Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני ביטוח חובות גילוי, פרשנות ומגמות התפתחות

₪690.00
מק"ט: 12033

מחברים: פרופ' דודי שוורץ; ד"ר ריבי שלינגר

Insurance Law Duty of Disclosure and Misrepresentation Interpretation of Insurance Contract Current and Future Trends

דיני ביטוח: פרופ' דודי שוורץ; ד
אודות הספר

.

.
הקדמה | שער ראשון: חובות הגילוי של המבטח והמבוטח | פרק 1: חוזה הביטוח: גילוי הדדי ופרשנות | חובות הגילוי ומבחני הפרשנות כמשקפים קשרי גומלין בין הביטוח הפרטי לממלכתי - מבט השוואתי | 1. רקע | 2. אנגליה | א. חובת הגילוי של המבוטח | ב. חובת הגילוי של המבטח | ג.סיכום | 3. ארצות הברית | א. חובת הגילוי של המבוטח | ב. חובת הגילוי של המבטח | ג. סיכום | 4. השוק האירופי המשותף - חובות הגילוי | 5. גרמניה - חובות הגילוי | 6. סיכום | פרק 2: חובת הגילוי של המבטח | חלק א: הטלת חובת גילוי על המבטח - בסיס תיאורטי | 1. כללי | 2. אסימטריה במידע בשוק הביטוח | א. בעיית תת-המידע של המבטח | ב. התפתחות חוזה הביטוח כחוזה אמון מרבי לנוכח תת-המידע של המבטח | ג. תת-המידע של המבוטח | 1) שלב המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח | 2 ) התקופה החוזית | 3) התקופה שלאחר קרות מקרה הביטוח | 3. האסימטריה האינפורמטיבית כבסיס להטלת חובת הגילוי על המבטח - הערכה ביקורתית | 4. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה של הניתוח הכלכלי | א. מבוא | ב. אופן השגת המידע | ג. סוג המידע | ד. מגבלות הניתוח הכלכלי | 5. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה האלטרואיסטית | 6. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה הצרכנית | א. מבוא | ב. התפתחות מעמדו של הצרכן - רקע היסטורי | ב השפעת מעמד הצרכן על עיצוב חובת הגילוי של המבטח | 1) ממשפט פרטי למשפט ציבורי | 2) הבחנה בין סוגי מבוטחים | 7. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה של הגינות תנאי החוזה | 8. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה הפטרנליסטית | 9. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה המוסרית | 10. הטלת חובת גילוי על המבטח - הפרספקטיבה של הניתוח הפסיכולוגי | א. רקע | ב. ההטיות הקוגניטיביות של הצרכן - מניתוח כלכלי לניתוח פסיכולוגי | 1) רציונליות מוגבלת | א) עודף מידע | ב) תופעת "הנחת הדעת" | ג) תופעת "קיצורי הדרך המנטליים" | (1) קבלת החלטה תוך שימוש ב"מקרים מייצגים" | (2) תופעת "הזמינות" | (3) תופעת "הראייה בדיעבד" | (4) תופעת הקיבעון המחשבתי - הערכת סיכון מוטעית | (5) שנאת הפסד וחוסר ודאות | 2) אופטימיות יתר | 3) מסגור | 4) תופעת החרטה | 5) אוריינטציית ההגינות | 6) הדיסוננס הקוגניטיבי | ג. השפעת ההטיות הקוגניטיביות על עיצוב חובת הגילוי של המבטח | חלק ב: חובת הגילוי של המבטח - מחקר השוואתי של המשפט הפוזיטיבי | 1. חובת הגילוי של המבטח באנגליה | א. מבוא | ב. חובת הגילוי של המבטח בשלב המשא ומתן לקראת כריתת מוזה הביטוח | 1) עובדות עניין Skandia | 2) הדדיות החובה והיקפה | א) המבחן לקביעת היקף החובה בערכאה הראשונה | ב) המבחן לקביעת היקף החובה בבית המשפט לערעורים ובבית הלורדים | 3) ידיעה קונסטרוקטיבית | 4) המבוטח האובייקטיבי או הסובייקטיבי | 5) אחריות המבטח: העילה הנזיקית | 6) תרופות הניתנות בגין הפרת חובת הגילוי | ג. חובת הגילוי של המבטח בתקופה החוזית | ד. חובת הגילוי של המבטח לאחר קרות מקרה הביטוח | 2. חובת הגלוי של המבטח בארצות הברית | א. מבוא | ב. הפרת חובת הגילוי של המבטח כעילה נזיקית | ג. חובת הגילוי של המבטח בשלב המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח | 1) נטל הקריאה המוטל על המבוטח | 2) חובת המבטח להסביר למבוטח את חוזה הביטוח | ד. חובת הגילוי של המבטח בתקופה החוזית | ה. חובת הגילוי של המבטח לאחר קרות מקרה הביטוח | 1) חובת גילוי הוראות דין המשפיעות על זכויות המבוטח | 2) חובת גילוי הליכים חלופיים להגשת תביעה | 3) חובת גילוי היקף זכויותיו של המבוטח במהלך משא ומתן לפשרה | 4) חובת גילוי הסיבות לדחיית הכיסוי הביטוחי | 5) חובת גילוי ניגוד אינטרסים במינוי עורך דין בביטוח חבויות | 6) חובת גילוי קיומה של פוליסת הביטוח | 3. חובת הגילוי של המבטח בגרמניה | א. מבוא | ב. חובת הגילוי של המבטח בשלב המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח | ג. חובת הגילוי של המבטח בתקופה החוזית | ד. חובת הגילוי של המבטח לאחר קרות מקרה הביטוח | 4. חובת הגילוי של המבטח על פי הדירקטיבה של השוק האירופי המשותף | א. מבוא | ב. חובת הגילוי של המבטח בשלב המשא ומתן לכריתת חוזה הביטוח | ג. חובת הגילוי של המבטח לאחר כריתת חוזה הביטוח | חלק ג: חובת הגילוי של המבטח כלפי המבוטח במשפט הישראלי | 1. מבוא: חובת הגילוי של המבטח | 2. מגמות התפתחות בדיני הביטוח | א.רקע | ב. חובת הגילוי בדיני החוזים לעומת חובת הגילוי בדיני הביטוח | 1) אי-הוודאות בתום הלב החוזי | 2) הוודאות בתום הלב הביטוחי | 3. המקור המשפטי להטלת החובה | א. הנפקויות לסיווג המקור | ב. מצג שווא כעילה נזיקית: סעיף 55 לחוק הפיקוח | ג. חובת גילוי יזום כעילה נזיקית: סעיף 55 לחוק הפיקוח | 4. אמת המידה לקביעת היקף חובת הגילוי של המבטח | 5. חובת הגילוי של המבטח בשלבים השונים של עסקת הביטוח | 6. חובת הגילוי של המבטח בשלב המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח | א. מבוא | ב. סוגי המידע שעל המבטח לגלות | 1) חובת הגילוי של המבטח בדבר זהותו | 2) חובת הגילוי של המבטח באשר למצבו הפיננסי | 3) חובת הגילוי של המבטח באשר למוניטין | 4) חובת הגילוי של המבטח באשר לדמי הביטוח | 5) חובת הגילוי של המבטח באשר להחלטתו בעניין הצעת הביטוח | 6) חובת הגילוי של המבטח בדבר סיבת דחיית הצעתו של המבוטח הפוטנציאלי | ג. חובת הגילוי של המבטח בנוגע למהות העסקה | 1) חובת הגילוי של המבטח בדבר היקף הכיסוי הביטוחי | א) רקע | ב) חובת הגילוי של המבטח באשר לסייגים ולתנאים המוקדמים לכיסוי הביטוחי - ממודל חוזי עובדתי למודל של מדיניות שיפוטית | (1) עד שנות השמונים - הכרעות על בסיס חוזי-עובדתי | (2) שלהי שנות השמונים - כרסום במודל החוזי-עובדתי | (3) שנות התשעים - ממודל חוזי-עובדתי למודל של מדיניות שיפוטית | ג) חובת הגילוי של המבטח באשר לסייגים ולתנאים המוקדמים - מודל יישומי | 2) חובת הגילוי של המבטח בדבר מועד תחולת חוזה הביטוח | 3) חובת הגילוי של המבטח בדבר הסיכון המבוטח | 4) חובת הגילוי של המבטח בדבר שיעור תגמולי הביטוח | 5) חובת הגילוי של המבטח בדבר הוראות הדין | 7. חובת הגילוי של המבטח בתקופה החוזית | א. הצגת קווים מנחים לעיצוב החובה | ב. יישום החובה בארצות הברית ובאנגליה | ב. יישום החובה בישראל | 8. חובת הגילוי של המבטח לאחר קרות מקרה הביטוח | א. הצגת קווים מנחים לעיצוב החובה | ב. יישום החובה | פרק 3: חובת הגלוי של המבוטח | 1. מבוא | 2. מעבר ממשטר של אשם למשטר של אחריות הקרובה למוחלטת | א. לפני חקיקת חוק חוזה הביטוח | ב. לאחר חקיקת חוק חוזה הביטוח | 3. חובת הגילוי של המבוטח בשלב המשא ומתן לקראת כריתת חוזה הביטוח | א. איסור מצג שווא | ב. עניין מהותי | ג. חובת הגילוי היזום | ד. תרופות המבטח בגין הפרת חובת הגילוי של המבוטח | 4. חובת הגילוי של המבוטח בדבר החמרת הסיכון לאחר כריתת חוזה הביטוח | 5. סיכום | שער שני: פרשנית חוזה הביטוח | פרק 4: פרשנות חוזה הביטוח | 1. המאפיינים המיוחדים של חוזה הביטוח | 2. כללי הפרשנות בחוזה הביטוח | א. מבוא | ב. פרשנות נגד המנסח | 1) הרציונלים לתחולת הכלל | 2) אמות המידה ליישום הכלל | 3) יישום הכלל בישראל | ג. הציפיות הסבירות של המבוטח | 1) רקע היסטורי | 2) השימוש במבחן הציפיות הסבירות בארצות הברית ובישראל – תיאור פוזיטיבי | א) ארצות הברית | ב) ישראל | 3) מבחן הציפיות הסבירות - דיון ביקורתי | ד. פרשנות וחובות גילוי ויידוא בעסקת הביטוח: הקשר הסימביוטי כבסיס להצבת מודל פרשני | 3. חוזה הביטוח - היררכיית הפרשנות | 4. כלל הפרשנות נגד המנסח - מודל יישומי | 5. פרשנות נגד המנסח בפרספקטיבה של חובת הגילוי | 6. מבחן הציפיות הסבירות - מודל יישומי | 7. מבחן הציפיות הסבירות בפרספקטיבה על חובות הגילוי והווידוא | 8. סיכום | שער שלישי: מגמות התפתחות בדיני הביטוח | פרק 5: מגמות התפתחות בדיני הביטוח - מבט לעתיד | 1. מבוא | 2. מגמת המעבר למשטר של אחריות הקרובה למוחלטת של מבטחים כלפי מבוטחים | א. חובות הגילוי ההדדיות | 1) חובת הגילוי של המבוטח | 2) חובות הגילוי והווידוא של המבטח | 3) גישת רשות הפיקוח על עסקי הביטוח כלפי חובת הגילוי | ב. פרשנות | ג. סיכום ביניים | 3. סימנים ראשונים לנסיגה מהטלת אחריות הקרובה למוחלטת על המבטח | א. חובות הגילוי ההדדיות | 1) חובת הגילוי של המבוטח | 2) חובות הגילוי והווידוא של המבטח | ב. פרשנות | ג. עקרון השיפוי והתיישנות | 4. התפתחות עתידית אפשרית - שימוש בניתוח הפסיכולוגי של המשפט | 5. אחרית דבר | פרק 6: דיני הביטוח לאור הצעת החוק לדיני ממונות (הקודקס האזרחי) | 1. רקע | 2. פרשנות החוזה | א. ביטול תורת שני השלבים בפרשנות | ב. עקרון תום הלב בפרשנות | ג. כלל הפרשנות נגד המנסח | ד. מבחן הציפיות הסבירות של המבוטח | 3. חובות הגילוי ההדדיות בעסקת הביטוח | א. חובות המבטח וסוכן הביטוח| ב. חובת הגילוי של המבוטח | 4. עקרון השיפוי | א. היקף השיפוי | ב. תגמולי הביטוח | 1) תשלומים עיתיים | 2) תשלומים בעלי אופי עונשי | 5. התיישנות | נספחים | 1. חוק חוזה הביטוח התשמ"א-1981 | 2. חוק הפיקוח על עסקי הביטוח התשמ"א-1981 | 3. תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (צורת הפוליסה ותנאיה) תש"ם-1980 | 4. תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאים בחוזה ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם) התשס"ד-2004 | 5. חוזר המפקח על הביטוח: גילוי נאות בביטוח חיים (מיום 1.1.2005) | 6. חוזר המפקח על הביטוח: פרסום והמחשה בפוליסת ביטוחי חיים ובריאות (מיום 1.7.2003) | 7. חוזר המפקח על הביטוח: גילוי נאות בביטוח בריאות קבוצתי (מיום 1.7.2002) | 8. חוזר המפקח על הביטוח: ביטוח רכב (רכוש) - תגמולי ביטוח במקרה של אובדן גמור (מיום 1.1.2001) | 9. הקודקס האזרחי המוצע – חוק דיני ממונות (אפריל 2004) | מפתחות | מפתח מקורות | א. ישראל | מפתח חקיקה, הצעות חוק ותקנות בישראל | מפתח פסיקה ישראלית | מפתח ספרים ומאמרים בעברית | ב. מפתח משפט משווה | 1. אנגליה | 2. ארה"ב | 3. גרמניה | 4. אוסטרליה וניו-זילנד | 5. סקוטלנד | 6. אירלנד | 7. הדירקטיבה של השוק האירופי המשותף | מפתח ספרים ומאמרים בלועזית | מפתח עניינים
Mobile version: Enabled