Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני עבודה הלכה למעשה + תקליטור

₪730.00 ₪550.00
מק"ט: 19160

מחבר: תמיר קדמי, עו"ד

Employment Law Rules and Practice

בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט: תמיר קדמי, עו בורסי הוצאה לאור של ספרי משפט: תמיר קדמי, עוקטגוריה: .
מחבר/ת: .

אודות הספר

ספר הדרכה מעשי המביא את ההלכות באלפי סוגיות בדיני עבודה. הספר נכתב בצורת שאלות ותשובות, תוך הבאת אסמכתאות והפניות לפסקי הדין המנחים באותה הסוגיה. הספר נותן מענה לאלפי סוגיות בתחום העבודה ביחסים בין עובד ומעביד/מעסיק. הוא קל וידידותי למשתמש וניתן למצוא בוא תשובות מפורטות לסוגיות מגוונות העולות חדשות לבקרים בכל מקום עבודה.

נוסף על כך מצורף לספר תקליטור המביא דוגמאות להסכמי עבודה וכן מסמכים מהותיים ומגוון טפסים הנדרשים ביחסי העבודה.

הספר דן בין היתר בנושאים הבאים:

 • חוק הודעה לעובד
 • חוק הגנת השכר
 • הלנת שכר
 • שעות עבודה ומנוחה
 • תשלום שעות נוספות
 • עבודה בלילה
 • הפסקות המגיעות לעובד במקום העבודה
 • עובדים שהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה אינן חלות עליהם
 • חופשה שנתית
 • פדיון חופשה
 • תשלום דמי הבראה
 • התיישנות דמי הבראה
 • הוצאות נסיעה
 • דמי מחלה
 • פיטורים בזמן מחלה
 • זכות השימוע לעובד
 • הפרת זכות השימוע – סעד
 • הודעה מוקדמת על פיטורים ועל התפטרות
 • תשלום וקיזוז בגין הודעה מוקדמת
 • פיצויי פיטורים
 • פיטורים בסמוך לתום שנת העבודה
 • חופשת לידה
 • חופשת לידה לעובד
 • רכב בזמן חופשת הלידה
 • פנסיה
 • צו הרחבה פנסיה חובה
 • ביטוח העובד בקופת גמל
 • קרן השתלמות
 • הגבלת חופש העיסוק ואי-תחרות
 • יחסי עובד מעסיק: מעסיק – קבלן עצמאי
 • חוק שוויון הזדמנויות בעבודה
 • הגנת הפרטיות במקום העבודה
 • הגנת הפרטיות – הצבת מצלמות במקום העבודה
 • החוק להגברת יחסי העבודה

ועוד אלפי סוגיות.

הספר מיועד לעורכי דין, רואי חשבון, מנהלי כוח אדם, מנכ"לים של חברות, יועצים משפטיים, מנהלי כספים, חשבי שכר, עובדים וכל מי שעוסק בתחום העבודה.

אודות המחבר

עורך דין תמיר קדמי מתמחה בעולם העבודה על היבטיו המגוונים, בעל ניסיון רב בייצוג מעסיקים ועובדים בבית הדין לעבודה, מייסד ומנהל את אתר האינטרנט "הבית של העבודה והמשפחה" ומרצה בפורומים שונים בנושאים הנוגעים לעולם העבודה.

