Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

תקנות חובת המכרזים מהלכה למעשה

₪450.00 ₪395.00
מק"ט: 14162

מחברים: עזר צפריר, עו"ד; עידו טוויג, עו"ד

Mandatory Tenders Regulation

דיני מכרזים: עזר צפריר עו
אודות הספר

חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 ותקנות חובת המכרזים שהותקנו מכוחו מהווים את הבסיס הנורמטיבי עליו מושתתות התקשרויותיהם של הגופים הציבוריים במדינת ישראל.
 
ספרם של עו"ד עזר צפריר ועו"ד עידו טוויג נותן בידי הקורא כלי שימושי וידידותי, מהלכה למעשה, בתחום מורכב וסבוך פרוצדוראלית זה.
 
הספר מציג, בשפה ברורה ומובנת גם לקורא שאינו משפטן, את ההליכים הכרוכים בהתקשרויות גופים ציבוריים בהתאם לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992, לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (כנוסחן בעקבות הרפורמה המהותית משנת 2009) ולתקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010. כולל את העדכון החדש שיצא לאור בחודש אוגוסט 2012.
 
הספר פורש באופן ברור, לוגי ומובנה ומתוך מבט משפטי פרקטי, את החובות המוטלות, מכוח תקנות חובת המכרזים, על הגופים הציבוריים, על חברי ועדות המכרזים ועל חברי ועדות הפטור, כמו גם את ההליכים הנדרשים מגופים אלו בבואם להחליט בסוגיות העולות בהליכי המכרז.
 
הספר מהווה כלי עזר חשוב לעבודתו השוטפת ולהכשרתו של כל אחד מהשותפים להליך המכרזי בגוף הציבורי.
 
מדובר בספר חובה לעורכי דין, יועצים משפטיים, גופים ציבוריים, חברי ועדות מכרזים וכל העוסקים בתחום המכרזים.
אלו הן הסוגיות הנדונות בספר:

 • כללי יסוד בדיני מכרזים
 • ועדת מכרזים
 • ועדות הפטור
 • סוגי מכרזים
 • תהליך המכרז
 • התקשרויות שאינן טעונות מכרז
 • התקשרויות עם בעל מקצוע, מומחה ומתכננים
 • התקשרויות עתירות כוח אדם
 • אתר האינטרנט ומערכת לעריכת מכרזים ממוכנים
 • התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה
 • התקשרויות של גופים מיוחדים
 • מינהל מקרקעי ישראל, חברה ממשלתית, תאגיד סטטוטורי
 • קופת חולים, משטרת ישראל
 • ועוד
אודות המחבר

עו"ד עזר צפריר שימש כסגן מנהל מחלקת החקירות של רשות ניירות ערך וכיום כיועץ משפטי וסגן בכיר למנהל מחלקת איסוף ומחקר ברשות. ליווה את התפתחות ההלכות בסוגיות מידע הפנים, במהלך עבודתו רבת השנים בתחום האכיפה ברשות ניירות ערך.

