Loading the content... Loading depends on your connection speed!

שירות לקוחות: 6835060 (03)
- ₪0.00
FacebookLinkedInGoogle+PinterestTwitter

דיני הגבלים עסקיים כרך ראשון

₪860.00
מק"ט: 14030

מחבר: יצחק (צחי) יגור עו"ד

The Israeli Antitrust Law Volume 1

דיני הגבלים עסקיים: יצחק (צחי) יגור עו
אודות הספר

מאז יצאה המהדורה השלישית של הספר "דיני הגבלים עסקיים" בשנת 2002 חלפו כ-16 שנה, במהלכן חלו שינויים מרחיקי-לכת בתחום. השינויים באו לידי ביטוי בחקיקה וחקיקת-המשנה, וכן בעדכונים מכוח ההלכה הפסוקה, החלטות של הממונה על ההגבלים העסקיים, וגילויי דעת של הממונה. במהדורה החדשה הורחבה היריעה, והספר דן גם בנושאים ותתי-נושאים רבים נוספים שלא נדונו במהדורות הקודמות. לאור היקף החומר והעדכונים שהצטברו ברבות השנים הספר פוצל לשני כרכים:

הכרך הראשון, שיוצא לאור כעת, יעסוק בנושא העיקרי והמקיף של הסדר כובל:הגדרת המונח "הסדר כובל" והחידושים שחלו בנושא; הדרכים להכשיר הסדר כובל במשפט הישראלי (לרבות מנגנון "ההערכה העצמית" לצורך תחולת פטורי הסוג הרלבנטיים); הפטורים שבחוק והתמורות שחלו לגביהם; הפטורים בחקיקת-המשנה (פטורי הסוג), לרבות דיון בפטורי סוג חדשים; הסדרים כובלים בעידן האינטרנט וכלכלה שיתופית; והאכיפה הפלילית נגד הסדרים כובלים ומגמת החרפת הענישה בתחום. כמו כן, הספר סוקר את החידושים במשפט המשווה (הדין האירופי והאמריקאי); את מאפייני המשק הישראלי בהיבט התחרות; וחידושים שחלו בנושא של הגדרת השוק הרלבנטי לצורך דיני ההגבלים העסקיים.

בין הנושאים החדשים שבאים לידי ביטוי בכרך הראשון של מהדורה זו ניתן לציין את העניינים הבאים:

  • הלכת שופרסל של ביהמ"ש העליון – הרפורמה ביחס של המשפט הישראלי להסדרים אנכיים.
  • פטורי הסוג החדשים – ובכלל זה, פטור הסוג האנכי הכללי, פטור הסוג להלוואות משותפות, פטור הסוג לעניין יצוא של ציוד בטחוני, פטור סוג לעניין הסדר בין חברות קשורות ועוד.
  • רפורמת 'הבחינה העצמית' (Self-Assessment) – בפטור הסוג האנכי ובחלק מפטורי הסוג האופקיים (ובפרט, פטור הסוג למיזמים משותפים).
  • הצעת החוק לתיקון חוק ההגבלים העסקיים תיקון מס' 20 (חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי), תשע"ז-2017 – השלכותיה, במידה והתיקונים שבמסגרתה יעוגנו בחוק.
  • פסיקה חדשה בנושא תיאומים במכרזים – האכיפה הפלילית בתחום זה ומגמת שילוב האישומים.
  • הסדרים כובלים בעידן האינטרנט – שיתופי פעולה בין אלגוריתימים כהסדר כובל, אכיפת דיני ההגבלים העסקיים בעידן של כלכלה שיתופית, ואתגרי האכיפה בתחום התחרות למול פלטפורמות אינטרנט שיתופיות.
  • האכיפה הפלילית נגד הסדרים כובלים ובתחום הענישה על עבירות קרטל – סקירה של מגמת ההחמרה בענישה נגד קרטלים.
  • פרק חדש – "איגודים עסקיים" בראי דיני ההגבלים העסקיים – סקירת הדין המיוחד החל על אכיפת דיני ההגבלים העסקיים על איגודים עסקיים, בין-היתר לאור גילוי דעת 3/14 של הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין איגודים עסקיים ופעילותם.
  • דיון בגילויי דעת חדשים של הממונה על ההגבלים העסקיים – ובכללם גילוי דעת 2/17 של הממונה על ההגבלים העסקיים בעניין הסדרי הכתבת מחיר אנכית, גילוי דעת 2/14 בעניין חשיפת מידע טרם עסקה בין מתחרים ועוד.
  • סקירת החיקוקים המרכזיים תחת ה-Treaty on the Functioning of the European Union, ("TFEU") שמסדירה את דיני התחרות באיחוד האירופי, והחיקוקים המרכזיים במסגרת דיני ה-Antitrust בארה"ב.
Mobile version: Enabled
שינוי גודל גופנים
ניגודיות