Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

גופים מעין שיפוטיים – שמאי מכריע ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה

₪750.00
מק"ט: 16182

מחבר: ד"ר ישראל שמעוני

Quasi-Legal Bodies – Appraiser Appeals Committee for Compensation and for Appreciation Levy

דיני מקרקעין; דיני מיסוי מקרקעין; שמאות; משפט מנהלי: ד
אודות הספר

זהו הספר הראשון המתווה באופן ביקורתי את ניהול הליך הערר על היטלי השבחה ותביעות פיצויים במקרקעין אצל שמאי מכריע וועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה – המהווים יחד בית דין מינהלי מעין-שיפוטי – ואת הביקורת השיפוטית על גורמים אלה, לאורו של תיקון מס' 84.

.
הקדמה | פרק ראשון – סוגיות בניהול השגה על היטל השבחה לפני שמאי מכריע וועדת ערר על פי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה | תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה – כללי | יעילות בהליך ההשגה על היטל ההשבחה (עלות–תועלת) | מערכת השפיטה בישראל | המהפכה המעין- שיפוטית שבתיקון מס' 84| שמאי מכריע – מעין- בורר: לפני תיקון מס' 84 | מי ייחשב בפסיקה למעין- בורר? | מידת ההתערבות של בית המשפט בהכרעתו של מעין- בורר | הבחנה בפסיקה בין בורר לשמאי ומומחה | הנפקות המשפטית של הסיווג | ביקורת מצומצמת של בית המשפט | חקירת חוות דעתו של שמאי או של מעריך | הבחנה בין שמאי או מעריך לבין מעין- בורר | סמכויותיו של שמאי מכריע טרם היכנסו לתוקף של תיקון מס' 84 | השגה על "עצם החיוב" במקביל להשגה על "גובה החיוב" | שמאי מכריע על פי תיקון מס' 84 – השמאי המכריע כמותב שיפוטי | השמאי המכריע אינו משמש כפקיד של הרשות | עצמאות שיקול דעתו של השמאי המכריע | נושאי הפלוגתאות לפני שמאי מכריע | סמכותו של שמאי מכריע לקבוע גובה של היטל השבחה בגין זכויות מותנות | סמכותו של שמאי מכריע לקבוע היטל השבחה בגובה אפס | הכרעה מחוץ לטווח השומות שבמחלוקת | סמכותו של שמאי מכריע ליתן פרשנות משפטית להחלטה שיפוטית | מחויבותו של שמאי מכריע להחליט בהתאם להחלטות ועדת ערר | האם מחויב שמאי מכריע לפנות לוועדת ערר בשאלת "אבעיה"? | אבעיה לצורך הרחבת סמכותו של השמאי המכריע | אבעיית פסק | אבעיית עצה | האיסור על ניגוד עניינים | חובת היידוע במסמכים, והיקפה | תשלומי פיגורים והאפשרות להפחיתם | התיישנות | תיקון החלטת שמאי מכריע | רציפות הדיון | נאמנות | אחריות בנזיקין | מסלולי השגה בוועדת ערר על חיוב בהיטל השבחה לאחר תיקון מס' 84 | סיכום | פרק שני – פנייה ישירה לוועדת הערר – השגה על היטל השבחה | כללי | פנייה ישירה לוועדת ערר | יעילות בהליך ההשגה על היטל ההשבחה (עלות–תועלת) | פנייה לוועדת הערר על החלטתו של שמאי מכריע | סדרי הדין בהגשת ערר בפנייה ישירה לוועדת ערר | הגשת הערר | פרטי הערר ומסמכים נלווים | המצאה באמצעי אלקטרוני | תשובה לערר | דיון בהיעדר תשובה בכתב | זימון לדיון בערר ודיון בהיעדר צד | הייצוג בדיון בערר | איחוד עררים ותשובות | סדרי הדין בערר | ערעור על "החלטת ביניים" של ועדת הערר | זכות הטיעון | מינוי שמאי מייעץ | שאלות לשמאי מייעץ והתייצבותו לדיון | סמכות יושב ראש הוועדה | פרוטוקול | החלטה | פסיקת הוצאות על ידי ועדת הערר | הארכת מועדים | תשובה לערר | מחיקה ודחייה | מחיקת התביעה | דחיית התביעה | רציפות הדיון | תיקון ערר, או ביטול הכרעתו של שמאי מכריע בשל עינוי דין ועיוות דין | פרק שלישי – הפחתת היטל השבחה – פנייה לשמאי מכריע על פי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה | כללי | תיאור החוק | מהו היטל השבחה? | השפעותיה של הגשת ערר על שומת היטל השבחה | בדיקה מקדמית עצמאית לתחולת היטל ההשבחה ולגובהו | סיבות קלאסיות להתנגדות ולהפחתה | מסלולי השגה על חיוב בהיטל השבחה | דרכי ההשגה על תשלום או על גבייה ביתר של היטל השבחה | יעילות בהליך ההשגה על היטל ההשבחה (עלות–תועלת) | פנייה לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה | פנייה לשמאי מכריע על פי תיקון מס' 84 | איחור בהגשת בקשה למינוי שמאי מכריע | מסלול ההשגה על שומת היטל השבחה לפני השמאי המכריע על פי סעיף 14 לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה | השגה על גובה היטל השומה – סדרי הדין בפנייה ישירה לשמאי מכריע על פי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה | סדרי הדין בפנייה לשמאי מכריע | בקשה למנות שמאי מכריע והודעה על זהותו | המצאת מסמכים ותשובות המשיבים | דיון לפני שמאי מכריע | מקום הדיון | ביקור בנכס | דיון בהיעדר צד | איחוד דיונים | סדר שמיעת הצדדים בדיון | צירוף המשיב | המצאת מסמכים וידיעות נוספות | גילוי עובדות חדשות על ידי שמאי מכריע | עיון במסמכי המינהל | המצאה באמצעי אלקטרוני | מסמכים בשפה זרה | חוות דעת של מומחה | סמכות השמאי המכריע | פרוטוקול | הוצאות מיוחדות | עיוות דין ועינוי דין | החלטתו של שמאי מכריע | פרסום ההחלטה | הארכת מועדים | סמכותו של שמאי מכריע להגדיל את גובה ההיטל | חובת ההנמקה | היקף ההנמקה | הסתמכות השמאי על מחקרים | חובת שמאי מכריע לבדוק הכרעות של שמאים מכריעים אחרים | פסיקת השמאי המכריע בהתאם לדין | היעדר הנמקה | האצלת שיקול הדעת ופגיעה בכללי הצדק הטבעי | תיקון החלטת השמאי המכריע | ניגוד עניינים והשפעתו על ביטול החלטתו של השמאי המכריע | תיקון החלטת השמאי המכריע למרות צד המקשה על עבודתו | שכרו של שמאי מכריע | כללי | חובת התשלום | נקיטת סנקציות בגין אי תשלום שכרו של השמאי מכריע | מועדי התשלום | מי יישא בשכר השמאי המכריע? | התפטרות או העברת שמאי מכריע מתפקידו | פרק רביעי – השגה על פיצוי בגין ירידת ערך של מקרקעין בשל תכנית פוגעת על פי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה | תביעות לפיצויים על פי פרק ט' לחוק התכנון והבניה לפי סעיף 197 – כללי | מדוע ניתן פיצוי על ירידת ערך מקרקעין ומתי? | המסגרת הדיונית לאחר תיקון מס' 84 | נטל ההוכחה לגבי ירידת ערך מקרקעין בשל תכנית פוגעת | מינוי שמאי מכריע על פי סעיף 198(ה) לחוק | ניגוד עניינים | נאמנות | פיצוי על ירידת ערך מקרקעין בגין תכנית פוגעת לאחר תיקון מס' 84 | הפגיעה המקימה עילת פיצוי: במקרקעין ולא באדם | השיקולים להענקת פיצויים על פגיעה במקרקעין שמחוץ לתחום תכנית | מקרקעין גובלים – מהם? | יישום פסק דין ויטנר | מה בין הזכאים לפיצויים לפי סעיף 197(א) לחוק לבין החייבים בהיטל השבחה? | פיצוי למי שהוא בר רשות | בני רשות – דין סעיף 197 לעומת דין סעיף 196 | תביעת פיצויים מכוחה של תכנית מאוחרת | פוטנציאל תכנוני – התפתחות הפסיקה | פגיעה על ידי תכנית מיתאר – האם גם תכנית מיתאר ארצית? | שיפוי בתביעות פיצויים בגין תכנית דרך פוגעת | פיצוי בגין שינוי ייעוד | תביעות בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק – תהליכי תכנון ובנייה, מבט לעתיד | פרק חמישי – פנייה ישירה לוועדת הערר – השגה על פיצויים | המסגרת הדיונית | סדרי הדין – הגשת ערר על פיצויים בגין תכנית פוגעת בפנייה ישירה לוועדת ערר | תשובה לערר | זימון לדיון בערר ודיון בהיעדר צד | איחוד עררים ותשובות | סדרי הדין בערר | זכות הטיעון | ערעור על "החלטת ביניים" של ועדת הערר | מינוי שמאי מייעץ | שאלות לשמאי מייעץ והתייצבותו לדיון | סמכות יושב ראש הוועדה | פרוטוקול | החלטה | פסיקת הוצאות על ידי ועדת הערר | הארכת מועדים | פרק שישי – פנייה לשמאי מכריע – השגה על פיצויים | המסגרת הדיונית | סדרי הדין בבקשה להכרעה לפני שמאי מכריע על פי סעיף 198(ה) לחוק | הסכמה לבקשה למינוי של שמאי מכריע | המצאת מסמכים ותשובות המשיבים | דיון לפני שמאי מכריע | מקום הדיון | ביקור בנכס | דיון בהיעדר צד | איחוד דיונים | סדר שמיעת הצדדים בדיון | צירוף המשיב | המצאת מסמכים וידיעות נוספות | גילוי עובדות חדשות על ידי שמאי מכריע | עיון במסמכי המינהל | המצאה באמצעי אלקטרוני | חוות דעת של מומחה | סמכותו של השמאי המכריע | פרוטוקול | הוצאות מיוחדות | עיוות דין ועינוי דין | ההחלטה, חובת ההנמקה, היקף הנמקה | פרסום ההחלטה | הארכת מועדים | נטל ההוכחה | אמות המידה להתערבות בהחלטות של טריבונלים מינהליים מקצועיים מעין- שיפוטיים | פרק שביעי – ערר לוועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה על החלטת שמאי מכריע לאחר תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה | ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתפקידה כטריבונל מעין-שיפוטי – כללי | מהותה של זכות הערעור | זכות הערעור, למי? | תהליכי תקיפה וביקורת שיפוטית על החלטותיהם של גופים מינהליים | השגה | ערר | ועדת ערר כנדבך בטריבונל מעין- שיפוטי מינהלי – הליכים וסמכויות | הליכי הערר על החלטת שמאי מכריע לפני ועדת ערר לפיצויים והיטל השבחה | סמכויותיה של ועדת הערר בתקיפה עקיפה להבדיל מסמכויותיה בתקיפה ישירה | ערר על השבחה הנובעת מתכנית שאושרה לפני חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 18) | אמות המידה והיקף התערבותה של ועדת ערר בהכרעת שמאי מכריע | כללי | אמות המידה להתערבות בהחלטות שמאיות- מקצועיות של שמאי מכריע | אמות המידה להתערבות בניהול ההליך לפני שמאי מכריע | אמות המידה להתערבות ב"נקודה משפטית" בהחלטות שמאי מכריע | סדרי הדין בוועדות ערר בערר על החלטת שמאי מכריע | הגשת הערר | תשובה לערר | דיון בהיעדר תשובה בכתב | זימון לדיון בערר | דיון בהיעדר צד | איחוד עררים ותשובות | סדר הדין בערר | הפסקת הטיעון | צירוף צד | שאלות לשמאי מכריע והתייצבותו לדיון | סמכות יושב ראש הוועדה | פרוטוקול | ערעור על "החלטת ביניים" של ועדת הערר | ההחלטה ומועדה | הארכת מועדים | המועד להגשת ערר עת לא נתקבלה החלטה של הוועדה המקומית מושא הערר | פרק שמיני – ערעור מינהלי על החלטת ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה לבית משפט לעניינים מינהליים לאחר תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה | ביקורת שיפוטית על החלטותיהם של בתי דין מינהליים – רקע | התערבות בנושאים שבהם יש לבית הדין המינהלי מומחיות מיוחדת | סופיות פסק דינו של בית משפט לעניינים מינהליים בהשוואה לסופיות ההחלטה של בית הדין המינהלי | ערעור לבית משפט לעניינים מינהליים על החלטתה של ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה | אמות המידה להתערבות בית המשפט לעניינים מינהליים בשבתו כערכאת ערעור על החלטתה של ועדת הערר | אמות המידה להתערבות בית המשפט לעניינים מינהליים בהחלטותיה של ועדת ערר בהשגות על מתן או על דחייה של כתבי שיפוי | עתירה ישירה לבית המשפט נגד שומה מכרעת בעילות של סבירות, חוסר הוגנות | התיישנות הזכות להגיש ערעור על היטל השבחה וחיוב בפיצויים | תשלומי פיגורים והאפשרות להפחיתם | סדרי הדין בערעור על החלטתה של ועדת ערר לפיצוים ולהיטל השבחה בבית המשפט לעניינים מינהליים | אגרה לפתיחת הליך | הוצאות משפט וערובה להבטחת הוצאותיו של המשיב בערעור |המצאת כתבי בי- דין וכתבי טענות נוספים | בקשות בכתב | מועדים – חישובם והשינוי בהם | ביטול החלטה שניתנה לפי צד אחד | עיכוב ביצוע או סעד זמני בערעור | פרק תשיעי – ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים לעניין פיצויים והיטל השבחה | בית המשפט העליון – סמכויות | הרשות לערער להבדיל מהזכות לערער ו"גלגולי" ההחלטה השיפוטית תמצית | בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים – אמות מידה למתן הרשות | בקשה לרשות ערעור לבית המשפט העליון על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים – סדרי דין | ערעור ברשות לבית המשפט העליון על החלטתה של ועדת ערר מחוזית לעניין פיצויים והיטל השבחה – סדרי הדין ואמות המידה למתן רשות הערעור | הגשת בקשה לרשות ערעור | אמות המידה למתן רשות לערער לבית המשפט העליון על פסקדין בערעור מינהלי על החלטה של ועדת ערר מחוזית לפיצויים והיטלי השבחה | טעות מהותית או דופי חמור בהחלטת הערכאה קמא | ערעור ברשות על החלטות שמאי מכריע ועל החלטות בורר –קווים משיקים? | אישור או דחייה של בקשת רשות הערעור שהוגשה לבית המשפט העליון על החלטות בית הדין המינהלי, שכונן תיקון מס' 84 | סדרי דין – בקשה לרשות ערעור מינהלי המוגשת לבית המשפט העליון | מועדים | אופן הגשת הבקשה, כתב הערעור ונימוקיו | תיק מוצגים | דיון מקדמי בערעור | עיקרי טיעון | הדיון בערעור | סיכום טענות בכתב | אי התייצבות בערעור | ראיות נוספות בערעור | עיכוב ביצוע כסעד זמני בתקופת הערעור | אופן מתן פסק הדין של ערכאת הערעור | סיכום
Mobile version: Enabled