Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
Sale!
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

צווים נגד בניה בלתי-חוקית

₪690.00 ₪400.00
מק"ט: 26751

מחבר: נחמיה בן תור, עו"ד

Ordinances Against Illegal Construction

דיני מקרקעין; דיני תכנון ובניה; משפט מנהלי: נחמיה בן תור עו
אודות הספר

תכליתם של חוקי התכנון והבנייה היא לפקח על ביצוע מדיניות התכנון והבנייה ולשמור על רווחתו של הציבור ועל איכות החיים שלו. על-מנת להגן על הציבור מפני פגיעה ברווחתו על-ידי הפרת החוקים, מסר המחוקק לידי הרשויות המופקדות על אכיפתם ושמירתם של החוקים מערכות רבות ומגוונות של אמצעי אכיפה, שייעודם למנוע עבירות בנייה, להעמיד את העבריינים לדין ולגרום לענישתם.

אמצעים אלה מתמקדים הן בתחום המינהלי-האזרחי והן בתחום הפלילי ושותפים הפעלתם הרשויות המקומיות, משרד הפנים, משרד המשפטים, קרי – היועץ המשפטי לממשלה, ובמידה מסוימת גם המשטרה.

ספר זה דן בהרחבה בכל אחד מאמצעי האכיפה הנ"ל, שהם הצווים שרשויות התכנון והבנייה ובתי-המשפט משתמשים בהם לשם מימוש האכיפה.

על-מנת להקל על הדיון בצווים, חולקו הצווים לשני סוגים:

  • צווי הפסקת בנייה ופעולות
  • צווי הריסה שיפוטיים ומינהליים

הספר כולל סקירה מקיפה של הוראות פרק י' (עונשין) של חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 לרבות תיקון מס' 101 התשע"ד-2014, תוך ניתוח הדינים ופסקי-הדין רבים ומאלפים שניתנו בכל נושא על-ידי בית-המשפט העליון, בית-המשפט המחוזי ולעיתים גם בית-המשפט לעניינים מקומיים, משנמצא בהם עניין בנושא הנידון.

לסקירה הדיונית צורפו תוכנם של עשרות פסקי-דין שלא פורסמו, שניתן להיעזר בהם לשם המחשתם ותיאורם של מצבים עובדתיים ומשפטים מגוונים ורבים ככל האפשר.

אודות המחבר

עורך דין נחמיה בן תור, כיהן כאב בית הדין למשמעת של הרשויות המקומיות וכיועץ המשפטי של עיריית אשדוד.

בין הספרים הרבים שכתב נמצאים דיני עמותות ודיני משמעת בשירות הציבורי.

.
הקדמה | חלק א': צווי הפסקה | כללי | פרק ראשון: צו הפסקה מינהלי | מהו צו הפסקה מינהלי? | למי הסמכות להוציא צו מינהלי להפסקת בנייה? | תיקון מס' 43 | מתי מותר להוציא צו מינהלי להפסקת בנייה? | מה פירושו של הסייג "על אף האמור בתנאי ההיתר"? | כלפי מי מופנה צו הפסקה מינהלי? | תוכנו של צו הפסקה מינהלי | דוגמה של צו הפסקה מינהלי | הוצאת צו הפסקה מינהלי על יסוד תצהיר | דרך מסירתו של צו הפסקה מינהלי | בקשה לאישור צו הפסקה מינהלי | דוגמת בקשה לאישור צו הפסקה מינהלי | הליך הבירור של הבקשה לאישור צו הפסקה מינהלי | סירוב לאשר צו הפסקה מינהלי | תוקפו של צו הפסקה מינהלי | סמכות הריסה של תוספת בנייה לאחר מתן צו הפסקה מינהלי | תיקון מס' 43 | ערעור על החלטת בית- המשפט לאשר או לא לאשר צו הפסקה מינהלי | ביטול צו הפסקה מינהלי | איך מגישים בקשה לביטול צו הפסקה מינהלי? | דוגמת בקשה לביטול צו הפסקה מינהלי | שיקוליו של בית- המשפט בדיון בבקשה לביטול צו הפסקה מינהלי | צו הפסקה מינהלי כנגד עבודות הטמנת פסולת, כרייה וחציבה – חוקיות הצו - שיקול דעת מינהלי פגום – השתק | בקשה לביטול צו הפסקה מינהלי – בניית קונסטרוקציה חדשה טעונה היתר | האם זכאי אזרח שנפגע כתוצאה מבנייה בלתי- חוקית לדרוש מוועדת תכנון ובנייה להוציא צו הפסקה מינהלי? | מסירת צווים לפי סעיפים 224 ו- 231 לחוק | זכות מעצר על הפרת צו הפסקה מינהלי | פסקי- דין נוספים הדנים בצו הפסקה מינהלי | 1) עבודות עפר המשנות את פני הקרקע ללא היתר מצדיקות הוצאת צו הפסקה מינהלי – שינוי בהיקף תחולתו של הצו – תוכנו של צו הפסקה מינהלי | 2) בניית גג חדש של מסעדה, שנהרס בשריפה, להבטחת שלום האורחים ללא היתר, היא עילה חוקית להוצאת צו הפסקה מינהלי | 3) מידת העונש – הפרת צו הפסקה מינהלי ושיפוטי | נספח – פסק דין לצו הפסקה מינהלי שלא פורסם | פרק שני: צו הפסקה שיפוטי | התנאים הנדרשים למתן צו הפסקה שיפוטי | האם בית- המשפט רשאי להוציא צו הפסקה שיפוטי בטרם פנה המבקש אל המסלול המקביל, אל צו ההפסקה המינהלי? | סדרי- הדין בהליך למתן צו הפסקה שיפוטי | דוגמת בקשה לצו הפסקה שיפוטי | דוגמת תצהיר לבקשה למתן צו הפסקה שיפוטי | תוכנו של צו הפסקה שיפוטי | דוגמת צו הפסקה שיפוטי | המצאת צו לפי סעיף 239 לחוק | אי קיום צו הפסקה שיפוטי | תיקון מס' 43 | הטענה "כבר הורשעתי" | נוסח צו הפסקה שיפוטי הלוקה בחסר | ביטולו של צו הפסקה שיפוטי | דוגמת בקשה לביטול צו הפסקה שיפוטי | פסקי- דין שניתנו בדבר צו הפסקה שיפוטי וביטולו | 1. טענת השתק או הימנעות כלפי רשות ציבורית | 2. היעדר תוכנית מתאר מאושרת | 3. חוסר סיכוי לקבלת היתר בנייה | 4. אי- התחשבות בנזק הנגרם לבונה ללא היתר | 5. היתר בנייה בלתי- חוקי | 6. התערבות הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה – היתר בלתי חוקי | 7. שימוש במקרקעין בלא היתר – התליית צו | 8. השיקולים בהתליית צווי הפסקה שיפוטיים | 9. דרושה שליטה בידי המצווים בצו כדי לגרום לקיום הצו על- ידי אחרים | 10. ביטול צו הפסקה שיפוטי מחמת שיהוי ניכר | 11. שיהוי בשיקול מתן צו הפסקה שיפוטי | 12. כללים לטענת השיהוי | 13. כשהוכחו ראיות ברמה הדרושה להעצמת צו הפסקה שיפוטי אי לעכב ביצועו בשל הליך פלילי הדן בשאלה האם בשימוש במקרקעין נעשה כדין | 14. הגנת סעיף 208 (ב) לחוק התכנון ובניה לא חלה ביחס לצו הפסקה שיפוטי | 15. ההליך הנכון בגין הפרת צו הפסקה שיפוטי הוא הגשת כתב אישום בעבירה לפי סעיף 240 לחוק ולא הליך לפי פקודת בזיון בית-המשפט | 16. האינטרס להקפיד על קיום הוראות חוק התכנון והבניה עדיף על כל אינטרס אחר | 17. איזון אינטרסים של הצדדים והציבור בשיקולים להוצאת צווים | 18. אין צורך בצירוף תצהיר לדיון בבקשת צו הפסקה שיפוטי במעמד שני הצדדים – סבירות – שיהוי | 19. אי- תקינות היתר הבניה כנימוק למתן הצו | 20. מניעת הבניה עד להשלמת חיזוק הבנין נגד רעידת אדמה | 21. צו הפסקה שיפוטי הוא לא רק לתכלית הקפאת המצב הקיים אלא גם מניעת המשך עבירות | 22. בקשת רשות ערעור כנגד צו הפסקה שיפוטי | 23. עיכוב ביצוע צו הפסקה שיפוטי עד לסיום ההליך האזרחי | 24. שימוש במקרקעין בניגוד לתכנית המתאר חייב צו הפסקת השימוש היתר בניה בחריגה מהוראות התוכנית | 25. חוסר בהירות בצו הפסקה שיפוטי סעיף 240 לחוק התכנון והבניה | 26. צו הפסקה שיפוטי על פי בקשת המבקש ורמת הוכחה מעטה | 27. אי- קיום צו הפסקה שיפוטי (סעיפים 240-239 לחוק התכנון והבניה) – היעדר מסירה כדין – השיקולים לעונש | 28. חומרת העבירה בשיקול במתן הצו – המשך חלק מהבנייה שניתן לגביו היתר | 29. איכלוס ושימוש חריג בניגוד להיתר – הגדרת המונח "מגורים" | 30. אחריותם של אדריכל ומהנדס בהפרת צו הפסקה שיפוטי – ביקורת בית- המשפט על התנהגות הוועדה המקומית | הוראת בית- משפט להימנע מטיפול בבקשה להיתר בנייה | זכות מעצר בגין הפרת צו הפסקה שיפוטי | איך ינהג שוטר על- פי הוראות 245 לחוק התכנון והבניה בעוצרו אדם המפר צו הפסקת עבודה של בית- משפט? | פרק שלישי: צו למניעת פעולות | מהותו של הצו | מתי ניתן צו למניעת פעולות? | בקשה לצו למניעת פעולות | דוגמת בקשה למתן צו למניעת פעולות | דוגמת תצהיר לבקשה למתן צו למניעת פעולות | דוגמת צו למניעת פעולות | הודעה על צו מניעת פעולות על פי המבקש בלבד | בקשה לביטול צו למניעת פעולות שניתן על פי המבקש בלבד | צו שיפוטי למניעת פעולות שניתן במעמד צד אחד – תצהיר שלא עומד בדרישות החוק –אי אפשרות חקירה נגדית של המצהיר | דוגמת בקשה לביטול צו למניעת פעולות | כפיית צו למניעת פעולות | שמירת סמכויות | אי קיום צו למניעת פעולות | פסקי- דין נוספים שניתנו לעניין צו למניעת פעולות | 1. צו מניעת פעולות לביצוע עבודות ללא היתר או בסטייה מהיתר | 2. טענות פורמליות וטענות מהותיות לגופו של הצו | התליית צו למניעת פעולות | פעולות עבודות הכנה בבניין לצורך שימוש עתידי | בקשה לביטול צו למניעת פעולות מחוסר תשתית ראיתית | צו למניעת פעולות נגד שימוש בדירה כבית כנסת | ביטול צו – צו שאינו נדרש לצורך מניעת