החברות – בין הפרטי לציבורי | 6.1 כללי | 6.2 טשטוש הגבולות שבין המשפט הציבורי למשפט הפרטי |6.3 דיני חברות – בין הפרטי לציבורי | פרק 7: תכלית החברה העסקית | 7.1 הגישה הקלסית – "טובת בעלי המניות" | 7.2 הגישה המודרנית – "טובת החברה" | 7.2.1 "טובת החברה" במדינות המשפט המקובל | 7.2.2 "טובת החברה" בדין הישראלי | 7.3 תכלית החברה העסקית – סיכום | פרק 8: המודל המעורב לבחינת "טובת החברה" | 8.1 הגישה הקלסית לבחינת "טובת החברה" – "מודל בעלי המניות" | 8.2 הגישה המודרנית לבחינת "טובת החברה" – "המודל המעורב" | 8.2.1 תיאוריית בעלי העניין | 8.2.2 אדולף ברל – אז והיום | 8.2.3 המודל המעורב לבחינת "טובת החברה" בדין האמריקני | 8.2.4 המודל המעורב לבחינת "טובת החברה" בדין האנגלי | 8.2.5 המודל המעורב לבחינת "טובת החברה" בדין הישראלי | 8.3 המודל המעורב – סיכום | פרק 9: ממשל תאגידי | 9.1 כללי | 9.2 עקרונות הממשל התאגידי | 9.3 ממשל תאגידי בישראל | 9.4 שפה חדשה להידוק הפיקוח על התנהלותן של חברות | 9.5 ממשל תאגידי – סיכום | פרק 10: אחריות חברתית של עסקים | פרק 11: הגישה המודרנית של דיני החברות – סיכום ומסקנות | שער שלישי: הכשלים שבדין הקיים | פרק 12: המדינה הליברלית והחברה העסקית במאה ה-21 | 12.1 התעצמותם של חברות עסקיות ושל תאגידים רב-לאומיים | 12.2 נסיגה בכוחה של המדינה ובמילוי תפקידה | פרק 13: אחיזת העיניים שבמודל המעורב לבחינת טובת החברה | 13.1 חוקי הקהלים בארצות הברית – הרובד הגלוי מול הרובד הסמוי | 13.2 סעיף 11(א) לחוק החברות הישראלי: הפער בין הלכה למעשה | 13.3 אחיזת העיניים שבמודל המעורב לבחינת טובת החברה – סיכום | פרק 14: כשלים תועלתניים במבחן הרווח לבעלי המניות | 14.1 הכשל הראשון: החצנת עלויות | 14.1.1 ניצול התלות של נותני התשומה בחברה | 14.1.2 יחסם השונה של נותני התשומה לנטילת סיכון | 14.2 הכשל השני: ניגוד אינטרסים בין "טובת החברה" לבין "מבחן הרווח לכלל בעלי המניות" | 14.3 הכשל השלישי: ריבוי נאמנויות בשל ההטרוגניות של קהל בעלי המניות | 14.4 הביקורת נגד טענות אלו | 14.5 כשלים תועלתניים במבחן הרווח לבעלי המניות – סיכום | פרק 15: כלל העדפה של בעלי המניות בדיני החברות | 15.1 הכרה והתמודדות עם "בעיית הנציג" של בעלי המניות | 15.2 סמכויות האסיפה הכללית של בעלי המניות | 15.3 זכותו של בעל מנייה לקבלת מידע ולעיון במסמכי התאגיד | 15.4 זכויות התביעה של בעלי המניות | 15.5 כלל העדפה של בעלי המניות בדיני החברות – סיכום | פרק 16: חולשתם של האמצעים הקיימים בקידום ההגנה על האינטרסים של בעלי העניין | 16.1 טשטוש הגבולות שבין המשפט הציבורי למשפט הפרטי | 16.2 ממשל תאגידי | 16.3 התנועה לאחריות חברתית של עסקים | פרק 17: הכשלים שבדין הקיים – סיכום ומסקנות | שער רביעי: אחריות תאגידים כלפי ציבור העובדים | פרק 18: כללי | פרק 19: תכלית משפט העבודה המגן | פרק 20: מגבלותיו של משפט העבודה המגן | 20.1 שיח של זכויות במקום שיח של יחסים | 20.2 הגנה על זכויות ולא קידום של אינטרסים | 20.3 היעדר היכולת להטיל חובת ההתנהגות ראויה בניהול מקום העבודה | 20.4 מגבלותיו של משפט העבודה המגן – מסקנות | פרק 21: שוק העבודה המודרני בעידן הגלובליזציה | 21.1 מגמות ותופעות בעידן הגלובליזציה | 21.1.1 עלייתה של האידיאולוגיה הניאו־ליברלית | 21.1.2 התחזקותה של המדיניות הקפיטליסטית וכלכלת השוק החופשי | 21.1.3 גלובליזציה והתפתחות טכנולוגית | 21.2 השפעתן של התופעות הגלובליות על אופיו של שוק העבודה המודרני | 21.2.1 שוק העבודה בזירה הגלובלית | 21.2.2 העסקה באמצעות תאגידים | 21.2.3 העסקה באמצעות קבלנים | 21.2.4 מדיניות של הפרטה | 21.2.5 דפוס של אבטלה מובנית | פרק 22: השפעתן של התופעות הגלובליות על משפט העבודה | 22.1 הֵחלשות כוחם של ארגוני העובדים ושל משפט העבודה הקיבוצי | 22.2 היעדר תשתית מתאימה לפעילותה של העבודה המאורגנת | 22.3 הגבלת כוחו של משפט העבודה הקיבוצי על ידי המדינה הליברלית | 22.4 גמישות ניהולית של מקום העבודה | 22.5 עקיפת משפט העבודה הקיבוצי | 22.6 הימנעות מרגולציה לצד דה־לגיטימציה של משפט העבודה המגן | 22.7 צמצום במספר הנהנים מהגנת משפט העבודה | פרק 23: אחריות תאגידים כלפי ציבור העובדים – סיכום ומסקנות | שער חמישי: ההסדר המוצע בדיני חברות | פרק 24: כללי | פרק 25: החובה להביא בחשבון את ענייניהם של בעלי העניין בחברה | 25.1 החובה "להביא בחשבון" | 25.2 זהות הגורם החייב להביא בחשבון את ענייניהם של בעלי העניין | 25.2.1 מיהו הגורם החייב לפעול לטובת החברה? | 25.2.2 מיהו הגורם החייב להביא בחשבון את ענייניהם של בעלי העניין? | פרק 26: מתן זכות תביעה לבעלי העניין | 26.1 אופייה של זכות התביעה | 26.1.1 זכות תביעה בעילה פרטיקולרית של קיפוח | 26.1.2 זכות תביעה בעילה של הפרת אמונים של נושאי המשרה כלפי "אדם אחר" | 26.1.3 זכות תביעה בעילה של הפרת חובת תום-הלב | 26.1.4 זכות תביעה מכוח עוולות המסגרת שבפקודת הנזיקין | 26.2 טענות הביקורת נגד מתן זכות תביעה לבעלי העניין | פרק 27: כלים יישומיים להתחשבות בבעלי העניין | 27.1 ריבוי נאמנויות | 27.2 שאלות נוספות לדיון | 27.2.1 באלו מקרים ראוי שתחול החובה על הדירקטורים להתחשב בבעלי העניין? | 27.2.2 האם ראוי שהחובה תחול על דירקטורים בכול סוגי החברות? | פרק 28: מבחן ההשפעה והתלות בחברה העסקית | 28.1 מבחן ההשפעה והתלות של קהל העובדים | 28.1.1 קהל העובדים כחלק מהקהלים הפנים־תאגידיים | 28.1.2 קהל העובדים כחלק מִשְּׁנֵי נותני התשומה העיקריים של החברה | 28.1.3 קהל העובדים כנותני התשומה החלשים ביותר בחברה | 28.2 מבחן ההשפעה והתלות בחברה העסקית – סיכום | פרק 29: ההסדר המוצע בדיני החברות – סיכום | שער שישי: דין ומציאות – התאמתו של ההסדר המוצע לדיני החברות בישראל | פרק 30: התאמתו של ההסדר המוצע לדיני החברות בישראל | 30.1 כללי | 30.2 "טובת החברה" כתכלית־העל של החברה | 30.3 "המודל המעורב" כאמת המידה לבחינת "טובת החברה" | 30.4 החובה לשקול את ענייניהם של בעלי העניין | 30.5 הטלת החובה על חברי דירקטוריון החברה | 30.6 דירקטוריון של כל חברה | 30.7 הבחנה בין "העניינים" של כל קהל אותם יש לשקול | 30.8 סוגי ההחלטות עליהן תחול החובה | 30.9 מתן זכות תביעה בידי בעלי העניין | 30.10 ההסדר המוצע ודיני החברות הישראליים – סיכום | פרק 31: אחרית דבר | שער שביעי: מפתחות | מפתח חקיקה | חקיקה ישראלית | חוקי־יסוד | חקיקה ראשית | הצעות חוק | צווי הרחבה | דברי הכנסת | חקיקה זרה | אוסטרליה | אנגליה | ארצות הברית | גרמניה | קנדה | מפתח פסיקה | פסיקה ישראלית | פסקי דין של בית המשפט העליון | פסקי דין של בתי המשפט המחוזיים | פסקי דין של בתי משפט השלום | פסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה | פסקי דין של בתי הדין האזוריים לעבודה | פסיקה זרה | אוסטרליה | אנגליה | ארצות הברית | מפתח ספרות | ספרות ישראלית | ספרים | מאמרים | ספרות זרה | ספרים | מאמרים | מפתח שונות | אמנות | דוחות וניירות עמדה | הודעות לעיתונות | החלטות | הרצאות | מילונים | סרטים | פרסומים בעיתונות ובאתרי אינטרנט
Mobile version: Enabled