.
פרק ראשון: הגדרות | כללי | התקשרויות הגוף הציבורי (תקנה 1 לתקנות) | התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה | הגדרות (תקנה 1 לתקנות האקדמיה) | פרק שני: כללי יסוד בדיני מכרזים | מבוא | מהו מכרז? | מטרות העל של חובת המכרז (סעיף 2 לחוק; תקנה 1א לתקנות; תקנה 2 לתקנות האקדמיה) | עקרונות המכרז הפומבי (סעיף 2 לחוק) | הגופים עליהם חלה חובת העדפת המכרז הפומבי (סעיף 2(א) לחוק) | פרק שלישי: ועדת מכרזים | סוגי ועדות המכרזים | ועדת מכרזים משרדית (תקנה 8 לתקנות) | ועדת מכרזים ביחידת סמך (תקנה 8(ב) לתקנות) | ועדת מכרזים ליחידה מהמשרד (תקנה 8(ג) לתקנות) | ועדות מכרזים בין-משרדיות (תקנה 8(ד) לתקנות) | ועדת מכרזים מיוחדת (תקנה 8(ה) לתקנות) | ועדת מכרזים בגופים מיוחדים | ועדת מכרזים במוסד להשכלה גבוהה (תקנה 13 לתקנות האקדמיה) | תפקידי ועדת המכרזים (תקנה 8א לתקנות) | תפקידי ועדת המכרזים (תקנה 8א(א) לתקנות) |מוסד להשכלה גבוהה (תקנה 14 (א) לתקנות האקדמיה) | עבודת ועדת המכרזים (תקנה 10 לתקנות) | החלטות ועדת המכרזים (תקנה 10 (א) ו-(ב) לתקנות) | חשש לניגוד עניינים אצל חבר ועדת המכרזים (תקנה 10 (ג) לתקנות) | היעדרות מישיבות ועדת המכרזים (תקנה 10 (ד) לתקנות) | מוסד להשכלה גבוהה (תקנה 16 לתקנות האקדמיה) | הכשרת חברי ועדת מכרזים (תקנה 42 ב לתקנות) | הכשרת חברי הועדה במשרד | הכשרת חברי הועדה בגוף ציבורי שאינו משרד | הכשרת חברי הועדה במוסד להשכלה גבוהה (תקנה 44 לתקנות האקדמיה) | פרק רביעי: ועדות הפטור | סוגי ועדות הפטור | ועדת פטור משרדית | הרכב ועדת פטור משרדית (תקנה 10 א לתקנות) | ועדת פטור מרכזית (תקנה 11 לתקנות) | סמכויות ועדת הפטור המרכזית (תקנה 9(ב) לתקנות) | הרכב ועדת הפטור המרכזית | אופן עבודת ועדת הפטור המרכזית | ועדות פטור משרדיות בגופים מיוחדים | במינהל מקרקעי ישראל (תקנה 28 לתקנות) | בחברה ממשלתית (תקנה 35 לתקנות) ובקופת חולים (תקנה 40 ד(א) לתקנות) | בתאגיד סטטוטורי | במוסד להשכלה גבוהה (תקנה 17 לתקנות האקדמיה) | עבודת ועדות הפטור | ועדת פטור משרדית (תקנה 10 א לתקנות) | ועדת הפטור המרכזית | הכשרת חברי ועדת פטור משרדית וועדת פטור מרכזית (תקנה 42 ב לתקנות) | פרק חמישי: סוגי מכרזים | הייררכיית ההליכים המכרזיים | עדיפות המכרז הפומבי (תקנה 1ב(א) לתקנות) | מכרז פומבי מוגבל (תקנה 1ב(ב) לתקנות) | מכרז סגור (תקנה 1ב(ג) לתקנות) | התקשרות שלא בדרך של מכרז (תקנה 1ב(ד) לתקנות) | הליכים תחרותיים נוספים (תקנה 17 ב לתקנות) | מכרז פומבי | במשרד | מוסד להשכלה גבוהה (תקנה 19 לתקנות האקדמיה) | מכרז פומבי מוגבל (תקנה 1ב(ב) לתקנות; תקנה 2(ד) לתקנות האקדמיה) | מכרז סגור (תקנה 4 לתקנות) | מתי ניתן לבצע מכרז סגור? | רשימת מציעים במכרז סגור (תקנה 16 לתקנות) | תהליך המכרז הסגור (תקנה 16 א לתקנות) | מכרז סגור בגופים מיוחדים | מכרז עם שלב מיון מוקדם (תקנה 17 ג לתקנות; תקנה 26 לתקנות האקדמיה) | מכרז עם בחינה דו-שלבית (תקנה 17 ד לתקנות; תקנה 27 לתקנות האקדמיה) | מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף (תקנה 17 ה לתקנות; תקנה 28 לתקנות האקדמיה) | ההליך התחרותי הנוסף – מוגבל רק למחיר | אופן ניהול מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף | אופן ביצוע סבב נוסף של הצעות מחיר כאשר יש אמדן | מכרז מסגרת (תקנה 17 ו לתקנות) | מהו מכרז מסגרת? (תקנה 17 ו(א) לתקנות) | מהו הסכם מסגרת? (תקנה 17 ו(ב) לתקנות) | מתי ניתן לערוך מכרז מסגרת? (תקנה 17 ו(ג) לתקנות) | מתן הנמקות להחלטה (תקנה 17 ו(ג) | אופן הזמנת הטובין, העבודה או השירותים מספקי מכרז המסגרת (תקנה 17 ו(ה) לתקנות) | מוסד להשכלה גבוהה | המכרז הממוכן באינטרנט (תקנה 19 א – 19 ה, 24 א – 24 ג לתקנות; תקנה 32, 34-36 לתקנות האקדמיה) | הגדרות (תקנה 1 לתקנות; תקנה 1 לתקנות האקדמיה) | סוגי המכרזים הממוכנים (תקנה 19 א לתקנות; תקנה 32 לתקנות האקדמיה) | מכרז ממוכן (תקנה 19 ג לתקנות; תקנה 34 לתקנות האקדמיה) | מכרז ממוכן מתפתח (תקנה 19 ד לתקנות; תקנה 35 לתקנות האקדמיה) | מכרז ממוכן מהיר (תקנה 19 ה לתקנות) | פניה מוקדמת לקבלת מידע (תקנה 14 א לתקנות; תקנה 18 לתקנות האקדמיה) | הגורם המוסמך לבצע פניה מוקדמת לקבלת מידע (תקנה 14 א(א) לתקנות) | פניה פומבית (תקנה 14 א(ב) לתקנות) | שוויון הזדמנויות (תקנה 14 א(ג) לתקנות) | תיעוד (תקנה 14 א(ד) לתקנות) | איסור העדפה בשל מענה לפניה מוקדמת (תקנה 14 א(ה) לתקנות) | זכות העיון (תקנה 14 א(ו) לתקנות) | פרק שישי: תהליך המכרז | תוכן מסמכי המכרז (תקנה 17 (ב) לתקנות; תקנה 23 (ב) לתקנות האקדמיה) | תנאי סף כלליים (סעיף 2א לחוק) | תנאי סף שבחובה (תקנה 6(א) לתקנות; תקנה 10 (א) לתקנות האקדמיה) | תנאי סף שברשות (תקנה 6(ב) לתקנות; תקנה 10 (ב) לתקנות האקדמיה) | פרסום מכרז פומבי | אופן הפרסום (תקנה 15 לתקנות) | תוכן הפרסום (תקנה 15 (ג) לתקנות) | מוסד להשכלה גבוהה (תקנה 19 לתקנות האקדמיה) | העיון במסמכי המכרז (תקנה 17 (א) לתקנות; תקנה 23 (א) לתקנות האקדמיה) | כללי | אי המצאת מסמכי המכרז במקרים מיוחדים (תקנה 17 (ג) לתקנות; תקנה 23 (ג) לתקנות האקדמיה) | הגשת הצעות במכרז שאינו ממוכן (תקנה 18 לתקנות; תקנה 30 לתקנות האקדמיה) | ערבות מכרז (תקנה 16 ב לתקנות; תקנה 22 לתקנות האקדמיה) | הערבות ומאפייניה | חילוט ערבות מכרז | אמות מידה (תקנה 22 לתקנות; תקנה 39 לתקנות האקדמיה) | אמות המידה (תקנה 22 (א) לתקנות; תקנה 39 (א) לתקנות האקדמיה) | פירוט אמות המידה במסמכי המכרז (תקנה 22 (ב) לתקנות; תקנה 39 (ב) לתקנות האקדמיה) | משקל יחסי לאמות המידה (תקנה 22 (ג) לתקנות; תקנה 39 (ג) לתקנות האקדמיה | אמדן שווי ההתקשרות (תקנה 17 א לתקנות; תקנה 24 לתקנות האקדמיה) | החלטת ועדת מכרזים כאשר קיים אמדן של שווי ההתקשרות | תיבת המכרז (תקנה 19 לתקנות; תקנה 31 לתקנות האקדמיה) | שמירת ההצעות בתיבת מכרז נעולה | ועדת פתיחת תיבת מכרז | עריכת פרוטקול פתיחה | מועד פתיחת תיבת המכרז | בדיקת ההצעות | תפקידי ועדת מכרזים (תקנה 8א לתקנות; תקנה 14 לתקנות האקדמיה) | בדיקת ההצעות (תקנה 20 לתקנות; תקנה 37 לתקנות האקדמיה) | ניהול משא ומתן עם מציעים במכרז (תקנה 7 לתקנות) | מתי ניתן לנהל משא ומתן עם מציעים? (תקנה 7(א) לתקנות) | פרסום האפשרות לנהל משא ומתן (תקנה 7(ב) לתקנות) | אופן ניהול משא ומתן עם המציעים במכרז | מוסד להשכלה גבוהה (תקנה 12 לתקנות האקדמיה) | החלטת ועדת המכרזים (תקנה 21 לתקנות; תקנה 38 לתקנות האקדמיה) | החלטה כאשר קיים אמדן של שווי ההתקשרות | בחירת ההצעה הזולה ביותר או היקרה ביותר (תקנה 21 (ב) לתקנות) | בחירת ההצעה הטובה ביותר (תקנה 21 (ב) לתקנות) | פיצול ההתקשרות או בחירת חלק מהצעה (תקנה 21 (ג) לתקנות) | הודעה על תוצאת ההחלטה הסופית (תקנה 21 (ד) לתקנות) | העדפת עסק בשליטת אשה במצב של שתי הצעות שוות ערך (סעיף 2ב לחוק) | זכות העיון (תקנה 21 (ה) לתקנות; תקנה 38 (ו) לתקנות האקדמיה) | מה כוללת זכות העיון? | למי מסורה זכות העיון? | פרק הזמן בו ניתן לממש את זכות העיון | תשלום עבור יצירת העותקים (תקנה 21 (ו) לתקנות) | המסמכים הכלולים בזכות העיון | המסמכים שאינם כלולים בזכות העיון | פרק שביעי: סיווג התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל | סיווג התקשרויות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל (תקנה 9(א) לתקנות) | התניית אישור להתקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל (תקנה 9(ב) לתקנות) | פרק שמיני: התקשרויות שאינן טעונות מכרז |מבוא | דיווח על החלטות לביצוע התקשרויות ללא מכרז | דיווחי יחידה מזמינה לוועדת המכרזים (תקנה 13 (א) לתקנות) | דיווחי יחידה מזמינה לוועדת המכרזים בגין הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה (תקנה 5(ו) לתקנות; תקנה 9(ו) לתקנות האקדמיה) | דיווחי ועדת פטור משרדית לחשב הכללי (תקנה 13 (ב) לתקנות) | מוסד להשכלה גבוהה | פרסום באתר האינטרנט של החלטת ועדת המכרזים לבצע התקשרות שלא באמצעות מכרז (תקנה 1ג לתקנות) | פטור מפרסום באתר האינטרנט (תקנה 1ג(ב) לתקנות) | מוסד להשכלה גבוהה | התקשרויות שאינן טעונות מכרז (תקנה 3 לתקנות) | 29 ) לתקנות (תקנה 3א לתקנות) 145 ) התקשרות עם ספק יחיד לפי תקנה 3 הליך ההתקשרות עם ספק יחיד | 31 ) לתקנות (תקנה 3א ) התקשרות עם ספק חוץ לרכישת טובי חוץ לפי תקנה 3 לתקנות) | הליך ההתקשרות עם ספק חוץ | 30 ) לתקנות (תקנה 3ב ) בחינת קיומם של מיזמים ללא כוונת רווח על פי תקנה 3 לתקנות; תקנה 5 לתקנות האקדמיה) | התקשרות מסגרת של משרד עם חברה ממשלתית (תקנה 3ד לתקנות) | מהי חברה ממשלתית? | מהו צוות המנכ"לים? | התנאים לעריכת התקשרות מסגרת עם חברה ממשלתית | אופן ההתקשרות בהסכם מסגרת | מימוש זכות בררה (תקנה 3ג לתקנות; תקנה 6 לתקנות האקדמיה) | פטורים מיוחדים למוסד להשכלה גבוהה | פטור בגין תשומות השכלה גבוהה (תקנה 8 לתקנות האקדמיה) | פטורים נוספים (תקנה 3 לתקנות האקדמיה) | פרק תשיעי: התקשרויות עם בעל מקצוע מומחה ומתכננים | התקשרות עם בעל מקצוע מומחה (תקנה 5 לתקנות; תקנה 9 לתקנות האקדמיה) | היחס בין תקנה 5(א) לתקנה 5א לתקנות | סוגי ההתקשרויות | אופן ביצוע ההתקשרויות (תקנה 5(ג) לתקנות) | פניה תחרותית לקבלת הצעות (תקנה 5(ד) לתקנות; תקנה 9(ד) לתקנות האקדמיה) | בדיקת כמה הצעות הבאות בחשבון (תקנה 5(ה) לתקנות; תקנה 9(ה) לתקנות האקדמיה) | הסכם מסגרת עם בעל מקצוע מומחה, בעקבות פניה תחרותית לקבלת הצעות (תקנה 5(ו) לתקנות; תקנה 9(ו) לתקנות האקדמיה) | ניהול משא ומתן (תקנה 7(א)( 6) לתקנות; תקנה 12 (א)( 3) לתקנות האקדמיה) | התקשרות עם מתכננים (תקנה 5א לתקנות) | היחס בין תקנה 5א לתקנה 5(א) לתקנות | מי נכלל בגדר "מתכנן"? | דרכי ההתקשרות עם מתכנן לפי תקנה 5א | הצעות חריגות מבחינת מחיריהן | פרק עשירי: התקשרויות של גופים מיוחדים | התקשרויות של מינהל מקרקעי ישראל לביצוע עסקה במקרקעין (פרק ג – תקנות 25-30 לתקנות) | מבוא | תחולת תקנות חובת המכרזים (תקנה 29 לתקנות) | עריכת מכרז למקרקעי קרן קיימת לישראל (תקנה 27 לתקנות) | ועדת פטור (תקנה 28 לתקנות) | עריכת מכרז סגור (תקנה 26 לתקנות) | פטורים מחובת מכרז | המחיר בהתקשרויות ללא מכרז (תקנה 30 לתקנות) | התקשרויות של לשכת נשיא המדינה (תקנה 31 לתקנות) | התקשרויות של הכנסת (תקנה 31 לתקנות) | התקשרויות של משרד מבקר המדינה (תקנה 31 לתקנות) | התקשרויות של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת (תקנה 31 לתקנות) | התקשרויות של חברה ממשלתית וחברה -בת ממשלתית (פרק ה' – תקנות 32 עד 36 לתקנות) | תחולת תקנות חובת המכרזים (תקנה 33 לתקנות) | התאמת מונחים | ועדת מכרזים בחברה ממשלתית (תקנה 35 לתקנות) | היעדרה של ועדת פטור בחברה ממשלתית | סיווג התקשרויות (תקנה 33 (ב) לתקנות) | פטור ממכרז בחברה ממשלתית | דיווח רבעוני לוועדת הביקורת של החברה על מתן פטור מחובת מכרז (תקנה 36 לתקנות) | התקשרויות של תאגיד סטטוטורי (פרק ו' – תקנות 37 עד 40 לתקנות) | תחולת תקנות חובת המכרזים (תקנה 38 לתקנות) | התאמת מונחים | היעדרה של ועדת פטור בתאגיד סטטוטורי | פטור ממכרז בתאגיד סטטוטורי | התקשרויות של קופת חולים (פרק ו' 1 – תקנות 40 א עד 40 ה לתקנות) | תחולת תקנות חובת המכרזים (תקנה 40 ב(א) לתקנות) | מונחים (תקנה 40 א לתקנות) | התאמת מונחים | ועדת מכרזים בקופת חולים (תקנה 40 ד(א) לתקנות) | היעדרה של ועדת פטור בקופת חולים | מכרז ממוכן מהיר (תקנה 40 ב(ב)( 2) לתקנות) | פטור ממכרז בקופת חולים | התקשרויות של גורמי ביטחון פנים | ועדת פטור משרדית | פטור ממכרז בהתקשרויות של גורמי ביטחון פנים | פרק אחד-עשר: שונות | התקשרויות עתירות כוח אדם | הגדרות (תקנה 1 לתקנות) | חובת המצאת תצהיר (תקנה 6(א)( 4) לתקנות; תקנה 10 (א)( 4) לתקנות האקדמיה) | תנאים לדחיית הצעה במכרזי התקשרויות עתירות כוח אדם (תקנה 6א לתקנות; תקנה 11 לתקנות האקדמיה) | אי הכללה ברשימת מציעים (תקנה 16 (ד) לתקנות; תקנה 20 (ד) לתקנות האקדמיה) | אמות המידה (תקנה 22 (א)( 6) לתקנות; תקנה 39 (א)( 2) לתקנות האקדמיה) | הסיבות לפסילת הצעות בהתקשרויות עתירות כוח אדם (תקנה 20 (ד) לתקנות; תקנה 37 (ד) לתקנות האקדמיה) | הוראות לגוף ציבורי לשמירה על זכויות עובדים בשים לב לתקנון כספים ומשק (תקנה 42 א(ב) לתקנות; תקנה 43 לתקנות האקדמיה) | תקנון כספים ומשק | מונחים (תקנה 1 לתקנות) | הוראות לגוף ציבורי שאינו משרד (תקנה 42 א(א) לתקנות) | הוראות לגוף ציבורי לשמירה על זכויות עובדים בשים לב לתקנון כספים ומשק (תקנה 42 א לתקנות; תקנה 43 לתקנות האקדמיה) | תוכן תקנון כספים ומשק (תקנה 24 לתקנות) | פרסום (תקנה 24 (ב) לתקנות) | החשב הכללי | סמכויות החשב הכללי | סמכויות מיוחדות של החשב הכללי | החלטות החשב הכללי (תקנה 12 א לתקנות) | דיווחי ועדת מכרזים לחשב הכללי (תקנה 10 (ד) לתקנות) | דיווחי ועדת פטור משרדית לחשב הכללי (תקנה 13 (ב) לתקנות) | השגה בפני החשב הכללי על החלטת ועדת פטור משרדית (תקנה 10 א(ו) לתקנות) | המערכת הממוכנת ואתר אינטרנט (תקנות 19 ב ו 24- א – 24 ג לתקנות; תקנה 33 לתקנות האקדמיה) | המערכת הממוכנת (תקנה 19 ב לתקנות) | אתר האינטרנט של גוף ציבורי (תקנה 24 א לתקנות; תקנה 42 לתקנות האקדמיה) | ניהול אתר האינטרנט של גוף ציבורי (תקנה 24 ב לתקנות; תקנה 43 לתקנות האקדמיה) | אתר האינטרנט הממשלתי (תקנה 24 ג לתקנות) | אמנה בין-לאומית (תקנה 44 לתקנות; תקנה 46 לתקנות האקדמיה) | סודיות (תקנה 43 לתקנות; תקנה 45 לתקנות האקדמיה) | שמירת דינים (תקנה 45 לתקנות; תקנה 47 לתקנות האקדמיה) | מפתחות |מפתח חקיקה | מפתח עניינים | נספחים | חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 | תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 | תקנות חובת המכרזים (התקשרויות של מוסד להשכלה גבוהה), התש"ע-2010
Mobile version: Enabled