עבירה | הסמכות להוצאת צו לפי סעיף 246 לחוק | הגדרת "מבנה לצרכי ציבור" לצורך צו למניעת פעולות | נספח: צו למניעת פעולות – פסקי דין שלא פורסמו לפני שנת 2000 | חלק ב: צווי הריסה | כללי | פרק רביעי: צווי הריסה ללא הרשעה | התנאים למתן צו הריסה ללא הרשעה | ההליך בדיון בבקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה | איך מגישים בקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה? | על מי יש להטיל את ביצועו של צו ההריסה? | דוגמת בקשה למתן צו הריסה ללא הרשעה | האם הבקשה למתן צו הריסה לפי סעיף 212 צריכה להיות נתמכת בתצהיר, או האם אפשר להסתפק בבקשה עצמה | דוגמת הודעה על פי סעיף 212 לחוק ותקנה 2 | פסקי- דין שניתנו בדבר הריסה ללא הרשעה | 1. תשתית ראייתית להוכחת ביצוע העבירה – ביטול צו הריסה | 2. סמכות בית- המשפט לעניינים מקומיים לדון בבקשה לפי סעיף 212 לחוק התכנון והבניה | 3. טענת "כבר הורשעתי" הוכחת ביצוע העבירה – גורם הזמן | 4. עיכוב ביצוע צו הריסה – אורך התקופה – התיישנות | 5. אורך התקופה לעיכוב ביצוע של צווי הריסה | 6. שיקולי הזמן, הזיכוי והתקלה הציבורית כנימוק | 7. עדיפות חשיבות הציבורית לעומת הפגיעה בזכויות בעל הנכס בשיקולים של מתן צו הריסה ללא הרשעה – שיקולי זהירות | 8. טענת האיזון בין האינטרס הציבורי לבין האינטרס האישי למתן הצו הריסה ללא הרשעה | 9. החלתן של הוראות סעיף 212 לחוק מטעם "עניין ציבורי" | 10. טענת "שיהוי" והאינטרס הציבורי בהריסת מבנה בלתי חוקי כאשר לא | (1) ניתן לאתר את מבצע העבירה סעיף 212| 11. התיישנות – הליך פגום – ביצוע צו ההריסה לפני שמיעת הערעור –שיקול- דעת של בית- המשפט | 12. פירוש סעיפים 5 (א) ו – 7 לחוק החנינה – החלות של סעיף 212הגדרת "בר- עונשין" | 13. טענת איננו בר- עונשין – התיישנות – חנינה סעיף 212(5) לחוק | משפטים נוספים שדנו במתן צו הריסה ללא הרשעה מחמת התיישנות העבירה | (א) צו להריסת מבנה בית כנסת מחמת התיישנות | (ב) מתן צו התאמת בנייה להיתר בנייה לפי סעיף 212(5) לחוק | האם ניתן לתת צו לפי סעיף 212(5) לחוק במקרה של זיכוי מחמת הספק לגבי תאריך ביצוע העבירה הקובע לגבי חלות חוק החנינה? | השתק פלוגתא מחמת זיכוי קודם – זהות עבירות | זיכוי מחמת אי- הוכחת זהותו של עובר העבירה | זיכוי מעבירה לפי סעיף 204 לחוק למתן צו לפי סעיפים (4) ו – (5) של סעיף 212 | הרשעה בדין לפי סעיף 204 שלא היה בצידה צו הריסה לפי סעיף 205 לחוק אינה מונעת סעד לפי סעיף 212(3) לחוק | סירוב למתן צו הריסה לפי סעיף 212 לחוק אף- על- פי שהוכח שהבנייה בוצעה ללא היתר – אי- שימוש בשיקול- הדעת לפי חלופה 212(3) | גרימת נזק כתוצאה משימוש במבנה כנימוק למתן או לאי- מתן צו הריסה | רציפות חוקי הבנייה משנת 1921 והצורך בהיתר בנייה | רשות ערעור "בגלגול שלישי" רק מטעמים של שאלה משפטית או ציבורית חשובה – פגיעה באינטרס הציבורי | בקשת רשות ערעור "בגילגול שלישי" על צווי הריסה ללא הרשעה | כפל תביעות לפי סעיפים 205 ו- 212 לחוק – קניית נכס בתום- לב אינה מתלה תוקפו של צו הריסה | חלותו של סעיף 210 לחוק (אי- קיום צו לפי סעיף 205 לחוק) על הריסה ללא הרשעה לפי סעיף 212 לחוק | הוכחת קיום ביצוע עבירה לפי סעיף 212 לחוק במגזר הבדווי בנגב | צו הריסה ללא הרשעה במגזר הבדווי – טענת חוסר סבירות | טענת "הצדקה" במתן צו הריסה ללא הרשעה | קיומם של שלושה תנאים מצטברים שבסעיף 212 לחוק התכנון והבניה המצדיקים מתן צו הריסה ללא הרשעה | נספח: צוי הריסה נוספים שניתנו לפני שנת 2000 ולא פורסמו | פרק חמישי: צו הריסה מינהלי | כללי | צו הריסה מינהלי – הגדרתו | תיקון מס' 43 | הגדרתו של "בניין" לצורך הוצאת צו הריסה מינהלי | המבחן להגדרת "בניין שהקמתו נסתיימה" | הסמכות להוציא צו הריסה מינהלי במרחב תכנון מקומי | מיהו יושב- ראש הוועדה המקומית? | תצהיר שמגיש המהנדס | "ידיעה אישית" של המהנדס | תיקון מס' 43 | תצהיר המהנדס שבטעות לא צויין בו איזו חלופה מתקיימת | האם ניתן להוציא צו הריסה מינהלי כאשר לא הוצא הצו בעקבות תצהירו הראשון של המהנדס | תצהיר כדין | תצהיר פסול של מהנדס לא- רשוי בפנקס | מי רשאי להסמיך מהנדס אחר להגיש תצהיר? | בניין מאוכלס | איזה בניין או איזה חלק ממנו רלוונטי להוכחת טענת האיכלוס? | דוגמת תצהיר לפי סעיף 238 א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 | חובת התייעצות עם יועץ משפטי | חובת התײעצות עם ראש רשות מקומית | סמכותו של יושב- ראש הוועדה המחוזית להוציא צו הריסה מינהלי | תיקון מס' 43 | טענת חוסר סמכותו של בית המשפט לעניינים מקומיים להוציא צו הריסה מינהלי | סמכויותיו של יו"ר ועדה מקומית להוציא צו הריסה מינהלי בענין השבת מצב המבנה לקדמותו | סמכות בית- המשפט לעניינים מקומיים – אי- פיצול הדיון בעניין בקשה לביטול צו הריסה מינהלי | השיקול הביטחוני בהוצאת צו ההריסה מינהלי | צו הריסה מינהלי שהוצא באין תכנית תקפה | טענת פגם בצו הריסה מינהלי בגלל אי- התייעצות משפטית | פגם שנפל בצו הריסה מינהלי | טענת פגם בהוצאת צו הריסה מינהלי | טענת פגם בהסמכתו של המהנדס שחתם על התצהירים לשם מתן הצו | פגם בתצהירו של המהנדס כעילה לביטול הצו – ידיעה אישית של המצהיר | תוקפו של צו הריסה מינהלי | מהי התשתית הראייתית הרלבנטית הנדרשת בהוצאות צו הריסה מינהלי | משפט נוסף בענין התשתית הראייתית הנדרשת בהוצאת צו הריסה מינהלי | הודעת יו"ר הוועדה המקומית על סירובו להוציא צו הריסה מינהלית – חוקיות הוצאת הצו על ידי יו"ר הוועדה המחוזית | חישוב מועדים לצורך ביצועו של צו הריסה מינהלי – חובת התייעצות | חובת התייעצות של ראש מוסד תכנון מרחבי עם ראש המועצה האזורית שבתחומה נמצא הבניין החורג | חובת התייעצות של יו"ר הוועדה המקומית ויו"ר ועדה מחוזית | טענת חוסר סמכות והוצאת צו בניגוד לנהלים – בעילת ביטול | הודעה על מתן צו הריסה מינהלי לוועדות התכנון והבנייה | תוכנו של צו הריסה מינהלי | דין תוספת בנייה שהוספה לבניין לאחר הצו ללא היתר | נגד מי מופנה צו ההריסה המינהלי? | דוגמת צו הריסה