.
חוק הודעה לעובד | חוק הגנת השכר | צורת תשלום השכר | תשלום שכר עבודה כולל | תשלום שכר עבודה לעובד שנפטר | מועד תשלום שכר עבודה ומקומו | הלנת שכר | תשלום הלנת שכר במגוון מקרים | תשלום הלנת שכר – חופשה שנתית | תשלום הלנת שכר – הודעה מוקדמת | תשלום הלנת שכר – דמי הבראה | תשלום הלנת שכר – שעות נוספות | תשלום הלנת שכר – דמי חגים | תשלום הלנת שכר – פיצוי עקב פיטורים שלא כדין | תשלום הלנת שכר – תשלום גמול מילואים | תשלום הלנת שכר – שכר מינימום | התיישנות הזכות להלנת שכר | הלנת שכר – ברוטו או נטו | דוגמאות לפסיקת הלנה במקרים שונים | הפחתת הלנת שכר | הלנת שכר – הרמת מסך ההתאגדות | ריבית והצמדה | פיטורי עובד שהגיש תביעה לשכר עבודה או הלנת שכר | ניכויים משכר העבודה של העובד | קיזוז סכום שחובה לנכותו או שמותר לנכותו על פי חיקוק | קיזוז קנס משמעת משכר העבודה של העובד | קיזוז תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו | קיזוז תשלום דמי טיפול מקצועי-ארגוני | קיזוז חוב שהעובד חייב למעסיק על פי התחייבות בכתב | קיזוז מקדמות ששילם המעסיק לעובד | קיזוז משכר העבודה לאחר סיום יחסי העבודה | קיזוז תשלומים ששולמו ביתר | תשלום שכר עבודה בתקופת ניסיון, הכשרה או התלמדות | חוק שכר מינימום | תלוש השכר של העובד ופנקס שכר | סנקציה אזרחית – אי-מסירת תלוש שכר כדין והפרת חובות רישומיות | תשלום שכר עבודה באמצעות תשרים (טיפים) | שעות עבודה ומנוחה | תשלום שעות נוספות | מנוחה שבועית | עבודה בלילה | הפסקות המגיעות לעובד במקום העבודה | הפסקה למנוחה ולאכילה | הפסקה לשם תפילה | הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים | סידור מקומות ישיבה בזמן ההפסקה | עובדים שהוראות חוק שעות עבודה ומנוחה אינן חלות עליהם | הזכות לעבודה בישיבה | חופשה שנתית | ימי החופשה המגיעים לעובד | צבירת ימי חופשה | פנקס חופשה | עבודה אחרת בזמן חופשה שנתית | קביעת מועד חופשה | תשלום דמי חופשה | חישוב תמורת חופשה | פדיון חופשה | התיישנות הזכות לחופשה | חופשה שנתית – אחריות פלילית | חופשה לרגל אירוע משפחתי | תשלום דמי הבראה | התיישנות דמי הבראה | דמי הבראה או נופש | תשלום דמי הבראה בפועל | השלמת שנת עבודה כתנאי לתשלום | החזר הוצאות נסיעה | תשלום הוצאות נסיעה | הסעה במקום תשלום הוצאות נסיעה | נסיעה במונית | תשלום מחליף הוצאות נסיעה | שכר כולל הוצאות נסיעה | החזר הוצאות נסיעה במקרים שונים | שכר בגין זמן הנסיעה לעבודה | התיישנות | תשלום דמי חגים | תשלום דמי חגים | עובדים שאינם ממוצא יהודי | עובד המועסק בחג | שי לחג | דמי חגים – הלנת שכר | חופשה במועדים שונים | חופשה מרוכזת | תשלום דמי מחלה | גובה דמי מחלה | צבירת ימי מחלה | עבודה אצל מספר מעסיקים | ביטוח בקרן מחלה | פיטורים בזמן מחלה | שלילת ימי מחלה | פדיון ימי מחלה | ימי מחלה – מקרים שונים | דיווח על היעדרות עקב מחלה | תשלום דמי מחלה ביתר | ימי מחלה בעת חילופי מעסיקים | מועד תשלום ימי מחלה | היעדרות בשל מחלת בן זוג | מספר ימי ההיעדרות | היעדרות בשל מחלת ילד | היעדרות בשל מחלת הורה | היעדרות עובד בשל בדיקות רפואיות שנערכות לאשתו בהיריון | זכות השימוע לעובד | התנאים לקיומו של הליך שימוע תקין | ייצוג בהליך שימוע | הפרת זכות השימוע – סעד | הודעה מוקדמת על פיטורים ועל התפטרות | מתן הודעה מוקדמת | הודעה מוקדמת בכתב או בעל פה | אישור על תקופת העסקה – מכתב פיטורים – מכתב המלצה | התנהגות העובד בתקופת ההודעה | תשלום וקיזוז בגין הודעה מוקדמת | התפטרות או פיטורים ללא הודעה מוקדמת | חפיפה בין הודעה מוקדמת לחוקים אחרים | הודעה מוקדמת – חילופי מעסיקים | פיצויי פיטורים | רציפות במקום העבודה | פיטורים בסמוך לתום שנת העבודה | תשלום פיצויי פיטורים לעובד שעבודתו הופסקה עקב פטירת המעסיק, פשיטת רגל, פירוק או מחיקת תאגיד | תשלום פיצויי פיטורים עקב פטירת העובד | התפטרות עובד עקב מצב בריאותי לקוי | התפטרות עובדת למען גידול ילדה | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – העתקת מקום מגורים ליישוב חקלאי או ליישוב פיתוח | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – עקב העברה בתפקיד של בן- זוגו המשרת בשירות צבאי | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – למקום התנחלות או היאחזות | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – העברה בתפקיד של בן זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – עובד המצטרף לבן זוגו לשליחות לחוץ לארץ | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – עקב גירושיו והעתקת מקום מגוריו ליישוב בישראל | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – עקב הצטרפות לבן זוג העובד בשירות המדינה או בגוף ציבורי אחר, שהיחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על פי החלטת הממשלה | התפטרות עובד עקב העתקת מקום מגורים – עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל | אי- חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה | התפטרות – גיוס למשטרה או לשירות בתי הסוהר | התפטרות – גיוס לשירות סדיר, לשירות לאומי או לשירות אזרחי | התפטרות – עובד שנבחר לראש או סגן ראש רשות מקומית | התפטרות עקב שהייה במוסד לנשים מוכות | התפטרות עובד עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה או נסיבות אחרות שביחסי העבודה | פיטורים או התפטרות על רקע עידנא דריתחא | שלילת פיצויי פיטורים | סיכול חוזה העבודה | העובד הפסיק להגיע למקום העבודה – זניחת העבודה על ידי העובד | פיצויי פיטורים – סוגיות נוספות | הלנת פיצויי פיטורים | סעיף 28 לחוק פיצויי פיטורים | סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים | חישוב פיצויי הפיטורים | פיצויי פיטורים – הפסקות במקום העבודה | פיצויי פיטורים – תשלום באמצעות מטבע חוץ | פיצויי פיטורים – ברוטו או נטו | עבודת נשים | חופשת לידה | נסיבות המאריכות את חופשת הלידה | רכב בזמן חופשת הלידה | חופשת לידה לעובד | הזכות להיעדר ממקום העבודה | היעדרות במהלך תקופת ההיריון | היעדרויות מתום חופשת הלידה | הזכות להיעדר בתקופות נוספות | תשלום לקופת גמל בתקופת חופשת לידה | הנקה | הגבלת פיטורים | פיטורי עובדת שעברה הפלה | פיטורי עובדת במהלך חופשת לידה | פיטורי עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות | פיטורי עובדת בהפריה חוץ- גופית או פיטורי עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות | פיטורי עובדת במהלך חודשי הריונה | ידיעת המעסיק על הריונה של העובדת | חובת גילוי על הריונה של העובדת | פגיעה בהיקף משרה או בהכנסה של עובדת | הוראות מיוחדות הנוגעות להעסקת נשים | המעסיק חייב להחזיר את העובדת לתקופה של 60 ימים ממועד סיום חופשת הלידה | סנקציות על מעסיק שהפר את הוראות חוק עבודת נשים | סנקציות פליליות | סנקציה אזרחית | ההליכים מול הממונה על עבודת נשים | הטרדה מינית | מהי הטרדה מינית? | יחסי מרות במקום העבודה | חובות המוטלות על מעסיק למניעת הטרדה מינית או התנכלות ולטיפול בו במקום העבודה | קביעת אחראי על מניעת הטרדה מינית | תקנון | חיוב המעסיק בפיצוי כספי מאחר שלא מילא אחר החובות הקבועים בחוק ובתקנות | איסור התנכלות או פגיעה בעובד בשל הטרדה מינית שבוצעה במקום העבודה | הגנה על פי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה | פיצוי עקב הטרדה מינית | הטרדה מינית – התיישנות | דמי לידה | גמלת שמירת היריון | פנסיה | צו הרחבה פנסיה חובה – שאלות ותשובות | ביטוח העובד בקופת גמל – שאלות כלליות | ביטוח עובד זר בקרן פנסיה | הלנת שכר – ריבית פיגורים | מעסיק אשר הפר את חובתו לצרף עובד כחבר בקרן פנסיה במועד | סעיף 19 לחוק הגנת השכר | הרמת מסך ההתאגדות | הפסד זיכוי מס | פנסיה – עובד המשתכר שכר נטו | תשלום דמי אבטלה | קרן השתלמות | מעסיק מבקש לאכוף על עובד המשך העסקה במקום העבודה | הגבלת עיסוק העובד במהלך תקופת יחסי העבודה | הגבלת חופש העיסוק ואי- תחרות | הגבלת עישון במקום העבודה | יחסי עובד מעסיק: מעסיק – קבלן עצמאי | קבלן עצמאי – נטל ההוכחה | קבלן עצמאי – זכות השימוע | תוצאת הכרה בקבלן עצמאי כעובד שכיר של המעסיק | תשלום זכויות סוציאליות למרות דחיית תביעה להכרה ביחסי הצדדים כיחסי עובד- מעסיק | חוק שוויון הזדמנויות בעבודה | הצבת תנאים בטרם קבלה לעבודה שירות צבאי או לאומי | כמה מקרי אפליה | אפליה כתוצאה מהסכם קיבוצי | התיישנות | מודל ההכתמה | תחולת החוק – העסקת שישה עובדים | הגנת הפרטיות במקום העבודה | הגנת הפרטיות – הצבת מצלמות במקום העבודה | הגנת הפרטיות – הליכי מיון לקבלה לעבודה ופעילות מכוני מיון | הגנת הפרטיות – הפניית עובד לבדיקה גרפולוגית | הגנת הפרטיות – דרישה למידע גנטי של העובד | עונשים על מעסיק המפר הוראות חוק מידע גנטי | אחריות נושא משרה בתאגיד | הגנת הפרטיות – דרישת תדפיס רישום פלילי מהעובד | הגנת הפרטיות – מכשיר מעקב ברכב עבודה או במכשיר הנייד | הגנת הפרטיות – כניסת מעסיק למחשב של העובד | חיוב עובדים בלבוש אחיד | זכות עיכבון לעובד ברכוש המעסיק | קבלת ביטחונות מעובד | החוק להגברת יחסי העבודה | חלק ראשון לחוק – הטלת עיצום כספי על מעסיק | חלק שני לחוק – אחריות אזרחית של מזמין שירות | חלק שלישי – אחריות פלילית של מזמין שירות | אחריות עובד ברשות ציבורית | הוראות כלליות | חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות