Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תקנות מס הכנסה

₪120.00
מק"ט: 15131 מצב מלאי: אזל

עורך: שלמה פרץ

Income Tax Regulations

דיני מיסים: שלמה פרץ: תקנות מס הכנסה

ראה:
1. קובץ חקיקת מיסים קר"ן ב – תקנות מס הכנסה
מחבר/ת: .

אודות הספר

.

.
תקנות שיצאו לאור | טבלת סכומי הזיכוי והפטור לשנת המס 2005 | הטלת מס-המקור (סעיפים 3-1) | צו מס הכנסה (קביעת בורסה), התשס"ד-2004 | תקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל), התשס"ו-2006 | תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 | תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס"ב-2005 | תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), התשמ"ה-1985 | תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית לענין סעיף 3(י)), התשמ"ו-1986 | מקום ההכנסה (סעיף 5) צו מס הכנסה (פטור) (ריבית ודמי שכירות בשל כלי טיס וכלי שיט), התשל"ו-1976 | צו מס הכנסה (קביעת משלח יד מיוחד), התשס"ג-2003 | פטורים (סעיפים 9-8) | צו מס הכנסה (פטור ממס לכ,פעל הפיס). התשל"ו-1975 | צו מס הכנסה (פטור של רשויות מקומיות), התשט"ו-1955 | תקנות מס הכנסה (קביעת אחוז נכות), התש"ם-1979 | צו מס הכנסה (הוספת חוק לענין קביעת אחוז נכות), התשס"א-2001 | תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס"ו-2005 | קביעת מטרה ציבורית | תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות ייחשבו לחשבון אחד), התשנ"ג-1993 | תקנות מס הכנסה (דו"חות שיגיש מוסד ציבורי), התשנ"ז-1997 | תקנות מס הכנסה (דוחות שיגיש ארגון מקצועי), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (קביעת הפרשי הצמדה חלקיים), התשס"ג-2003 | כללי מס הכנסה (זכאות למשיכת סכומים להשתלמות מקרן השתלמות), התשנ"ו-1997 | צו מס הכנסה (קביעת סכום לענין השתכרות או רווח מהימורים, מהגרלות או מפעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003 | עבודות במשמרות (סעיף 10) | תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1968 | דיבידנד (סעיפים 13-13א) | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), התשכ"ו-1966 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על דיבידנד), התשל"'ז-1977 | תקנות מס הכנסה (ביטול חיקוקים לענין מס על ריבית ודיבידנד), התשס"ג-2002 | הכנסות חוץ של תושב (סעיף 14) | צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסות-חוץ של תושב ישראל), התשכ"ד-1963 | צו מס הכנסה (הנחה במס על הכנסה מריבית על תעודות השתתפות הוליס), התשל"ו-1976 | צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), התשל"ז-1976 | צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001 | מילוות המדינה (סעיף 15) | צו מס הכנסה (פטור ממס כללי על מילווה במטבע חוץ שמקבלת המדינה), התשנ"א-1991 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס"ד-2004 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מלווה מדינה), התשס"ה-2004 | פקדון בתאגיד בנקאי (סעיף 15א) | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ"ג-1983 | צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית לבעל נייר ערך מסחרי), התש"ן-1990 | פטור על ריבית (סעיף 6ג) | צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע חוץ של תושבי ישראל, התשכ"ג-1963 | צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002 | צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון של תושב חוץ), התשס"ג-2002 | צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003 | צו מס הכנסה (פטור ממס לריבית שמשלם תושב ישראל בשל הלוואה מתושב חוץ), התשמ"ח-1988 | הפרשי הצמדה (סעיף 16ב) | תקות מס הכנסה (הנחה ממס לגבי הכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע עתידיים), התשנ"א-1990 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסויימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ"א-1981 | צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה). התשנ"ח-1988 | צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה למפיצי מפעל הפיס), התשמ' ד-1984 | צו מס הכנסה (שיעור המס על רווח הון במכירת נייר ערך זר), התשנ"ב-1992 | מכירת מים (סעיר 16ג) | צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), התשל"ט-1979 | הכנסות מעסקאות מסויימות בשוק ההון (סעיף 16ה) | תקנות מס הכנסה (דין הכנסה שמקורה מנייר ערך שנרכש בעסקת מכירה בחסר), התשנ"ב-1992 | צו מס הכנסה (פטור ממס על ריבית או על דמי ניכיון לבעלי נייר ערך מסחרי), התשנ"ב-1992 | צו מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים), התשנ"ב-1992 | צו מס הכנסה (קביעת תקופה לגבי ניירות ערך מסחריים), התשנ"ב-1992 | ניכויים מותרים (סעיף 17) | תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסת בעלי זכויות נפט), התשט"ז-1956 | תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס"א-2001 | תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד מבנים לתעשיה ובעד ציוד לבניה), התש"ל-1970 | תקנות מס הכנסה (ניכוי התחלתי בעד קופות רושמות), התשל"ה-1975 | תקנות מס הכנסה (ניכויים בשל דמי לינה או שכירת דירה באיזור פיתוח), התשל"ז-1977 | תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), התשל"ח-1978 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה וחישוב המס לתושבי חוץ), התשל"ט-1979 | תקנות מס הכנסה (קביעת הון עצמי לחישוב הניכוי המיוחד בשל האינפלציה), התשמ"א-1981 | ריבית למילוות מועדפים (סעיף 19) | כללי מס הכנסה (הלוואות מיועדות בקיבוץ), התשל"ט-1979 | תקנות מס הכנסה (הגדרת הון עצמי), התשמ"ג-1982 | תקנות מס הכנסה (קביעת שיעורי ריבית לענין סעיף 19), התשמ"ה-1985 | ניכויים מסויימים (סעיף 20) | כללי מס הכנסה (ניכוי דמי חכירה), התשל"ח-1977 | כללי מס הכנסה (תוספת פחת לבנינים מושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977 | כללי מס הכנסה (ניכויים מסויימים לבעלי בתים המושכרים בשכירות מוגנת), התשל"ח-1977 | תקנות מס הכנסה (כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט), התשמ"ט-1988 | תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל), התש"ן-1990 | תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009 | תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניכוי הוצאות להתאמת מושכר), התשנ"ח-1998 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ"ד-1984 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ"ט-1989 | כללי מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשנ"א-1991 | תקנות מס הכנסה (ניכויים מיוחדים למשתמש בציוד בשכר מכר), התשמ"ט-1989 | מזונות לתושב חוץ (סעיף 20ב) | תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ"ב-1982 | פחת והפחתות (סעיפים 27-21) | תקנות מס הכנסה (פחת), 1941 | תקנות מס הכנסה (ניכוי פחת לגבי בנינים, מכונות וציוד), התש"ך-1960 | תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד שנרכש בתקופה הקובעת). התשס"ו-2005 | תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד המשמש בפעילות מזכה) (הוראת שעה), התשס"ח-2005 | תקנות מס הכנסה (שיעור פחת מוניטין), התשס"ג-2005 | תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לדירה מושכרת למגורים), התשמ"ט-1989 | תקנות מס הכנסה (התרת הפחתות בעד הוצאות), התשל"ט-1978 | ניכוי הוצאות (סעיף 31) | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 | קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ה-2005 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס"ז-2007 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) (הוצאות אש"ל בארץ), התשמ"ג-1983 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשמ"ג-1983 | תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995 | תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ"ח-1988 | עולה (סעיף 35) | כללי מס הכנסה (זיכוי לעולים במקרים מיוחדים), התשל"ח-1977 | הוצאות רפואיות מיוחדות (סעיף 44) | תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד), התשנ"ו-1996 | תרומות (סעיף 46) | הודעת מס הכנסה (סכום התרומות למוסד ציבורי), התשע"א-2011 | תגמולים (סעיף 47) | תקנות מס הכנסה (הארכת תקופת התשלום לקופת גמל ולביטוח חיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009 | תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות),התשל"ו-1975 | תקנות מס הכנסה (ניכוי תשלומים בעד תגמולים או קיצבה). התש"ם-1980 | כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990 | תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964 | תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשנ"ז-1996 | תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התשס"א-2000 | תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה בדבר הגבלת סכומי הפקדות לקופת גמל לתגמולים), התשס"ב-2002 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע"מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ"ח-1998 | כללי מס הכנסה (הוראות בדבר העברת כספים מקרן השתלמות אחת לקרן השתלמות אחרת), התשנ"א-1991 | ניכוי בשל תשלומי ביטוח לאומי ומס מקביל (סעיף 47א) | תקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ"א-1991 | זיכויים לתושבי האזור (סעיף 48) | צו מס הכנסה (זיכויים לתושבי האזור), התשנ"ה-1995 | תושב ישראל השוהה בחו"ל (סעיף 67א) | כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ, התשמ"ב-1982 | קביעת מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (קביעת משכורת בסיסית והוצאות אש"ל), התשנ"ב-1992 | שאינם תושבים (סעיף 69) | כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"א-2001 | כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי) (הוראת שעה), התשס"ו-2006 | כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי), התשס"ז-2007 | עיתונאי חוץ (סעיף 75א) | תקנות מס הכנסה (עיתונאי חוץ), התשנ"ז-1996 | תקנות מס הכנסה (ספורטאי חוץ), התשנ"ח-1998 | נאמנויות (טעיף 75יח) | תקנות מס הכנסה (הוראות לעניין תיקון שומת הכנסת הנאמן וקביעת רווח הון בידיו בעקבות חלוקה לנהנה תושב חוץ), התשס"ח-2008 | תקנות מס הכנסה (ייעוד הכנסה לנהנה יחיד תושב חוץ וקביעת רווח הון בנאמנות מיועדת), התשס"ח-2008 | מחיר העברה בעסקה בין-לאומית (סעיף 85א(ה)) | תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק), התשס"ז-2006 | הפרשות שלא כדין (סעיף 87) | תקנות מס הכנסה (כללים בדבר חיוב במס על תשלומים לקרן שלא אושרה ותשלומים שלא כדין), התשכ"ב-1962 | רווחי-הון (סעיף 88) | תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ"ב-1982 | צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון במכירת מניות), התשמ"ב-1982 | צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון במכירת מניותי (ביטול), התשס"ג-2002 | הוראות מיוחדות לענין פירוק (סעיף 93א) | תקנות מס הכנסה (הוראות לענין פירוקים מסויימים), התשס"ד-2004 | רווח הון בחבר בני אדם שנתפרק (סעיף 93) | תקנות מס הכנסה (קביעת נכס), התשס"ד-2004 | פטור ממס רווח הון (סעיף 97(ג)) | צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חסכון), התשכ"ו-1966 | צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מתעודות פקדון), התשל"ו-1976 | צו בדבר מתן פטור ממס רווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ, התשל"ט-1978 | צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על רווח הון ממכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981 | צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981 | צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון לגבי מכירת נייר ערך מסחרי), התשנ"ב-1992 - (בטלות) | צו מס הכנסה (הקלת מס במכירת איגרת חוב הנסחרת בבורסה מחוץ לישראל) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (הקלת מס במכירת מילווה מדינה), התשס"ד-2004 | חישוב רווח הון (סעיף 98) | תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מילווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ"ז-1997 | תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 | מניות עובדים (סעיף 102) | כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 | שינוי מבנה ומיזוג (סעיפים 103 - 105) | כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (שינוי מבנה של חברות עתירות מחקר ופיתוח), התשנ"ד-1994 | תקנות מס הכנסה (הקלה ביחסי גודל בסוגי מיזוגים מסוימים), התשס"ג-2003 | כללי מס הכנסה (תנאים שבהם העברת נכסים על ידי חברה קולטת או פיצולה לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב-2002 | תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות המחזיקות זו בזו). התשנ"ה-1995 | תקנות מס הכנסה (מיזוג חברות שמתקיימים ביניהן יחסים מיוחדים), התשנ"ה-1995 | כללי מס הכנסה (תיאומים לענין מיזוג שבו שולמה תמורה במזומנים), התשנ"ה-1995 | כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה שנצברו עד למועד המיזוג), התשנ"ה-1995 | תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשנ"ה-1994 | הודעת מס הכנסה (תיאום סכומי האגרה בעד אישור תכנית מיזוג), התשס"ג-2003 | כללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג), התשנ"ה-1995 | כללי מס הכנסה (בקשה לאישור מראש לתכנית פיצול), התשנ"ו-1996 | תקנות מס הכנסה (סייג לשלילת הטבות בשינוי מבנה). התשנ"ו-1996 | כללי מס הכנסה (מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות במיזוג), התשנ"ה-1995 | כללי מס הכנסה (מניעת כפל מס עקב שלילת הטבות בפיצולן, התשנ"ו-1996 | כללי מס הכנסה (תיאומים לענין סעיף 102 במיזוג או בפיצול), התשנ"ה-1995 | תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות) התשנ"ד-1994 | כללי מס הכנסה (תנאים שבהם פיצול או מיזוג של חברה שאליה הועבר נכס לא ייחשבו כאי קיום תנאים), התשס"ב-2002 | תקנות מס הכנסה (קביעת אגרה בעד בקשת אישור העברת נכסים והחלפת מניות), התשס"ג-2003 | כללי מס הכנסה (קביעת רווחים ראויים לחלוקה במכירת מניה מוקצית בחברה תושבת ישראל), התשס"ב-2002 | תקנות מס הכנסה (קביעת מכירה שלא מרצון, התשס"ה-2004 | תקנות מס הכנסה (הודעה בדבר העברת נכס ומסמכים מצורפים), התשנ"ז-1997 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מהתמורה במכירת מניות), התשכ"ד-1964 | הוראות מס הכנסה (חלוקת פריטים שלא היו רשומים במועד הפיצול), התשנ"ה-1995 | הכנסות מיוחדות בשוק ההון (סעיף 105יא) | תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 | הוראות לענין חישוב המס ותשלומו (סעיף 105יג) | תקנות מס הכנסה (שיעורי מס מיוחדים לענין מי שהחזיק בנייר ערך זר לפני יום רישומו למסחר בבורסה מחוץ לישראל), התשס"ד-2004 | רווחים מניירות ערך מסוימים (סעיף 105יד) | תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס"ג-2003 | סמכות שר האוצר (סעיף 105יט) | תקנות מס הכנסה (חישוב סכום אינפלציוני במכירת יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2003 | הצמדות (סעיפים 120ב – 121א) | כללי מס הכנסה (קביעת ממוצע שנתי), התשנ"ג-1992 | צו מס הכנסה (כללים לעיגול סכומים), התשמ"ו-1986 | תקנות מס הכנסה (שינוי דרך קביעת סכום הזיכוי החלופי), התשנ"א-1991 | ניירות ערד זרים (סעיף 129ב) | תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס"ג-2002 | הכנסה של קרן נאמנות (סעיף 129ג) | תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור מס להכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת ושל קרן נאמנות מעורבת), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (קביעת תשלום מקדמות להכנסתה של קרן נאמנות), התשס"ג-2003 | ניהול פנקסים (סעיפים 130-130א) | כללי מס הכנסה (פטור מחובת ניהול חשבונות לבעל עסק זעיר במקרים מיוחדים), התשמ"א-1981 | תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ"ו-1986 | תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת), התשמ"א-1980 | צו מס הכנסה (דין עוסק באבני חן כדין יהלומן), התשמ"ג-1983 | כללי מס הכנסה (השוואת הון על פי דו"ח שהגיש יהלומן), התשמ"ו-1986 | דו"חות (סעיפים 134-131א) | תקנות מס הכנסה (טופס דין וחשבון), התשמ"ב-1982 | צו מס הכנסה (סכום הכנסה המחייב קטין בהגשת דו"ח). התשמ"ג-1983 | תקנות מס הכנסה (דו"חות ודו"חות נוספים על ידי חבר-בני-אדם), התשכ"ד-1963 | תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון), התש"ע-2010 | תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988 | תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), התשס"ז-2006 | צו מס הכנסה (תשלום המס בזמן הגשת דין וחשבון), התשי"ג-1953 | סמכות להשיג ידיעות (סעיף 140) | קביעת גופים ציבוריים לענין דרישת ידיעות לפי פקודת מס הכנסה), התשמ"א-1981 | סמכות לשום במקרים מיוחדים (סעיף 145א) | צו מס הכנסה (קביעת בעל עסק זעיר), התשמ"ג-1982 | סמכות לשום יהלומנים (סעיף 145ח1) | תקנות מס הכנסה (קביעת מהותן של הוראות מקלות ליהלומן), התשמ"א-1981 | פסילת ספרים בשל אי רישום תקבולים (סעיף 145ב) | תקנות מס הכנסה (קביעת סכום תקבול שלא נרשם), התשס"ג-2003 | ועדה לקבילות ספרים (סעיף 146) | תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הוועדה לקבילות פנקסים), התשל"ח-1978 | בית משפט (סעיף 158) | תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), התשל"ט-1978 | ניכויים במקור (סעיף 164) | תקנות מס הכנסה (אישור בדבר ניכוי במקור), התשמ"א-1980 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מדמי השאלה), התשס"ג-2002 | צו מס הכנסה (קביעת דמי השאלה כהכנסה), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום דמי שכירות), התשנ"ח-1998 | צו מס הכנסה (קביעת דמי שכירות כהכנסה לענין ניכוי במקור), התשנ"ח-198 | צו מס הכנסה (ניכוי במקור כהכנסה על פי הסכם בעניין שערי מטבע עתידיים), התשנ"א-1990- (בטל) | תקנות מס הכנסה (מועד לתשלום ניכויים ומסים), התש"ן-1989 | תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה), התשנ"ג-1993 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסויימים), התשכ"ז-1967 | צו מס הכנסה (קביעת סוגי שכר כהכנסה), התשכ"ז-1967 | צו מס הכנסה (קביעת תשלום שמשלמת חברת ביטוח כהכנסה) (הוראת שעה), התשס"ג-2003 | צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו לבעל שליטה כהכנסה), התשמ"ו-1986 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמיב-1981 | צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה), התשמ"א-1981 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו מקרן השתלמות), התשנ"ח-1997 | צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו מקרן השתלמות כהכנסה), התשנ"ח-1997 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מעמלת ביטוח), התשכ"ד-1964 | צו מס הכנסה (קביעת עמלת ביטוח כהכנסה), התשכ"ד-1963 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית), התשס"ג-2002 (בוטלו) | צו מס הכנסה (קביעת ריבית כהכנסה), התשס"ג-2002 (בוטל) | צו מס הכנסה (קביעת ריבית על תעודות השתתפות הוליס כהכנסה), התשל"ו-1976 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסויימים), התשס"ו-2005 | מס הכנסה (ניכוי משכר סופרים), התשכ"ד-1964 | צו מס הכנסה (קביעת שכר סופרים כהכנסה), התשכ"ד-1963 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 | צו מס הכנסה (קביעת שכר עובדי פושט-רגל או חברה בפירוק כהכנסה), התשל"ב-1971 | צו מס הכנסה (קביעת תמורה ממכירת נייר ערך זר כהכנסה וניכוי במקור כוהתמורה), התשנ"ב-1992 | צו מס הכנסה (קביעת תמורה, תשלום או רווח הון ממכירת נייר ערך או מעסקה עתידית כהכנסה), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלום בשל הימורים, הגרלות או פעילות נושאת פרסים), התשס"ג-2003 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002 (בוטל) | צו מס הכנסה (קביעת תשלומים ששולמו לבעל יחידה בקרן נאמנות כהכנסה), התשס"ג-2002 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים), התשל"ט-1979 | צו מס הכנסה (קביעת תשלומם בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה), התשל"ט-1979 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), התשל"ז-1977 | צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד שירותים או נכסים כהכנסה), התשל"ז-1977 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות בניה והובלה), התשל"ד-1973 | צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות בניה ועבודות הובלה כהכנסה), התשל"ד-1973 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה), התשל"ד-1973 | צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודות הלבשה, עבודות מתכת, עבודות חשמל ואלקטרוניקה ועבודות הובלה כהכנסה), התשל"ד-1973 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית), התשל"ט-1979 | צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עבודה חקלאית או תוצרת חקלאית כהכנסה), התשל"ט-1979 | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים), התשנ"ג-1992 | צו מס הכנסה (קביעת תשלומים בעד עיבוד יהלומים או בעד מסחר ביהלומים כהכנסה), התשנ"ג-1992 | מקדמות ותשלומי מס (סעיפים 184-175) | תקנות מס הכנסה (קביעת מקדמות על פי מחזור), התשמ"ב-1982 | תקנות מס הכנסה (כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לענין מקדמות), התשס"ד-2004 | תקנות מס הכנסה (תשלום מיקדמה בשל הוצאות עודפות), התשל"ב-1972 | קביעת מס הכנסה (שיעור הקנס על פיגור בתשלום מקדמות), התשמ"ז-1986 | צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התש"ע-2009 | צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות), התשע"ב-2011 | צו מס הכנסה (הגדלת שיעורי המקדמות) (מס' 2), התשע"ב-2011 | תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס"ד-2004 | עדכון סכום העיצום הכספי (סעיף 195ה) | הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לענין דוח מקוון), התשס"ט-2009 | מסי כפל (סעיף 214) | צו מס הכנסה (מניעת מסי כפל) | יועצי מס (סעיפים 236-236ט) | תקנות מס הכנסה (יועצי מס), התשכ"ט-1968 | תקנות מס הכנסה (יועצי מס) (סדרי הדין בתי ועדת-ערר), התשכ"ט-1969 | תקנות מס הכנסה (כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס), התשמ"א-1981 | כללי המרת הכנסה (הפסדי חוץ) (סעיף 240א) | כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003 | נספחים וכלליים (סעיפים 245-243) | תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים לתושב חוץ), התשנ"ג-1992 | צו מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הארכת התקופה המזכה), התשנ"ג-1992 | תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ"ד-1983
Mobile version: Enabled