מינהלי | הדבקת צו הריסה מינהלי | ביצועו של צו הריסה מינהלי | תיקון מס' 43 | ביצוע צו הריסה מינהלי אינו טעון צו של בית- משפט | פרשנות הוראות סעיף 238 א(ט) לעניין ביצוע צו הריסה מינהלי – תחילת מניין הימים לביצוע הצו | מהן סמכויות הוועדה לפי סעיף 211 לצורך ביצוע צו הריסה מינהלי? | ביצוע צו הריסה מינהלי אינו פוטר מאחריות פלילית | פיצויים בגין ביצוע הריסה שלא כדין | ביטול צו הריסה מינהלי | איך מגישים בקשה לביטול, עיכוב או הארכת מועד של צו הריסה מינהלי | העילות והשיקולים לביטול צו הריסה מינהלי | ביצוע ״בנייה כדין״ כעילה לביטול | תכליתו של צו הריסה מינהלי – שיקולים לעיכובו | העילות לביטול צו הריסה מינהלי | בקשה לביטול צו הריסה מינהלי בעילת פגם היורד לשורשו שהצו ניתן על פי תצהירו של מתכנן המחוז שאיננו מהנדס | הסמכות לדון בבקשה לביטול צו הריסה מינהלי – עיכוב ביצוע הצו עד להחלטת בית- המשפט לעניינים מקומיים | ביטול צו הריסה מינהלי כשהצו איננו דרוש למניעת עובדה מוגמרת | צו למניעת עובדות מוגמרות | טענה שהבנייה לא בוצעה כדין והצו לא דרוש למניעת עובדות מוגמרות | ביקורת על התנהגות גורמים בעירייה לסייע בעיכוב צו הריסה מינהלי | אי- עיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי כשהיתר בנייה איננו מצוי בהישג- יד | טענת גרימת נזק לצד שלישי עקב ביצוע צו הריסה | ביצוע הצו אינו דרוש לשם מניעת עובדה מוגמרת כעילת ביטול | התליית צו הריסה מינהלי | האם ניתן להתלות צו הריסה מינהלי, ואם- כן, באילו תנאים ובאילו נסיבות? | מה בין התליית צו הריסה מינהלי ועיכוב ביצועו? | התערבות בג״צ בשיקולים להוצאת צו הריסה מינהלי | תיקון מס' 43 | ערעור על צווי הריסה מינהלי | העילות לביטול צו הריסה מינהלי – זכות "חליפים" של מבקשים מקוריים להגיש בקשה או ערעור לפי סעיף 250 לחוק – מעשה בית- דין | צו ההריסה המינהלי איננו דרוש עוד למניעת עובדה מוגמרת | הארכת ביצוע צו ההריסה | אי- ביצוע עבודות בניה טעונה היתר והתייעצות לפי סעיף 238א(ב) | טענת פגמים מהותיים בצו הריסה מינהלי | צו הריסה מינהלית שלא כדין – פיצויים | צו הריסה מינהלי נגד מבצע בנייה שאין לו זכויות בנכס – זכות עמידה | בקשה לביטול צו הריסה מינהלי – טענת פגם בצו – אינטס הציבור כנגד אינטרס הפרט – אין חוטא יוצא נשכר ממעשה בלתי חוקי של עצמו | זכותו של "הרואה עצמו נפגע" לבקש ביטולו של צו הריסה מינהלי | טענת ביטול צו מחמת חוסר הרשאה לייצוג המשיבות כחוק | טענת תקינות הוצאת צו הריסה מינהלי – אינטרס אישי ואינטרס ציבורי | טענת ביטול צו הריסה מינהלי בשל אי- הסמכת נציג היועץ המשפטי לממשלה כחוק את הוועדה המחוזית | אי ציון בצו הריסה מינהלי שניתן צו הריסה שיפוטי בעבר לגבי אותו בניין – לא פוגם בתוקפו – אין מורים על עיכוב ביצוע לשם קידום הליכי תכנון, אלא במקרים חריגים | מועד תוקפו של צו הריסה מינהלי | צו הריסה מינהלי מול הזכות לחופש הפולחן | פגם – בטלות יחסית של צו הריסה מינהלי | הקפדה על זיהוי המבנה המיועד להריסה, עיכוב ביצוע | הזכות לפיצויי נזקים למי שנפגע מצו הריסה בלתי חוקי | נספח: צווי הריסה מינהליים שניתנו עד שנת 2000 שלא פורסמו | פרק שישי: צו הריסה שיפוטי בגין אי- ביצוע צווי ביניים מינהליים | תכליתו של צו הריסה שיפוטי | ביצוע צו הריסה שיפוטי | צו הריסה שיפוטי – מתי? | הדיון בצו הריסה שיפוטי | גביית הוצאות | שיקולי בית- המשפט לתת צו הריסה שיפוטי כאשר במקביל מתנהל הליך פלילי | צו הריסה שיפוטי כמדיניות ראויה של הריסת בניה בלתי חוקית | טענת מקום קדוש – שיקולי צדק – לביטול צו הריסה שיפוטי | בקשה למתן צו הריסה שיפוטי – בקשה למתן צו למוסדות התכנון להמנע מלטפל בבקשה להיתר בניה עד לסיום ההליכים המשפטיים | פרק שביעי: צווי הריסה לאחר הרשעה בדין | כללי | סמכותו של בית- המשפט לתת צו הריסה | תיקון מס' 43 | מתי בית- המשפט "רשאי"ומתי הוא "חייב" להוציא צו הריסה? | צו הריסה שניתן לאחר הרשעה אינו עונש | צו הריסה הוא צו מינהלי בעל אופי משטרתי | שיקוליו של בית- המשפט במתן צו הריסה או בסירוב לתיתו | א. הגישות השונות בדבר פרשנות "שיקול- הדעת" של בית- המשפט | ב. דעתם של בתי- המשפט בדבר הפעלת שיקול- דעתו של בית- המשפט לעניין הסעיפים 205 ו- 206 לחוק | ג. פסקי- דין שניתנו לעניין "סיבה טובה" או "טעם משכנע על- פי הסעיפים 205 ו- 206 לחוק | הטלת ביצוע של צו הריסה – על מי? | אכיפת ביצוע של צווי הריסה על הוועדה המקומית – כיצד? | ויתור על ביצוע צו הריסה תמורת היטל השבחה | צו הריסה לגבי כביש | צו הריסה לגבי עמודי חשמל | צו התאמה יש לבצע אף כשהחזקה בנכס הועברה | מתן צווים שונים לפי סעיף 204 (ג) לחוק | המועד לביצוע צו הריסה | (א) האסכולה התל אביבית – פסקי דין של בית- המשפט המחוזי בתל- אביב-יפו | (ב) האסכולה הירושלמית – פסקי דין של בית- המשפט המחוזי בירושלים | תיקון מס' 43 | סמכות בית- המשפט להאריך תוקפו של צו הריסה לפי סעיף 207 לחוק עד ליום הקבוע להריסה או בכל עת | בקשה לפי סעיף 207 להארכת מועד צו הריסה יש להגיש לבית- משפט הדן בהליך | סדרי הדין בבקשה להארכת מועד לביצוע צו לפי סעיף 207 לחוק | תקנות התכנון והבניה סדרי דין בבקשה לפי סעיף 207 לחוק, התשס"ט-2008 | אי- קיום צו בית- משפט לפי סעיפים 205 או 206 | תיקון מס' 43 | מדיניות הענישה על הפרת צווים לפי סעיף 210 | הסמכויות הנוספות הנתונות לבית- המשפט לפי סעיף 210 | תיקון מס' 43 | האם בנייה חדשה, תחת בנייה ישנה שנהרסה, מהווה עבירה על סעיף 210? | התיישנות צו הריסה | אכיפת צווי הריסה באמצעות הליכי בזיון בית המשפט | סמכותו של בית- המשפט להוציא צווים של תכנון לבנייה לפי פקודת בזיון בית- המשפט | מאזן הנזקים בשיקול עיכוב ביצוע צו הריסה | צו רישום בפנקסי המקרקעין | סמכויות מוסד תכנון לביצוע צווי בתי- המשפט | פרק שמיני: ערעור על צווים | א. הרשאים לערער על צווים | 1. בעלים של מקרקעין שהיו הנושא להתדיינות בבית- המשפט | 2. בעל- דין שהיה צד להתדיינות בבית- משפט | 3. שוכרם של מקרקעין הרואים