Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך א

₪600.00
מק"ט: 12100

מחבר: פרופ' גבריאל הלוי

Enforcement of Obligations Law Volume 1

דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' גבריאל הלוי: דיני אכיפת חיובים - הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך א דיני פשיטת רגל / דיני הוצאה לפועל: פרופ' גבריאל הלוי: דיני אכיפת חיובים - הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך א

הסדרה המלאה דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כוללת את הספרים הבאים:
1. דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך א
2. דיני אכיפת חיובים – הוצאה לפועל וגביית קנסות, אגרות והוצאות כרך ב
אודות הספר

הספר עוסק בדיני אכיפת חיובים באופן רחב ומעודכן וכולל את דיני ההוצאה לפועל (בלשכות ההוצאה לפועל ובבתי המשפט) ואת המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות. הספר מתייחס לכל מסלולי ההוצאה לפועל, לכל מסלולי הגבייה, לכל סוגי ההליכים,לכל סוגי אמצעי הגבייה ולכל סוגי החיובים שבמערכת זו באופן מפורט ומדויק, לרבות חיובים מפסקי דין זרים, שטרות זרים, קנסות שהוטלו בחו"ל ועוד.

כרך א' דן בין היתר בנושאים הבאים:

הליכים דיוניים לאכיפת חיובים:

 • בקשות לביצוע חיוב אישי פסוק
 • ביצוע תביעה על סכום קצוב
 • הוצאה לפועל במסלול מזונות
 • הוצאה לפועל במסלול מקוצר
 • הוראות נוהל בהליכים דיוניים בלשכת ההוצאה לפועל
 • הליכים דיוניים לאכיפת חיובים במרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות
 • הליכים דיוניים לאכיפת חיובים נגד המדינה
 • פסלות רשם

מערכות מעין שיפוטיות לאכיפת חיובים:

 • לשכות ההוצאה לפועל – מבנה, בעלי תפקידים, סמכויות
 • רשם ההוצאה לפועל – כשירות, מינוי, סמכויות, אתיקה מקצועית, חסינות דיונית
 • סמכויות הדיון הפנימיות של לשכות ההוצאה לפועל
 • המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות – מבנה, סמכות הדיון, הסמכות העניינית, הסמכקומית

הליכי תקיפה לאכיפת חיובים:

 • מהותם של הליכי התקיפה לאכיפת חיובים
 • תקיפה שיפוטית לעומת תקיפה מנהלית
 • תקיפה עובדתית לעומת תקיפה משפטית
 • הליכי תקיפה לאכיפת חיובים בלשכת ההוצאה לפועל על החלטותיה
 • הליכי תקיפה לאכיפת חיובים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות על החלטותיו
 • ועוד

הספר מעניק כלים רבים ורחבים בידי ציבור עורכי הדין, הרשמים ואחרים להתמצא במערכת האכיפה והגבייה ולהשתמש באפשרויות המגוונות במסגרתה. כמו-כן הספר מאפשר לבחור את ההליכים המתאימים ביותר והיעילים ביותר עבור זוכים או חייבים, לפי העניין. זהו ספר חובה לכל עו"ד, רשם או בעל עניין בתחום זה, והוא ספר יסוד של דיני אכיפת חיובים בישראל.

אודות המחבר

פרופ' גבריאל הלוי הוא פרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, בעל מוניטין בינלאומי בתחומי עיסוקו. חיבר עשרות ספרים ומאמרים בישראל ובחו"ל, המצוטטים בארץ ובעולם באופן נרחב. נבחר ב-2013 לאחד מ-40 הישראלים המבטיחים ביותר של "גלובס" וזכה לתעודת הוקרה מן הכנסת.

.
פרק א – מבוא לדיני אכיפת החיובים | 1- המהות הכללית של דיני אכיפת החיובים | 1.1- מהותם של דיני אכיפת החיובים | 1.1.1- הגדרת תחום דיני אכיפת החיובים | 1.1.1.1- החיוב האישי והמיצב | 1.1.1.2- אכיפת חיובים אישיים לעומת הכרה במיצב | 1.1.1.3- ייחודו והרחבת היקפו של החיוב האישי הפסוק לעניין אכיפתו | 1.1.2- סיווג דיני אכיפת החיובים | 1.1.2.1- הסיווג החיצוני: דיני אכיפת החיובים כחלק מן המשפט הדיוני | 1.1.2.2- הסיווג הפנימי: מבנה דיני אכיפת החיובים | 1.2- התפתחות דיני אכיפת החיובים | 1.2.1- ההתפתחות המשפטית במזרח הקדום | 1.2.2- המשפט העברי | 1.2.3- ההתפתחות המשפטית בשיטות המשפט הקונטיננטליות | 1.2.3.1- המשפט הרומי | 1.2.3.2- המשפט הקאנוני והמשפט המשותף | 1.2.3.3- המשפט המודרני בשיטות המשפט הקונטיננטליות | 1.2.4- ההתפתחות המשפטית בשיטות המשפט האנגלו-אמריקאיות | 1.2.4.1- מימי הביניים עד ראשית העת החדישה | 1.2.4.2- המשפט האנגלי המודרני | 1.2.4.3- המשפט האמריקאי המודרני | 1.2.5- ההתפתחות המשפטית בישראל | 1.3- ההצדקות לדיני אכיפת החיובים ותכליתם המשפטית | 1.3.1- ההצדקות המשפטיות לדיני אכיפת החיובים | 1.3.1.1- התכלית המשפטית והחברתית המודרנית של דיני אכיפת החיובים | 1.3.1.2- מסגרת השיקולים בדיני אכיפת החיובים וגבולותיהם | 1.3.1.3- השפעות הגומלין של הדין המהותי, הדין הדיוני ודיני אכיפת החיובים | 1.3.1.4- השפעת דיני אכיפת החיובים על ההתנהגות החברתית והמשפטית | 1.3.2- ההצדקות הלבר-משפטיות לדיני אכיפת החיובים | 1.3.2.1- המוסר הדאונטולוגי | 1.3.2.2- המוסר הטלאולוגי | 1.3.2.3- הצדק החברתי המתקן | 2- תחולת דיני אכיפת החיובים | 2.1- התחולה בזמן של דיני אכיפת החיובים | 2.1.1- נקודות הציון הרלוונטיות בזמן והיחס ביניהן | 2.1.2- סוגי תחולה בזמן של נורמה משפטית | 2.1.2.1- כיוון התחולה בזמן | 2.1.2.2- רציפות התחולה בזמן | 2.1.2.3- שילוב סוגי כיוון התחולה בזמן וסוגי רציפותה | 2.1.3- התחולה בזמן של הנורמה הדיונית | 2.1.3.1- הכלל, הגיונו וביסוסיו | 2.1.3.2- יישום הכלל | 2.2- התחולה במקום של דיני אכיפת החיובים | 2.2.1- נקודות הציון הרלוונטיות לתחולה במקום | 2.2.1.1- תחולה במקום של נורמה מקומית ושל נורמה זרה על אירועי פנים ועל אירועי חוץ | 2.2.1.2- נורמה מוגבלת במקום | 2.2.2- התחולה במקום של הנורמה הדיונית | 2.2.2.1- הכלל, הגיונו וביסוסיו | 2.2.2.2- יישום הכלל | 2.3- ברירת הדין באכיפת חיובים כחלק מברירת הדין בחדלות פירעון | 2.3.1- הבחנות מקדמיות | 2.3.1.1- סיווג (קלאסיפיקציה) בחדלות פירעון | 2.3.1.2- מהותן של זיקות זרות בחדלות פירעון | 2.3.1.3- הגישות האפשריות לברירת הדין בחדלות פירעון | 2.3.1.4- ביתור סוגיות משפטיות (dépeçage) בחדלות פירעון | 2.3.2- כלל ברירת הדין בחדלות פירעון | 2.3.2.1- הכלל הבסיסי, היקף השתרעותו והצדקותיו המשפטיות | 2.3.2.2- הפניה לרבדי הזמן של הדין החל בחדלות פירעון | 2.3.3- כללי המשנה של ברירת הדין בחדלות פירעון | 2.3.3.1- הכשרות האישית בהליכי חדלות פירעון | 2.3.3.2- הפניות והפניות חוזרות (renvoi) בחדלות פירעון | 2.3.3.3- תקנת הציבור בחדלות פירעון | 2.4- התחולה העניינית של דיני אכיפת החיובים | 3- פרשנות דיני אכיפת החיובים | 3.1- כללי ניסוח התוכן ונפקותם | 3.1.1- כלליות | 3.1.2- היתכנות | 3.1.3- בהירות ודיוק | 3.1.4- רלוונטיות נורמה חיצונית | 3.2- פרשנות ליישום דיני אכיפת החיובים | 3.2.1- כללי פרשנות ליישום דיני אכיפת החיובים | 3.2.1.1- תחולת עקרונות הדין המהותי הכללי על המשפט המהותי ועל המשפט הדיוני | 3.2.1.2- דין מיוחד ודין כללי | 3.2.1.3- היקש | 3.2.1.4- פרשנות דווקנית ופרשנות תכליתית | 3.2.1.5- פרשנות מקלה עם הפרט | 3.2.2- אמצעי עזר פרשניים | 3.2.2.1- תולדות הנורמה | 3.2.2.2- שם הנורמה, כותרות ראשי הפרקים וכותרות השוליים | 3.2.2.3- פערי נוסח | 3.2.2.4- הגדרה מרבה לפרטים מאותו סוג (Ejusdem Generis) | 3.2.2.5- ייחודיות משתמעת (Expressio Unius Est Exclusio Alterius) | 3.2.2.6- טעויות בניסוח | 3.2.2.7- חסר משפטי (Lacuna Juris) | פרק ב – הליכים משפטיים לאכיפת חיובים | 1- מהותם של ההליכים המשפטיים לאכיפת חיובים | 1.1- הליכים משפטיים לאכיפת חיובים לעומת אמצעים משפטיים לאכיפת חיובים | 1.2- הליכים משפטיים לאכיפת חיובים לעומת אכיפת פסקי חוץ והכרה בהם | 1.3- הליכים דיוניים לאכיפת חיובים לעומת הליכי תקיפה לאכיפת חיובים | 2- מערכות מעין-שיפוטיות לאכיפת חיובים בישראל | 2.1- לשכות ההוצאה לפועל | 2.1.1- מבנה לשכות ההוצאה לפועל ובעלי תפקידים בהן | 2.1.1.1- המבנה הפנימי לשכת ההוצאה לפועל ובעלי התפקידים בה | 2.1.1.2- המבנה הארצי של לשכות ההוצאה לפועל וההתנתקות ממערכת בתי המשפט | 2.1.1.3- רשם ההוצאה לפועל: כשירות, מינוי, סמכויות, אתיקה מקצועית וחסינות דיונית | 2.1.1.4- מנהל לשכת ההוצאה לפועל: כשירות, מינוי וסמכויות | 2.1.1.5- בעלי תפקידי הביצוע והוועדה למתן אישורים | 2.1.2- סמכות הדיון הבינלאומית של לשכות ההוצאה לפועל בישראל | 2.1.2.1- קניית סמכות הדיון הבינלאומית בידי לשכת ההוצאה לפועל בישראל | 2.1.2.2- שלילת הסמכות הבינלאומית: פורום בלתי-נאות (forum non conveniens) | 2.1.2.3- שלילת הסמכות הבינלאומית: הליך תלוי ועומד (lis alibi pendens) | 2.1.2.4- שלילת הסמכות הבינלאומית: חסינות בינלאומית | 2.1.2.5- שלילת הסמכות הבינלאומית: נתין זר אויב | 2.1.2.6- שלילת הסמכות הבינלאומית: מקרקעין זרים | 2.1.3- סמכויות הדיון הפנימיות של לשכות ההוצאה לפועל בישראל | 2.1.3.1- הסמכות העניינית של לשכות ההוצאה לפועל בישראל | 2.1.3.2- הסמכות המקומית של לשכות ההוצאה לפועל בישראל | 2.2- המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 2.2.1- מבנה המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ובעלי תפקידים בו | 2.2.2- סמכות הדיון הבינלאומית של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 2.2.2.1- קניית סמכות הדיון הבינלאומית: חיובים ממקור ישראלי | 2.2.2.2- קניית סמכות הדיון הבינלאומית: חיובים ממקור זר שהוכרזו אכיפים בישראל | 2.2.2.3- קניית סמכות הדיון הבינלאומית: חיובים ממקור זר תחת שיתוף פעולה בינלאומי | 2.2.2.4- שלילת סמכות הדיון הבינלאומית: חסינות בינלאומית | 2.2.2.5- שלילת הסמכות הבינלאומית: פירעון מלא | 2.2.3- סמכויות הדיון הפנימיות של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 2.2.3.1- הסמכות העניינית של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 2.2.3.2- הסמכות המקומית של המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 2.3- הסמכות העניינית של מערכת בתי המשפט כמערכת מעין-שיפוטית לאכיפת חיובים | 3- הליכים דיוניים לאכיפת חיובים | 3.1- הליכים דיוניים לאכיפת חיובים בלשכת ההוצאה לפועל | 3.1.1- בקשות לביצוע חיוב אישי פסוק | 3.1.1.1- בקשה מטעם הזוכה לביצוע פסק דין | 3.1.1.2- בקשה מטעם הזוכה לביצוע שטר | 3.1.1.3- בקשה מטעם הזוכה למימוש משכון או משכנתא | 3.1.1.4- בקשה מטעם הזוכה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים של יחיד | 3.1.1.5- בקשה מטעם החייב לביצוע פסק דין או שטר | 3.1.1.6- האזהרה לחייב והמצאתה | 3.1.2- תגובות החייב | 3.1.2.1- בקשה למתן צו תשלומים | 3.1.2.2- התנגדות לביצוע שטר | 3.1.2.3- טענת פירעון ("טענת פרעתי") | 3.1.2.4- בקשות החייב לעיכוב הליכים, להשהיית הליכים ולביטול הליכים | 3.1.3- ביצוע תביעה על סכום קצוב | 3.1.3.1- מהות ההליך | 3.1.3.2- התראה בדבר כוונה להגיש בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב | 3.1.3.3- בקשה לביצוע תביעה על סכום קצוב ובדיקתה והעברתה לבית המשפט | 3.1.3.4- האזהרה לנתבע והמצאתה | 3.1.3.5- תגובת הנתבע: בקשה למתן צו תשלומים | 3.1.3.6- תגובת הנתבע: התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב | 3.1.4- הוצאה לפועל במסלול מזונות | 3.1.4.1- מהות ההליך | 3.1.4.2- בקשה לביצוע פסק דין למזונות | 3.1.4.3- ניהול ההליך במסלול מזונות | 3.1.4.4- הגבלת האמצעים המשפטיים לאכיפת חיובים במסלול מזונות | 3.1.5- הוצאה לפועל במסלול מקוצר | 3.1.5.1- מהות ההליך | 3.1.5.2- בקשה לביצוע חיוב כספי במסלול מקוצר | 3.1.5.3- ניהול ההליך במסלול מקוצר | 3.1.5.4- הגבלת האמצעים המשפטיים לאכיפת חיובים במסלול מקוצר | 3.1.6- הוראות נוהל כלליות בהליכים דיוניים בלשכת ההוצאה לפועל | 3.1.6.1- הבהרת פסק דין | 3.1.6.2- פומביות הדיון ופרסומו | 3.1.6.3- שפת הדיון וניהול פרוטוקול | 3.1.6.4- תיקון טעויות | 3.1.6.5- התחולה המסויגת של דיני הראיות בהליכים דיוניים בלשכת ההוצאה לפועל | 3.1.6.6- פשרה, בוררות וגישור | 3.1.6.7- פסלות רשם ההוצאה לפועל | 3.2- הליכים דיוניים לאכיפת חיובים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 3.2.1- מבנה ההליכים הדיוניים לאכיפת חיובים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 3.2.2- דרישות לתשלום החוב | 3.2.2.1- דרישה ראשונה לתשלום החוב והמצאתה לחייב | 3.2.2.2- דרישה נוספת לתשלום החוב והמצאתה לחייב | 3.2.3- תגובות החייב | 3.2.3.1- בקשות החייב להקלות בתשלום החוב (פירעון החוב בתשלומים, דחיית מועד פירעון החוב והפחתת תשלום תוספת פיגורים) | 3.2.3.2- טענות פירעון החוב, ביטול החוב או עיכוב ביצועו | 3.2.4- עבירות קנס וברירת משפט | 3.2.4.1- הצורך בסדרי דין מיוחדים בעבירות קנס | 3.2.4.2- סדרי הדין בעבירות קנס | 3.2.5- הוראות נוהל כלליות בהליכים דיוניים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 3.2.5.1- הבהרת החלטה | 3.2.5.2- פומביות הדיון ופרסומו | 3.2.5.3- שפת הדיון וניהול פרוטוקול | 3.2.5.4- תיקון טעויות | 3.2.5.5- התחולה המסויגת של דיני הראיות בהליכים דיוניים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 3.2.5.6- פסלות רשם לענייני המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות | 3.3- הליכים דיוניים לאכיפת חיובים נגד המדינה | 3.3.1- הרציונל שבקיום הליכים דיוניים נפרדים לאכיפת חיובים נגד המדינה והתפתחותם בישראל | 3.3.2- סדרי הדין באכיפת חיובים נגד המדינה | 4- הליכי תקיפה לאכיפת חיובים | 4.1- מהותם של הליכי התקיפה לאכיפת חיובים | 4.1.1- ההצדקות לקיומם של הליכי תקיפה לאכיפת חיובים | 4.1.2- סיווג הליכי התקיפה לאכיפת חיובים | 4.1.2.1- תקיפה שיפוטית לעומת תקיפה מנהלית | 4.1.2.2- תקיפה עובדתית לעומת תקיפה משפטית | 4.2- הליכי תקיפה לאכיפת חיובים בלשכת ההוצאה לפועל ועל החלטותיה | 4.2.1- ברירת הליכי התקיפה | 4.2.2- סדרי הדין בהליכי התקיפה | 4.2.2.1- ערר | 4.2.2.2- ערעור | 4.2.2.3- בקשת רשות ערעור | 4.2.2.4- ביטול החלטה ושינוי החלטה | 4.3- הליכי תקיפה לאכיפת חיובים במרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות ועל החלטותיו | 4.3.1- ברירת הליכי התקיפה | 4.3.2- סדרי הדין בהליכי התקיפה | 4.3.2.1- עיון חוזר והשגה | 4.3.2.2- ערעור ובקשת רשות ערעור | ביבליוגרפיה נבחרת לכרך א | 1- ספרות | 2- חקיקה | 3- מקורות המשפט העברי | 4- פסיקה | 4.1- פסיקת בתי המשפט הארץ ישראליים בתקופת המנדט הבריטי על ארץ ישראל | 4.2- פסיקה ישראלית | 4.3.1- פסיקת המשפט המקובל האנגלי | 4.3.2- פסיקה אמריקאית | 4.3.3.1- אוסטרליה | 4.3.3.2- קנדה | 4.3.3.3- ניו זילנד | 4.3.3.4- סקוטלנד | 4.3.3.5- אירלנד | 4.3.3.6- סינגפור | 4.3.3.7- דרום אפריקה | 4.4- פסיקה אירופית | 4.4.1- פסיקת בית הדין האירופי לצדק | 4.4.2- פסיקת בית הדין האירופי לזכויות האדם | 4.4.3- פסיקה גרמנית | 4.5- פסיקה בינלאומית | 5- אמנות בינלאומיות | 6- הנחיות היועץ המשפטי לממשלה | מפתחות לכרך א | מפתח עניינים נבחרים לכרך א | מפתח מונחים משפטיים נבחרים בלטינית לכרך א
Mobile version: Enabled