עצמם נפגעים על- ידי צו של בית-המשפט | ב. הצווים הניתנים לערעור | ג. הליך הערעור | ד. התערבות בית- המשפט לערעורים | הזכות לערעור על צו לפי הוראות סעיף 250 לחוק | זכות הערעור על צו שיפוטי לפי סעיף 250 לחוק – הסמכות לדון בתוקפם של צווים – סמכות בית המשפט לעניינים מינהליים – סמכות הביקורת על הפעלת שיקול דעת בביצוע צווים – סמכותו של בג"צ – בטלות צו הריסה | האם החלטה של בית- משפט בבקשה להארכת מועד ביצוע צווי הריסה היא נילווית לפסק- הדין וחלק ממנו ונתונה לזכות ערעור? | הרכב בית- המשפט לערעורים הדן בערעור על פסקי- דין של בית- המשפט לעניינים מקומיים בענייני עבירות על תכנון ובניה | דחיית מועד כניסתו לתוקף של צו האוסר שימוש חורג לפי סעיף 207 לחוק –זכות הערעור לפי סעיף 207 והתקנות | טענה מקדמית: ערעור על צו הריסה מינהלי של בית- המשפט לעניינים מקומיים צריך להתברר לפני מוטב שלושה ולא לפני שופט אחד? | הניתן או לא ניתן להגיש ערעור על החלטה להארכת תוקפו של צו הריסה מינהלי? | פסקי דין נוספים שניתנו בבית- המשפט העליון בענייני צווי הריסה בתקופה 2000-2013 | 1. אי- קיום צווים של בתי- המשפט (סעיפים 210 - 242 לחוק טענת "הגנה מן הצדק" | 2. סמכות בג"צ לדון בצווי הריסה שניתנו על ידי בית- המשפט המוסמך | 3. התנהגות מזלזלת של הנאשם בבית- המשפט – אי- התייצבות לדיונים כעילה לדחיית בקשת ערעור על אי- קיום צו בית- משפט | 4. סמכות בית- המשפט לקבוע אגב דיון בכתב- אישום בענין אי- קיום צו שיפוטי (לפי סעיף 210 לחוק) כי חובת ההריסה מוטלת על המשיבה | 5. טענת חוסר סמכות הוועדה המקומית לבצע צו הריסה בחלוף שלושה חודשים (לפי סעיף 207א לחוק) | 6. המועד הקובע לעניין הענישה בדבר עבירה מתמשכת, מועד הגשת כתב האישום או מועד גזר- הדין לפי סעיף 210 לחוק | 7. טענות נגד חומרת העונש על הפרת צווים שיפוטיים בתחום התכנון ובניה | 8. הרשאי הנאשם שלא לבצע צו הריסה שיפוטי מקום בו הצו הוטל בחוסר סמכות גם על הוועדה המחוזית – נפקותו של צו | 9. אין בהעברת הנכס לצד ג' כדי להוות טעם משכנע לא לתת צו הריסה –צירוף צד ג' | 10. הגשת כתבי אישום נוספים על הפרת צו לפי סעיף 210 לחוק בהתמשכות הפרת הצו | 11. זכות הוועדה המחוזית להכנס לנעליה של הוועדה המקומית – זכות ערעור נוספת על עיכוב ביצוע צו הריסה | 12. שינוי הוראות צו ההריסה על- ידי בית- המשפט | 13. מצב רפואי וכלכלי איננו הצדק להפרת ביצוע צו הריסה | 14. האם ניתן להטיל את ביצוע צו ההריסה שניתן בשעת גזר- הדין על הוועדה המחוזית? | 15. פרשנות סעיף 205 בעניין ביצועו של צו הריסה בידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אם לא נתבקשה לכך | 16. טענת מעשה בית- דין כנגד תוקפו של צו ההריסה – עיכוב ביצוע | נספח: פסקי דין על צווים לאחר הרשעה שלא פורסמו בתקופה מלפני שנת 2000 | נספח – מאמר: אכיפת חוקי התכנון והבנייה – צווי הריסה – מאת יאיר הורוביץ | מפתחות | חקיקה | פסיקה
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות